1 ubat 2015 PAZAR

Resm Gazete

Say : 29254

YNETMELK

Enerji Piyasas Dzenleme Kurumundan:

PETROL PYASASI LSANS YNETMELNDE DEKLK

YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 17/6/2004 tarihli ve 25495 sayl Resm Gazetede yaymlanan Petrol Piyasas Lisans Ynetmeliinin 17 nci maddesinin nc fkras aadaki ekilde deitirilmitir:

Datc lisans sahipleri asgari yllk 60.000 ton beyaz rn (benzin, motorin) datm yapabilecek kapasite, donanm ve ekonomik gce sahip olmak zorundadr. Hukuken geerli bir nedene dayanmakszn, pazarlama projeksiyonunda beyan edilen asgari yllk 60.000 ton beyaz rn (benzin, motorin) satn gerekletiremedii tespit edilen datclar hakknda Kanunun ilgili maddeleri gerei idari yaptrm uygulanr. Datc lisans sahiplerinin asgari yllk 60.000 ton beyaz rn (benzin, motorin) sat ykmllnn izlenmesinde, lisansnn yrrle girdii tarihten itibaren datc lisans sahiplerine bir yl sreyle gei dnemi tannr. Sz konusu ykmlln ifasna ilikin esas dnemler, gei dneminin sona erdii tarihi izleyen takvim yllar dikkate alnarak belirlenir. Asgari yllk 60.000 ton beyaz rn (benzin, motorin) sat ykmllnn deerlendirilmesinde, datclarn kendi aralarnda yaptklar akaryakt ticaretine ve ilgili ve dier mevzuat kapsamnda yaplan akaryakt ihracatna ilikin miktarlar dikkate alnmaz.

MADDE 2 Ayn Ynetmelie aadaki geici madde eklenmitir.

GEC MADDE 19 Bu maddenin yrrle girdii tarih itibaryla faaliyette bulunan datc lisans sahiplerinin 60.000 ton beyaz rn pazarlama projeksiyonunun gereklemelerinin tespitinde 17 nci maddenin nc fkrasnda yer alan hkmler uygulanr.

MADDE 3 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 4 Bu Ynetmelii Enerji Piyasas Dzenleme Kurulu Bakan yrtr.