1 ubat 2015 PAZAR

Resm Gazete

Say : 29254

YNETMELK

Babakanlk (Afet ve Acil Durum Ynetimi Bakanl)tan:

BYKEHR BELEDYELER VE L ZEL DARELER TARAFINDAN AFET

VE ACL DURUMLAR LE SVL SAVUNMAYA LKN YATIRIMLARA

AYRILAN BTEDEN YAPILACAK HARCAMALARA

DAR YNETMELK

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama ve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Ynetmelik, afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilikin hizmetler kapsamndaki yatrmlar iin bykehir belediyesi bulunan illerde bykehir belediyesinin gerekleen en son yl bte giderinin en az binde biri orannda ayrlan denek ve dier illerde ise il zel idaresinin gerekleen en son yl bte giderinin en az yzde biri orannda ayrlan denein harcanmasna ve ayrlan denek ile gerekletirilecek olan iler iin bu idarelerce hazrlanan ve Bakanlka uygun grlen yatrm projelerinin kapsamnn belirlenmesine ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, 29/5/2009 tarihli ve 5902 sayl Afet ve Acil Durum Ynetimi Bakanlnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanunun ek 1 inci maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar ve ksaltmalar

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Acil durum: Toplumun tamamnn veya belli kesimlerinin normal hayat ve faaliyetlerini durduran veya kesintiye uratan ve acil mdahaleyi gerektiren olaylar ve bu olaylarn oluturduu kriz halini,

b) Afet: Toplumun tamam veya belli kesimleri iin fiziksel, ekonomik ve sosyal kayplar douran, normal hayat ve insan faaliyetlerini durduran veya kesintiye uratan, etkilenen toplumun ba etme kapasitesinin yeterli olmad doal, teknolojik veya insan kaynakl olaylar,

c) Bakan: Afet ve Acil Durum Ynetimi Bakann,

) Bakanlk: Afet ve Acil Durum Ynetimi Bakanln,

d) Bykehir belediyesi: Snrlar il mlki snr olan ve snrlar ierisindeki ile belediyeleri arasnda koordinasyonu salayan; idar ve mal zerklie sahip olarak kanunlarla verilen grev ve sorumluluklar yerine getiren, yetkileri kullanan; karar organ semenler tarafndan seilerek oluturulan kamu tzel kiisini,

e) Deerlendirme Komisyonu: Bakan veya Bakann belirleyecei kiinin bakanlnda, Bakan tarafndan grevlendirilen toplam kiiden oluan komisyonu,

f) Gerekleen en son yl bte gideri: Bu Ynetmelik kapsamndaki idarelerin ilgili meclislerinde grlerek kabul edilen kesin hesabnda yer alan en son yl bte giderini,

g) l mdrl: l Afet ve Acil Durum Mdrlklerini,

) l zel idaresi: l halknn mahall mterek nitelikteki ihtiyalarn karlamak zere kurulan ve karar organ semenler tarafndan seilerek oluturulan, idar ve mal zerklie sahip kamu tzel kiisini,

h) lgili birim: Bakanlk daire bakanlklar ile Hukuk Mavirliini,

) KBRN: Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nkleeri,

i) denek: Bykehir belediyesinin ve il zel idaresinin, Bakanlka uygun grlen afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilikin hizmetler kapsamndaki yatrm projeleri iin btelerinden ayrlmas gereken tutar,

j) Proje teklif formu: Bakanlk tarafndan hazrlanan ve Bakanlk internet adresinden yaynlanan proje teklif formunu,

k) SGDB: Strateji Gelitirme Dairesi Bakanln,

l) Sivil savunma: Dman saldrlarna kar halkn can ve mal kaybnn en az seviyeye indirilmesi, hayati nem tayan her trl resmi ve zel tesis ve kurulularn korunmas ve faaliyetlerinin devamn salayacak iyiletirmenin yaplmas, savunma gayretlerinin halk tarafndan en yksek seviyede desteklenmesi ve halkn moralini yksek tutmak iin alnacak her trl silahsz koruyucu ve kurtarc tedbir ve faaliyetleri,

m) Trkiye Afet Mdahale Plan: Tm afet trleri ve leine uyarlanabilir, esnek ve modler yapya sahip ulusal ve yerel boyutta mdahale almalarnn nasl yrtleceini aklayan ulusal lekli plan,

n) Yapsal olmayan nlemler: Riskleri ve etkilerini azaltmak iin fiziksel yaplar dndaki bilgi, uygulama, anlama, politika ve mevzuat yoluyla alnan tedbir, planlama faaliyetleri, halkn farkndalnn arttrlmas ve eitim - retim faaliyetleri, afet ynetiminde kurumsal ve sistematik yaklam, arazi kullanm planlamas gibi almalar,

o) Yapsal nlemler: Tehlikenin olas etkilerini azaltmak veya nlemek adna, yaplacak herhangi bir fiziksel yapm ya da yaplar veya sistemlerin tehlikeye dayanakll iin gerekli mhendislik uygulamalar olup; barajlar, takn setleri, tsunami bariyerleri, depreme dayankl yaplar gibi fiziksel uygulamalar,

ifade eder.

KNC BLM

Genel Esaslar

Temel lkeler

MADDE 4 (1) Bykehir belediyelerinin yl btesinde gerekleen en son yl bte giderinin binde biri orannda afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilikin hizmetler kapsamndaki yatrmlar iin denek ayrlr.

(2) l zel idarelerinin yl btesinde, bakanlklar ve dier merkezi idare kurulular tarafndan 5302 sayl l zel daresi Kanununun 6 nc maddesi kapsamnda aktarlan yatrm deneklerinden harcanan tutarlar hari, gerekleen en son yl bte giderinin yzde biri orannda afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilikin hizmetler kapsamndaki yatrmlar iin denek ayrlr.

(3) Bykehir belediyeleri ile il zel idareleri tarafndan ilgili yl btelerinde afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilikin yatrmlarda kullanlmak zere ayrlan denek tutar btelerin yrrle girmesinden sonraki 10 i gn ierisinde Bakanla yazl olarak bildirilir.

(4) Ayrlan deneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanmnn salanabilmesi amacyla bykehir belediyeleri ve il zel idareleri tarafndan hazrlanan ve 200.000.-TLyi aan proje nerileri Bakanla gnderilerek uygun gr alnr.

(5) Afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilikin hizmetler kapsamndaki yatrmlar iin hazrlanan ve Bakanlk tarafndan uygun grlen projelere, bykehir belediyeleri ve il zel idareleri tarafndan ayrlan denekten harcama yaplr.

(6) Bakanlk, bu Ynetmelik kapsamnda bykehir belediyeleri ya da il zel idarelerince ayrlan kaynaklarn uygun bulunan projelere kullanlmas aamasnda sz konusu mahalli idarelerin talebi halinde teknik destek ya da danmanlk destei salayabilir.

denekten yaplacak harcama alanlar

MADDE 5 (1) Bykehir belediyesi ve il zel idaresi tarafndan 4 nc madde uyarnca ayrlan denekten, aada belirtilen yatrmlar iin harcama yaplr.

a) Afet ve acil durum tehlike ve risklerinin belirlenmesi ve deerlendirilmesi, haritalanmas ve raporlanmas ile ilgili yatrmlar.

b) Afete maruz blgelerin koordinatlandrlmasna ilikin yatrmlar.

c) Trkiye Afet Mdahale Plan kapsamnda yerel dzeyde yaplmas gereken yatrmlar.

) Erken uyar ve n hasar tahmin sistemlerinin oluturulmasna ilikin yatrmlar.

d) KBRN tehdit ve tehlikelerine kar hazrlkl bulunmak ve gerekli hallerde olaylara mdahalede ihtiya duyulan ara, gere, tehizat ve malzeme ihtiyalarnn teminine ynelik yatrmlar.

e) Afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya hazrlk amacyla ihtiya duyulan ara, gere, mal ve malzemelerin teminine ynelik yatrmlar.

f) Bilgi sistemleri ile kesintisiz ve gvenli haberleme sistemleri kurulmasna ynelik malzeme ve tehizat almlarna ilikin yatrmlar.

g) Afet, acil durumlar ve sivil savunmaya ilikin mdahale ara, gere, ekipman ve malzeme ihtiyalarnn karlanmasna ynelik yatrmlar.

) Afetler konusunda bilinlenmek, afet zararlarn azaltmak, afetlere kar hazrlkl olmak ve mdahaleyi kapsayan konularda toplumda farkndaln arttrlmas ve eitimin gelitirilmesi ile afetlere kar direncin ykseltilmesine ynelik yatrmlar.

h) Afet, acil durum ve sivil savunma konularnda halkn eitim ve bilinlendirilmesini salamak amacyla simlasyon merkezlerinin kurulmas, iletilmesi, bakm ve onarmna ilikin giderlerin karlanmasna ilikin yatrmlar.

) Afet ynetimi ve karar destek sistemlerine entegre veri ve bilgilerin retiminin salanmas iin yaplacak yatrmlar.

i) Afet ve acil durumlar ile sivil savunma konularnda alma yapan belediye ve zel idare personelinin eitimine ynelik yatrmlar.

j) Risk azaltmaya ynelik yapsal ve yapsal olmayan nlemlere ilikin yatrmlar.

k) Afet, acil durumlar ve sivil savunmaya ilikin hazrlk, mdahale ve iyiletirme faaliyetleri kapsamnda, illerin lojistik kapasite oluturma veya var olan kapasitesini gelitirmeye ynelik yatrmlar.

l) Afet risklerinin azaltlmasnda temel tekil eden gvenli yaplamaya ynelik imar ve planlama projelerine ilikin yatrmlar.

m) Afet ve acil durumlarda toplanma alan olarak belirlenen alanlara yaplacak yatrmlar.

n) Bykehir belediyeleri ve il zel idarelerine mevzuatta afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilikin hizmetler kapsamnda verilen grevlerin yerine getirilmesine ilikin dier yatrmlar.

Projelerin hazrlanmas ve proje taleplerinin iletilmesi

MADDE 6 (1) Bykehir belediyeleri ve il zel idarelerinin kendi btelerinden ayrlan denekten yapacaklar afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilikin yatrm proje nerilerinde;

a) Teklife konu proje iin bykehir belediyelerince veya il zel idarelerince afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilikin yatrmlar iin 4 nc maddenin birinci ve ikinci fkralar erevesinde ayrlan denek tutar ile nerilen projeye tahsis edilen kaynak miktarnn,

b) Bakanlk tarafndan hazrlanan proje teklif formunun,

c) Proje teklif formu olmayan yatrmlarn maliyet tablosunun,

bulunmas zorunludur.

(2) Projeler, bykehir belediyeleri ve il zel idareleri tarafndan hazrlanabilecei gibi bu mahalli idarelerin talepleri zerine il mdrlklerinden de proje nerisi ile proje hazrlanmasna ynelik destek alnabilir.

(3) Bykehir belediyeleri ve/veya il zel idareleri tarafndan bu Ynetmelik kapsamnda hazrlanan yatrm proje nerileri st yaz ekinde ubat ay sonuna kadar Bakanla iletilir.

Proje nerilerinin deerlendirilmesi ve projelerin seimi

MADDE 7 (1) Bykehir belediyeleri ve il zel idarelerinin kendi btelerinden ayrlan denekten yapacaklar afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilikin yatrm proje nerileri Bakanlk tarafndan belirlenerek internet sitesinde yaymlanacak proje kriterleri erevesinde deerlendirmeye tabi tutulur.

(2) Bakanla gnderilen proje nerileri SGDB tarafndan yaplacak n inceleme sonrasnda st yaz ekinde Bakanlk ilgili birimlerine gnderilir.

(3) Proje nerileri, Bakanlk ilgili birimleri tarafndan Bakanlka belirlenen proje kriterleri dorultusunda incelenir ve inceleme sonular, SGDBye st yaz ile iletilir.

(4) Proje nerileri, ilgili birimlerden gelen inceleme sonular dorultusunda SGDBe tarafndan konsolide edilerek Mart ay sonuna kadar Deerlendirme Komisyonuna iletilir.

(5) Deerlendirme Komisyonu gelen proje nerilerini ilgili birimlerin inceleme sonularn da dikkate alarak bir hafta ierisinde deerlendirir ve deerlendirme sonular SGDB tarafndan il mdrlkleri, il zel idareleri ve bykehir belediyelerine 15 Nisana kadar yazl olarak bildirilir.

denein harcama usul

MADDE 8 (1) Bakanlka uygun grlen yatrm projelerine ilgili bykehir belediyesi ya da il zel idaresi tarafndan yaplacak harcamalar sz konusu idarelerin tabi olduu mevzuat erevesinde yaplr.

Yatrmlarn izleme ve deerlendirilmesi

MADDE 9 (1) l Mdrlkleri, bu Ynetmelik kapsamnda illerinde yrtlen bykehir belediyesi ve il zel idaresi yatrmlarnn gereklemeleri hakkndaki bilgileri alt ayda bir, yatrma konu iin bitiminde ise bir ay ierisinde sonu raporunun Bakanla gnderilmesini salamakla ykmldr.

NC BLM

Son Hkmler

Yrrlk

MADDE 10 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 11 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Afet ve Acil Durum Ynetimi Bakanlnn bal olduu Bakan yrtr.