2 ubat 2015 PAZARTES

Resm Gazete

Say : 29255

YNETMELK

Siirt niversitesinden:

SRT NVERSTES YABAN HAYVANLARI KORUMA,

REHABLTASYON UYGULAMA VE ARATIRMA

MERKEZ YNETMEL

 

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Siirt niversitesi Yaban Hayvanlar Koruma, Rehabilitasyon Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, faaliyet alanlarna, ynetim organlarna, ynetim organlarnn grevlerine ve alma ekline ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; Siirt niversitesi Yaban Hayvanlar Koruma, Rehabilitasyon Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, faaliyet alanlarna, ynetim organlarna, ynetim organlarnn grevlerine ve alma ekline ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin (2) numaral alt bendi ile 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Danma Kurulu: Merkezin Danma Kurulunu,

b) Dekan: Siirt niversitesi Veteriner Fakltesi Dekann,

c) Merkez (S-YABANMER): Siirt niversitesi Yaban Hayvanlar Koruma, Rehabilitasyon Uygulama ve Aratrma Merkezini,

) Mdr: Merkez Mdrn,

d) Rektr: Siirt niversitesi Rektrn,

e) Senato: Siirt niversitesi Senatosunu,

f) niversite: Siirt niversitesini,

g) Ynetim Kurulu: Merkez Ynetim Kurulunu,

ifade eder.

KNC BLM

Merkezin Amac ve Faaliyet Alanlar

Merkezin amac

MADDE 5 (1) Merkezin amac; yaban hayvanlar asndan Dnya ve lkemiz iin nemli bir yere sahip olan Dicle havzasnda yaayan trlerin belirlenmesi, koruma altnda bulunan trlerin korunmas ve oaltlmasn salamak, salk problemlerine zm bulmak, bu alanda alan aratrmaclar desteklemek, hastane, laboratuvar, barnak, istasyon, gzlem evleri, hayvanat bahesi ve koruma alanlar oluturmak, gten dm, yetim, hasta ve yaral yaban hayvanlarnn bakm, rehabilitasyonu, profilaktik nlemlerin alnmas ve yeniden doaya kazandrlmasn salayacak yapnn ve uzun vadeli iletilebilmesi iin gereken mekanizmalarn kurulmasn temin etmektir.

Faaliyet alanlar

MADDE 6 (1) Merkez, amalar dorultusunda aadaki faaliyetlerde bulunur:

a) Dicle havzasnda bulunanlar olmak zere yaban hayvan trlerini belirlemek.

b) Yaban hayvanlar alannda bilimsel aratrma ve projeler gerekletirmek.

c) Yaban hayvanlarnn profilaktik ve medikal tedavisi iin gerekli almalar yapmak.

) eitli nedenlerle hastalanm, yaralanm, yetim kalm memeli, ku, srngen ve ift yaaml yaban hayvanlarn koruma, kurtarma, tedavi, bakm, besleme ve tre zg rehabilitasyonunu salayarak doaya tekrar kazandrmak iin hastane ve rehabilitasyon merkezi amak.

d) Ulusal ve uluslararas seminer, sempozyum, konferans, kongre ve kurs gibi bilimsel faaliyetler dzenlemek ve bu faaliyetlere katlmak.

e) Yurt iinde ve yurt dnda bata Birlemi Milletlere bal ilgili kurulular olmak zere, eitli kamu kurum ve kurulular, uygulama ve aratrma merkezleri, dernekler, istasyonlar, yetitirme kulp ve iftlikleri ile ibirlii yapmak.

f) Yaban hayatta karlalan sorunlarla ilgili olarak kamu ve zel sektr kurulularna danmanlk hizmeti vermek ve ibirlii faaliyetleri gerekletirmek.

g) Yaban hayvanlar ile ilgili ktphane ve dokmantasyon merkezi kurmak ve halk bilinlendirmek iin bror, film, slayt, belgesel ve benzerlerini hazrlamak.

) Yaban hayata ilgi duyan, bu konuda kendini gelitirmek isteyen ve faaliyet alanlaryla ilgili eitim almakta olan niversite rencileri iin Merkez bnyesinde gnll programlarn oluturulmasn salamak ve Trkiyenin gelecekteki yeni yaban hayat uzmanlar iin insan kayna oluturmak.

h) Doaya dnemeyecek durumda olan yaban hayvanlarn kullanarak eitim-retim kurumlarnda rencilere ynelik doa koruma tabanl eitimler gibi alanlarda faaliyetlerde bulunmak.

) Doada yaamn devam ettiremeyecek durumda olan yaban hayvanlar iin barndrma imkn salamak.

NC BLM

Merkezin Ynetim Organlar ve Grevleri

Merkezin ynetim organlar

MADDE 7 (1) Merkezin ynetim organlar unlardr:

a) Mdr.

b) Ynetim Kurulu.

c) Danma Kurulu.

Mdr

MADDE 8 (1) Mdr; Veteriner Fakltesi retim elemanlar arasndan Dekann nerisi zerine Rektr tarafndan yl iin grevlendirilir. Grev sresi sona eren Mdr yeniden grevlendirilebilir.

(2) Mdr, almalarnda kendisine yardmc olmak zere retim elemanlar arasndan en fazla iki kiiyi yl sre ile mdr yardmcs olarak grevlendirmek zere Rektrn onayna sunar.

(3) Mdrn grevi banda bulunmad zamanlarda yardmclarndan biri, Mdrn teklifi ve Rektrn onay ile Mdrle veklet eder. Veklet sresi alt ay geemez. Mdrn grev sresinin dolmas veya herhangi bir sebeple grevinden ayrlmas halinde mdr yardmclarnn da grevleri sona erer.

Mdrn grevleri

MADDE 9 (1) Mdrn grevleri unlardr:

a) Merkezi temsil etmek, Ynetim Kurulunu ve Danma Kurulunu toplantya armak, toplant gndemini hazrlamak ve kurul bakan olarak toplantlar ynetmek, Ynetim Kurulunun ald kararlar Rektrn onayna sunmak.

b) Mdr yardmclar arasnda grev paylam yapmak ve yaplan ileri denetlemek.

c) Merkez hizmetlerinin hizmet ii programlara uygun olarak yrtlmesini temin etmek.

) Merkezde yrtlecek aratrma projelerinin dzenlenmesini, ynlendirilmesini ve denetimini salamak.

d) Merkezin gelimesi iin gerekli stratejik planlar hazrlayarak Rektr ve Ynetim Kuruluna sunmak.

e) Merkezin denek, kadro ihtiyalar ve bte ile ilgili nerilerini gerekeleri ile birlikte hazrlayarak Ynetim Kuruluna sunmak.

f) lgili mevzuat hkmlerine uygun olarak mal ve hizmet satn alnmasn, hizmet satn alma yolu ile yaplan szlemelerin uygulanmasn ve denetimini salamak.

g) Merkez bnyesinde grev yapan idari, salk, teknik ve yardmc personel arasnda koordinasyonu ve i blmn salayarak Merkezi amac dorultusunda ynetmek.

) Yurt ii ve yurt dnda benzer faaliyetlerde bulunan kurum ve kurulularla ibirlii yapmak.

h) Merkezin yllk faaliyet raporunu ve bir sonraki yla ait alma programn dzenlemek ve Ynetim Kurulunun grn aldktan sonra Rektr onayna sunmak.

) Merkezin niversitedeki fakltelerin ilgili anabilim dallar ile koordinasyonunu ve ibirliini salamak.

(2) Mdr, Merkezin amalar dorultusundaki almalarn dzenli bir ekilde yrtlmesinden, Merkezin tm etkinliklerinin gzetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli nlemlerin alnmasndan Rektre kar sorumludur.

Ynetim Kurulu

MADDE 10 (1) Ynetim Kurulu; Mdr, mdr yardmclar ve Mdrn Merkezin faaliyet alan ile ilgili birimlerinden Rektrn onayna teklif edecei iki retim eleman olmak zere toplam be yeden oluur. Ynetim Kurulunun grev sresi yldr. Sresi sona eren ye yeniden grevlendirilebilir. Ynetim Kurulu, bakann daveti zerine ye tam saysnn salt ounluu ile toplanr ve kararlar oy okluu ile alnr. Rektr gerekli hallerde Ynetim Kuruluna bakanlk eder. Mdr gerekli grd hallerde olaanst olarak da Ynetim Kurulunu toplantya arabilir.

Ynetim Kurulunun grevleri

MADDE 11 (1) Ynetim Kurulunun grevleri unlardr:

a) Merkezin amac dorultusunda alma programn dzenlemek ve yrtmek.

b) Danma Kurulunun karar ve nerilerini deerlendirmek.

c) Merkezin bilimsel, idari ve mali almalarna ilikin yllk alma raporlarn hazrlamak.

) Merkezin bte tasarsn hazrlamak.

d) Merkezin idari, salk, teknik ve yardmc personel ihtiyacn belirlemek.

Danma Kurulu

MADDE 12 (1) Danma Kurulu; Mdr, niversitenin Fen-Edebiyat Fakltesi, Veteriner Fakltesi ve Ziraat Fakltelerinin her birinden Ynetim Kurullarnca seilen birer ye, Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanl ile Orman ve Su leri Bakanl il mdrlkleri tarafndan grevlendirilen birer ye ile Rektr tarafndan Merkezin amalar ile ilgili konularda alan en ok retim eleman olmak zere en ok dokuz yeden oluur. yelerin grev sresi yldr. Grev sresi sona eren ye yeniden grevlendirilebilir.

(2) Danma Kurulu ylda iki defa olaan olarak toplanr. Gerek duyulduunda Mdr, Danma Kurulunu toplantya arabilir. Danma Kurulu ye tam saysnn salt ounluu ile toplanr ve kararlar oy okluu ile alnr. Rektr gerekli hallerde kurula bakanlk eder.

Danma Kurulunun grevleri

MADDE 13 (1) Danma Kurulu Merkezin almalar ile ilgili konularda tavsiye niteliinde gr ve nerilerde bulunur.

alma gruplar

MADDE 14 (1) Merkez bnyesinde; verimlilik ve etkinliin artrlmas, hizmet kontrolnn salanmas ve deerlendirilmesi amacyla alma gruplar kurulabilir. alma gruplar; ilgili grup sorumlusu ve o grubun faaliyet alanyla ilgili olarak ihtiya duyulan sayda uzmandan oluur. Grup sorumlular, ilgili alanda almalaryla tannan, Merkezde grevli niversite retim elemanlar arasndan Mdr tarafndan grevlendirilir.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Personel ihtiyac

MADDE 15 (1) Merkezin; akademik, idari, salk, teknik ve yardmc personel ihtiyac Mdrn nerisi zerine, 2547 sayl Kanunun 13 nc maddesine gre Rektr tarafndan grevlendirilecek personel tarafndan karlanr.

Harcama yetkilisi

MADDE 16 (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektrdr. Rektr bu yetkisini uygun grd lde Mdre devredebilir.

Hkm bulunmayan haller

MADDE 17 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde, ilgili dier mevzuat hkmleri ile Senato ve Ynetim Kurulu kararlar uygulanr.

Yrrlk

MADDE 18 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 19 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Siirt niversitesi Rektr yrtr.