3 Şubat 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29256

YÖNETMELİK

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinden:

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 26/6/2009 tarihli ve 27270 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (s) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“s) Öğrenci Çalışma Yükü: Bir dersin öngörülen öğrenim kazanımlarının elde edilebilmesi için sınıf ortamında ders dinleme, sunum, seminer, sınav, ödev, sınıf ortamı dışında bilgi toplama, proje, mezuniyet tezi, araştırma, staj veya uygulama yapma yahut kendi başına çalışarak öğrenme faaliyetleri için geçen süreyi,”

“ş) Eşdeğer Ders: Başka bir yükseköğretim kurumunda başarılmış ve ilgili yönetim kurulu tarafından söz konusu programın müfredatında bulunan bir derse karşılık sayılmış olan dersi,”

“t) Özel Öğrencilik: Belgelendirdiği mazereti nedeniyle kayıtlı olduğu üniversite adına başka üniversitede eğitim-öğretimine devam etme talebinin her iki üniversite senatosu tarafından uygun görülen öğrenciyi,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 8 – (1) Öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın öğrenim süresi iki yıl olan önlisans programlarını azami dört yıl, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl, öğrenim süresi beş yıl olan lisans programlarını azami sekiz yıl, öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarını azami dokuz yıl içinde tamamlamak zorundadırlar. Hazırlık eğitim süresi azami iki yıldır. Ancak bu süreler sonunda kayıtlı olduğu programdan mezun olamayan öğrencilere, başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Öğrencilerin ek sınavlara gireceği derslerin devam koşulunu yerine getirmesi gerekir. Ek sınavlar her eğitim-öğretim yılı başında Senato tarafından belirlenen tarihlerde yapılır. Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse indirenlere bu beş ders için üç yarıyıl, ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl; bir dersten başarısız olanlara ise öğrencilik hakkından yararlanmaksızın sınırsız, başarısız oldukları dersin sınavlarına girme hakkı tanınır. Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz. Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler sınava girdiği ders başına öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini ödemeye devam ederler. Ancak bu öğrenciler, sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Azami süreler içinde katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilemez. Ancak Üniversite Yönetim Kurulunun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilebilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Üniversiteye yeni kayıt yaptıracak öğrencilerin kayıt tarihleri ve öğrencilerden istenen belgeler; Üniversite tarafından belirlenir. Kayıt için adaylardan istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında geçen “eşdeğer” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin üçüncü, onuncu ve onbirinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) İlk kayıt sırasında kaydını yaptıran ve Üniversite tarafından belirlenen diğer yükümlülüklerini yerine getiren öğrenciler, aynı zamanda birinci sınıf birinci yarıyıl derslerine de kayıtlarını yaptırmış sayılır.”

“(10) Diploma programlarının hazırlık sınıfı eğitimi hariç olmak üzere, iki yıllık önlisans ve dört yıllık lisans programlarından bu süreler sonunda mezun olamayan öğrencilerden, ilgili dönem için öngörülen katkı payı ya da öğrenim ücretinin yanı sıra, dersin alınacağı dönem için belirlenen AKTS başına katkı payı veya öğrenim ücretinin yüzde elli fazlası ile hesaplanarak alınır. Çift ana dal programında kayıtlı olan öğrencilerden ise diploma programının öğrenim süresi ve ilave bir yıl sonunda bu madde hükümlerine göre katkı payı veya öğrenim ücreti alınır.”

“(11) Özel öğrencilik, değişim programları ve yaz okullarında başarısız olunan dersler ile muaf veya eşdeğer olan derslerin not yükseltmek için tekrar alınması ders tekrarı olarak sayılır.”

“(12) Bulunduğu yarıyılda alması gereken 30 AKTS den az dersi bulunan öğrenciler, danışmanın onayı ile 30 AKTS’yi geçmeyecek şekilde bir üst yarıyıldan ders alabilirler.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 16 – (1) Öğrenci daha önce başka bir yükseköğretim kurumunda başarmış olduğu dersler için, her eğitim-öğretim yarıyılı başlangıcından itibaren 15 gün, eğitim-öğretim başladıktan sonra Üniversiteye kayıt olanlar ise kayıt tarihinden itibaren bir hafta içinde muafiyet talebinde bulunabilir.

(2) İlgili birim yönetim kurulu tarafından; yatay veya dikey geçişle gelen öğrencilerin önceki diploma programında başarmış olduğu dersler ile birinci fıkra kapsamında yapılan başvurular için öğrencinin kayıtlı olduğu diploma programının müfredatındaki eşdeğerliği kabul edilen derslere bu Yönetmeliğe uygun harf notları belirlenir.

(3) Özel öğrencilik, değişim programları veya yaz okulu kapsamında ders alan öğrenciler için ilgili birim yönetim kurulu tarafından öğrencinin kayıtlı olduğu diploma programının müfredatındaki eşdeğerliği kabul edilen dersler için Yönetmeliğe uygun harf notları belirlenir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci, dördüncü ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Sınavlar; ara sınav, yarıyıl/yıl sonu sınavı, bütünleme sınavı, tek ders sınavı, muafiyet sınavı, uygulama sınavı, sözlü sınav, mazeret sınavı, yeterlilik sınavı ve ek sınavlardır. Bu sınavlar yazılı, sözlü, yazılı-sözlü ve uygulamalı olarak yapılabilir. Sınavların sözlü veya uygulamalı olarak yapılacağı; uygulama, staj, tez, proje ve benzeri çalışmaların nasıl değerlendirileceği ilgili öğretim elemanınca yarıyılın ilk iki haftası içinde ilan edilir.”

“(4) Mezun olabilmesi için devam koşulunu yerine getirmiş olduğu başarısız tek dersi kalan öğrencilere, dilekçe ile başvurmaları halinde her yarıyıl bütünleme sınavını takip eden üç ay içinde birimlerin yetkili kurullarının belirleyeceği tarihlerde tek ders sınav hakkı verilir. Zorunlu stajını tamamlamamış öğrenciler de bu haktan faydalanabilir. Bu sınavdan E ve üzeri not alan öğrenciler başarılı sayılır. Sadece tek ders sınav hakkını kullanan öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti ödemez ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.”

“(6) Öğrenciler sınavlara, öğrenci kimlikleri ile ilân edilen gün, saat ve yerde girmek zorundadır. Öğrenci kimliği yanında bulunmayan öğrenciler, ilgili birim uygun gördüğü takdirde, yeni tarihli öğrenci belgesi ve nüfus cüzdanı ile sınavlara girebilir. Gerekli görülen hallerde cumartesi ve pazar günleri de sınav yapılabilir. Belirtilen gün ve yerde sınava girmeyen öğrenci sıfır (0) not almış sayılır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (3) ve (6) numaralı alt bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“3) 17 nci maddenin beşinci fıkrasına göre yapılan muafiyet sınavı sonucunda başarılı olan öğrencilerin  başarı notunu göstermek için MU (muaf) notu kullanılır.”

“6) Bir dersten A, B, C, D, E başarı notu alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. Başarı notu FX, F, DZ, YZ olan dersler başarısız olup, açıldıkları ilk yarıyılda tekrar edilir. Seçmeli derslerden başarısız olan öğrenciler bu dersin yerine aynı yarıyılda açılan diğer seçmeli derslere kayıt yaptırabilir. Öğrenci bu derslerin devam şartını yerine getirmek zorundadır. Bu durumda öğrencinin yeni kayıt yaptırdığı seçmeli dersten aldığı başarı notu geçerlidir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 20 – (1) Genel not ortalaması, öğrencinin biriminde öğrenime başladığı andan itibaren tamamlamış olduğu yarıyıl da dâhil olmak üzere kayıt yaptırdığı derslerden aldığı en son başarı notlarının katsayılarının, dersin AKTS’si ile çarpılıp çarpımlarının toplanması ile elde edilen sayının, bu derslerin AKTS toplamlarına bölünmesi ile bulunur.

(2) Öğrenciler öğrenimleri süresince genel not ortalamasını yükseltmek amacıyla, daha önce kayıt yaptırıp başarılı oldukları derslere 12 nci maddenin beşinci fıkrasına göre, açıldığı yarıyıllarda kayıt yaptırıp tekrarlayabilir. Tekrarlanan bu derslerden alınacak en son not başarı notu olarak dikkate alınır.

(3) Eşdeğerliği kabul edilerek harf notu belirlenen dersler intibak işleminin yapıldığı tarih itibariyle genel not ortalamasına dâhil edilir.  Ancak, dikey geçiş ile gelen öğrencilerin eşdeğerliği kabul edilerek harf notu belirlenen dersleri mezuniyet koşullarını yerine getirdiği tarih itibariyle genel not ortalamasına dâhil edilir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 24 – (1) Mezuniyetlerine karar verilen öğrencilere, başardığı dersleri gösteren mezuniyet transkripti, diploma eki ve kayıtlı oldukları bölüm/programa göre ön lisans veya lisans diploması verilir.

(2) Diplomaların hazır olmadığı durumlarda öğrencilere geçici mezuniyet belgesi de verilebilir.

(3) Yarıyıl sonu ve bütünleme sınavı sonuçlarına göre mezun olanların ilgili sınav döneminin bitimini izleyen ilk iş günü, tek ders sınavı sonucuna göre mezun olanların tek ders sınavını takip eden ilk iş günü, staj sonunda mezun olanların ise stajın bittiği günü takip eden ilk iş günü mezuniyet tarihi olarak belirlenir. Değişim programları, özel öğrencilik veya yaz okulu intibakı sonucunda mezun olanlara ise intibakın yapıldığı yönetim kurulu karar tarihi mezuniyet tarihi olarak belirlenir.”

(4) Diplomasını kaybeden öğrenciye, üzerinde diploma bilgileri ve kaçıncı kez düzenlendiği bilgisi bulunan diplomanın ikinci nüshası düzenlenir.

(5) Lisans öğrenimine devam eden öğrencilerden kayıtlı olduğu programın ilk dört yarıyılındaki alması gereken bütün dersleri almış ve başarıyla tamamlamış olanlara, kaydını sildirmesi şartıyla ön lisans diploması verilir. Ancak bu şekilde alınan diplomalara meslek belirtilmeden ilgili bölümde iki yıllık yükseköğrenim gördüğüne ilişkin ibare yazılır. Bu öğrencilerin mezuniyet tarihi ilgili yönetim kurulu karar tarihi olarak belirlenir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci msaddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 32 – (1) Her türlü tebligat öğrenci bilgi sistemi aracılığı ile elektronik ortamda yapılır ve öğrencilere öğrenci bilgi sistemindeki kayıtlı telefon numaralarına bilgilendirme kısa mesajı gönderilir. Öğrenci bilgi sisteminde kayıtlı telefon numarası bulunmayan öğrenciye tebligat işlemi; elden teslim edilerek veya adres kayıt sisteminde kayıtlı olduğu adrese posta yolu ile gönderilerek tamamlanmış sayılır.”

MADDE 14 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 15 – Bu Yönetmelik hükümlerini Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

26/6/2009

27270

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

29/7/2010

27656

2-

21/10/2010

27736

3-

6/3/2011

27866

4-

25/8/2011

28036

5-

5/7/2012

28344

6-

2/7/2013

28695