3 Şubat 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29256

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih           :   29/12/2014

Karar No    :   2014/140

Konu           :   Batman ili, Beşiri ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi,

                         410 no.lu parseldeki gayrimenkul.

Kurulumuzca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nın 21/10/2014 tarihli ve 7316 sayılı yazısına istinaden mülkiyeti tta Gayrimenkul A.Ş.’ye ait; Batman ili, Beşiri ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 410 no.lu parseldeki, 10.095,58 m² yüzölçümlü Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı imarlı gayrimenkulün üzerindeki bina ile birlikte “satış” yöntemiyle özelleştirilmesi amacıyla yapılan ihale sonucunda İhale Komisyonunca;

1- “Satışa konu varlığın özelleştirme ihalesinde 6.000.000 (Altımilyon) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren İrfan BOZKURT’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, İrfan BOZKURT’un sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 5.500.000 (Beşmilyonbeşyüzbin) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren ARM Enerji Çevre Mühendislik Danışmanlık İnşaat Tarım Tekstil Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’ye İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, ARM Enerji Çevre Mühendislik Danışmanlık İnşaat Tarım Tekstil Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 5.010.000 (Beşmilyononbin) Türk Lirası bedelle üçüncü teklifi veren Ahmet BOZKURT’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Ahmet BOZKURT’un sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline” şeklinde verilen kararın onaylanmasına,

2- Bu karar çerçevesinde, satış sözleşmesinin imzalanması ve karar gereklerinin yerine getirilmesi hususlarında İdare’nin yetkili kılınmasına

karar verilmiştir.