2 ubat 2015 PAZARTES

Resm Gazete

Say : 29255

YNETMELK

ifa niversitesinden:

FA NVERSTES LSANSST ETM-RETM

VE SINAV YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama ve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; ifa niversitesine bal btn enstitlerde yrtlen lisansst eitim, retim ve snavlar ile ilgili esaslar dzenlemektir.

(2) Bu Ynetmelik; ifa niversitesine bal enstitlerde yrtlen tezli ve tezsiz yksek lisans, doktora, sanatta yeterlik programlarndan oluan lisansst eitim-retime ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) ALES: Akademik Personel ve Lisansst Eitimi Giri Snavn,

c) Enstit: ifa niversitesine bal lisansst eitim-retim yapan enstitleri,

) Enstit Anabilim Dal Bakan: ifa niversitesine bal fakltelerdeki lisansst eitim-retim programlar bulunan ana bilim dal bakann,

d) Enstit Kurulu: ifa niversitesine bal ilgili enstitnn enstit kurulunu,

e) Enstit Ynetim Kurulu: ifa niversitesine bal ilgili enstitnn enstit ynetim kurulunu,

f) GMAT: Uluslararas snavlardan olan Graduate Management Admission Test Snavn,

g) GRE: Uluslararas snavlardan olan Graduate Record Examination Snavn,

) ngilizce hazrlk program: ifa niversitesi yabanc diller blm bakanlnca yrtlen ngilizce hazrlk programlarn,

h) KPDS: Kamu Personeli Yabanc Dil Bilgisi Seviye Tespit Snavn,

) Mdr: lgili enstit mdrn,

i) Mtevelli Heyeti: ifa niversitesi Mtevelli Heyetini,

j) Program: Bir anabilim/anasanat dalna bal olarak alm bulunan eitim programn,

k) Rektrlk/Rektr: ifa niversitesi Rektrln/Rektrn,

l) Senato: ifa niversitesi Senatosunu,

m) TUS: Tpta Uzmanlk Snavn,

n) DS: niversiteleraras Kurul Yabanc Dil Snavn,

o) YDS: Yabanc Dil Bilgisi Seviye Tespit Snavn,

ifade eder.

KNC BLM

Lisansst Eitim-retimle lgili Esaslar

Program amann yntemi, ltleri ve renci kabul

MADDE 4 (1) Her program iin renci kontenjan ile adaylarn birden fazla programa bavurup bavuramayaca ilgili enstit ynetim kurulu tarafndan belirlenip Rektrle nerilir. Rektrlk, renci kabul edilecek lisansst programlarn adlarn ve bavuru iin gerekli belgeleri, son bavuru tarihini ilan ederek duyurur. Sz konusu ilan her yaryl banda renci almak zere verilebilir. Bavuru iin istenen belgelerin asl veya enstit tarafndan onayl rnei kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydna ilikin olarak ise adayn beyanna dayanlarak ilem yaplr.

(2) Yksek lisans programna bavurabilmek iin adayn en az drt yllk bir faklte veya edeer yksekretim kurumu diplomasna sahip olmas ve ALESten bavurduu programn puan trnde minimum 55 standart puan alm olmas gerekir. GRE/GMAT puanlaryla bavuruda bulunmak isteyen adaylarn bavurularnda ise Yksekretim Kurulu Bakanlnn belirledii denklikler esas alnr. niversiteleraras Kurulun belirledikleri dnda, bir yksek lisans programna hangi lisans programlarndan mezun olanlarn bavurabileceini ilgili enstitnn nerisi zerine Senato belirler.

(3) Doktora programna bavurabilmek iin adayn en az drt yllk bir faklte veya yksek lisans diplomasna veya edeer yksekretim kurumu diplomasna sahip olmas gerekir. Yksek lisans derecesiyle doktora programna bavuracak adayn ALESten bavurduu programn puan trnde en az 55 puan, YDSden de en az 55 veya niversiteleraras Kurulca kabul edilen bir yabanc dil snavndan bunun muadili bir puan alm olup lisans mezuniyet not ortalamasnn 4 zerinden en az 3 olmas; lisans derecesinden doktora programna bavurabilmek iin ise adayn ALESten bavurduu programn puan trnde en az 80 puan, YDSden de en az 55 veya niversiteleraras Kurulca kabul edilen bir yabanc dil snavndan bunun muadili bir puan alm olup lisans mezuniyet not ortalamasnn 4 zerinden en az 3 olmas gerekir. GRE/GMAT puanlaryla bavuruda bulunmak isteyen adaylarn bavurularnda ise Yksekretim Kurulu Bakanlnn belirledii denklikler esas alnr.

(4) Temel tp bilimlerinde doktora programlarna bavuracak tp fakltesi mezunlarnn Tpta Uzmanlk Snavndan (TUS) en az 50 temel tp puan veya ALESin saysal ksmndan en az 55 puan almak kouluyla Enstit Ynetim Kurulunca belirlenecek puanlara sahip olmas gerekir. Temel tp puan; TUSun temel tp bilimleri testi-1 inci blmnden elde edilen standart puann 0,7; klinik tp bilimleri testinden elde edilen standart puann 0,3 ile arplarak toplanmas ile elde edilir. Temel Tp Bilimlerinde doktora programna renci kabulnde YDS'den en az 55 puan veya niversiteleraras Kurulca kabul edilen bir snavdan bu puan muadili bir puan, yabanc uyruklu renciler iin ana dilleri dnda ngilizce, Franszca ve Almanca dillerinden birinden YDS'den en az 55 puan veya niversiteleraras Kurulca kabul edilen bir snavdan bu puan muadili bir puan alnmas zorunlu olup, bu asgari puanlarn ykseltilmesi konusunda Senato yetkilidir.

(5) niversiteleraras Kurulun belirledikleri dnda, bir doktora programna hangi lisans/yksek lisans programlarndan mezun olanlarn bavurabileceini ilgili enstitnn nerisi zerine Senato belirler.

(6) Lisansst programlara renci kabul amacyla enstit ynetim kurulu her program iin asil ve bir yedek yeden oluan bir deerlendirme kurulu oluturur.

(7) Yksek lisans programlarna renci kabulnde; lisans baar dzeyi, enstit anabilim dalnn yapaca szl veya yazl snav sonucu ve ALES sonular deerlendirilir. ALESte alnan puanlar deerlendirilirken bavurulan programn standart puan tr esas alnr. Kabul iin yaplacak deerlendirmede adaylar aldklar genel baar notuna gre sralanr. Genel baar notu; ALESten alnan puann %50si, lisans renimi srasnda alnan notlarn arlkl ortalamasnn %25i ve szl veya yazl snavdan alnan notun %25inin toplanmas ile elde edilir.

(8) Doktora programlarna renci kabulnde; yksek lisans derecesi ile bavuran adaylar iin ALES puan, yabanc dil puan ile gerektiinde lisans ve/veya yksek lisans not ortalamas ve enstit anabilim dalnn yapaca szl veya yazl snav sonucu deerlendirmeye alnr. Programa kabulde esas alnacak genel baar notu ALES puannn %50si, YDS puannn %15i, yksek lisans not ortalamasnn %15i ve yazl veya szl snavn %20sinin toplanmas ile hesaplanr. Lisans derecesi ile bavuran adaylar iin kabulde esas alnacak genel baar notu, ALES puannn %50si, YDS puannn %15i, lisans not ortalamasnn %15i ve yazl veya szl snavn %20sinin toplanmas ile hesaplanr. Bu deerlendirmeye ilikin hususlar ile bavuru iin adaylardan istenen dier belgeler ve bu belgelerin baar notuna etkileri, asgari baar notu, adaylarn girebilecekleri yabanc dil snavlar ve sz konusu snavlarn sonucunda adaylarda aranacak yabanc dil bilgisi asgari puan; niversiteleraras Kurul tarafndan yaymlanan, 1/7/1996 tarihli ve 22683 sayl Resm Gazetede yaymlanan Lisansst Eitim ve retim Ynetmelii erevesinde, ilgili enstit kurulunun nerisi zerine Senato tarafndan belirlenir ve ilanda belirtilir. Meslek bilgi deerlendirmesi yazl olarak da yaplabilir.

(9) Bir adayn lisansst programlara kabul genel baar notuna gre deerlendirilir. Genel baar notu bu maddenin yedinci ve sekizinci fkralarnda ifade edildii ekilde hesaplanr ve tmnn toplamndan oluan puanlara gre sralama yaplr, sralamas eit olanlardan lisans veya yksek lisans not ortalamas yksek olana ncelik tannr.

(10) Yabanc uyruklu adaylar, Senato tarafndan belirlenen esaslara gre kabul edilir.

(11) Enstitde lisansst eitim-retim cretlidir. renim cretleri, her akademik yl balamadan nce, Mtevelli Heyeti tarafndan tespit edilir ve kayt veya kayt yenileme aamasnda denir. Kaytl olduklar program veya programlar normal sresi ierisinde bitiremeyen renciler renim cretlerini demek kayd ile sre uzatabilirler. renim cretini demeyen rencilerin kaytlar yaplmaz veya yenilenmez.

Yabanc dil snav ve dil hazrl

MADDE 5 (1) Enstitde lisansst program ve dersler ngilizce yrtlebilir. ngilizce yrtlen programlar iin adaylardan, bavuru srasnda, bir ngilizce yeterlik snav belgesi sunmas istenir. Senato, belirli programlar iin ngilizce dnda veya yannda bir baka yabanc dil yeterlik koulunu getirebilir. Senato kabul edilebilecek dil yeterlik belgelerini ve minimum niteliini belirler.

(2) renci kabul iin aranan dier koullar yerine getiren, ancak ngilizce dil yeterliini istenen belgelerle belgeleyemeyen adaylara bu yeterlilii almak iin bir yl sre verilir. Bu sre ierisinde yaplacak yeterlik snavlarndan enstitnn ngrd ngilizce yeterlik belgelerini alamayan rencilerin enstit ile iliii kesilir.

Bilimsel hazrlk programna renci kabul

MADDE 6 (1) Lisansst programlarnda, nitelikleri aada belirtilen adaylarn eksikliklerini gidermek amacyla enstit anabilim dal bakanlnn nerisi ve enstit ynetim kurulunun onay ile bilimsel hazrlk program uygulanabilir:

a) Lisans veya yksek lisans derecesini bavurduklar yksek lisans veya doktora programndan farkl alanlarda alm olan adaylar,

b) Lisans veya yksek lisans derecesini dier yksekretim kurumlarndan alm olan lisansst program adaylar.

(2) Bilimsel hazrlk programna bu Ynetmeliin 4 nc maddesinde belirtilen esaslara gre renci kabul edilir. Bilimsel hazrlk programna kabul edilecek rencilerin hangi bilim dallarndan olaca ilgili anabilim dal bakanlklarnn nerisi ile enstit ynetim kurulu tarafndan belirlenir.

(3) Bilimsel hazrlk programnda alnmas zorunlu dersler bir alt dzeydeki program dersleri arasndan seilir. Bilimsel hazrlk programnda alnmas zorunlu dersler, ilgili lisansst programn tamamlamak iin gerekli grlen derslerin yerine geemez. Ancak, bilimsel hazrlk programndaki bir renci, bilimsel hazrlk derslerinin yansra ilgili enstit anabilim dal bakanlnn nerisi ve enstit ynetim kurulu onay ile lisansst programa ynelik dersler de alabilir.

(4) Bu programda hangi derslerin alnaca ilgili enstit anabilim dal bakanlnn nerisi ve enstit ynetim kurulunun karar ile belirlenir. Ancak, bu programlardaki derslerin toplam kredisi iki yaryl iin yirmidrd aamaz.

(5) Bilimsel hazrlk programnda da ders, devam, snav, baar ve benzeri konularda bu Ynetmeliin lisansst programlara ilikin hkmleri uygulanr. Bilimsel hazrlk programnda geirilecek sre en ok bir takvim yldr. Bu sre dnem izinleri dnda uzatlamaz ve bu Ynetmelikte belirtilen lisansst srelerine dahil edilmez.

(6) Bilimsel hazrlk programnda alnan derslerin kredi ve notlar lisansst mezuniyet ortalamasna katlmaz.

(7) Bilimsel hazrlk programna kaydolan yksek lisans rencileri derslere devam etmek, program kapsamnda alm olduklar dersleri en az DD ile baarm olmak ve en az 2,00 akademik ortalama ile baarl olmak zorundadrlar.

(8) Bilimsel hazrlk programna kaydolan doktora program rencileri, derslere devam etmek, program kapsamnda alm olduklar dersleri en az CC ile baarm olmak ve en az 2,50 akademik ortalama ile baarl olmak zorundadrlar.

zel renci kabul

MADDE 7 (1) Bir yksekretim kurumu mezunu veya rencisi olup belirli bir konuda bilgisini artrmak isteyenler, ilgili enstit anabilim dal bakanlnn nerisi ve enstit ynetim kurulunun karar ile baz derslere zel renci olarak kabul edilebilir. zel renci statsnde ders alanlar rencilik haklarndan yararlanamaz. zel renciler de ders ve snavlarla ilgili ykmllklerini yerine getirmek zorundadrlar. Mteakip yllarda, ilgili anabilim dal bakanlnn onay ile niversitenin bir lisansst programna giren zel rencilerin baardklar dersler, ilgili anabilim dal bakannn nerisi ve enstit ynetim kurulunun onay ile izledikleri program iin geerli saylabilir.

(2) zel rencilie kabul iin bavuran kiinin ders ba belirlenen renim cretini yatrmas gerekir. zel rencilere devam ettikleri ders veya derslerin baar notunu belirten bir belge verilir.

Yurt ii ve yurt d yksekretim kurumlarna gnderilen renciler

MADDE 8 (1) niversite ile yurt iindeki ve yurt dndaki yksekretim kurumlar arasnda yaplabilecek anlamalar uyarnca renci deiimi erevesinde, niversite tarafndan iki yaryla kadar yurt iindeki ve yurt dndaki yksekretim kurumlarna renci gnderilebilir. Bu sre iinde rencinin niversitedeki kayd devam eder ve bu sre eitim retim sresinden saylr. Szlemede aksi belirtilmedike renci, renim cretini niversiteye der.

(2) Anlamal olmayan yksekretim kurumlarna renci gnderilmesi, ilgili enstit ynetim kurullar tarafndan karara balanr.

(3) rencinin yurt ii ve yurt dndaki yksekretim kurumlarndan alm olduu derslerin edeerlik ilemleri; ilgili enstit ynetim kurulu tarafndan, dier yksekretim kurumundan ald notlarn bu Ynetmeliin 11 inci maddesindeki not sistemine dntrlmesi suretiyle yaplr.

Yatay gei yoluyla renci kabul

MADDE 9 (1) niversitenin baka bir enstit anabilim dalnda veya baka bir yksekretim kurumunun lisansst programnda en az bir yaryl tamamlam olan baarl bir renci, aadaki koullarla lisansst programlara yatay gei yoluyla kabul edilebilir:

a) nceki kurumundaki arlkl genel not ortalamasnn en az 2.50 veya 100 zerinden 70 olmas,

b) Yksek lisans programlar iin kaytl olduu programda iki yaryldan, doktora programlar iin kaytl olduu programda drt yaryldan, lisans dereceli doktorada ise alt yaryldan fazla sre kullanmam olmas.

(2) Hangi programlara yatay gei yaplabilecei, yatay gei kontenjanlar, ilgili enstit anabilim dal bakanlnn gr alnarak enstit ynetim kurulu tarafndan belirlenir ve enstit tarafndan ilan edilir.

(3) Yatay gei iin yukardaki koullara uygun olarak yaplan bavurular, ilgili enstit anabilim dal bakanlnn olumlu gr alnarak enstit ynetim kurulu tarafndan karara balanr.

(4) Yatay geii kabul edilen adayn program tamamlamas iin gerekli olan kredili ve kredisiz ders ykmll, program toplam kredisi dnda ilgili anabilim dal bakanlnca nerilebilecek ek ders veya derslerden sorumlu olup olmayaca, bu Ynetmelik hkmlerine gre tannacak sre ve dier hususlar ilgili enstit ynetim kurulunca belirlenir.

(5) Yatay geiler ilgili enstit ynetim kurulunca belirlenecek kontenjanlarla snrl olup, intibak ilemleri; ilgili enstit ynetim kurulu tarafndan, rencinin geldii niversitedeki notlarnn bu Ynetmeliin 11 inci maddesindeki not sistemine dntrlmesi suretiyle yaplr.

(6) renci ek dersleri renim sresi sonuna kadar baarmak zorundadr.

(7) renci nceki yksekretim kurumunda doktora yeterlik snavn baarm olsa bile tekrar doktora yeterlik snavna girmek ve baarmak zorundadr.

Derslerin almas, programa ve derse kayt

MADDE 10 (1) Genel baar notlarna gre bavurduklar lisansst programa girme hakkn kazanan renciler ilgili enstit tarafndan ilan edilir. Lisansst rencilik hakk kazanan adayn kayt ilemlerine ilikin esaslar ilgili enstit ynetim kurulu tarafndan belirlenerek ilan edilir.

(2) Programda yer alacak dersler ve her bir dersin alabilmesi iin en az ka rencinin olmas gerektiine ilgili enstit kurulu tarafndan karar verilir.

(3) Tezsiz yksek lisans programlarnda en az iki derse kayt yaptrmak zorunludur.

Derslerin kredi deeri, AKTS kredisi, snavlar ve deerlendirme

MADDE 11 (1) Bir lisansst dersin kredi deeri, bir yaryl devam eden bir dersin haftalk teorik ders saatinin tamam ile haftalk uygulama veya laboratuvar saatinin yarsnn toplamdr.

(2) AKTS, bir dersin hedeflenen renme ktlarn kazandrmak amacyla planlanan renim aktivitelerini baaryla tamamlamak iin gerekli zaman temel alarak belirlenen i ykne dayanan kredi sistemidir.

(3) Uzaktan eitim-retim yapan programlar hari, lisansst programlara kaytl renciler; teorik derslerin % 70ine, seminer ve uygulamal derslerin % 80ine devam etmek zorundadrlar.

(4) Her ders iin bir yaryl iinde en az iki baar lm yaplr. lgili retim yesinin takdirine gre bunlardan biri veya her ikisi; snav, dev, proje, laboratuvar raporu veya benzeri uygulama almas biiminde yaplr. Yaryl sonunda bir yaryl sonu snav yaplr.

(5) Bir renciye; ald her ders iin retim elemanlar tarafndan aada belirtilen baar puanlar, baar puanlarnn karl harf notlar ve katsaylar verilir:

Harf Notu Katsay Puan

AA 4,00 90-100

BA 3,50 85-89

BB 3,00 80-84

CB 2,50 75-79

CC 2,00 70-74

FF 0,00 0-69

(6) Ortalamalara katlmayan notlar unlardr:

a) I (Eksik) notu; hastalk veya geerli baka bir nedenle dnem iinde baarl olduu halde ders iin gerekli koullar tamamlayamayan rencilere verilir. renci, herhangi bir dersten (I) notu ald takdirde, notlarn renci leri Dairesi Bakanlna teslim tarihinden itibaren on be gn iinde eksiklerini tamamlayarak bir not almak zorundadr. Aksi halde (I) notu (FF) notuna dntrlr. Ancak, uzayan bir hastalk ve benzeri hallerde, ilgili enstit anabilim dal bakanlnn nerisi ve enstit ynetim kurulunun onayyla (I) notunun sresi bir sonraki kayt dneminin balangcna kadar uzatlabilir.

b) S (Yeterli) notu; kredisiz derslerde, tez almalarnda ve dnem projesinde baarl olan rencilere verilir.

c) U (Yetersiz) notu; kredisiz derslerde, tez almalarnda ve dnem projesinde baarsz olan rencilere verilir.

) P (Gelimekte olan) notu; tez almalarn baar ile srdren rencilere verilir.

d) NI notu; rencinin kaytl olduu program veya programlarn not ortalamasna katlmamak kouluyla ald dersleri tanmlamak zere verilir. Bu not, rencinin ilgili dersten ald harf notu ile birlikte rencinin not belgesinde gsterilir. Bu statdeki dersler de bu Ynetmelikte tanmlanan ders yk kapsamnda alnr ve rencinin kaytl olduu program veya programlarla ilgili ders saydrma ilemlerinde kullanlmaz. (NI) notu alnan dersler tekrarlanmaz.

e) NA (Devamsz) notu; derse devam ykmllklerini yerine getirmeyen veya ders uygulamalarna ilikin koullar yerine getirmedii iin baarsz olan rencilere retim elemannca verilir. (NA) notu, not ortalamas hesabnda (FF) notu ilemi grr.

(7) Arlkl genel not ortalamas, her dersten alnan baar notunun saysal deerinin o dersin kredisi ile arpmndan elde edilen deerlerin toplamnn bu derslerin kredilerinin toplamna blnmesi ile bulunan deerdir. Sonu, virglden sonra iki hane zerinden yuvarlatlarak verilir.

(8) Bir dersten baarl saylmak iin baar notunun yksek lisans iin en az CC (2.00), doktora iin ise en az CB (2.50) olmas gerekir.

Snav sonularna itiraz

MADDE 12 (1) renci alm olduu dersin yaryl sonunda ilan edilen baar notuna, ilan tarihinden itibaren bir hafta ierisinde, dilekesini renci leri Daire Bakanlna teslim ederek itirazda bulunabilir. tiraz, maddi hata ynnden ilgili retim eleman tarafndan incelenir. tirazda bulunan rencinin baar notu Enstit Ynetim Kurulunda grlerek kesinleir.

Baarszlk nedeniyle ders tekrarlama

MADDE 13 (1) Zorunlu bir dersten (FF) notu alan renci, bu dersi ilk aldnda tekrar almak zorundadr. Ancak (FF) alnan dersin ilgili dnemde almamas halinde, enstit ynetim kurulu, rencinin danmannn ya da program koordinatrnn olumlu grn alarak, zorunlu dersin kredi saatini karlayan baka bir veya birka dersi almasna izin verebilir.

(2) Semeli bir dersten (FF) notu alan renci, bu dersi ilk aldnda tekrarlar veya bu dersin yerine baka bir dersi alabilir.

(3) Tekrar edilen veya yeni dersten alnan ders baar notu, (FF) notunun yerine geer, ancak (FF) notu akademik kaytlarda ve not dkmnde renci mezun olana kadar gsterilir.

Mazeret ve izinler

MADDE 14 (1) rencinin hakl ve geerli nedenlerle eitim-retim yl balangcndan itibaren en ge otuz gn ierisinde mracaat etmesi halinde ilgili ynetim kurulu kararyla bir defada en ok iki yaryl olmak zere azami drt yaryl izin verilebilir. Bu Ynetmeliin ilgili maddelerinde belirtilen hakl ve geerli nedenlerle izinli veya raporlu saylan rencilerin, izinli ve raporlu olduu sre ierisinde rencilik hak ve ykmllkleri devam eder. Bu renciler her yaryl banda 2547 sayl Kanunun 46 nc maddesi hkmlerine gre renim cretini der.

(2) Hastalk, tabii afetler, tutukluluk, ekonomik nedenler, mahkmiyet ve askerlik tecilinin kaldrlmas gibi rencinin mazeret olarak beyan edecei, ilgili ynetim kurulunun uygun grecei nedenlerle yaryl iinde de izin verilebilir. Ancak bu durumdaki rencilere dedikleri renim creti iade edilmez.

(3) kinci fkrada belirtilen nedenlerle izin istenilmesi halinde olayn meydana gelmesinden, eer olay hastaneye yatma veya tutuklanma gibi rencinin bavuruda bulunmasna engel olacak nitelikte ise engelin kalkmasndan itibaren en ge yirmi gn iinde, rencinin renci leri Daire Bakanlna bavurmas ve olay gerekli belgelerle kantlamas gerekir. Sz konusu nedenlerin devam halinde ilgili ynetim kurulunca izin sresi uzatlabilir.

(4) zinli saylan renci derslere devam edemez ve izinli olduu dnemde yaryl sonu snavlarna giremez.

(5) zinli saylan sreler, renim sresinden saylmaz.

Yksek lisans programlar

MADDE 15 (1) Yksek lisans programlar tezli ve tezsiz olarak iki ekilde yrtlr. Tezli ve tezsiz yksek lisans programlar arasnda gei yaplabilir. Gei yapan rencinin ilk programda geirdii sre, gei yapt program iin ngrlen sreden saylr. Gei bavurular her renim yaryl banda yaplabilir ve ilgili enstit anabilim dal bakanlnn uygun gr alnarak enstit ynetim kurulu tarafndan karara balanr.

NC BLM

Tezli Yksek Lisans Program

Tezli yksek lisans programnn ama ve kapsam

MADDE 16 (1) Tezli yksek lisans programnn amac; rencinin bilimsel aratrma yaparak bilgilere erime, bilgiyi deerlendirme ve yorumlama yeteneini kazanmasn salamaktr. Bu program toplam yirmibir krediden az olmamak zere en az yedi adet ders, en az bir seminer dersi ve tez almasndan oluur. Derslerden zorunlu olanlar ilgili enstit anabilim dal bakanlnn nerisi ile enstit kurulu tarafndan tespit edilir. Seminer dersi ve tez almas kredisiz olup baarl veya baarsz olarak deerlendirilir. renci en ge nc yaryldan itibaren tez almasna kayt yaptrmak zorundadr.

(2) renciler, kendilerine bu Ynetmelik uyarnca bir tez danman atanncaya kadar alacaklar dersleri, ilgili enstit anabilim dal bakanl tarafndan grevlendirilecek program koordinatrne danarak belirler. rencinin alaca derslerin en ok iki tanesi, lisans renimi srasnda alnmam olmas kouluyla, lisans derslerinden veya ilgili enstit anabilim dal bakanlnn nerisi ve enstit ynetim kurulu onay ile dier yksekretim kurumlarnda verilmekte olan derslerden de seilebilir.

(3) Yksek lisans programlar yurt ii ve yurt d birletirilmi veya ortak yksek lisans programlar eklinde de dzenlenebilir. Bu programlar Yksekretim Kurulunca belirlenen esaslara gre yrtlr.

Sre

MADDE 17 (1) Tezli yksek lisans programn tamamlama sresi azami yldr. Ancak daha erken mezun olabilecek bir renci, mezuniyet iin tm koullar yerine getirdii takdirde renci tez snavna alnabilir, baarl olmas durumunda kendisine yksek lisans diplomas verilir. Tezli yksek lisans programn azami yl iinde baar ile tamamlayamayanlar, 2547 sayl Kanunun 46 nc maddesinde belirtilen koullara gre ilgili dneme ait renci katk pay veya renim cretlerini demek koulu ile renimlerine devam etmek iin kayt yaptrabilirler. Bu durumda, ders ve snavlara katlma ile tez hazrlama hari, rencilere tannan dier haklardan yararlandrlmakszn rencilik statleri devam eder.

(2) renci; daha nce herhangi bir yksek lisans programnda alm ve baarm olduu derslerinin, ilgili anabilim dal bakanlnn nerisi ve enstit ynetim kurulunun kararyla saylmas sonucu, mezuniyet iin gerekli artlar belirtilen srelerden nce salamas halinde daha erken mezun olabilir.

(3) Kredili derslerini ve seminer dersini baaryla bitiren, ancak tez almasn drdnc yaryl sonuna kadar tamamlayamad iin tez snavna giremeyen bir renciye, ilgili enstit anabilim dal bakanlnn nerisi ve enstit ynetim kurulu onay ile tezini jri nnde savunmas iin en fazla iki yaryl ek sre verilebilir.

(4) Yksek lisans rencileri; her yaryl, akademik takvimde belirtilen tarihlerde kayt yenilemek zorundadr. Enstit Ynetim Kurulunca kabul edilen bir mazereti olmadan, ders veya tez aamasnda her yaryl kaydn yenilemeyenler hakknda 2547 sayl Kanunun 46 nc maddesi hkmlerine gre ilem yaplr.

Tez danman atanmas

MADDE 18 (1) Tezli yksek lisans programnda, enstit anabilim dal bakanl her renci iin bir tez konusu ve tez danmann en ge ikinci yaryln sonuna kadar ilgili enstitye nerir. Tez danman ve tez konusu nerisi ilgili enstit ynetim kurulu onay ile kesinleir. Tez almasnn niteliinin birden fazla tez danman gerektirdii durumlarda ikinci tez danman atanr. kinci tez danman dier anabilim dallarndan, dier niversitelerin retim yelerinden veya Yksekretim Kurulu tarafndan tannan yurtdndaki niversitelerden ve aratrma kurulularndan da seilebilir.

(2) Tez danman ilgili enstit anabilim dalnda grevli retim yeleri, olmad takdirde en yakn enstit anabilim dalndaki retim yeleri veya ilgili enstit anabilim dalndaki doktoral veya ihtisasl retim grevlileri arasndan seilebilir.

Seminer dersi

MADDE 19 (1) Tezli yksek lisans programnda yer alan seminer dersi, anabilim dal bakanl tarafndan her yaryl banda alr. renciler seminer dersine kayt yaptrmak ve kayt yaptrdklar dnem ierisinde tez konusu ile ilgili seminerlerini vermek zorundadrlar.

(2) renci seminer dersine ilikin talep formunu seminer tarihinden en az bir hafta nce enstitye verir. Seminer sunumu enstit tarafndan ilan edilir. Seminer sunumu, program koordinatr, tez danman, ilgili programdan bir retim yesi ve dinleyicilerin katlmyla yaplr.

(3) Seminer bitiminde, program koordinatr, tez danman ve ilgili programdan seminer sunumuna katlan retim elemannca imzalanan seminer tutana ayn gn enstitye verilir. Tutanakta sonu baarl ise S, baarsz ise U notu verilir. Baarsz olan renci seminer dersini bir sonraki dnem tekrar alr.

Yksek lisans tezinin sonulanmas

MADDE 20 (1) Tezli yksek lisans programndaki bir renci, elde ettii sonular, enstit kurulu tarafndan nerilip Senato tarafndan onaylanan tez yazm esaslarna uygun biimde yazar ve tezini jri nnde szl olarak savunur.

(2) Yksek lisans tez jrisi, ilgili enstit anabilim dal bakanlnn nerisi ve enstit ynetim kurulunun karar ile atanr. Jri, biri rencinin tez danman ve en az biri niversite iindeki baka bir enstit anabilim dalndan veya baka bir yksekretim kurumundan olmak zere veya be retim yesinden oluur. Jrinin retim yesinden olumas durumunda, ikinci tez danman jri yesi olamaz.

(3) Jri yeleri sz konusu tezin kendilerine teslim edildii tarihten itibaren en ge bir ay iinde toplanarak renciyi tez snavna alr. Tez snavnn tarihi ve saati ilgili Enstit Anabilim Dal bakan tarafndan enstitye en ge bir hafta nceden bildirilir. Enstit tez snavyla ilgili bilgileri ilan eder. Tez snav tm dinleyicilere ak olan tez almasnn savunulmas ve bunu izleyen soru ve cevap blmnden oluur.

(4) Tez snavnn tamamlanmasndan sonra jri tez hakknda salt ounlukla kabul, ret veya dzeltme karar verir. Bu karar enstit anabilim dal bakanlnca tez snavn izleyen gn iinde ilgili enstitye tutanakla bildirilir. Tezi hakknda dzeltme karar verilen renci en ge ay iinde gereini yaparak tezini ayn jri nnde yeniden savunur. Tezi reddedilen veya dzeltme sonras savunmada reddedilen renciye yeni bir tez konusu verilir veya rencinin talepte bulunmas halinde, tezsiz yksek lisans programnn ders kredi yk, proje yazm ve benzeri gereklerini yerine getirmi olmak kaydyla kendisine tezsiz yksek lisans diplomas verilerek programla ilikisi sona erdirilir. Kendisine yeni bir tez konusu verilen renci ilgili dneme ait renci katk pay veya renim cretlerini demek koulu ile renimlerine devam etmek iin kayt yaptrabilir. Bu durumda, tez ile ilgili artlar yerine getirmek ve snavlara katlmak hari, rencilere tannan dier haklardan yararlandrlmakszn rencilik statleri devam eder.

Yksek lisans diplomas

MADDE 21 (1) Tez snavnda baarl olan ve dier koullar da salayan renci yksek lisans tezinin en az drt adet ciltlenmi kopyas ve iki adet CD kaydn, Yksekretim Kurulu tez merkezi iin gerekli evrak ve dokmanlar, tez snavna giri tarihinden itibaren bir ay iinde, Yksekretim Kurulunun tez yazm esaslarna gre hazrlayarak ilgili enstitye teslim eder. Tezi enstit ynetim kurulu tarafndan ekil ynnden de uygun bulunan yksek lisans rencisine yksek lisans diplomas verilir.

(2) Snav tarihinden itibaren bir ay iinde tezini teslim edemeyen renci, bir hafta iinde geerli mazeretini bildiren bir dileke ile ilgili enstitye bavurarak ek sre talep edebilir. Sresinde mracaat eden ve mazereti kabul edilen renciye en ok bir ay ek sre verilir.

(3) Yksek lisans diplomas zerinde, rencinin izlemi olduu enstit anabilim dalndaki programn onaylanm ad bulunur.

DRDNC BLM

Tezsiz Yksek Lisans Program

Tezsiz yksek lisans programnn ama ve kapsam

MADDE 22 (1) Tezsiz yksek lisans programnn amac, renciye mesleki konuda bilgi kazandrmak ve mevcut bilginin uygulamada nasl kullanlacan gstermektir. Tezsiz yksek lisans program kinci Lisansst retimde de yrtlebilir. Bu program toplam otuz krediden az olmamak kouluyla en az on adet ders ile dnem projesi dersinden oluur. Dnem projesi dersi kredisiz olup baarl veya baarsz olarak deerlendirilir. renci, dnem projesinin alnd yarylda dnem projesine kayt yaptrmak ve yaryl sonunda yazl bir rapor vermek zorundadr. lgili senato tarafndan belirlenen esaslara gre tezsiz yksek lisans programnn sonunda yeterlik snav uygulanabilir. kinci lisansst retim programlarnda sadece tezsiz yksek lisans eitimi yrtlebilir. Bu programlarda doktora ve tezli yksek lisans eitimi yaplamaz.

(2) rencinin alaca derslerin en ok tanesi, lisans renimi srasnda alnmam olmas koulu ile lisans derslerinden seilebilir.

Danman atanmas

MADDE 23 (1) lgili enstit anabilim dal bakanl, en ge birinci yaryln sonuna kadar her renci iin ders seiminde ve dnem projesinin yrtlmesinde danmanlk yapacak bir danman belirler. Danman; ilgili anabilim dalndaki retim yeleri, o enstit anabilim dalnda bu nitelikte bir retim yesi bulunmad veya sayca yeterli olmad durumlarda en yakn enstit anabilim dalndaki retim yeleri veya ilgili enstit anabilim dalndaki doktoral veya alannda ihtisas yapm retim grevlileri arasndan belirlenir.

Sre

MADDE 24 (1) Tezsiz yksek lisans programn tamamlama sresi en fazla yldr. Alt yaryl sonunda kredili derslerini ve dnem projesini baaryla tamamlayamayan renciler hakknda 2547 sayl Kanunun 46 nc maddesi hkmlerine gre ilem yaplr.

(2) Yksek lisans rencileri; her yaryl, akademik takvimde belirtilen tarihlerde kayt yenilemek zorundadrlar. Enstit Ynetim Kurulunca kabul edilen bir mazereti olmadan, ders veya tez aamasnda her yaryl kaydn yenilemeyenler hakknda 2547 sayl Kanunun 46 nc maddesi hkmlerine gre ilem yaplr.

Tezsiz yksek lisans diplomas

MADDE 25 (1) Kredili derslerini ve dnem projesini baaryla tamamlayan yksek lisans rencisine tezsiz yksek lisans diplomas verilir.

(2) Tezsiz yksek lisans diplomas zerinde rencinin izlemi olduu enstit anabilim dalndaki programn onaylanm ad bulunur.

BENC BLM

Doktora Program

Doktora programnn ama ve kapsam

MADDE 26 (1) Doktora programnn amac; renciye bamsz aratrma yapma, bilimsel olaylar geni ve derin bir bak as ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulamak iin gerekli admlar belirleme yetenei kazandrmaktr. Doktora almas sonunda hazrlanacak tezin;

a) Bilime yenilik getirme,

b) Yeni bir bilimsel yntem gelitirme,

c) Bilinen bir yntemi yeni bir alana uygulama,

niteliklerinden birini tamas gerekir.

(2) Doktora program, yksek lisans derecesi olan renciler iin toplam yirmibir krediden az olmamak kouluyla en az yedi adet ders, yeterlik snav, tez nerisi ve tez almasndan oluur. Lisans derecesi ile kabul edilmi renciler iin ise en az krkiki kredilik ondrt adet ders, seminer almas, yeterlik snav, tez nerisi ve tez almasndan oluur.

(3) Lisansst derslerinin; yksek lisans derecesi olan renciler iin toplam dokuz krediye kadar en fazla adedi, lisans derecesi ile kabul edilmi renciler iin ise toplam onsekiz krediye kadar en fazla alt adedi, ilgili anabilim dal bakanlnn nerisi ve enstit ynetim kurulunun onay ile niversite ii ve d dier lisansst programlarnda verilmekte olan derslerden seilebilir.

(4) Lisans dersleri ders ykne ve doktora kredisine saylmaz.

(5) Doktora program; 28/12/2006 tarihli ve 26390 sayl Resm Gazetede yaymlanan Yksekretim Kurumlarnn Yurtdndaki Kapsama Dahil Yksekretim Kurumlaryla Ortak Eitim ve retim Programlar Tesisi Hakknda Ynetmelik ile 22/2/2007 tarihli ve 26442 sayl Resm Gazetede yaymlanan Yksekretim Kurumlarnn Yurtiindeki Yksekretim Kurumlaryla Ortak Lisansst Eitim ve retim Programlar Tesisi Hakknda Ynetmelik hkmlerine gre yurt ii ve yurt dndaki dier yksekretim kurumlaryla ortaklaa dzenlenen programlar eklinde de yrtlebilir.

(6) Doktora programlar yurt ii ve yurt d birletirilmi ekilde de dzenlenebilir. Bu programlar, Yksekretim Kurulunca belirlenen esaslara gre uygulanr.

Sre

MADDE 27 (1) Doktora programn tamamlama sresi; yksek lisans derecesi ile kabul edilenler iin azami alt yl, lisans derecesi ile kabul edilenler iin azami dokuz yl olup ders muafiyeti bulunan veya tezini daha ksa srede savunabilecei danman tarafndan belirlenen renciler, ilgili enstit ynetim kurulu karar ile daha erken mezun olabilirler. Tez savunma snav tezin teslimini izleyen iki ay iinde yaplr.

(2) Doktora program iin gerekli kredili dersleri baaryla tamamlamann azami sresi tezli yksek lisans derecesi ile kabul edilenler iin iki yl, lisans derecesi ile kabul edilenler iin yldr.

(3) Kredili derslerini baaryla bitiren, yeterlik snavnda baarl bulunan ve tez nerisi kabul edilen, ancak tez almasn birinci fkradaki sre sonuna kadar tamamlayamad iin tez snavna giremeyen bir renciye, ilgili anabilim dal bakanlnn nerisi ve Enstit Ynetim Kurulunun onay ile tezini jri nnde savunmas iin her seferinde en az alt ay olmak zere yeni sreler verilir.

(4) Bu sre iinde kredili derslerini baaryla tamamlamayanlar ile azami sresi iinde tez almasn tamamlayamayanlar, 2547 sayl Kanunun 46 nc maddesinde belirtilen koullara gre ilgili dneme ait renci katk pay veya renim cretlerini demek koulu ile renimlerine devam etmek iin kayt yaptrabilirler. Bu durumda, ders ve snavlara katlma ile tez hazrlama hari, rencilere tannan dier haklardan yararlandrlmakszn rencilik statleri devam eder. Lisans derecesi ile doktora programna bavurmu olanlardan, gerekli kredi yk, proje ve benzeri dier artlar yerine getirmi olmalar kaydyla doktora tezinde baarl olamayan rencilerin talepleri halinde kendilerine tezsiz yksek lisans diplomas verilir.

Tez danman atanmas

MADDE 28 (1) lgili anabilim dal bakanl, yksek lisans derecesi ile kabul edilen her renci iin en ge nc yaryln bana, lisans derecesi ile kabul edilen her renci iin beinci yaryl bana kadar ilgili enstitye bir tez danman nerir. Tez danman nerisi, ilgili enstit ynetim kurulu kararyla kesinleir. Tez danmannn yksek lisans derecesi ile kabul edilenler iin en ge nc yaryln bana; lisans derecesi ile kabul edilenler iin ise en ge beinci yaryln bana kadar atanmas zorunludur. Tez almasnn niteliinin birden fazla tez danman gerektirdii durumlarda ikinci tez danman atanabilir. kinci tez danman dier niversitelerin retim yelerinden veya Yksekretim Kurulu tarafndan tannan yurtdndaki niversitelerden ve aratrma kurulularndan da seilebilir. Tez danman ilgili enstit ynetim kurulunca tespit edilen esaslar erevesinde tez konusunu belirleyip ilgili enstitye bildirir. Tez danman deiimi atamann son sresini izleyen yaryl iinde yaplr. leriki tarihlerdeki istekler ve zel durumlar enstit ynetim kurulu tarafndan deerlendirilir.

(2) Tez danman; o anabilim dalnda grevli profesrler, doentler veya yardmc doentler arasndan seilir. kinci tez danman; dier niversitelerden, Yksekretim Kurulu tarafndan tannan yabanc niversitelerden, aratrma kurulularndan, alannda doktora/tpta uzmanlk/sanatta yeterlik derecesine sahip uzman kiilerden ve retim grevlilerinden seilebilir.

Yeterlik snav

MADDE 29 (1) Yeterlik snavnn amac; rencinin temel konular ve doktora almasyla ilgili konularda derinliine bilgi sahibi olup olmadnn snanmasdr. Yeterlik snavlar ylda iki kez yaplr. Bunlarn hangi aylarda yaplaca anabilim dal bakanlklarnn gr alnarak Enstit Ynetim Kurulunca kararlatrlr.

(2) renci derslerini baaryla tamamladnda yeterlik snavna girebilir. Ancak yksek lisans derecesi ile kabul edilen renci en ge beinci yaryln, lisans derecesi ile kabul edilmi olan renci ise en ge yedinci yaryln sonuna kadar yeterlik snavna girmek zorundadr.

(3) Yeterlik snavlar, ilgili anabilim dal bakanl tarafndan nerilip enstit ynetim kurulu tarafndan onaylanan ve srekli grev yapan be kiilik doktora yeterlik komitesi tarafndan dzenlenir ve yrtlr. Komite, farkl alanlardaki snavlar hazrlamak ve deerlendirmek amac ile be yeli snav jrileri kurabilir. Komite ve snav jrileri en az doktora derecesine sahip retim elemanlarndan oluur. Komite, farkl alanlardaki snavlar hazrlamak, uygulamak ve deerlendirmek amacyla snav jrileri kurabilir.

(4) Doktora yeterlik snav, yazl ve szl olarak iki blm halinde yaplr. Yazl snav sresi en az doksan, en ok yzyirmi dakika, szl snav sresi en az altm, en ok doksan dakikadr. Doktora yeterlik komitesi, snav jri nerileri ve rencinin yazl ve szl snavlardaki baar durumunu deerlendirerek rencinin baarl veya baarsz olduuna salt ounlukla karar verir. Bu karar, ilgili anabilim dal bakanlnca yeterlik snavn izleyen gn iinde ilgili enstitye tutanakla bildirilir.

(5) Yeterlik snavnda baarsz olan renci, bir sonraki yarylda tekrar snava alnr.

(6) Doktora yeterlik komitesi; yeterlik snavn baaran bir rencinin, ders ykn tamamlam olsa bile, toplam kredi miktarnn te birini gememek artyla fazladan ders veya dersler almasn isteyebilir.

(7) Lisans derecesi ile kabul edilmi ve en az yedi dersini baar ile tamamlam bir renci, en ge drdnc yaryldan balamak zere tezli veya varsa tezsiz yksek lisans programna geebilir. Tezli yksek lisans programndaki seminer dersinden drdnc yarylda baarl olunmas ve yksek lisans tezinin de bunu takip eden iki yaryl iinde verilmesi zorunludur. Lisans dereceli doktora programnda yaryldan fazla okumu renci program deitiremez.

Tez izleme komitesi

MADDE 30 (1) Yeterlik snavnda baarl bulunan renci iin ilgili anabilim dal bakanlnn nerisi ve enstit ynetim kurulunun karar ile bir ay iinde tez konusu ile ilgili bir tez izleme komitesi oluturulur.

(2) Tez izleme komitesi retim yesinden oluur. Komitede tez danmanndan baka ilgili enstit anabilim dal iinden ve dndan birer ye yer alr. kinci tez danmannn bulunmas durumunda ikinci tez danman dilerse komite toplantlarna katlabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasndan sonraki dnemlerde, ilgili anabilim dal bakanlnn nerisi ve Enstit Ynetim Kurulunun karar ile yelerde deiiklik yaplabilir.

Tez nerisi savunmas

MADDE 31 (1) Doktora yeterlik snavn baar ile tamamlayan renci, en ge alt ay iinde; yapaca aratrmann amacn, yntemini ve alma plann kapsayan tez nerisini tez izleme komitesi nnde szl olarak savunur. renci, tez nerisi ile ilgili yazl bir raporu szl savunmadan en az onbe gn nce komite yelerine datr.

(2) Tez izleme komitesi, rencinin sunduu tez nerisinin kabul veya reddine salt ounlukla karar verir. Bu karar, ilgili anabilim dal bakanlnca tez nerisi savunmasn izleyen gn iinde ilgili enstitye tutanakla bildirilir.

(3) Tez nerisi reddedilen renci, ilgili enstit ynetim kurulunca tespit edilen esaslar erevesinde yeni bir danman ve tez konusu seme hakkna sahiptir. Byle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa ayn danmanla devam etmek isteyen renci ay iinde; danman ve konu deitiren renci ise alt ay iinde tekrar tez nerisi savunmasna alnr.

(4) Tez nerisi kabul edilen renci iin tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralk aylar arasnda birer kere olmak zere ylda iki kez toplanr. renci, toplant tarihinden en az bir ay nce komite yelerine yazl bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yaplan almalarn zeti ve bir yl sonraki dnemde yaplacak alma plan belirtilir. rencinin tez almas, komite tarafndan baarl veya baarsz olarak belirlenir.

Doktora tezinin sonulandrlmas

MADDE 32 (1) Doktora programndaki bir renci, elde ettii sonular ilgili kurul tarafndan kabul edilen kurallara uygun biimde yazmak ve tezini jri nnde szl olarak savunmak zorundadr.

(2) Doktora tez jrisi, ilgili enstit anabilim dal bakanlnn nerisi ve enstit ynetim kurulunun karar ile atanr. Jri, rencinin tez izleme komitesinde yer alan retim yeleri ve en az biri baka bir yksekretim kurumunun ayn veya yakn anabilim dalnda grevli retim yesi olmak zere be kiiden oluur.

(3) Jri yeleri, sz konusu tezin kendilerine teslim edildii tarihten itibaren en ge bir ay iinde toplanarak renciyi tez snavna alr. Tez snav, tez almasnn sunulmas ve bunu izleyen soru-cevap blmnden oluur. Snav sresi en az yetmibe, en ok yzyirmi dakikadr.

(4) Tez snavnn tamamlanmasndan sonra jri, tez hakknda yelerce hazrlanm olan raporlar da dikkate alarak salt ounlukla kabul, red veya dzeltme karar verir. Bu karar, ilgili anabilim dal bakanlnca tez snavn izleyen gn iinde ilgili enstitye tutanakla bildirilir. Tezi hakknda dzeltme karar verilen renci en ge alt ay iinde dzeltmeleri yaparak tezini ayn jri nnde yeniden savunur. Tezi reddedilen veya dzeltme sonras savunmada tezi reddedilen renciye yeni bir tez konusu verilir. Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmi olanlardan tezde baarl olamayanlar iin talepleri halinde bu Ynetmeliin 27 nci maddesinin drdnc bendine gre tezsiz yksek lisans diplomas verilir.

Doktora diplomas

MADDE 33 (1) Tez snavnda baarl olmak ve dier koullar da salamak kaydyla doktora tezinin ciltlenmi en az drt kopyasn ve tezin tamam ile Trke ve yabanc dilde zetlerini ieren adet elektronik kopyasn, tez snavna giri tarihinden itibaren bir ay iinde ilgili enstitye teslim eden ve tezi ekil ynnden uygun bulunan renci doktora diplomas almaya hak kazanr. Diplomann asl hazrlanncaya kadar diploma yerine geen k belgesi verilebilir.

(2) Doktora diplomas zerinde, rencinin izlemi olduu enstit anabilim dalndaki programn onaylanm ad bulunur.

ALTINCI BLM

eitli ve Son Hkmler

Hkm bulunmayan haller

MADDE 34 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde; 14/10/2014 tarihli ve 29145 sayl Resm Gazetede yaymlanan ifa niversitesi n Lisans ve Lisans Eitim-retim ve Snav Ynetmelii, 1/7/1996 tarihli ve 22683 sayl Resm Gazetede yaymlanan Lisansst Eitim ve retim Ynetmelii hkmleri, sair ilgili mevzuat ile Senato ve ilgili Enstit Ynetim Kurulu kararlar uygulanr.

Yrrlkten kaldrlan ynetmelik

MADDE 35 (1) 21/12/2012 tarihli ve 28504 sayl Resm Gazetede yaymlanm olan ifa niversitesi Lisansst Eitim-retim ve Snav Ynetmelii yrrlkten kaldrlmtr.

Yrrlk

MADDE 36 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 37 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini ifa niversitesi Rektr yrtr.