31 Ocak 2015 CUMARTES

Resm Gazete

Say : 29253

YNETMELK

Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanlndan:

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLII DNER SERMAYE

LETMELER UYGULAMA YNETMEL

 

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak, Tanmlar ve Faaliyet Alanlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac, 21/12/1967 tarihli ve 969 sayl Tarm ve Kyileri Bakanlnn Merkez ve Tara Kurulularna Dner Sermaye Verilmesi Hakknda Kanuna gre kurulan veya kurulacak dner sermayeli iletmelerin mal ve idar ilemleri ile elde edilen krdan retimi tevik primi datlmasna ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, 969 sayl Kanuna gre kurulan veya kurulacak dner sermayeli iletmelerin faaliyet alanlarn, gelirlerini, giderlerini, tekilatlanmasn, personelin grev ve sorumluluklarn ve mal hkmlerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 3/6/2011 tarihli ve 639 sayl Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanlnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanun Hkmnde Kararnamenin 2 nci, 18 inci ve 22 nci maddeleri ile 21/12/1967 tarihli ve 969 sayl Tarm ve Kyileri Bakanlnn Merkez ve Tara Kurulularna Dner Sermaye Verilmesi Hakknda Kanunun 3 nc maddesi ile 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayl Veteriner Hizmetleri, Bitki Sal, Gda ve Yem Kanununun 35 inci maddesi hkmlerine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Ambar: letmenin satmak, retimde kullanmak veya tketmek amacyla edindii, ilk madde ve malzeme, yar mamul, ticari mal, yan rn, artk ve hurdalar gibi varlklar ile bunlara ait karlklarn muhafaza edildii yeri,

b) Bakan: Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakann,

c) Bakanlk: Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanln,

) Bakan: Destek Hizmetleri Dairesi Bakann,

d) Bakanlk: Destek Hizmetleri Dairesi Bakanln,

e) alma Grup Sorumlusu: Kadro ve unvanna baklmakszn fiilen alma Grup Sorumlusu olarak grevlendirilenleri,

f) letme: Bakanlk merkez ve tara birimlerinde kurulan dner sermaye iletmelerini,

g) letme Mdr: Merkez Dner Sermaye letmesinde Destek Hizmetleri Dairesi Bakann, tara tekilatnda dner sermaye iletmesinin bal bulunduu birimin mdrn,

) Hizmet Birimleri: 639 sayl Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanlnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanun Hkmnde Kararnamede belirtilen hizmet birimlerini,

h) Muhasebe Birimi: Muhasebe hizmetlerinin yapld birimi,

) Muhasebe Hizmeti: Gelir ve alacaklarn tahsili, giderlerin ve borlarn hak sahiplerine denmesi, para ve parayla ifade edilebilen deerler ile emanetlerin alnmas, saklanmas, ilgililere verilmesi, gnderilmesi ve dier tm mal ilemlerin kaytlarnn yaplmas ve raporlanmas ilemlerini,

i) Muhasebe Yetkilisi: Muhasebe hizmetlerinin yrtlmesinden ve muhasebe biriminin ynetiminden sorumlu yneticiyi,

j) Muhasebe Yetkilisi Mutemedi: Muhasebe yetkilisi adna ve hesabna para ve parayla ifade edilebilen deerleri geici olarak almaya, muhafaza etmeye, vermeye, gndermeye yetkili ve bu ilemlerle ilgili olarak dorudan muhasebe yetkilisine kar sorumlu olan kamu grevlisini, kamu personelini ve yetkili memurlar,

k) Muhasebe Yetkilisi Yardmcs: Muhasebe yetkililerinin yardmclarn,

l) POS: Banka kartlar ve kredi kartlarnn kullanld makine veya cihaz,

m) st Ynetici: Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanl Mstearn,

n) Vezne: Muhasebe birimine teslim edilen tedavldeki Trk paras, ek, senet, menkul kymetler ve teminat mektuplarnn muhafaza edildii yeri,

ifade eder.

Faaliyet alanlar

MADDE 5 (1) letmelerin faaliyet alanlar unlardr;

a) retim, eitim, yaym ve yayn yapmak,

b) Kontrol, muayene, analiz, deneme ve aratrma yapmak,

c) Arazi slah etmek,

) Hayvan hastanelerinde hizmet vermek,

d) Bitki ve hayvan rnlerini, iftiye rnek tekil edecek ekilde deerlendirmek amacyla imalatta bulunmak ve pazarlanmasn salamak,

e) Her eit tohum, damzlk, fide, fidan, elik, faydal bcek, deneysel ve retim amal hayvan yetitirmek, slah etmek, gen kaynaklarn korumak,

f) A, serum, ila ve biyolojik maddeler imal etmek,

g) retilen, yetitirilen, slah ve imal edilen maddeleri satmak,

) lgili mevzuat uyarnca mcadele mecburiyeti konulan hllerde yaplacak mcadele hizmetlerini yapmak ve topraklarnda, ekililerinde, bitkilerinde veya bitki bulundurulan yahut ilenen yerlerinde meydana gelen hastalk ve zararllarla mcadele yaptrmak isteyen gerek ve tzel kiilere hizmet vermek,

h) Mcadele sonucunda, elde edilen bitkisel veya hayvansal rnlerden deerlendirilmesi mmkn olanlar deerlendirmek,

) Gerek ve tzel kiiler tarafndan ruhsat almak veya dier amalarla gnderilen alet, makine ve ilalarn laboratuvar ve tarla deneme ve tahlillerini yapmak,

i) Mcadele uygulamalarna esas olacak tarla muayeneleri ile ithal ve ihra rnlerinin muayenelerini yapmak,

j) Gerek ve tzel kiilerin i ve d karantina ile ilgili, fmigasyon ve dezenfeksiyon ilerini yapmak,

k) Bu faaliyetlerin ifasnda, gereken hllerde gerek ve tzel kiilerle ibirlii yapmak,

l) Bakanlka belirlenecek esaslar dhilinde Bakanln dier iletmeleriyle ibirlii yapmak,

m) letmelerin ihtiyalar bulunan gbre, ila, makine, tehizat, tohum, fidan, fide, yem ve benzeri her trl girdileri satn almak, gerekli hllerde iftilerin ve bu maddeleri kullanan kurulularn bu ihtiyalarn bedeli karlnda temin etmek,

n) letmelerin atlyelerinde ncelikle ziraat alet ve makineleri ile resm kurum ve kurululara, mmkn olan hllerde de gerek ve tzel kiilere ait ara ve gerelerin bakm ve onarmlarn yapmak,

o) Kooperatifilik ve el sanatlaryla ilgili olarak retim yapmak ve bunlar pazarlamak,

) alma konularnda gerek ve tzel kiilere Bakanln kurulu ve grevleriyle ilgili konularda danmanlk yapmak,

p) retime ynelik alet, ekipman, tesis ve arazilerini, protokolle gerek ve tzel kiilere bedeli karlnda kullandrmak,

r) Karlatrmal test materyali retmek ve test organizasyonu yapmak,

s) Ulusal ve uluslararas test organizasyonuna katlmak,

) Bakanln kurulu ve grevleriyle ilgili mevzuatta belirtilen benzeri faaliyetlerde bulunmak,

t) Szlemeli retim yapmak veya yaptrmak,

u) Bakanln kurulu ve grevleriyle ilgili mevzuatta belirtilen; bitkisel retim, hayvansal retim, su rnleri, gda, yem, kooperatifilik ve el sanatlaryla ilgili olarak retim, slah, aratrma, yetitirme, koruma, muayene, analiz, kontrol, deneme, retim, eitim, yaym, yayn ve karantina ile ilgili dner sermaye faaliyetlerinin yrtlmesi iin gerekli olan her trl ahr, al, kmes, sera, imalathane, laboratuvar, depo, ambar, hangar, ii evi, atlye, tesis, bina yapmak, yaptrmak ve iletmek,

) 5996 sayl Kanunun 35 inci maddesinde belirtilen faaliyetlerde bulunmak,

v) Gda retimi, gvenlii ve gvenirlii, krsal kalknma, toprak, su kaynaklar, biyoeitliliin korunmas ve verimli kullanlmasn salamak,

y) iftinin rgtlenmesi ve bilinlendirilmesini salamak,

z) retim ve sat yerlerinin kontrol ve denetimlerini yapmak veya yaptrmak,

aa) Hayvan hastalklar ve zararllar ile mcadele etmek,

bb) Tarmsal desteklemeleri ynetmeye yardmc olmak.

Sermaye

MADDE 6 (1) letmelerin sermaye limiti yz milyon Trk Lirasdr. Bu tutarn artrlmasnda 969 sayl Kanunun 1 inci maddesi hkm uygulanr.

Sermaye kaynaklar

MADDE 7 (1) letmelerin sermaye kaynaklar;

a) Bakanln btesine konulacak deneklerle Hazinece yaplacak ayni yardmlardan,

b) Dner sermaye faaliyetlerinden elde edilecek krlardan,

c) Ba ve yardmlardan,

oluur.

(2) Ba ve yardmlar tahsis edilen sermaye miktar ile snrl olmakszn sermayeye eklenir. letmelerin denmi sermaye tutar iletmelere tahsis edilen sermaye tutarna ulancaya kadar, elde edilen dnem sonu krlar denmi sermayeye eklenir. denmi sermaye tutar tahsis edilen sermayeye ulatktan sonra elde edilen krlar, hesap dnemini izleyen ubat aynn sonuna kadar genel bteye gelir kaydedilmek zere ilgili muhasebe birimine yatrlr.

(3) letmelerin zararlar gemi yllar zararlar hesabnda bekletilir ve ertesi yllar krlar ile kapatlr.

Gelirler

MADDE 8 (1) letmelerin gelirleri;

a) letmelerin faaliyet alanlaryla ilgili mal ve hizmetlerin satlarndan elde edilen gelirlerden,

b) Faiz gelirlerinden,

c) letmelere ait lzumu kalmayan ve hurdaya ayrlan tanr ve tanmazlarn sat bedellerinden,

) stekli ve yklenicilerden kesilecek gecikme cezalar ile gelir kaydedilecek teminatlardan,

d) letmelere ait tanr ve lojmanlar hari tanmazlardan elde edilen kira bedellerinden,

e) Reklam gelirlerinden,

f) Benzeri dier gelirlerden,

oluur.

(2) Her trl imal ve retim maddeleri toptan ve/veya perakende olarak iletmelerde, ticaret merkezlerinde, toptanc hal mdrlklerinde ve iletmeler tarafndan alacak zel sat yerlerinde satlabilir. Fiyatlar, piyasa ve kalite dikkate alnarak Merkez Dner Sermaye letmesinde, letme Mdrnn bakanlnda, Bakanlk Mali Hizmetler Daire Bakan, Muhasebe Yetkilisi ve ilgili Genel Mdrln/Bakanln yetkili personelinin; tara tekilatnda ise, iletme mdrnn bakanlnda, mdr yardmclar, mdr yardmcs olmayan iletmelerde gerekletirme grevlisi, muhasebe yetkilisi ve ilgili ube mdr/blm bakan/ube efi/birim sorumlularndan mteekkil en az drt kiiden oluturulacak Fiyat Tespit Komisyonu tarafndan belirlenir. Komisyon eksiksiz olarak toplanr. Komisyon kararlar ounlukla alnr. Kararlarda ekimser kalnamaz. Komisyon bakan ve yeleri oy ve kararlarndan sorumludur, kar oy kullanan komisyon yeleri gerekesini komisyon kararna yazmak ve imzalamak zorundadr. Komisyonca alnan kararlar komisyon bakan ve yelerinin adlar, soyadlar ve grev unvanlar belirtilerek imzalanr. Komisyonda oylarn eitlii halinde bakann bulunduu taraf ounluu tekil eder. retimi yaplan a, serum, biyolojik ve kimyasal maddeler ile tahlil, analiz, muayene, kontrol ve sertifika hizmet sat bedeli ilgili Genel Mdrln gr alnmak kaydyla Bakanlka belirlenir. ifti kayt sistemi belgesi, bitkisel ve hayvansal retime verilen desteklemeler ile tevik primleri demelerinde dzenlenen dosya ve basl evrak bedelleri Bakanlka belirlenir. Fiyatlar mali yln bandan nce yaymlanr. Bu fiyatlar maliyetin altnda olamaz. letme mahsul ve mamulleri, iletme personeline de ihtiyac orannda bu fkra hkmlerine gre satlr.

(3) letmelerin, her trl imal ve retim maddeleri, gerek ve tzel kiilere Bakan Oluru ile bayilik verilerek satlabilir. Bu fkrann uygulanmas ile ilgili esas ve usuller Bakanlka belirlenir.

Giderler

MADDE 9 (1) letmelerin giderleri;

a) 5 inci maddede yer alan hizmet ve faaliyetlerin gerektirdii harcamalardan,

b) letmelere ait kadro veya pozisyonlara atanan personelin aylk ve dier mal haklar, iletmelerde altrlan iilerin cretleri ile bunlarn kanun ve szlemelerle salanan dier haklarna ait her trl giderlerden,

c) Dner sermaye hizmetlerine ilikin vergi, resim, har, haberleme, ilan, ulam, krtasiye, akaryakt, tketim malzemesi ve benzeri giderlerden,

) 5/1/1961 tarihli ve 237 sayl Tat Kanunu hkmlerine gre alnacak tat giderleri ile hizmet alm suretiyle tat edinilmesi iin yaplacak giderlerden,

d) 5 inci maddede yer alan hizmet ve faaliyetlerin gerektirdii binalarn yapm, bakm ve onarm giderlerinden,

e) letme tarafndan kullanlan binalara ait bakm, kk onarm, stma, aydnlatma, demirba, mefruat giderleri, hizmetin gerektirdii makine-tehizat alm giderleri ve benzeri giderler ile iletme tarafndan kullanlan ara, gerelerin iletme, bakm ve onarm giderlerinden,

f) letmenin temizlik, gvenlik ile i sal ve gvenlii hizmet giderlerinden,

g) letmelerin hizmetlerine ilikin olarak grevlendirilecek personele 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayl Harcrah Kanunu hkmlerine gre yaplacak demelerden,

) 5 inci maddede yer alan hizmet ve faaliyetlerin gerektirdii eitim ve kurs giderlerinden,

h) 5 inci maddede yer alan hizmet ve faaliyetlerin gerektirdii reklam, numune, fuar ve tantm giderlerinden,

) 5996 sayl Kanunun 35 inci maddesinin beinci fkras gereince fazla alma cretlerinden,

i) 969 sayl Kanunun 3 nc maddesinin nc fkras hkmne gre, iletmelerin aylk gayrisafi haslatndan, aylk tahsil edilen tutardan Bakanlk Dner Sermaye Muhasebe Birimi Hesabna aktarlan tutardan,

oluur.

(2) Kurulu amac aratrma ve gelitirme olan iletmeler gelirlerinin en az %10unu tarmsal aratrma ve gelitirme faaliyetleri iin kullanr. Bu orandan aa olmamak zere iletmeler itibaryla farkl oran belirlemeye Bakanlk yetkilidir.

KNC BLM

Ynetim ve Tekilat

Ynetim

MADDE 10 (1) letmeler, Bakanla kar sorumludur.

(2) Merkez Dner Sermaye letmesi; letme Mdr, Mali Hizmetler Daire Bakan, harcama yetkilisi, muhasebe yetkilisi, gelir ve gider gerekletirme grevlileri, muhasebe yetkilisi yardmcs, muhasebe yetkilisi mutemedi, ef, veznedar, tanr kayt ve kontrol yetkilisi ile yeteri kadar personelden, tara tekilatnda dner sermaye iletmeleri; iletme mdr, mdr yardmclar, harcama yetkilisi, muhasebe yetkilisi, ube mdr/blm bakan/ube efi/birim sorumlusu, gelir ve gider gerekletirme grevlileri, muhasebe yetkilisi yardmcs, muhasebe yetkilisi mutemedi, ef, veznedar, tanr kayt ve kontrol yetkilisi ile yeteri kadar personelden oluur.

Bakanln grevleri

MADDE 11 (1) Bakanln grevleri aada belirtilmitir.

a) letmelerce hazrlanan ve Bakanla gnderilen bteleri incelemek ve makam oluruna sunmak,

b) letmelerden alnan bilanolar incelemek,

c) 969 sayl Kanunun 9 uncu maddesinde belirtilen drt aylk sre iinde, genel bilanolar hazrlayarak, Saytay Bakanlna ve Maliye Bakanlna gndermek,

) letmelerin hesaplarn ilgili mevzuat erevesinde incelemek,

d) Dner sermaye i ve ilemleri ile ilgili hizmet ii eitimi yapmak,

e) letmelerin, bte snflandrmasnn btn dzeyleri arasnda aktarma tekliflerini incelemek ve makam olurunu hazrlamak,

f) letmelerin yatrm program tekliflerini hazrlamak, deiikliklere ve ek programlara ait olur hazrlamak,

g) letmelerin canl ve cansz demirbalarn terkini iin makam olurunu hazrlamak,

) letmelerin hesap plann hazrlamak ve makam oluruna sunmak,

h) letmelerin hesap planndaki deiiklikleri yapmak, makam oluruna sunmak,

) letmelerin bte form ve cetvellerini hazrlamak, makam oluruna sunmak,

i) 5996 sayl Kanunun 35 inci maddesinin nc fkras kapsamnda iletmeler arasndaki bor para verme iine dair makam oluru hazrlamak,

j) letmelerdeki hizmetlerin icras, koordinasyonu, takibi, deerlendirilmesi, ynlendirilmesi ve verimliliin arttrlmasna ilikin tedbirleri almak ve uygulamaya konulmas ve gerekletirilmesiyle ilgili i ve ilemleri yapmak.

Fen heyetinin oluumu ve toplant usul

MADDE 12 (1) Hayvanclk faaliyeti yrten iletmelerde, hayvan hastanelerinde, iletme mdrnn bakanlnda mdr yardmcs, blm bakan/ube efi/birim sorumlusu ve veteriner hekimlerden mteekkil en az be kiiden oluan bir fen heyeti kurulur.

(2) Fen heyetini tekil edecek yeler iletme mdr tarafndan belirlenir.

(3) Fen heyeti aylk normal toplantlardan baka, gerekli grlen hllerde, iletme mdrnn ars zerine olaanst toplantlar yaparak, yaplm ve yaplacak iler hakknda kararlar verir.

(4) Fen heyeti karar ounlukla alnr. Kar oy kullanan ye kar oy kullanma gerekesini kararn altnda aklayarak imzalamak zorundadr. Oylarn eit olmas hlinde bakann bulunduu taraf ounluu tekil eder.

Fen heyetinin grevleri

MADDE 13 (1) Fen heyetinin grevleri aada belirtilmitir.

a) Hayvanclk konular zerinde deneme ve aratrmalar ynlendirmek,

b) Blge artlarna gre damzlklarn rasyonel beslenmelerini salayc tedbirleri almak,

c) Bulac hastalklara kar tedbirler almak,

) Sfat tevzii ve reforme ilemlerine karar vermek ve uygulamak,

d) Bakanlka verilecek dier grevleri yapmak.

letme mdrnn grevleri

MADDE 14 (1) letme mdrnn grevleri unlardr;

a) letmeyi idare etmek, harcama yetkilisi grevini yapmak ve iletmeyi temsil etmek,

b) letmenin, idar, mal ve teknik ilerini; ilgili mevzuat hkmleri, talimatlar, alma programlar, bte esaslar ve Bakanln direktifleri dhilinde ve verimli iletmecilik ilkelerine uygun bir ekilde yrtmek,

c) dar ilerde yalnz, mal ilerde dier sorumlularla birlikte, teknik hususlarda ise ilgili ube mdr/blm bakan/ube efi/birim sorumlusu ile birlikte sorumluluk tamak,

) letmenin ilemleri ile ilgili her trl evrak ve yetkisi dhilindeki protokol ve szlemeleri imza etmek,

d) letmenin personel ve kadro ihtiyacn tespit ederek memur ve iilerin grevlerini, iblm esaslar dhilinde dzenlemek, izlemek ve denetlemek,

e) letme personelinin sevk ve idaresini yapmak,

f) letmenin i programlarnn ve bte taslaklarnn sresinde hazrlanmasn ve Bakanla gnderilmesini salamak,

g) letmenin yllk alma programlar ve raporlarn zamannda dzenleyerek, bilano ile birlikte Bakanla gndermek,

) Canl ve cansz demirbalar ile malzemelerin iyi bir ekilde kullanlmalar, muhafaza edilmeleri ve yangndan korunmalar iin gerekli tedbirleri almak,

h) Ambar ve tanr ilemlerinin mevzuat erevesinde yrtlmesini salamak, gerekli denetimleri yapmak.

Harcama yetkilisinin grevleri

MADDE 15 (1) Harcama yetkilisinin grevleri unlardr;

a) Harcama talimat vermek,

b) deme emri belgelerini imzalamak.

Gelir ve gider gerekletirme grevlileri

MADDE 16 (1) letmenin gelir ve giderleri; Merkez Dner Sermaye letmesinde Bakanlk Mali Hizmetler Daire Bakan, tara iletmelerinde, idari ve mali ilerden sorumlu mdr yardmcs, mdr yardmcs olmayan iletmelerde ise harcama yetkilisi tarafndan grevlendirilecek personel tarafndan yerine getirilir.

Gelir ve gider gerekletirme grevlilerinin grevleri

MADDE 17 (1) Gelir ve gider gerekletirme grevlileri;

a) Gelir gerekletirme grevlileri, iletmenin faaliyetleriyle ilgili sat yaplan mal ve hizmet gelirleri ile dier iletme gelirlerinin tahakkuk ettirilerek tahsil edilebilir duruma getirilmesi ilemlerini gerekletirmekle,

b) Gider gerekletirme grevlileri, mal ve hizmet alm ile yapm ilerine ilikin belgeleri hazrlamak, deme emri belgesine balamak ve bu belgeler zerinde n mal kontrol ilemini yapmakla,

ykmldrler.

(2) 16 nc maddede saylan yetkililer, kendilerine en yakn st kademe yneticilerinden biri veya birkan deme emri belgesini dzenlemek zere grevlendirirler.

Mdr yardmcs

MADDE 18 (1) Mdr yardmcsnn grevleri unlardr;

a) letmenin sat komisyonu bakanln yapmak,

b) letmenin i hizmetlerini yrtmek,

c) letme mdrnn verecei dier grevleri yapmak.

Muhasebe yetkilisi

MADDE 19 (1) Muhasebe yetkilisi, muhasebe hizmetlerinin yrtlmesinden, muhasebe biriminin ynetiminden, muhasebe kaytlarnn usulne uygun, saydam ve eriilebilir eklinde tutulmasndan sorumludur.

(2) Maliye Bakanlnca uygun grlen iletmelerin muhasebe hizmetleri Maliye Bakanlnca, dierleri ise Bakanlka yrtlr.

(3) Muhasebe yetkilisi, muhasebe hizmetleri Maliye Bakanlnca yrtlen iletme muhasebe birimlerinde Maliye Bakanlnca, dier iletmelerde ise Bakanlka Bakanlk personeli arasndan usulne uygun olarak atanr.

Muhasebe birimi

MADDE 20 (1) letmelerin muhasebe hizmetleri muhasebe birimince yrtlr.

(2) Dner sermayenin mal ileri ve muhasebe ilemleri, muhasebe yetkilisi/muhasebe yetkilisi yardmcs ile muhasebe birimi personeli tarafndan yrtlr. Muhasebe yetkilisinin geici veya srekli olarak grevinden ayrlmas hlinde, muhasebe yetkilisi grevi vekleten grevlendirilecek personel tarafndan yrtlr.

Defter ve belgelerin dzenlenmesi ve gnderilmesi

MADDE 21 (1) Defter ve belgelerin muhasebe yetkililerince dzenlenmesinde ve bunlarn Saytaya ve ilgili kamu idarelerine gnderilmesinde, 1/5/2007 tarihli ve 26509 sayl Resm Gazetede yaymlanan Dner Sermayeli letmeler Bte ve Muhasebe Ynetmeliinde yer alan iletmenin tabi olduu usul ve esaslar ile Saytay tarafndan belirlenen usul ve esaslara uyulur.

ube mdrleri/blm bakan/ube efleri/birim sorumlular

MADDE 22 (1) letmelerdeki ube mdrleri/blm bakanlar/ube efleri/birim sorumlularnn grevleri unlardr;

a) Biriminin teknik ve ynetim ilerini ve alma programlarn, bte esaslarna gre yrtmek,

b) Biriminin yllk alma programlar ile btesini hazrlamak,

c) Birimindeki canl ve cansz demirbalarn, malzemelerin muhafaza ve iyi kullanlmalarn salamak. Bunlarla ilgili imha ve terkin muamelelerinin teklifini yapmak ve lzumlu defterleri tutmak,

) Birimde alan personelin i blm esaslar dhilinde verimli bir ekilde almalarn dzenlemek ve izlemek,

d) retilen ve imal edilen rn, materyal ve mamullerin kymetlendirilmesi ve pazarlanmas iin gereken tedbirleri almak, gerektiinde iletme mdrne tekliflerde bulunmak,

e) Biriminin yazmalarn yrtmek,

f) Kendi birimine ait btn ihtiyalarn, btedeki denek dhilinde satn alnmasn yazl olarak iletme mdrnn onayna sunmak,

g) Yllk alma programlarnda belirtilen ilerden herhangi birinin tamamen veya ksmen gereklemesine engel olan arza, sebep ve olaylarn giderilmesini veyahut zararn hafifletilmesini mmkn klacak tedbirlerle ilgili dncelerini iletme mdrne yazl olarak bildirmek,

) rr fabrikas ileten messeselerde fabrika efi, fabrika mtemilat ile bina ve ambarlarnda yangna kar tedbirler almak ve yangn talimatnamesini yerine getirmekle mkellef olup yangndan doacak zararlardan resen mesul olmak,

h) Dier birimlerle ibirlii yapmak,

) letme mdrnn verecei dier grevleri yapmak.

(2) Blm bakanl/ube eflii/birimlerin bulunmad iletmelerde bu Ynetmelikte blm bakanl/ube eflii/birimlere verilen grevler iletme mdr tarafndan yerine getirilir.

Veznedar

MADDE 23 (1) Veznedar, muhasebe hizmetleri Maliye Bakanlnca yrtlen iletme muhasebe birimlerinde Maliye Bakanlnca, dier iletmelerde ise Bakanlka Bakanlk personeli arasndan usulne uygun olarak atanr. Dner sermaye muhasebe birimince tahsil edilecek paralar ile kasadan yaplacak demelere ilikin ilemler kefalete tabi veznedarlar tarafndan yaplr.

(2) Veznedarn izin, geici grev veya hastalk gibi nedenlerle grevi banda bulunmad zamanlarda veznedarlk grevi muhasebe biriminin kefalete tabi veya kefalete tabi tutulacak dier memurlar tarafndan yerine getirilir.

Veznedarn grevleri

MADDE 24 (1) Veznedarn grevleri unlardr:

a) Tamamlanm belgelere dayanarak ve usulne uygun olarak deme ve tahsilat yapmak,

b) Tahsil edilen paralarla demeleri gn gnne kasa defterine kaydetmek ve bu kaytlarn belgelere ve muhasebe kaytlarna uygunluunu salamak,

c) Dner sermayeye ait para ve kymetli evrak vezne kasasnda saklamak,

) Tahsilata ve demeye ilikin belgelerin dip koanlar ile kasa defteri ve dier belgeleri saklamak,

d) Muhasebe yetkilisinin verecei benzeri ileri yapmak.

Veznedarn sorumluluklar

MADDE 25 (1) Veznedar, vezne mevcudunun defter ve kaytlara gre noksanlndan, veznedeki kymetlerin ziyan ve eksilmesinden dorudan doruya sorumludur.

Vezne ilemleri

MADDE 26 (1) Kasadan yaplacak deme miktar ile ertesi gn yaplacak harcamalar karlamak amacyla kasada bulundurulacak nakit miktar iin mevzuatta farkl bir dzenleme yaplmad srece Maliye Bakanlnca genel bteli idarelerin muhasebe birimlerinde uygulanmak zere yaymlanan genel teblilerdeki limitler Dner Sermayeli letmeler Bte ve Muhasebe Ynetmelii hkmleri ile birlikte uygulanr. Kasa fazlas, Kamu Haznedarl Genel Tebliinde belirtilen banka ubelerinde muhasebe birimi adna alacak hesaba yatrlr.

(2) Kasadan denebilecek miktar aan demeler, muhasebe yetkilisi tarafndan imzalanan ek veya deme emri ile bankalardan yaplr.

(3) Kasa mevcudunun kasa defterine uygunluu her gn muhasebe yetkilisi tarafndan kontrol edilerek, gnlk hesap ve kasa defteri, veznedar ile muhasebe yetkilisi tarafndan imzalanmak suretiyle kapatlr.

Giderlerin denmesine ilikin belgeler

MADDE 27 (1) letme btesinden yaplacak harcamalarda deme belgesine balanacak kantlayc belgeler ve bunlarn ekil ve trleri hakknda 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayl 3 nc mkerrer Resm Gazetede yaymlanan Merkez Ynetim Harcama Belgeleri Ynetmelii uygulanr.

Tanr kayt ve kontrol yetkilisi

MADDE 28 (1) letmelerin alma konusu ve ambar ilemlerinin hacmi gz nnde tutularak, gerekli grlen hllerde harcama yetkilisi tarafndan kefalete tabi bir tanr kayt ve kontrol yetkilisi grevlendirilir.

Tanr kayt ve kontrol yetkilisinin grevleri

MADDE 29 (1) Tanr kayt ve kontrol yetkilisinin grevleri unlardr:

a) Ambarn sevk ve idaresini salamak,

b) Gerek hariten satn alnarak ve gerekse iletme tarafndan retilerek veya imal edilerek, ambara giren her trl madde, eya, makine, tat, malzeme ve benzerlerinin kaydn tutmak, muhafaza etmek, bunlar yangn, rme, bozulma, akma gibi her trl tehlike ve zararlardan korumak, kendilerinin alamayacaklar koruma tedbirleri iin muhasebe yetkilisine yazl olarak bilgi vermek,

c) Ambar stok kaytlarnn tutulmasn salamak,

) Ambara giren malzeme ve mallar tasnifli, tertipli ve iyi bir durumda muhafaza etmek,

d) Ambara giren ve (b) bendinde saylan malzeme ve eyay yetkililerin yazl emirlerine dayanarak, belge karlnda ilgililere vermek,

e) Ambardan sevk edilecek mal ve malzemenin sevk ve belgelerini dzenlemek,

f) Ambar mizanlarn karmak ve bunlarn muhasebe ile uygunluunu salamak,

g) Ambarda saklanan malzeme ve eyalarda meydana gelen hasarlar iin gerekli tutanaklar dzenlemek, kaytlardan karlacak veya imha edilecek malzeme ve eya iin gerekli ilemleri yapmak,

) Greviyle ilgili olarak verilecek dier ileri yapmak.

Ambar saym

MADDE 30 (1) letmelerin ambar, her mal yln sonunda iletme mdrnce grevlendirilecek en az kiilik bir komisyon tarafndan saylr ve saym sonular cetvellere yazlr. Ambar noksan, normal fireler gz nnde tutularak saptanr. Ambar fazlas gelir kaydedilir. Ambar memurlar ambar ve ambar ilerinden dolay sorumludur. Ambar noksanlar hakknda gerekli ilem yaplr.

Muhasebe yetkilisi mutemetleri

MADDE 31 (1) Muhasebe birimince tahsilinde glk grlen dner sermaye gelirleri, 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayl 3 nc mkerrer Resm Gazetede yaymlanan Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Grevlendirilmeleri, Yetkileri, Denetimi ve alma Usul ve Esaslar Hakknda Ynetmeliin 5 inci maddesine gre mutemetlii onaylanan kefalete tabi muhasebe yetkilisi mutemetlerince tahsil edilir. Dner sermaye gelirlerinden hangilerinin muhasebe yetkilisi mutemetlerince tahsil edilecei, muhasebe yetkilisinin teklifi ve harcama yetkilisinin oluru ile saptanr.

Devir ve teslim ileri

MADDE 32 (1) Muhasebe yetkilisi, veznedar, tanr kayt ve kontrol yetkilisi gibi para ve mal ileriyle grevli memurlar arasndaki devir-teslim ilemlerinde Dner Sermayeli letmeler Bte ve Muhasebe Ynetmelii, devir-teslim sreleri ynnden de 12/11/1974 tarihli ve 7/9044 sayl Bakanlar Kurulu Kararyla yrrle konulan Devlet Memurlarnn ekilmelerinde Devir ve Teslim Sreleri Hakknda Ynetmelik hkmleri uygulanr.

n deme ekilleri ve uygulamas

MADDE 33 (1) letmelerce yaplacak n demelerin ekli, devir ve mahsup ilemleri, idareler ve gider trleri itibaryla tutar ve oranlarnn tespiti ile mutemetlerin grevlendirilmesi ve dier ilemler hakknda, 30/12/2005 tarihli ve 2005/9913 sayl Bakanlar Kurulu Kararyla yrrle konulan n deme Usul ve Esaslar Hakknda Ynetmelik hkmlerine gre ilem yaplr.

Kayt usulleri

MADDE 34 (1) Dner sermaye muhasebe birimince tutulacak defterler ve muhasebe kaytlar, Dner Sermayeli letmeler Bte ve Muhasebe Ynetmelii hkmlerine gre yrtlr.

NC BLM

Mal lemler

Hesap dnemi

MADDE 35 (1) letmenin hesap dnemi, mal yldr.

Proje hazrlama

MADDE 36 (1) Btelerin hazrlanmasndan nce; iletmeler, kalknma planna gre kendileri tarafndan yaplmas gereken yatrmlara ait mal, ekonomik ve teknik ettleri zamannda yaparak, projeleri hazrlamakla ykmldr.

program

MADDE 37 (1) Merkez Dner Sermaye letmesinde, Bakanlk hizmet birimlerince bir hesap dnemi iinde, Bakanlk stratejik plan ve performans programnn gereklerine uygun olarak i ve faaliyetlerle retim hedeflerini gsteren i program hazrlanr. Hazrlanan i programlar Bakanla gnderilir. Hizmet birimleri tarafndan gnderilen i programlar letme Mdr bakanlnda, Bakanlk Mali Hizmetler Daire Bakan ve ilgili hizmet birimlerinin yetkililerinin katlmyla Bakanlk i program hazrlanr. Hazrlanan i program btenin hazrlanmasndan ay ncesinde bteletirilmek zere Bakanlk Mali Hizmetler Daire Bakanlna gnderilir.

(2) Tara dner sermaye iletmelerinde, bir hesap dnemi iinde, iletme mdr, mdr yardmcs, mdr yardmcs olmayan yerlerde gerekletirme grevlisi, ube mdrleri/blm bakanlar/ube efleri/birim sorumlular tarafndan, Bakanlk stratejik plan ve performans programnn gereklerine uygun olarak i ve faaliyetlerle retim hedeflerini gsteren i program hazrlanr. Hazrlanan i program, btenin hazrlanmasndan ay ncesinde bteletirilmek zere muhasebe birimine gnderilir.

Bte

MADDE 38 (1) Merkez Dner Sermaye letmesinin bte tasla Bakanlk Mali Hizmetler Daire Bakanlna, tara dner sermaye iletmesinin bte tasla muhasebe birimine gnderilen i programna gre, muhasebe yetkilisinin nerisi alnarak iletme mdr tarafndan hazrlanr veya hazrlattrlr. Bte, ilgili mevzuatnda belirtilen sre iinde onaylanmak zere Bakanla gnderilir ve Bakanln onay zerine yrrle girer. Btelerin, mal yln bandan nce onaylanmas arttr.

(2) letme bteleri, metin ksm ile ekli cetvellerden oluur.

(3) Dner sermaye gelirleri btedeki harcama kalemleri ile i program hedefleri dndaki amalara tahsis edilemez.

(4) Bteler, yl ve izleyen iki yln gelir ve gider tahminlerini gsterecek ekilde hazrlanr.

(5) Bte gelir ve gider tahminleri ile uygulama sonularnn raporlanmasnda aklk, doruluk ve mali saydamlk esastr.

(6) Bte snflandrlmasnn btn dzeyleri arasnda yaplacak aktarmalar Bakanlka yaplr.

(7) Btede, denei indirilen maddeye denek ilavesi, denek ilavesi yaplan maddeden de denek aktarlmas yaplamaz.

(8) Btede yl iinde yaplacak ek ve deiiklikler birinci fkrada ngrlen usullere uygun olarak yaplr.

Fazla alma

MADDE 39 (1) 5996 sayl Kanunun 35 inci maddesinin beinci fkras kapsamnda Bakanlk tarafndan gmrklerde kontrol zorunlu olan canl hayvan ve rnler ile yurt ii hayvan sevklerinde yaplan kontrollerin mesai saatleri dnda veya resmi tatillerde yaplmas halinde, bu kontrolleri; mesai gnlerinde normal alma sresinin bitiminden sonra gerekletiren personele her gn iin 300 gsterge rakamnn, resmi tatillerde gerekletiren personele ise her gn iin 400 gsterge rakamnn memur aylk katsays ile arplmas sonucu bulunacak tutarda fazla alma creti denir. Ancak, bu kapsamda bir ayda yaplacak fazla alma cretinin tutar, 6000 gsterge rakamnn memur aylk katsays ile arplmas sonucu bulunacak tutar geemez.

Bor veya karlksz kaynak aktarma

MADDE 40 (1) Salgn ve bulac hayvan hastalklar ile zararl organizmalarn kontrol veya eradikasyonu, ulusal veya blgesel dzeyde uygulanacak mcadele projelerinin hazrlatlmas ve uygulanmas, mcadelesi, kontrol, denetimi ve bu amalarla alet, malzeme, a, ila ve benzerlerinin alm ile acil durumlardaki ihtiyalar iin dner sermaye btelerinden gerekli harcamalar yaptrmaya veya bu amalarla bir iletmeden dier iletmeye bor veya karlksz olmak zere kaynak aktarmaya Bakan yetkilidir.

DRDNC BLM

retimi Tevik Priminin Datm ve Hesaplama Esaslar

retimi tevik primi

MADDE 41 (1) letmenin mal yl bilanosunda grlen krn, var ise gemi yllar zarar mahsup edildikten sonra kalan ksmnn en fazla % 80i, bu Ynetmelik esaslarna gre retimi tevik primi olarak datlr.

retimi tevik primi datm esaslar

MADDE 42 (1) retimi tevik primi datm esaslar aada gsterilmitir.

a) letme bnyesinde alan personele verilecek retimi tevik priminin yllk brt tutar, datma esas krn elde edildii yla ait asgari cretin yllk brt tutarnn iki katn geemez.

b) Kii bana datlacak prim brt tutarndan artan tutarlar ile %20lik kar, 7 nci madde hkmlerine gre denmi sermayeye ilave edilir. denmi sermaye tutar tahsis edilen sermaye tutarna ulatktan sonra %20lik kar tutarlar hesap dnemini izleyen ubat ay sonuna kadar, kii bana datlacak prim brt tutarndan artan tutarlar ise retimi tevik primi datm yapldktan sonra be i gn iinde genel bteye gelir kaydedilmek zere ilgili muhasebe birimine yatrlr.

c) retimi tevik primi, Bakanlk kadro ve pozisyonlarnda bulunan personelden iletme bnyesinde grev yapan ve krn elde edilmesinde emei geen 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun 4 nc maddesinin (A) ve (B) fkralarna gre istihdam edilen personele denir.

) Bilanolar, Bakanla geli tarihinden itibaren en ge yedi i gn iinde incelenir. Bilanolarn incelenmesi Bakanlka sonulandrlmadan ve bu hususta Bakanlka talimat verilmeden, hibir ekilde retimi tevik primi datm yaplamaz. retimi tevik primi, iletme bilanolarnn Bakanlka onayland tarihi takip eden 45 gnlk mddet zarfnda denir.

d) retimi tevik priminin datmnda, primin esas olduu yl iinde, personelin fiilen yrtt grev unvan esas alnr.

e) Birden fazla grev yrtenlere, yrtt grevlerden prim puan yksek olan dikkate alnarak retimi tevik primi denir.

f) Bakanlka talimat verildikten sonra datlacak prim miktar, personelin ad ve soyad, i hacmi, grev mahalli, grevin nem ve gl, hizmet snf, kadro unvan ve pozisyonu puanlar ile alma srelerini gsteren listeler, iletme tarafndan, i yerinde personelin grebilecei bir ekilde, yedi i gn sre ile ilan edilir. Bu srenin sonunda listeler merkez tekilatnda Bakanlk Mali Hizmetler Daire Bakannn, tara tekilatnda mdr yardmcsnn, mdr yardmcs olmayan yerlerde gerekletirme grevlisinin teklifi ve iletme mdrnn onayndan sonra kesinleir. letme personeli ilan edilen listeye, liste ask sresinde iletmeye dileke ile itiraz edebilir. tiraza ilikin i ve ilemlerin sekretaryasn merkez tekilatnda Bakanlk Mali Hizmetler Daire Bakan, tara tekilatnda idari ve mali ilerden sorumlu ube mdr/blm bakan/ube efi/birim sorumlusu yapar. tiraz dilekeleri merkez tekilatnda letme Mdrnn bakanlnda, Bakanlk Mali Hizmetler Daire Bakan, Muhasebe Yetkilisi ile hizmet birim yetkililerinden teekkl ettirilecek en az drt kiilik komisyon tarafndan, tara tekilatnda iletme mdr bakanlnda mdr yardmclar, mdr yardmcs olmayan yerlerde gerekletirme grevlisi, muhasebe yetkilisi, idar ve mal ilerden sorumlu ube mdr/blm bakan/ube efi/birim sorumlusu ve ilgili ube mdr/ile mdr/blm bakan/ube efi/birim sorumlusundan teekkl ettirilecek en az be kiilik komisyon tarafndan en ge be i gn iinde sonulandrlr. Blm bakanl/ube eflii/birimlerin bulunmad iletmelerde komisyon drt kiiden oluabilir. tiraz dileke sahibi mdr yardmcs/muhasebe yetkilisi/ube mdr/ile mdr/blm bakan/ube efi/birim sorumlusu/gerekletirme grevlisi ise komisyona dahil edilmez. letme mdr bu komisyon yelerinin yerine yeni ye grevlendirir. tiraz dilekesi sahibi merkez tekilatnda Bakanlk Mali Hizmetler Daire Bakanl, tara tekilatnda idar ve mal iler ube mdrl/blm bakanl/ube eflii/birim veya muhasebe birimi eleman ise, iletme mdr bu birimlerle ilgili komisyon yelerinin yan sra yeni ye grevlendirebilir. Komisyon eksiksiz olarak toplanr. Komisyon kararlar ounlukla alnr. Oylarn eit olmas hlinde bakann bulunduu taraf ounluu tekil eder. Kararlarda ekimser kalnamaz. Komisyon bakan ve yeleri oy ve kararlarndan sorumludur, kar oy kullanan komisyon yeleri gerekesini komisyon kararna yazmak ve imzalamak zorundadr. Komisyonca alnan kararlar komisyon bakan ve yelerinin adlar, soyadlar ve grev unvanlar belirtilerek imzalanr. Komisyon karar itiraz sahibine yaz ile bildirilir ve i yerinde personelin grebilecei bir ekilde i gn sreyle ilan edilir. tirazlar sonulanmadan retimi tevik primi datlamaz.

g) 25/6/2001 tarihli ve 4688 sayl Kamu Grevlileri Sendikalar Kanununun 18 inci maddesinin drdnc fkras uyarnca haftada bir gn izinli saylan ynetim kurulu yelerinin izinli olduu gnler fiilen allm gn saylr.

) Prim tutar hesabnda, bir yl 360 gn olarak kabul edilir. Her bir personelin alma sresi 360 gn zerinden deerlendirilir. retimi tevik primi gn hesabnda 5 inci maddede yer alan hizmet ve faaliyetler kapsamnda yaplan fazla alma karlnda verilen izinler hari her trl izin, istirahat, grevden uzaklatrma, gzaltna alnma, tutuklanma ve benzeri sebeplerle greve gelinmeyen gnler, fiilen allan gn hesabnda dikkate alnmaz.

h) letme dnda 5 inci maddede yer alan hizmet ve faaliyetlerin gerektirdii yurtii ve yurtd grevler haricinde personelin eitim almalar, kongre, toplant, kurs, seminer ve benzeri faaliyetlere katlmak zere yurtii ve yurtdnda grevli personele grevli olduklar srece deme yaplmaz. 14/7/1965 tarihli ve 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun 79 uncu maddesi uyarnca yurtdna gnderilenlere grevlerinden ayr kaldklar srece deme yaplmaz. 5 inci maddede yer alan hizmet ve faaliyetlere ynelik dzenlenen eitimlere eitici olarak katlan personel eitim sresince kendi iletmesinde fiilen allm kabul edilir.

) retimi tevik primi, mal yl esasna gre 31 Aralk itibaryla hesaplanr.

i) Yl iinde eitli sebeplerle iletmedeki grevinden ayrlan veya grev yeri deien personelin retimi tevik primi pay, eski ve yeni grev yerindeki alma sreleri dikkate alnarak denir.

j) 375 sayl Kanun Hkmnde Kararnameye ekli (II) ve (III) sayl cetvelde yer alan personel retimi tevik priminden yararlanamaz.

k) 969 sayl Kanunun 3 nc maddesinin nc fkras hkmne gre, iletmelerin aylk gayrisafi haslatndan, aylk tahsil edilen tutardan Bakanlk Merkez Dner Sermaye Muhasebe Birimi Hesabna aktarlan tutar ve gelirlerden retimi tevik primi denmez.

l) Yl iinde eitli sebeplerle kapatlan ve birletirilen iletmelerin, kapan ve devir bilanosunda grlen kardan retimi tevik primi, mali yl esasna gre 31 Aralk itibaryla karn elde edilmesinde emei geen 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun 4 nc maddesinin (A) ve (B) fkralarna tabi personele katklar orannda bu Ynetmelik esaslarna gre denir.

Prim hesaplama esaslar

MADDE 43 (1) Primin hesaplanmas; i hacmi, grev mahalli, grevin nem ve gl, personelin hizmet snf, kadro unvan ve pozisyonu ile alma sresi dikkate alnmak suretiyle aadaki esaslara gre belirlenir.

a) Hacmi:

1) Merkez Dner Sermaye letmesinde, hizmet birimlerinin i hacmi, letme Mdrnn bakanlnda, Bakanlk Mali Hizmetler Daire Bakan ve Muhasebe Yetkilisinden mteekkil kiiden oluan komisyon tarafndan, hizmet birimlerinin her birine 0,90 taban puan verilir. 0,10 puanda hizmet birimlerinin iletme net karna etkisi % orannda hesaplanarak taban puan zerine ilave edilir. Komisyon eksiksiz olarak toplanr. Komisyon kararlar ounlukla alnr. Kararlarda ekimser kalnamaz. Komisyon bakan ve yeleri oy ve kararlarndan sorumludur, kar oy kullanan komisyon yeleri gerekesini komisyon kararna yazmak ve imzalamak zorundadr. Komisyonca alnan kararlar komisyon bakan ve yelerinin adlar, soyadlar ve grev unvanlar belirtilerek imzalanr. Dner sermaye saymanlk biriminin i hacmi puan 1,00 puan zerinden deerlendirilmi saylr.

2) Tara dner sermaye iletmesinde iletme mdrnn bakanlnda, mdr yardmclar, mdr yardmcs olmayan yerlerde gerekletirme grevlisi ve muhasebe yetkilisinden mteekkil en az kiiden oluan komisyon tarafndan, ube mdrlkleri/ile mdrlkleri/blm bakanlklar/ube eflikleri/birimlerin her birine 0,90 taban puan verilir. 0,10 puanda ube mdrlkleri/ile mdrlkleri/blm bakanlklar/ube eflikleri/birimlerin iletme net karna etkisi % orannda hesaplanarak taban puan zerine ilave edilir. Komisyon eksiksiz olarak toplanr. Komisyon kararlar ounlukla alnr. Kararlarda ekimser kalnamaz. Komisyon bakan ve yeleri oy ve kararlarndan sorumludur, kar oy kullanan komisyon yeleri gerekesini komisyon kararna yazmak ve imzalamak zorundadr. Komisyonca alnan kararlar komisyon bakan ve yelerinin adlar, soyadlar ve grev unvanlar belirtilerek imzalanr. ift sayda oluan komisyonda oylarn eitlii hlinde bakann bulunduu taraf ounluu tekil eder. letme mdr (il mdr hari), mdr yardmcs, gerekletirme grevlisi ve dner sermaye saymanlk biriminin i hacmi puan 1,00 puan zerinden deerlendirilmi saylr.

b) Grev Mahalli: Ak ve kapal alan olmak zere 2 grup zerinden,

1) Ak alan 1, kapal alan 0,9 puan zerinden deerlendirilmi saylr. Ancak, ahr, al, kmes, sera, imalathane, laboratuvar ve atlyede alan kapal ve ak alan ayrm yaplmakszn 1 puan zerinden deerlendirilmi saylr. Hem ak hem de kapal alanlarda alanlara altklar alanlara gre grev mahalli puan verilir.

2) Merkez tekilatnda muhasebe yetkilisi, tara tekilatnda, iletme mdr (il mdr hari), mdr yardmcs, gerekletirme grevlisi, muhasebe yetkilisi, ube mdr/ile mdr/blm bakan/ube efi/birim sorumlusu ve muhasebe yetkilisi mutemedinin grev mahalli 1 puan zerinden deerlendirilmi saylr.

c) Grevin nem ve Gl:

1) Merkez Dner Sermaye letmesinde aada belirtilen grevin nem ve gl puanlar esas alnr. Muhasebe yetkilisi mutemetlerine 0,05 puan ilave edilmi saylr. Ayrca, tatil gnlerinde ithalat, ihracat ve hayvan hareketlerinde altrlmas zorunlu olan personele altklar gnlerle orantl olarak, muhasebe yetkilisi mutemetlerine ve birden fazla grevde altrlan personele almay tevik ve alan takdir pay olarak, 31 Aralk tarihine kadar ilgili hizmet birimlerinin ve muhasebe yetkilisinin yazl teklifi zerine letme Mdr, Bakanlk Mali Hizmetler Daire Bakan, muhasebe yetkilisi ve ilgili hizmet birimlerinin yetkililerinden mteekkil en az drt kiiden oluan komisyon tarafndan; almalarndaki baars sebebiyle takdire layk grlen personele 0,01-0,10 arasnda ek puan verilir. Bu personelin grevin nem ve gl puanlar hibir ekilde 1,00 puan geemez. Komisyon yeleri ek puandan faydalanamaz. Komisyon eksiksiz toplanr ve kararlarn gerekeli olarak yazar. Komisyon kararlar ounlukla alnr. Kararlarda ekimser kalnamaz. Komisyon bakan ve yeleri oy ve kararlarndan sorumludur, kar oy kullanan komisyon yeleri gerekesini komisyon kararna yazmak ve imzalamak zorundadr. Komisyonca alnan kararlar komisyon bakan ve yelerinin adlar, soyadlar ve grev unvanlar belirtilerek imzalanr. ift sayda oluan komisyonda oylarn eitlii hlinde bakann bulunduu taraf ounluu tekil eder.

 

Sra No

Fiilen Yaplan Grevin nem ve Gl

Puan

1

Muhasebe Yetkilisi, alma Grup Sorumlusu

1,00

2

Ziraat Mhendisi, Gda Mhendisi ve Su rnleri Mhendisi, Biyolog, Kimyager, Veteriner Hekim

0,95

3

ef, Veznedar, Tanr Kayt ve Kontrol Yetkilisi, Muhasebe Memuru

0,90

4

Dierleri

0,85

 

2) Tara dner sermaye iletmesinde, aada belirtilen grevin nem ve gl puanlar esas alnr. nspektr ve muhasebe yetkilisi mutemetlerine 0,05 puan ilave edilmi saylr. Ayrca, tatil gnlerinde ithalat, ihracat ve hayvan hareketlerinde altrlmas zorunlu olan personele altklar gnlerle orantl olarak, muhasebe yetkilisi mutemetlerine altklar yerin corafi konumu ve alma zorluklar dikkate alnarak ve birden fazla grevde altrlan personele almay tevik ve alan takdir pay olarak, 31 Aralk tarihine kadar ilgili ube mdr/ile mdr/blm bakan/ube efi/birim sorumlusu/muhasebe yetkilisinin yazl teklifi zerine iletme mdr, mdr yardmclar ve ilgi ube mdr/ile mdr/blm bakan/ube efi/birim sorumlusu/muhasebe yetkilisinden oluacak komisyon tarafndan; almalarndaki baars sebebiyle takdire layk grlen personele 0,01-0,10 arasnda ek puan verilir. Bu personelin grevin nem ve gl puanlar hibir ekilde 1,00 puan geemez. Komisyon yeleri ek puandan faydalanamaz. Komisyon eksiksiz toplanr ve kararlarn gerekeli olarak yazar. Komisyon kararlar ounlukla alnr. Kararlarda ekimser kalnamaz. Komisyon bakan ve yeleri oy ve kararlarndan sorumludur, kar oy kullanan komisyon yeleri gerekesini komisyon kararna yazmak ve imzalamak zorundadr. Komisyonca alnan kararlar komisyon bakan ve yelerinin adlar, soyadlar ve grev unvanlar belirtilerek imzalanr. ift sayda oluan komisyonda oylarn eitlii hlinde bakann bulunduu taraf ounluu tekil eder.

 

 Sra No

Fiilen Yaplan Grevin nem ve Gl

Puan

1

letme Mdr (il mdr hari), Mdr Yardmcs, Muhasebe Yetkilisi, ube Mdr/le Mdr/Blm Bakan/ube efi/Birim Sorumlusu/Gerekletirme Grevlisi

1,00

2

Ziraat Mhendisi, Gda Mhendisi ve Su rnleri Mhendisi, Biyolog, Kimyager, Veteriner Hekim

0,95

3

Tekniker, Teknisyen, Laborant, ef, Veznedar, Tanr Kayt ve Kontrol Yetkilisi, Muhasebe Memuru

0,90

4

Dierleri

0,85

 

) Personelin hizmet snf, kadro unvan ve pozisyonu: letmelerde grev yapan 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun 4 nc maddesinin (A) ve (B) fkralarna gre istihdam edilen personelin hizmet snf, kadro unvan ve pozisyonu aada belirtilmitir.

 

Sra No

Hizmet snf, kadro unvan ve pozisyonu

Puan

1

Kurum (letme) Mdr

1,00

2

Mdr Yardmcs, Muhasebe Yetkilisi

0,99

3

ube Mdr, le Mdr, Bro Mdr

0,98

4

Ziraat Mhendisi, Gda Mhendisi ve Su rnleri Mhendisi, Biyolog, Kimyager, Veteriner Hekim

0,97

5

Tekniker, Teknisyen, Laborant, ef, Veznedar, Tanr Kayt ve Kontrol Yetkilisi, Muhasebe Memuru

0,96

6

Dier personel

0,95

 

d) letmelerde denecek prim hesaplanrken, her bir personelin i hacmi puan, grev mahalli puan, grevin nem ve gl puan, personelin hizmet snf, kadro unvan ve pozisyonu puan ile fiili allan gn says birbiriyle arplarak katk puan bulunur. Datlacak kr, elde edilen toplam puana blnerek bir puana isabet eden prim tutar bulunur. Bulunan prim tutar personelin toplam puan ile arplarak her bir personelin primi hesaplanr.

(2) ki ayr iletmede grev yapan personelin iki ayr iletmeden alaca retimi tevik primi toplam, asgari cretin yllk brt tutarnn iki katn geemez.

(3) Her bir personelin alaca prim, krn elde edildii yla ait asgari cretin yllk brt tutarnn iki katnn 360a blnmesiyle bulunan bir gnlk prim tutarnn, fiilen allan gn says ile arplarak bulunan rakamn zerinde olamaz.

BENC BLM

eitli ve Son Hkmler

Canl ve cansz demirbalarn kaytlardan kartlmas

MADDE 44 (1) Hurdaya ayrlmasna karar verilen tanrlardan kaytl deeri Maliye Bakanlnca belirlenecek tutarn alt katna kadar olanlar iletme mdr, belirlenen tutar aan tanrlar ise iletme mdrnn teklifi zerine st yneticinin onay ile kaytlardan karlr. st ynetici bu yetkisini daha alt kademe yneticilere ksmen veya tamamen devredebilir.

(2) Canl tanrlardan, bykba ve kkba hayvanlarn reforme ve damzlk ilemleri fen heyeti raporuna istinaden yaplr.

(3) A ve serum hayvanlarnn demirbatan dlmesi ise fen heyeti kararyla yaplarak Bakanla bildirilir.

(4) Canl tanrlardan, reforme ve damzlk ilemleri ile len, itlafa veya mecburi kesime tabi tutulanlar hakknda da birinci fkra hkmleri uygulanr.

Tanrlarn devri

MADDE 45 (1) letmeler arasnda canl ve cansz demirbalarn devri, iletme mdrnn teklifi ve Bakanln uygun gr zerine tanrn kaytl deeri zerinden yaplr. Ancak; zorunlu hllerde iletme mdrnn teklifi aranmaz.

Stoklarn terkini

MADDE 46 (1) Stoklarda bulunan varlklarda, tanr kayt ve kontrol yetkilisinin kusuru olmadan meydana gelen zayiat, normal fire stndeki noksanlklar ile ksmen veya tamamen deer kaybna urayanlar; teknik raporlar dorultusunda, hurdaya ayrlmasna karar verilen tanrlardan kaytl deeri Maliye Bakanlnca belirlenecek tutarn on katna kadar olanlar iletme mdr, belirlenen tutar aan tanrlar ise iletme mdrnn teklifi zerine st yneticinin onay ile kaytlardan karlr. st ynetici bu yetkisini daha alt kademe yneticilere ksmen veya tamamen devredebilir.

Alacaklarn terkini

MADDE 47 (1) letmenin alma konusuna giren ilerin tabii icaplarndan olarak, hibir ihmal ve ktye kullanma eseri olmadan meydana gelecek hesap artklaryla tahsil kabiliyeti kalmam olan alacaklarn terkinini Maliye Bakanlnca belirlenen esaslar dhilinde yapmaya iletme mdr yetkilidir.

Alm ve satm ilerinde uygulanacak hkmler

MADDE 48 (1) Mal ve hizmet alm ile yapm ileri, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayl Kamu hale Kanunu ile 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayl Kamu haleleri Szleme Kanunu, sat ileri ise 15/6/1984 tarihli ve 84/8213 sayl Bakanlar Kurulu Kararyla yrrle konulan Dner Sermayeli Kurulular hale Ynetmelii hkmlerine gre yaplr.

Hkm bulunmayan hususlar

MADDE 49 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hususlarda Dner Sermayeli letmeler Bte ve Muhasebe Ynetmelii hkmleri ile 28/12/2006 tarihli ve 2006/11545 sayl Bakanlar Kurulu Kararyla yrrle konulan Tanr Mal Ynetmelii hkmleri uygulanr.

Tasfiye ve devir ilemleri

MADDE 50 (1) eitli nedenlerle yl st ste devaml zarar eden ve birikmi zararlarn tutar denmi sermaye limitinin iki katn am bulunan iletmeler ile iki yl st ste faaliyette bulunmayan iletmelerin durumlar bir raporla tespit edilerek, faaliyetine Bakan Oluru ile son verilebilir.

Yrrlkten kaldrlan ynetmelik

MADDE 51 (1) 28/12/2006 tarihli ve 26390 sayl Resm Gazetede yaymlanan Tarm ve Kyileri Bakanl Dner Sermaye letmeleri Uygulama Ynetmelii yrrlkten kaldrlmtr.

Yrrlk

MADDE 52 (1) Maliye Bakanl ve Saytayn gr alnarak hazrlanan bu Ynetmelik 1/5/2015 tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 53 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakan yrtr.