1 ubat 2015 PAZAR

Resm Gazete

Say : 29254

YNETMELK

Atlm niversitesinden:

ATILIM NVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTS LSANSST

ETM-RETM VE SINAV YNETMELNDE DEKLK

YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 1/4/2014 tarihli ve 28959 sayl Resm Gazetede yaymlanan Atlm niversitesi Sosyal Bilimler Enstits Lisansst Eitim-retim ve Snav Ynetmeliinin 47 nci maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Doktora program; toplam 24 krediden az olmamak koulu ile en az sekiz adet ders, yeterlik snav, tez nerisi savunmas ve tez almasndan oluur. Program boyunca renci, en az 120 AKTS karl ders yk ve en az 120 AKTS karl tez almas olmak zere 240 AKTSyi tamamlamak zorundadr.

MADDE 2 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 3 Bu Ynetmelik hkmlerini Atlm niversitesi Rektr yrtr.

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

1/4/2014

28959