2 ubat 2015 PAZARTES

Resm Gazete

Say : 29255

YNETMELK

Siirt niversitesinden:

SRT NVERSTES KE UYGULAMA VE ARATIRMA

MERKEZ YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Siirt niversitesi Kei Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, faaliyet alanlarna, ynetim organlarna, ynetim organlarnn grevlerine ve alma ekline ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; Siirt niversitesi Kei Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, faaliyet alanlarna, ynetim organlarna, ynetim organlarnn grevlerine ve alma ekline ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin (2) numaral alt bendi ile 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Danma Kurulu: Merkezin Danma Kurulunu,

b) Dekan: Siirt niversitesi Veteriner Fakltesi Dekann,

c) Merkez (SU-KEMER): Siirt niversitesi Kei Uygulama ve Aratrma Merkezini,

) Mdr: Merkez Mdrn,

d) Rektr: Siirt niversitesi Rektrn,

e) Senato: Siirt niversitesi Senatosunu,

f) niversite: Siirt niversitesini,

g) Ynetim Kurulu: Merkez Ynetim Kurulunu,

ifade eder.

KNC BLM

Merkezin Amac ve Faaliyet Alanlar

Merkezin amac

MADDE 5 (1) Merkezin amac; bata Veteriner Fakltesi olmak zere niversiteye bal dier akademik birimlerde srdrlen, eitimretim faaliyetlerine destek sunmak, kei yetitiricilii, slah ve sal amacyla her trl bilimsel aratrma, uygulama, projeler yapmak/yrtmek, kei yetitiricilii ile ilgili ihtiya duyulabilecek verileri toplamak, kei rnlerini hijyenik koullarda reterek blge yetitiricilerini bilinlendirmek, kei orijinli gdalar iin entegre tesislerin oluturulmasnda teknik destek vermek, yurt ii ve yurt d kii, kurum ve kurulularla ibirlii yapmaktr.

Merkezin faaliyet alanlar

MADDE 6 (1) Merkezin faaliyet alanlar unlardr:

a) retime ayrlan tesislerde, niversitede mevcut olan veya kurulacak birimlerle kei orijinli retimi gerekletirmek.

b) Blgede yaplmakta olan kei yetitiricilii ile ilgili evre koullarn incelemek.

c) Blge koullarna uygun kei rklarn gelitirmek amac ile aratrma yapmak.

) Yurt ii ve yurt dnda bulunan yksek verimli kei rklarnn temini, barndrlmas, beslenmesi, yetitirilmesi ve blgeye adaptasyon kabiliyeti yksek olanlarn yaygnlatrlmas zerine almalar/planlamalar yapmak.

d) Merkez bnyesinde kei yetitiriciliine ynelik melezleme, slah ve seleksiyon faaliyetlerini yrtmek.

e) Ulusal gen bankasna katk salamak.

f) Kalknma planlar ilke ve hedefleri dorultusunda toplam retim artn salayacak aratrma ve gelitirme almalar yapmak.

g) l, blge ve lke baznda kei sal ve hastalklar ile ilgili koruyucu hekimlik alannda aratrmalar yapmak.

) Kei hastalklarnn tedavisiyle ilgili aratrma ve almalar yapmak.

h) Elde edilen rnleri deerlendirmek ve pazara hazrlamak.

) niversitenin akademik birimleri tarafndan Merkezde yrtlmek zere hazrlanan bilimsel veya Ar-Ge nitelii tayan almalarn Merkezde yrtlmesini salamak.

i) nlisans, lisans ve lisansst retim programlarnda n grlen uygulama, pratik alma ve staj iin yer, materyal ve hizmet salamak.

j) Aratrma sonularn retime uygulamak, bu yolla elde edilen veriler ile ana ve damzlk materyallerini kamu ve zel kurululara sunmak.

k) Verim ve kaliteyi esas alarak, bata Siirt ili olmak zere blge ve lke kei yetitiricilii politikalarna yn verilmesine katk salamak.

l) Gelitirilecek ve uygulanacak retim model ve yntemleri ile blge reticilerine nderlik etmek.

m) Ulusal ve uluslararas seminer, sempozyum, altay, konferans, kongre ve kurs gibi bilimsel faaliyetler dzenlemek ve bu tr faaliyetlere katlmak.

n) evre ve blge reticilerine eitici zellikte seminer, konferans ve yetitirici kurslar dzenlemek.

NC BLM

Merkezin Ynetim Organlar ve Grevleri

Merkezin ynetim organlar

MADDE 7 (1) Merkezin ynetim organlar unlardr:

a) Mdr.

b) Ynetim Kurulu.

c) Danma Kurulu.

Mdr

MADDE 8 (1) Mdr; Veteriner Fakltesi retim elemanlar arasndan Dekann nerisi zerine Rektr tarafndan yl iin grevlendirilir. Grev sresi biten Mdr yeniden grevlendirilebilir.

(2) Mdr, almalarnda kendisine yardmc olmak zere retim elemanlar arasndan en fazla iki kiiyi yl sre ile mdr yardmcs olarak grevlendirmek zere Rektrn onayna sunar.

(3) Mdrn grevi banda bulunmad zamanlarda yardmclarndan biri, Mdrn teklifi ve Rektrn onay ile Mdrle veklet eder. Veklet sresi alt ay geemez. Mdrn grev sresinin dolmas veya herhangi bir sebeple grevinden ayrlmas halinde mdr yardmclarnn da grevleri sona erer.

Mdrn grevleri

MADDE 9 (1) Mdrn grevleri unlardr:

a) Merkezi temsil etmek, Ynetim Kurulunu ve Danma Kurulunu toplantya armak, toplant gndemini hazrlamak ve kurul bakan olarak toplantlar ynetmek, Ynetim Kurulunun ald kararlar Rektrn onayna sunmak.

b) Mdr yardmclar arasnda grev paylam yapmak ve yaplan ileri denetlemek.

c) Merkez hizmetlerinin hizmet ii programlara uygun olarak yrtlmesini temin etmek.

) Merkezde yrtlecek aratrma projelerinin dzenlenmesini, ynlendirilmesini ve denetimini salamak.

d) Merkezin gelimesi iin gerekli stratejik planlar hazrlayarak Rektr ve Ynetim Kuruluna sunmak.

e) Merkezin denek, kadro ihtiyalar ve bte ile ilgili nerilerini gerekeleri ile birlikte hazrlayarak Ynetim Kuruluna sunmak.

f) lgili mevzuat hkmlerine uygun olarak mal ve hizmet satn alnmasn, hizmet satn alma yolu ile yaplan szlemelerin uygulanmasn ve denetimini salamak.

g) Merkez bnyesinde grev yapan idari, salk, teknik ve yardmc personel arasnda koordinasyonu ve i blmn salayarak Merkezi, amac dorultusunda ynetmek.

) Yurt ii ve yurt dnda benzer faaliyetlerde bulunan kurum ve kurulularla ibirlii yapmak.

h) Merkezin yllk faaliyet raporunu ve bir sonraki yla ait alma programn dzenlemek ve Ynetim Kurulunun grn aldktan sonra Rektrn onayna sunmak.

(2) Mdr, Merkezin amalar dorultusundaki almalarn dzenli bir ekilde yrtlmesinden, Merkezin tm etkinliklerinin gzetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli nlemlerin alnmasndan Rektre kar sorumludur.

Ynetim Kurulu

MADDE 10 (1) Ynetim Kurulu; Mdr, mdr yardmclar ve Mdrn Merkezin faaliyet alan ile ilgili birimlerinden Rektrn onayna teklif edecei iki retim eleman olmak zere toplam be yeden oluur. Ynetim Kurulunun grev sresi yldr. Sresi sona eren ye yeniden grevlendirilebilir. Ynetim Kurulu, bakann daveti zerine ye tam saysnn salt ounluu ile toplanr ve kararlar oy okluu ile alnr. Rektr gerekli hallerde Ynetim Kuruluna bakanlk eder. Mdr gerekli grd hallerde olaanst olarak da Ynetim Kurulunu toplantya arabilir.

Ynetim Kurulunun grevleri

MADDE 11 (1) Ynetim Kurulunun grevleri unlardr:

a) Merkezin gelimesini salamak iin plan ve programlar yapmak.

b) Danma Kurulunun karar ve nerilerini deerlendirmek.

c) Merkezin amacna ulamas iin yapmas gereken grevlerin icrasn planlamak.

) Merkezin aratrma ilke ve hedeflerini belirlemek.

d) niversitenin akademik birimleri tarafndan Merkezde yrtlmek zere hazrlanan bilimsel veya Ar-Ge nitelii tayan almalarn Merkezde yrtlebilirliini deerlendirmek.

e) Merkezin ilevlerini olumsuz etkilemeyecek ekilde niversitenin eitli akademik birimlerinin eitim ve retimine imknlar dhilinde destek vermek.

f) Elde edilen rnleri deerlendirmek ve pazara hazrlamak.

g) Ynetim Kurulunun daha etkin alabilmesi iin Mdrn bakanlnda faaliyet gsterecek retim, eitim, aratrma ve benzeri komisyonlar tekil etmek ve komisyon raporlarn karara balamak.

) Merkezin idari, salk, teknik ve yardmc personel ihtiyacn belirlemek.

Danma Kurulu

MADDE 12 (1) Danma Kurulu; Mdr, niversitenin Veteriner Fakltesi ve Ziraat Fakltelerinin her birinden ynetim kurullarnca seilen birer ye, Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanl l Mdrl tarafndan grevlendirilecek bir ye ile Rektr tarafndan grevlendirilen Merkezin amalar ile ilgili konularda alan en ok retim eleman olmak zere en ok yedi yeden oluur. yelerin grev sresi yldr. Grev sresi sona eren ye yeniden grevlendirilebilir.

(2) Danma Kurulu ylda iki defa olaan olarak toplanr. Gerek duyulduunda Mdr, Danma Kurulunu toplantya arabilir. Danma Kurulu ye tam saysnn salt ounluu ile toplanr ve kararlar oy okluu ile alnr. Rektr gerekli hallerde kurula bakanlk eder.

Danma Kurulunun grevleri

MADDE 13 (1) Danma Kurulu Merkezin almalar ile ilgili konularda tavsiye niteliinde gr ve nerilerde bulunur.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Personel ihtiyac

MADDE 14 (1) Merkezin; akademik, idari, salk, teknik ve yardmc personel ihtiyac Mdrn nerisi zerine, 2547 sayl Kanunun 13 nc maddesine gre Rektr tarafndan grevlendirilecek personel tarafndan karlanr.

Harcama yetkilisi

MADDE 15 (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektrdr. Rektr bu yetkisini uygun grd lde Mdre devredebilir.

Hkm bulunmayan haller

MADDE 16 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde, ilgili dier mevzuat hkmleri ile Senato ve Ynetim Kurulu kararlar uygulanr.

Yrrlk

MADDE 17 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 18 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Siirt niversitesi Rektr yrtr.