31 Ocak 2015 CUMARTES

Resm Gazete

Say : 29253

YNETMELK

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlndan:

SOSYAL HZMET KURULULARINDA BAKIMI SALANAN ENGELL VE

YALI BREYLERE HARLIK DENMESNE LKN YNETMELK

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama ve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac, sosyal gvenlik kurulularnn herhangi birisinden her ne ad altnda olursa olsun bir gelir veya aylk hakkndan yararlananlar ile uzun vadeli sigorta kollar asndan zorunlu olarak sigortal olunmas gereken bir ite alanlar hari olmak kaydyla, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlnn sosyal hizmet kurulular ile Darlaceze Messesesinde cretsiz baklan veya bakm creti Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl tarafndan denerek zel sosyal hizmet kurulularnda bakm salanan ya da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlnca yardm yaplmak suretiyle desteklenen resm sosyal hizmet kurulularnda verilen bakm hizmetinden yararlanp da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlnn sosyal hizmet kurulularnca verilen bakm hizmetinden cretsiz yararlanmaya ilikin koullar haiz olan yallara ve engelli bireylere aylk harlk denmesine ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayl Sosyal Hizmetler Kanununun ek 11 inci maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Bakanlk: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanln,

b) Bakanlk sosyal hizmet kurulular: 2828 sayl Sosyal Hizmetler Kanununun 3 nc maddesinin birinci fkrasnn (f) bendinin drt, be ve on numaral alt bentlerinde tanmlanan engelli ve yal bireylere hizmet sunan kurulular,

c) Bakanlka yardm yaplmak suretiyle desteklenen resm sosyal hizmet kurulular: Bakanln haricindeki dier kamu kurum ve kurulular tarafndan alan ve Bakanlk tarafndan yardm yaplmak suretiyle desteklenen, engelli ve yal bireylerin bakm iin yatl hizmet veren kurulular,

) Darlaceze Messesesi: 15/4/1916 tarihli ve 2511 sayl Darlaceze Nizamnamesi ile kurulan kuruluu,

d) l mdrl: Aile ve Sosyal Politikalar l Mdrln,

e) Kurulu: Bu maddenin (b), (c), () ve (f) bentlerinde saylan kurulular,

f) zel sosyal hizmet kurulular: Engelli ve yal bireylerin bakm iin yatl hizmet veren, gerek kiiler ve zel hukuk tzel kiileri tarafndan Bakanln izniyle alan sosyal hizmet kurulularn,

ifade eder.

KNC BLM

Harlk denmesine likin Usul ve Esaslar

Harlk denecek kiiler

MADDE 4 (1) Sosyal gvenlik kurulularnn herhangi birisinden her ne ad altnda olursa olsun bir gelir veya aylk hakkndan yararlananlar ile uzun vadeli sigorta kollar asndan zorunlu olarak sigortal olunmas gereken bir ite alanlar hari olmak kaydyla;

a) Bakanlk sosyal hizmet kurulularnda cretsiz kalan engelli ve yal bireylere,

b) Bakanlka yardm yaplmak suretiyle desteklenen resm sosyal hizmet kurulularnda kalan engelli ve yal bireylerden Bakanln sosyal hizmet kurulularnca verilen bakm hizmetinden cretsiz yararlanmaya ilikin koullar haiz olanlara,

c) Darlaceze Messesesince cretsiz baklan engelli ve yal bireylere,

) Bakm creti Bakanlk tarafndan denerek veya Bakanlka cretsiz kontenjandan yararlandrlarak zel sosyal hizmet kurulularnda bakm salanan engelli ve yallara,

harlk denir.

Harlk miktar

MADDE 5 (1) 4 nc maddede belirtilen engelli ve yal bireylere her yl merkez ynetim bte kanunu ile belirlenecek miktar zerinden hibir kesinti yaplmakszn aylk net harlk denir.

Tahakkuk

MADDE 6 (1) Engelli veya yalya, kurulua kabul edildii tarih esas alnarak, takip eden ayda gn hesabyla harlk tahakkuk ettirilir.

(2) Kurulua kabul edildii iin 2022 sayl Kanun kapsamnda ald ayl kesilen bireye, bu Ynetmelikte belirtilen dier koullarn da salanmas halinde, 2022 sayl Kanun ve ilgili mevzuat dorultusunda en son ayln alnd dnemi takip eden dnem bandaki aydan itibaren harlk tahakkuk ettirilir.

(3) zinsiz olarak kuruluunu terk eden engelli ve yallar ile korunma karar kaldrlmak zere ailelerinin yanna verilen engelliler adna harlk tahakkuk ettirilmez.

Harln denmesi

MADDE 7 (1) Bakanlk tarafndan; Bakanlk sosyal hizmet kurulularnda kalan engelli ve yallarn harlklar iin gerekli denek ilgili kurulua; Darlaceze Messesesinde, Bakanlka yardm yaplmak suretiyle desteklenen resm sosyal hizmet kurulularnda ve zel sosyal hizmet kurulularnda kalan engelli ve yallarn harlklar iin gerekli denek ilgili il mdrlne gnderilir.

(2) Para kavram gelimi ve parasn koruyabilen engelli ve yallarn harlklar kendilerine elden verilir veya talepleri halinde adlarna bir kamu bankasnda alacak hesaba yatrlr.

(3) Kuruluta yaplacak deerlendirme neticesinde; para kavramnn gelimediine veya parasn koruyamayacana karar verilen engellilerin ve yallarn harlklar, kurulu tarafndan bir kamu bankasnda alacak zel hesaba yatrlr.

(4) Kurulu tarafndan harlk demesine balanan veya vefat haricinde harl kesilen engelli ve yallara ait bilgiler, on i gn iinde, adrese dayal nfus kayt sisteminde bal olduklar sosyal yardmlama ve dayanma vakfna resmi yaz ile bildirilir.

NC BLM

Son Hkmler

Yrrlk

MADDE 8 (1) Bu Ynetmelik 1/1/2015 tarihinden geerli olmak zere yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 9 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakan ve Maliye Bakan birlikte yrtr.