3 Şubat 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29256

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih           :   29/12/2014

Karar No    :   2014/145

Konu           :   Bolu İli Merkez İlçesi Karaköy Mahallesi

                         243, 249, 250, 251, 985, 1404 ve 1406 no.lu parseller

                         İmar Planı Değişikliği

Özelleştirme Yüksek Kurulunca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 5/11/2014 tarih ve 7610 sayılı yazısına istinaden;

1- Özelleştirme kapsam ve programında bulunan, mülkiyeti Karayolları Genel Müdürlüğü adına kayıtlı Bolu İli Merkez İlçesi Karaköy Mahallesi sınırları içerisinde yer alan toplam 42.446,00 m² yüzölçümlü 243, 249, 250, 251, 985, 1404 ve 1406 no.lu parsellere yönelik “Özel Yurt Alanı (E: 1,50; Y ençok: 5 kat), Park ve Yol” fonksiyonu önerilmesine ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği, 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanmasına,

2- Onaylanan imar planlarının Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteakip, bilgi ve gereği için ilgili Kurum ve Kuruluşlara gönderilmesine karar verilmiştir.

 

 

Haritalar için tıklayınız.