1 ubat 2015 PAZAR

Resm Gazete

Say : 29254

YNETMELK

Adnan Menderes niversitesinden:

ADNAN MENDERES NVERSTES TRK VE DNYA MUTFAKLARI

UYGULAMA VE ARATIRMA MERKEZ YNETMEL

 

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac, Adnan Menderes niversitesi Trk ve Dnya Mutfaklar Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, faaliyet alanlarna, ynetim organlarna, ynetim organlarnn grevlerine ve alma ekline ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; Adnan Menderes niversitesi Trk ve Dnya Mutfaklar Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, faaliyet alanlarna, ynetim organlarna, ynetim organlarnn grevlerine ve alma ekline ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin (2) numaral alt bendi ile 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Merkez (TDAM): Trk ve Dnya Mutfaklar Uygulama ve Aratrma Merkezini,

b) Mdr: Merkezin Mdrn,

c) Rektr: Adnan Menderes niversitesi Rektrn,

) Senato: Adnan Menderes niversitesi Senatosunu,

d) niversite: Adnan Menderes niversitesini,

e) Ynetim Kurulu: Merkezin Ynetim Kurulunu

ifade eder.

KNC BLM

Merkezin Amac ve Faaliyet Alanlar

Merkezin amac

MADDE 5 (1) Merkezin amac; Trk ve Osmanl Mutfa Kltrn aratrarak, yemeklerin reetelendirilmesi almalarna katk salamak, bir turizm unsuru olarak Trk Gastronomi Turizmi rotalarnn oluturulmas ve incelenmesi almalarn yrtmek, dnya mutfak kltrleri aratrmalar asndan almalar yrterek bu konu zerine uygulamalar ortaya koymak ve Trkiye'de dnya mutfak kltrleri etkilerini ortaya karmaktr.

Merkezin faaliyet alanlar

MADDE 6 (1) Merkezin faaliyet alanlar unlardr:

a) Trk ve Dnya mutfaklar konusunda bilimsel aratrma, inceleme ve yayn yapmak, bu nitelikteki almalar koordine etmek, tevik ve desteklemek amacyla ulusal ve uluslararas kurum ve kurulular harekete geirmek.

b) Trk ve Dnya mutfaklar ile ilgili konularda sektrler aras planlama, ehir, blge ve lke dzeyinde ortaklk, izleme ve deerlendirme, eitim ve danmanlk konularnda hizmetler vermek.

c) Trk Mutfa konusunda toplumun, ilgili kurum ve kurulularn farkndalnn artrlmas, bilinlendirilmesi, eitilmesi ve destek mekanizmalar oluturulmasna imkan salayc almalar yapmak.

) Ulusal ve uluslararas kongre, konferans, seminer, sempozyum, altay ve eitim toplantlar dzenlemek ve bu gibi faaliyetlere katlmak.

d) Konu ile ilgili yurt ii ve yurt dndaki benzer amal kurum ve kurulularla ibirliinde bulunmak, ortak faaliyetler ve projeler yrtmek.

e) Trk ve Dnya mutfaklar konusunda grsel, iitsel ve yazl yaynlar yapmak.

f) Trk ve Dnya mutfaklar kapsamnda yer alan yemeklerin reetelerini oluturmak, bu yemeklerin gelecek kuaklara aktarlmas konusunda almalar yapmak.

g) Trk ve Dnya mutfaklar kapsamnda yer alan konularda Trk ve yabanc kii ve kurumlarla ibirlikleri yaplarak sertifikaya dayal eitim programlar hazrlayp uygulamak.

) Ynetim Kurulu tarafndan karar verilen dier faaliyetlerde bulunmak.

NC BLM

Merkezin Ynetim Organlar ve Grevleri

Merkezin ynetim organlar

MADDE 7 (1) Merkezin ynetim organlar unlardr:

a) Mdr.

b) Ynetim Kurulu.

Mdr

MADDE 8 (1) Mdr, Merkezin alma alan ile ilgili konularda grev yapan niversite retim elemanlar arasndan Rektr tarafndan yllk sre iin grevlendirilir. Sresi biten Mdr yeniden grevlendirilebilir. Mdr, Merkezin tm faaliyetlerinden Rektre kar sorumludur. Mdrn nerisi ile Merkezin alma alan ile ilgili konularda grev yapan niversite retim elemanlarndan en fazla iki kii mdr yardmcs olarak Rektr tarafndan grevlendirilir. Mdr yardmcs Mdrn verdii grevleri yapar. Mdr grevi banda bulunmad zamanlarda yerine mdr yardmclarndan birini vekil brakr. Vekalet alt aydan fazla srerse yeni Mdr grevlendirilir. Mdrn grev sresinin bitmesiyle yardmclarnn da grev sresi kendiliinden sona erer.

Mdrn grevleri

MADDE 9 (1) Mdrn grevleri unlardr:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezin ksa, orta ve uzun dnemli ama ve politikalarn ve bunlara dayal eitim, aratrma ve danmanlk ile ilgili plan ve programlar hazrlamak, Ynetim Kurulunun onayndan sonra uygulamak.

c) Ynetim Kuruluna bakanlk etmek ve alnan kararlar uygulamak.

) Personel ihtiyacn belirleyip Ynetim Kuruluna sunmak.

d) Aratrma ve proje alma ekipleri kurmak.

e) Her ylsonunda, Merkezin yllk faaliyet raporunu ve bir sonraki yla ait alma programn hazrlayp Ynetim Kuruluna sunmak.

f) Merkez bnyesinde dzenli almay salamak.

g) Merkezin gzetim ve denetimini yapmak.

Ynetim Kurulu

MADDE 10 (1) Ynetim Kurulu, Mdr ve mdr yardmclar ile Merkezin alma alan ile ilgili konularda grev yapan niversite retim elemanlar arasndan Rektr tarafndan grevlendirilen kii ile birlikte toplam alt yeden oluur. Ynetim Kurulu yeleri Rektr tarafndan yl sreyle grevlendirilir ve sresi biten yeler yeniden grevlendirilebilirler. Sresi dolmadan ayrlan yelerin yerine kalan sreyi doldurmak zere Rektr tarafndan yeni yeler grevlendirilebilir. Ynetim Kurulu; Mdrn ars zerine ylda en az drt defa ve en ge ayda bir salt ounlukla toplanr ve kararlar oy okluu ile alnr. Toplant gn ve yeri yelere toplant tarihinden en az bir hafta nce yazl olarak bildirilir. Toplant kararlarna ilikin oylarn eitlii halinde Mdrn kulland oy ynnde ounluk salanm saylr.

Ynetim Kurulunun grevleri

MADDE 11 (1) Ynetim Kurulunun grevleri unlardr:

a) Merkezin faaliyetleri ve ynetimi ile ilgili konularda kararlar almak.

b) Merkezin eitim, retim, bilimsel aratrma, danmanlk, yayn, tantm ve ibirlii faaliyetlerine ilikin esaslar belirlemek.

c) Merkezin planlad veya Merkezden talep edilen eitim, uygulama, aratrma, danmanlk yayn ve ibirlii konularndaki talepleri deerlendirip karara balamak.

) Bir nceki yla ait faaliyet raporunu ve bir sonraki yla ait alma programn deerlendirmek ve Rektrn onayna sunmak zere karara balamak.

d) Eitim programlar sonunda katlanlara verilecek sertifika, baar belgesi ve benzeri belgelerin dzenlenme koullarn belirlemek.

e) Merkezin faaliyetleri ile ilgili birimleri ve alma gruplarn oluturmak ve bunlarn grevlerini dzenlemek.

f) Kamu kurum ve kurulular, zel sektr, yurt dndaki kurum ve kurulular ile ortaklaa yrtlecek almalarn temel ilke, usul ve esaslarn tespit etmek.

g) Merkezin ynetimi ile ilgili dier kararlar almak.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Personel ihtiyac

MADDE 12 (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyac 2547 sayl Kanunun 13 nc maddesine gre Rektr tarafndan grevlendirilecek personel tarafndan karlanr.

ta amiri

MADDE 13 (1) Merkezin ita amiri Rektrdr.

Yrrlk

MADDE 14 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 15 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Adnan Menderes niversitesi Rektr yrtr.