1 ubat 2015 PAZAR

Resm Gazete

Say : 29254

YNETMELK

Selahaddin Eyyubi niversitesinden:

SELAHADDN EYYUB NVERSTES SOSYAL BLMLER UYGULAMA

VE ARATIRMA MERKEZ YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama ve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Selahaddin Eyyubi niversitesi Sosyal Bilimler Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, faaliyet alanlarna, ynetim organlarna ve alma ekline ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

(2) Bu Ynetmelik; Selahaddin Eyyubi niversitesi Sosyal Bilimler Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, faaliyet alanlarna, ynetim organlarna, ynetim organlarnn grevlerine ve alma ekline ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin (2) numaral alt bendi ile 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Merkez (SESAM): Selahaddin Eyyubi niversitesi Sosyal Bilimler Uygulama ve Aratrma Merkezini,

b) Merkez Mdr: Merkezin Mdrn,

c) Merkez Ynetim Kurulu: Merkezin Ynetim Kurulunu,

) Rektr: Selahaddin Eyyubi niversitesi Rektrn,

d) Senato: Selahaddin Eyyubi niversitesi Senatosunu,

e) niversite: Selahaddin Eyyubi niversitesini

ifade eder.

KNC BLM

Merkezin Amac ve Faaliyet Alanlar

Merkezin amac

MADDE 4 (1) Merkezin amac; ekonomik, sosyal ve siyasal alanlarda ulusal ve uluslararas dzeyde aratrmalar ve etkinlikler yapmak, bu aratrma ve etkinliklerin sonularna ilikin disiplinler aras analizlerde bulunmak, bunlarn sonularn bilim dnyas ve toplum ile paylamak, bunlar niversitenin eitli birimlerindeki aratrmaclarn ve akademisyenlerin aratrma ve proje faaliyetlerine yardmc olacak ekilde kullanmaktr.

Merkezin faaliyet alanlar

MADDE 5 (1) Merkez, bu Ynetmeliin 4 nc maddesinde belirtilen amalar gerekletirmek zere aadaki faaliyetlerde bulunur:

a) Ulusal ve uluslararas dzeyde sempozyum, kongre, kolokyum, panel, seminer, altay, ak oturum, konferans ve benzeri etkinlikler dzenlemek,

b) niversitenin akademik birimlerinin yapaca proje, aratrma ve benzeri almalar zendirmek ve desteklemek, bu birimler arasnda ortak projeler gelitirmek,

c) Ulusal ve uluslararas kurum, kurulu ve organizasyonlarla ibirlii yaparak projeler gerekletirmek, ortak almalar ve yaynlar yapmak,

) stekte bulunan zel sektr veya kamu kurum ve kurulularnn ihtiya duyduklar alanlarda aratrma, inceleme ve benzeri almalar yapmak, danmanlk hizmeti sunmak, bilimsel rapor hazrlamak, proje ve benzeri aratrmalar yapmak,

d) niversite iinde veya dnda yaplan ve Merkez tarafndan yaymlanabilir nitelikte bulunan inceleme, aratrma ve almalarn makale, dergi, blten, kitap, rapor ve benzeri biimlerde yaymlanmas iin ulusal ve uluslararas dzeyde sreli ve sresiz yaynlar yapmak,

e) Ulusal ve uluslararas bilimsel yaynlardan yararlanarak, Merkez tarafndan ncelik verilen ekonomik, siyasal ve sosyal konulardaki nemli yaynlarn, veri ve istatistiklerin, bunlar zerinde yaplacak analiz ve deerlendirmelerin ulusal ve uluslararas bilimsel toplant ve yaynlarla ilgililere ve kamuoyuna aktarlmasn ve bu konularda toplumsal dzeyde ilginin olumasn ve gelimesini salamak,

f) niversitenin eitim ve staj faaliyetlerine katkda bulunmak, sertifika programlar dzenlemek,

g) Merkezin ama ve faaliyetlerini yrtmek amacyla ktphane ve ariv kurmak,

) Rektrn belirleyecei konularda almalar yapmak.

NC BLM

Merkezin Organlar ve Grevleri, alma Birimleri

Merkezin organlar

MADDE 6 (1) Merkezin organlar unlardr:

a) Merkez Mdr,

b) Merkez Ynetim Kurulu.

Merkez Mdr ve Mdr Yardmcs

MADDE 7 (1) Merkez Mdr; Rektr tarafndan niversite retim yeleri arasndan yl sre iin grevlendirilir. Grev sresi biten Merkez Mdr tekrar grevlendirilebilir. Grev sresi dolmadan ayrlan Merkez Mdrnn yerine, Rektr tarafndan kalan sreyi tamamlamak zere grevlendirme yaplr.

(2) Merkez Mdr, niversite retim yeleri arasndan bir kiiyi Mdr Yardmcs olarak grevlendirilmek zere Rektrn onayna sunar. Grev sresi dolmadan grevinden ayrlan Mdr Yardmcsnn yerine ayn yntemle baka bir retim yesi grevlendirilir.

(3) Mdr Yardmcs; Merkez Mdrnn verdii ileri yapar, Merkez Mdrnn grevi banda bulunmad zamanlarda Merkez Mdrne veklet eder. Merkez Mdrnn grevi sona erince Mdr Yardmcsnn da grevi sona erer.

Merkez Mdrnn grevleri

MADDE 8 (1) Merkez Mdrnn grevleri unlardr:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Merkez Ynetim Kurulunu toplantya armak, gndemi hazrlamak ve toplantya bakanlk etmek,

c) Merkez Ynetim Kurulu kararlarn yrtmek,

) alma birimlerinin dzenli ve etkin almasn salamak,

d) alma birimlerinin grn alarak, bina, ara-gere ve benzeri fiziksel ihtiyalar ile personel ihtiyalarn Rektrle bildirmek,

e) Yl sonu alma raporlarn, yeni alma programn hazrlamak ve bunlar Merkez Ynetim Kuruluna sunmak.

Merkez Ynetim Kurulu

MADDE 9 (1) Merkez Ynetim Kurulu; Merkez Mdr, Mdr Yardmcs ve Rektr tarafndan Merkez Mdrnn nerisi zerine niversite retim yeleri arasndan grevlendirilecek be kii olmak zere toplam yedi yeden oluur.

(2) Merkez Ynetim Kurulu yelerinin grev sresi yldr. Sresi dolmadan ayrlan yenin yerine kalan sreyi tamamlamak iin ayn yntemle yeni ye grevlendirilir. Sresi biten ye yeniden grevlendirilebilir.

(3) Merkez Ynetim Kurulu 6 ayda en az bir defa olaan olarak toplanr. Merkez Mdr ihtiya grd durumlarda veya yelerden nn yazl talebi zerine Merkez Ynetim Kurulunu olaanst olarak toplantya arr.

(4) Merkez Ynetim Kurulu toplantsna st ste defa zrsz katlmayan yenin yelii kendiliinden sona erer.

Merkez Ynetim Kurulunun grevleri

MADDE 10 (1) Merkez Ynetim Kurulunun grevleri unlardr:

a) Merkezin ynetimi ve faaliyetleri ile ilgili kararlar almak,

b) Merkezin almalar ile ilgili yllk faaliyet raporunu onaylamak,

c) Merkezin yatrm ve bte tasarsn hazrlamak ve Rektrln onayna sunmak,

) Merkezin personel ve dier ihtiyalarn belirlemek, bunlarn karlanmas iin talepte bulunmak,

d) Bu Ynetmelikte belirtilen dier grevleri yerine getirmek.

alma birimleri

MADDE 11 (1) Merkez; bu Ynetmeliin 4 nc maddesinde belirtilen amalarn gerekletirmek ve faaliyetlerini yrtmek zere, Merkez bnyesinde alma birimleri oluturabilir.

(2) Merkezin alma birimlerinin says, grevleri, alma usul ve esaslar Merkez Ynetim Kurulu tarafndan belirlenir.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Personel ihtiyac

MADDE 12 (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyac, Merkez Mdrnn nerisi zerine, 2547 sayl Kanunun 13 nc maddesi uyarnca, Rektr tarafndan grevlendirilecek personel tarafndan karlanr.

Ynetmelikte hkm bulunmayan haller

MADDE 13 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde, ilgili dier mevzuat hkmleri ile Senato kararlar uygulanr.

Yrrlk

MADDE 14 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 15 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Selahaddin Eyyubi niversitesi Rektr yrtr.