2 ubat 2015 PAZARTES

Resm Gazete

Say : 29255

YNETMELK

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlndan:

BLM, SANAY VE TEKNOLOJ BAKANLII PERSONEL GREVDE

YKSELME VE UNVAN DEKL YNETMELNDE

DEKLK YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 7/2/2014 tarihli ve 28906 sayl Resm Gazetede yaymlanan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanl Personeli Grevde Ykselme ve Unvan Deiiklii Ynetmeliinin 4 nc maddesinin birinci fkrasnn () bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

) Hizmet sresi: 657 sayl Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendi hkmlerine gre hesaplanan sreyi,

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 5 inci maddesinin ikinci fkrasna aadaki (b) bendi eklenmi ve dier bentler buna gre teselsl ettirilmi olup, mevcut () bendinin (2) numaral alt bendinde yer alan usta retici, ibaresi yrrlkten kaldrlmtr.

b) Hukuk hizmetleri grubu;

1) Hukuk maviri,

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 6 nc maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 6 (1) Bu Ynetmelikte belirtilen unvanlara grevde ykselme suretiyle atanabilmek iin;

a) 657 sayl Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet sresine sahip olmak,

b) Grevde ykselme snavna tbi olarak atanacaklarda, toplam hizmet sresinin son bir yln 657 sayl Kanuna tbi olarak Bakanlkta geirmi olmak,

c) Grevde ykselme snavnda baarl olmak,

gerekir.

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 7 nci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 7 (1) Grevde ykselme suretiyle atanacaklarda genel artlarn yannda aadaki zel artlar aranr:

a) ube mdr kadrosuna atanabilmek iin;

1) Faklte veya en az drt yllk yksekokul mezunu olmak,

2) Grevde ykselme snavnn yapld tarih itibaryla, yardmc hizmetler ve yardmc salk hizmetleri snflar dndaki dier hizmet snflarndaki kadrolarda en az bir yl alm olmak,

b) ef kadrosuna atanabilmek iin;

1) En az iki yllk yksekokul mezunu olmak,

2) Grevde ykselme snavnn yapld tarih itibaryla, yardmc hizmetler ve yardmc salk hizmetleri snflar dndaki dier hizmet snflarndaki kadrolarda en az bir yl alm olmak,

c) Koruma ve Gvenlik efi unvanna atanabilmek iin;

1) En az iki yllk yksekokul mezunu olmak,

2) Grevde ykselme snavnn yapld tarih itibaryla, yardmc hizmetler ve yardmc salk hizmetleri snflar dndaki dier hizmet snflarndaki kadrolarda en az bir yl alm olmak,

3) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayl zel Gvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen dier artlar tamak,

) Hukuk maviri kadrosuna atanabilmek iin;

1) Hukuk Fakltesi mezunu olmak,

2) Grevde ykselme snavnn yapld tarih itibaryla, yardmc hizmetler ve yardmc salk hizmetleri snflar dndaki dier hizmet snflarndaki kadrolarda en az bir yl alm olmak,

d) Uzman kadrosuna atanabilmek iin;

1) Faklte veya en az drt yllk yksekokul mezunu olmak,

2) Grevde ykselme snavnn yapld tarih itibaryla, yardmc hizmetler ve yardmc salk hizmetleri snflar dndaki dier hizmet snflarndaki kadrolarda en az bir yl alm olmak,

e) zmleyici ve sistem programcs kadrolarna atanabilmek iin;

1) Faklte veya en az drt yllk yksekokul mezunu olmak,

2) Grevde ykselme snavnn yapld tarih itibaryla, programc kadrosunda en az bir yl alm olmak,

3) Bilgisayar sistemleri ynetimi ile sistem zmleme veya sistem programlama konularnda sertifika sahibi olmak,

4) En az iki bilgisayar iletim sisteminin uygulamasn bildiini belgelemek,

f) Ayniyat sayman kadrosuna atanabilmek iin;

1) En az iki yllk yksekokul mezunu olmak,

2) Grevde ykselme snavnn yapld tarih itibaryla, yardmc hizmetler ve yardmc salk hizmetleri snflar dndaki dier hizmet snflarndaki kadrolarda en az bir yl alm olmak,

g) Koruma ve gvenlik grevlisi kadrosuna atanabilmek iin;

1) En az lise ve dengi okul mezunu olmak,

2) Grevde ykselme snavnn yapld tarih itibaryla, en az bir yl hizmeti bulunmak,

3) 5188 sayl zel Gvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen dier artlar tamak,

) Bilgisayar iletmeni ve veri hazrlama ve kontrol iletmeni kadrolarna atanabilmek iin;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Grevde ykselme snavnn yapld tarih itibaryla, en az bir yl hizmeti bulunmak,

3) Bakanlka ya da ilgili kurulularca dzenlenen bilgisayar iletmenlii veya bilgisayar kullanma eitiminde baarl olduuna ilikin belge ya da sertifikaya sahip olmak,

h) Memur, ambar memuru, santral memuru, sekreter ve daktilograf kadrolarna atanabilmek iin;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Grevde ykselme snavnn yapld tarih itibaryla, en az bir yl hizmeti bulunmak,

) ofr kadrosuna atanabilmek iin;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Grevde ykselme snavnn yapld tarih itibaryla, en az bir yl hizmeti bulunmak,

3) En az be yllk (B) snf src belgesine sahip olmak,

gerekir.

MADDE 5 Ayn Ynetmeliin 10 uncu maddesine aadaki fkra eklenmitir.

(6) Aday listesine i gn iinde snav kuruluna itiraz edilebilir ve itirazlar be i gn iinde karara balanr.

MADDE 6 Ayn Ynetmeliin 11 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 11 (1) Yazl snav, Bakanlka yaplabilecei gibi lme, Seme ve Yerletirme Merkezi Bakanlna, Milli Eitim Bakanlna, Trkiye ve Orta Dou Amme daresi Enstits Genel Mdrlne veya yksekretim kurumlarndan birine yaptrlabilir. Yazl snav usul snav duyurusunda belirtilir.

(2) Yazl snav, Bakanln grev alanna ilikin konularda yaplr. Snav konular, ilan edilen kadronun nitelikleri dikkate alnarak Snav Kurulunca tespit edilir ve duyuruda belirtilir.

(3) Yazl snav, yz tam puan zerinden deerlendirilir. ube Mdr kadrolarna atanacaklar iin yaplacak yazl snavda 60 ve st puan alan adaylar, dier kadrolara atanacaklar iin yaplacak yazl snavda 70 ve st puan alan adaylar baarl saylr.

(4) Snavlarda kopya ekenlerin, kopya verenlerin veya bunlara teebbs edenlerin, snav ktlarna belirtici iaret koyanlarn, bavuruda geree aykr bildirimde bulunduu anlalanlarn veya gerekli artlar tamad daha sonra saptananlarn snavlar geersiz saylarak, atamalar yaplmaz ve atamalar yaplm olanlarn onaylar iptal edilir. Ayrca, bu kiiler hakknda 657 sayl Kanunun disiplin hkmleri uygulanr.

(5) Snava girecek aday yerine baka bir kiinin snava girdiinin anlalmas halinde ilgililerin snav bir tutanakla tespit edilerek geersiz saylr ve haklarnda yasal ilem yaplr.

(6) Grevde ykselme ve unvan deiiklii snavna ilikin sekretarya hizmetleri Bakanlka yrtlr.

MADDE 7 Ayn Ynetmeliin 12 nci maddesi yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 8 Ayn Ynetmeliin 13 nc maddesinin ikinci fkrasnn son cmlesi aadaki ekilde deitirilmitir.

Yz zerinden en az yetmi puan alanlar szl snavda baarl saylr.

MADDE 9 Ayn Ynetmeliin 14 nc maddesinin ikinci fkrasnda yer alan yaplr ibaresi, yaptrlr olarak ve beinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(5) Unvan deiiklii snavlaryla ilgili i ve ilemleri snav kurulu yrtr.

MADDE 10 Ayn Ynetmeliin 15 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 15 (1) Grevde ykselme suretiyle ilan edilen bo kadro says kadar atama yaplmasnda baar puan esas alnr. Baar puan, ube mdr kadrolarna atanacaklar iin yazl ve szl snav puanlarnn aritmetik ortalamas; dier kadrolara atanacaklar iin yazl snav puan esas alnmak suretiyle tespit edilir. Baar puan listesi, snavn yapld tarihten itibaren en ge on i gn ierisinde duyurulan bo kadro says kadar yaplr ve Bakanln resmi internet sitesinde ilan edilir.

(2) Baar puanlarnn eit olmas halinde, srasyla;

a) Hizmet sresi fazla olanlara,

b) Daha st renimi bitirmi olanlara,

c) st renim mezuniyet notu yksek olanlara,

ncelik verilmek suretiyle, en yksek puandan balamak zere baar sralamas belirlenir.

(3) Grevde ykselme snavnda baarl olmalarna ramen, ilan edilen kadro says nedeniyle atamas yaplamayacak personelden asl aday says kadar personel, baar sralamas listesinde yedek olarak belirlenir.

MADDE 11 Ayn Ynetmeliin 16 nc maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmi ve ayn maddenin ikinci fkrasnda yer alan ilan edildii ibaresi, kesinletii olarak deitirilmitir.

(1) Atanmaya hak kazanan personel, baar sralamas listesinin kesinlemesini mteakip en yksek puandan balamak zere belirlenen baar sralamasndaki baar puanlarna gre en ge bir ay ierisinde atanr. Tercih alnmas durumunda ise baar sralamas esas alnarak tercihe gre atama yaplr.

MADDE 12 Ayn Ynetmeliin 17 nci maddesinin drdnc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(4) Snav Kurulu yeleri, snava alnacak personelden lisansst renim hari, renim ve ihraz ettikleri unvanlar itibariyle daha dk seviyede olamazlar.

MADDE 13 Ayn Ynetmeliin 19 uncu maddesinin birinci fkrasnda yer alan gn ibaresi, i gn olarak deitirilmitir.

MADDE 14 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 15 Bu Ynetmelik hkmlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan yrtr.

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

7/2/2014

28906