3 Şubat 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29256

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih           :   29/12/2014

Karar No    :   2014/139

Konu           :   Anamur, Bozyazı, Mut-Derinçay, Silifke ve Zeyne

                         Hidroelektrik Santralleri

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nca,

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nın 5/11/2014  tarihli ve 7613 sayılı yazısına istinaden;

1) Elektrik Üretim A.Ş.’ye ait Anamur, Bozyazı, Mut-Derinçay, Silifke ve Zeyne Hidroelektrik Santrallerinin “İşletme Hakkının Verilmesi” yöntemi ile bir bütün halinde özelleştirilmesi amacıyla 13/8/2014 tarihinde yapılan İhale sonucunda İhale Komisyonu tarafından;

Anamur, Bozyazı, Mut-Derinçay, Silifke ve Zeyne Hidroelektrik Santrallerinin;

• 8.850.000 (Sekizmilyonsekizyüzellibin) ABD Doları bedelle en yüksek teklifi veren  Cem Veb Ofset Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’ye  İhale Şartnamesi çerçevesinde işletme hakkının verilmesine, Cem Veb Ofset Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine,

• 8.800.000 (Sekizmilyonsekizyüzbin) ABD Doları bedelle ikinci teklifi veren Abdülmecit Modoğlu İnşaat Sanayi ve Petrol Ürünleri Ltd. Şti.’ye İhale Şartnamesi çerçevesinde işletme hakkının verilmesine, Abdülmecit Modoğlu İnşaat Sanayi ve Petrol Ürünleri Ltd. Şti.’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve İhalenin iptaline

şeklinde verilen nihai kararın onaylanmasına,

2) İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi ile ilgili diğer hususların belirlenmesi, İşletme Hakkı Devir Sözleşmesinin imzalanması ve diğer işlemlerin yerine getirilmesi hususunda İdare’nin yetkili kılınmasına

karar verilmiştir.