31 Ocak 2015 CUMARTES

Resm Gazete

Say : 29253

YNETMELK

Gmrk ve Ticaret Bakanlndan:

FNANSAL HZMETLERE LKN MESAFEL

SZLEMELER YNETMEL

 

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac, finansal hizmetlere ilikin mesafeli szlemelerin uygulama usul ve esaslarn dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, finansal hizmetlere ilikin mesafeli szlemeleri kapsar.

(2) Bir finansal hizmetin sunulmasna ilikin szlemenin, hizmet tedarikine ilikin ilk anlama ile buna bal ardk ilemleri veya zaman iinde gerekleen ayn nitelikteki farkl ilemleri kapsamas halinde, bu Ynetmelik hkmleri sadece ilk anlamaya uygulanr.

(3) Taraflar arasnda hizmet tedarikine ilikin ilk anlamann olmad ancak ardk ilemlerin veya zaman iinde ayn nitelikteki farkl ilemlerin gerekletii durumlarda 5 inci madde sadece ilk ileme uygulanr. Bir yldan daha uzun sre ayn trden ilemlerin gerekletirilmemesi halinde ise sonraki ilk ilem, bunu takip edecek yeni ilemlerin ilki saylr ve 5 inci madde ilk ileme uygulanr.

(4) lgili mevzuatnda yer alan n bilgilendirmeye, szlemenin ekli ile zorunlu ieriine ve szlemenin sona erdirilmesine ilikin hkmler sakl kalmak kaydyla mesafeli olarak kurulan tketici kredisi szlemelerine; 5 inci madde, 6 nc maddenin birinci fkras, 7 nci maddenin birinci fkras ve 14 nc madde uygulanmaz.

(5) Bankaclk, kredi, sigorta, bireysel emeklilik ve yatrm hizmetleri ile ilgili olanlar dndaki demeler ile konut finansman szlemelerine bu Ynetmelik hkmleri uygulanmaz.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayl Tketicinin Korunmas Hakknda Kanunun 49 ve 84 nc maddelerine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmeliin uygulanmasnda;

a) Finansal hizmet: Her trl banka hizmeti, kredi, sigorta, bireysel emeklilik, yatrm ve deme ile ilgili hizmetleri,

b) Finansal hizmetlere ilikin mesafeli szleme: Finansal hizmetlerin uzaktan pazarlanmasna ynelik olarak kurulmu bir sistem erevesinde salayc ile tketici arasnda uzaktan iletiim aralarnn kullanlmas suretiyle kurulan szlemeleri,

c) Kalc veri saklaycs: Tketicinin gnderdii veya kendisine gnderilen bilgiyi, bu bilginin amacna uygun olarak makul bir sre incelemesine elverecek ekilde kaydedilmesini ve deitirilmeden kopyalanmasn salayan ve bu bilgiye aynen ulalmasna imkn veren ksa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafza kart ve benzeri her trl ara veya ortam,

) Kanun: 6502 sayl Tketicinin Korunmas Hakknda Kanunu,

d) Salayc: Kamu tzel kiileri de dhil olmak zere ticari veya mesleki amalarla tketiciye hizmet sunan ya da hizmet sunann adna ya da hesabna hareket eden gerek veya tzel kiiyi,

e) Tketici: Ticari veya mesleki olmayan amalarla hareket eden gerek veya tzel kiiyi,

f) Uzaktan iletiim arac: Mektup, katalog, telefon, faks, radyo, televizyon, elektronik posta mesaj, ksa mesaj, internet, ATM gibi fiziksel olarak kar karya gelinmeksizin szleme kurulmasna imkan veren her trl ara veya ortam,

g) Yan szleme: Finansal hizmetlere ilikin mesafeli szleme ile ilikili olarak; satc, salayc ya da nc bir kii tarafndan szleme konusu mal ya da hizmete ilave olarak tketiciye salanan mal veya hizmete ilikin szlemeyi,

ifade eder.

KNC BLM

n Bilgilendirme Ykmll

n bilgilendirme

MADDE 5 (1) Salaycnn, finansal hizmetlere ilikin mesafeli szlemenin kurulmasna ynelik iradesini aklamadan nce kullanlan uzaktan iletiim aracna uygun olarak aadaki hususlarda tketiciyi bilgilendirmesi zorunludur:

a) Salaycnn ve varsa temsilcisinin esas faaliyet konusu, MERSS numaras, ak adresi, elektronik posta adresi, telefon numaras ve varsa dier iletiim bilgileri.

b) Finansal hizmetin tketiciye salanmasnda salayc ile tketici arasnda bir arac varsa bu aracnn ad, unvan, ak adresi ve hangi nitelikle ilem yapabilme yetkisine sahip olduu.

c) Finansal hizmetin temel nitelikleri.

) Finansal hizmetin tm vergiler dahil toplam fiyat, nitelii itibaryla fiyat nceden hesaplanamyorsa fiyatn hesaplanma usul, varsa ifaya ilikin masraflar ile bunlarn nceden hesaplanamamas halinde ek masraflarn denebileceine ilikin bilgiler.

d) Doas gerei ya da gerekletirilecek ilemlere bal olarak zel baz riskler tayan veya fiyatlar salaycnn kontrol dnda finansal piyasadaki dalgalanmalara gre deien veya gemi verileri gelecekte oluacak deerler iin bir gsterge oluturmayan finansal aralarn finansal hizmetlerde kullanlmas halinde, bu aralara ilikin bilgiler.

e) Varsa tketici tarafndan denmesi gereken dier vergi ve cretlere ilikin bilgiler.

f) Sunulan bilgilerin belirli bir sre geerli olmas halinde, bu sreye ilikin bilgiler.

g) deme ve ifaya ilikin bilgiler ile varsa bunlara ilikin taahhtler.

) Uzaktan iletiim aracnn kullanlmasna ilikin baz ek masraflarn tketici tarafndan karlanacak olmas halinde, bu masraflara ilikin bilgiler.

h) Cayma hakknn kullanlma artlar, sresi, usul, varsa tketicinin 11 inci maddeye gre demekle ykml olaca meblan hesaplanma yntemi.

) Cayma bildiriminin yaplaca ak adres, elektronik posta adresi, telefon numaras ve varsa dier iletiim bilgileri.

i) 13 nc madde uyarnca cayma hakknn kullanlamad durumlarda; tketicinin cayma hakkndan faydalanamayacana ya da hangi koullarda cayma hakkn kaybedeceine ilikin bilgiler.

j) Srekli veya dzenli aralklarla tekrarlanan bir finansal hizmet ediminin sz konusu olmas halinde, szlemenin asgari sresi.

k) Taraflarn, hakl sebeplerin varl halinde, szlemeyi tek tarafl feshedebileceklerine ilikin szleme artlar ve bu durumda varsa denmesi gereken cezai artlar hakknda bilgiler.

n bilgilendirme yntemi

MADDE 6 (1) Tketicinin; finansal hizmetlerin sunulmasna ilikin bir mesafeli szlemenin kurulmasna ynelik iradesini aklamadan nce, 5 inci maddenin birinci fkrasnda belirtilen tm hususlarda, kullanlan uzaktan iletiim aracna uygun olarak en az on iki punto byklnde, ak, sade, anlalabilir ve okunabilir bir ekilde salayc tarafndan yazl olarak veya kalc veri saklaycs ile bilgilendirilmesi zorunludur.

(2) Finansal hizmetlere ilikin mesafeli szlemenin sesli iletiim aralar vastasyla veya snrl alanda ya da zamanda sunulduu bir ortam yoluyla kurulmas halinde, 5 inci maddenin birinci fkrasnn sadece (c), (), (h) ve (i) bentlerinde yer alan bilgilerin bu ortamda verilmesi yeterlidir. Ancak tketici kredisi szlemelerinin bu ara veya ortamlar yoluyla mesafeli olarak kurulmas halinde, ilgili mevzuatnda yer alan n bilgilerin tamamnn, szleme kurulmadan makul bir sre nce yazl olarak veya kalc veri saklaycs ile verilmesi zorunludur.

(3) n bilgilendirmenin kullanlan uzaktan iletiim aracna uygun olarak ticari amala yapldnn anlalr olmas gerekir. Sesli iletiim aralarnn kullanld hallerde, salayc ya da temsilcisi, salaycnn ve sesli iletiimde bulunan kiinin kimliini, bu kiinin salaycyla olan balantsna ilikin bilgiyi ve grme talebinin sebebini her grme banda belirtmek zorundadr.

Finansal hizmetlere ilikin mesafeli szleme

MADDE 7 (1) Salayc, 5 inci maddede yer alan bilgilerin yan sra aada belirtilen hususlar da ieren bir szleme dzenlemek ve bu szlemenin btn artlarn kt zerinde veya kalc veri saklaycs ile tketiciye iletmek zorundadr:

a) Tketicinin ad, soyad, ak adresi, varsa elektronik posta adresi, telefon numaras ve dier iletiim bilgileri.

b) Tketicilerin ikyet ve itirazlar konusundaki bavurularn tketici mahkemesine veya tketici hakem heyetine yapabileceklerine dair bilgi.

c) Varsa garanti fonu ya da dier tazminat dzenlemelerine ilikin bilgi.

) Varsa tketicilerin bavurabilecei dier zm yollarna ilikin bilgi.

d) Varsa deme planna ilikin bilgi.

(2) Birinci fkrada yer alan ykmllk, tketicinin szlemeyi kuran iradesini yneltmesinden nce veya tketicinin talebi zerine yazl bilgilendirmeye elverili olmayan bir uzaktan iletiim arac kullanlarak szlemenin kurulmas hlinde ise szlemenin kurulmasndan hemen sonra yerine getirilir.

(3) Tketici, szleme ilikisinin devam ettii sre iinde herhangi bir cret demeksizin szlemenin kt zerinde yazl bir rneini talep edebilir. Ayrca tketici, finansal hizmetin niteliiyle badamas hlinde, kullanlan uzaktan iletiim aracn deitirme hakkna sahiptir.

NC BLM

Cayma Hakknn Kullanm ve Taraflarn Ykmllkleri

Cayma hakk

MADDE 8 (1) Tketici, finansal hizmetlere ilikin mesafeli szlemelerden on drt gn iinde herhangi bir gereke gstermeksizin ve cezai art demeksizin cayma hakkna sahiptir. Sigorta ve bireysel emeklilie ilikin szlemelerde ise cayma sresi hakknda dier mevzuatta yer alan tketici lehine olan hkmler uygulanr.

(2) Cayma hakk sresi, szlemenin kurulduu tarihte balar. Ancak szlemenin btn artlarnn kt zerinde veya kalc veri saklaycs ile tketiciye verildii tarihin szlemenin kurulduu tarihten daha sonra olmas durumunda, cayma hakk sresi, tketicinin szlemenin btn artlarn edindii tarihten itibaren balar.

(3) Salayc, cayma hakk konusunda tketicinin bilgilendirildiini ispat etmekle ykmldr.

Cayma hakknn kullanm

MADDE 9 (1) Cayma hakknn kullanldna dair bildirimin cayma hakk sresi iinde, yazl olarak veya kalc veri saklaycs ile salaycya yneltilmi olmas yeterlidir.

(2) Cayma hakknn kullanlmasnda tketici, Ekte yer alan formu kullanabilecei gibi cayma kararn bildiren ak bir beyanda da bulunabilir. Salayc, tketicinin bu formu doldurabilmesi veya cayma beyann gnderebilmesi iin internet sitesi zerinden seenek de sunabilir. nternet sitesi zerinden tketiciye cayma hakk sunulmas durumunda salayc, tketicilerin cayma taleplerinin kendisine ulatna ilikin teyit bilgisini, tketiciye derhal iletmek zorundadr.

Salaycnn ykmllkleri

MADDE 10 (1) Salayc, cayma hakknn kullanldna ilikin bildirimin kendisine ulat tarihten itibaren otuz gn iinde, 11 inci maddenin birinci fkrasnda belirtilen masraf ve bedeller hari tm demeleri tketiciye iade etmekle ykmldr. Sigorta ve bireysel emeklilie ilikin szlemelerde ise iade sresi hakknda dier mevzuatta yer alan tketici lehine olan hkmler uygulanr.

(2) Salayc, birinci fkrada belirtilen tm geri demeleri, tketicinin satn alrken kulland deme aracna uygun bir ekilde ve tketiciye herhangi bir masraf veya ykmllk getirmeden tek seferde yapmak zorundadr.

(3) Tketicinin szlemenin kurulmasna dair kabul beyan kullanlan iletiim aralarna uygun olarak fiziki veya elektronik ortamda tespit veya kayt edilir. Salayc, cayma hakknn iletilmesi ile fiziki veya elektronik ortamda yaplacak tespit veya kaytlar iin gerekli nlemleri almakla ykmldr.

Tketicinin ykmllkleri

MADDE 11 (1) Tketici, cayma bildirimini ynelttii tarihten itibaren en ge otuz gn iinde szleme ve yan szleme uyarnca ifa edilen hizmet bedelleri ile varsa bir kamu kurum veya kuruluuna ya da nc kiilere denmi olan masraflar ile mevzuat gerei denmesi zorunlu olan bedelleri salaycya iade etmekle ykmldr. Bu sre iinde tketicinin gerekli iade ve demeleri yapmamas halinde szlemeden caymad kabul edilir. denmesi gereken bedel szlemede ngrlen hizmetin toplam bedeli ile karlatrldnda, hizmetin ifa edilen payna den miktarn aamaz ve herhangi bir ekilde cezai art olarak yorumlanamaz. Bu fkrann uygulanmasnda dier mevzuatta yer alan tketici lehine olan hkmler sakldr.

(2) Tketicinin cayma hakkn kullanmas durumunda salayc, 5 inci maddenin birinci fkrasnn (h) bendinde yer alan meblan hesaplanma yntemi hakknda tketiciyi bilgilendirdiini ispatlayamad takdirde, birinci fkrada belirtilen bedelleri talep edemez.

Cayma hakknn kullanmnn yan szlemelere etkisi

MADDE 12 (1) Tketicinin cayma hakkn kullanmas halinde, varsa yan szleme de, herhangi bir tazminat veya cezai art deme ykmll sz konusu olmakszn sona erer.

(2) Salayc, tketicinin cayma hakkn kullandn yan szlemenin taraf olan nc kiiye yazl olarak veya kalc veri saklaycs ile derhal bildirir.

Cayma hakknn istisnalar

MADDE 13 (1) Tketici, aadaki szlemelerde cayma hakkn kullanamaz:

a) Aada saylan hususlar bata olmak zere, bedeli finansal piyasadaki dalgalanmalara bal olarak salaycnn kontrol dnda deien ve bu deiimin cayma hakk sresi iinde gerekleebildii finansal hizmetlere ilikin szlemeler:

1) Dviz ilemleri.

2) Para piyasas aralar.

3) Devredilebilir menkul kymetler.

4) Yatrm ortakl paylar.

5) Finansal varlklara dayal vadeli ilem szlemeleri ve edeer nakdi uzlamaya dayal finansal aralar.

6) Vadeli faiz oran anlamalar.

7) Faiz, dviz ve hisse senedi swaplar.

8) Opsiyon ilemleri ve edeer nakdi uzlamaya dayal finansal aralar.

b) Dier mevzuatta yer alan tketici lehine olan hkmler sakl kalmak kaydyla, geerlilik sresi bir aydan az olan seyahat, bagaj sigortas polieleri veya benzeri ksa sreli sigorta polielerine ilikin szlemeler.

c) Tketicinin cayma hakkn kullanmasndan nce, onun ak onay zerine taraflarca tamamen ifa edilmi olan szlemeler.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Szlemenin sona erdirilme yntemi

MADDE 14 (1) Finansal hizmetlere ilikin mesafeli szlemelerde, tketicinin szlemeyi sona erdirmesine ynelik talebini herhangi bir uzaktan iletiim aracyla salaycya veya varsa aracya iletmesi yeterlidir.

(2) Tketici, szlemeyi sona erdirmek iin szlemenin tesis edilmesini salayan yntemden daha ar koullar ieren bir yntem kullanmak zorunda braklamaz.

spat ykmll ve bilgilerin saklanmas

MADDE 15 (1) Tketicinin bu Ynetmelikte yer alan hkmler erevesinde bilgilendirildiine ilikin ispat yk salaycya aittir.

(2) Salaycnn; cayma hakk, bilgilendirme ve dier hususlardaki ykmllklerine ilikin bilgi ve belgeleri yl boyunca saklamas zorunludur.

(3) Oluturduklar sistem erevesinde, uzaktan iletiim aralarn kullanmak veya kullandrmak suretiyle salayc adna finansal hizmetlere ilikin mesafeli szleme kurulmasna araclk edenler, bu Ynetmelikte yer alan hususlardan dolay yaplan ilemlere ilikin kaytlar yl boyunca tutmak ve istenilmesi halinde bu bilgileri ilgili kurum, kurulu ve tketicilere vermekle ykmldr.

Telefon kullanm creti

MADDE 16 (1) Kurulmu olan szlemeye ilikin olarak tketicilerin salayc ile iletiime geebilmesi amacyla, salayc tarafndan bir telefon hatt tahsis edilmesi durumunda, bu hat ile ilgili olarak salayc, olaan cret tarifesinden daha yksek bir tarife seemez.

Yrrlk

MADDE 17 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinden itibaren ay sonra yrrle girer.

Yrtme

MADDE 18 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Gmrk ve Ticaret Bakan yrtr.

 

EK

 

RNEK CAYMA FORMU

 

 

 

(Bu form, sadece szlemeden cayma hakk kullanlmak istendiinde doldurulup gnderilecektir.)

 

 

 

 

-Kime: (Salayc tarafndan doldurulacak olan bu ksmda salaycnn ismi, unvan, adresi, varsa faks numaras ve e-posta adresi yer alacaktr.)

 

 

 

-Bu formla aadaki hizmetlerin sunulmasna ilikin szlemeden cayma hakkm kullandm beyan ederim.

 

 

 

-fa tarihi:

 

 

 

-Cayma hakkna konu hizmet:

 

 

 

-Tketicinin ad soyad:

 

 

 

-Tketicinin adresi:

 

 

 

-Tketicinin imzas: (Sadece kt zerinde gnderilmesi halinde)

 

 

 

-Tarih: