30 Ocak 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29252 (Mükerrer)

YÖNETMELİK

Gaziantep Üniversitesinden:

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ SOLUNUM HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gaziantep Üniversitesi Solunum Hastalıkları ve Cerrahisi Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmeliğin; Gaziantep Üniversitesi Solunum Hastalıkları ve Cerrahisi Araştırma Merkezinin amaçlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1)  Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1)  Bu Yönetmelikte geçen;

a) Araştırma laboratuvarları: Gaziantep Üniversitesi Solunum Hastalıkları ve Cerrahisi Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde kurulacak olan biyokimyasal, mikrobiyolojik, genetik, hücre ve doku kültürü, farmakolojik ve hayvan deney laboratuvarlarını,

b) Çalışma grupları: Gaziantep Üniversitesi öğretim elemanlarından gelecek tekliflerle Merkez Yönetim Kurulunun onayı ile kurulacak olan alt birimleri,

c) Danışma Kurulu: Gaziantep Üniversitesi Solunum Hastalıkları ve Cerrahisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulunu,

ç) Merkez: Gaziantep Üniversitesi Solunum Hastalıkları ve Cerrahisi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

d) Müdür: Gaziantep Üniversitesi Solunum Hastalıkları ve Cerrahisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,

e) Rektör: Gaziantep Üniversitesi Rektörünü,

f) Üniversite: Gaziantep Üniversitesini,

g) Yönetim Kurulu: Gaziantep Üniversitesi Solunum Hastalıkları ve Cerrahisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Solunum yolları, akciğerler, plevra, medyasten, özofagus ve toraks duvarı ve ilişkili diğer sistem hastalıklarında epidemiyolojik, etyolojik, patogenetik özellikleri, hastalıkların hastalarda oluşturduğu fiziksel ve ruhsal değişiklikler ile hastalıkların tanı ve tedavileri konusunda araştırmalar yaparak uluslararası bilime ve sağlık politikalarına katkıda bulunmak. Gaziantep ili ve Türkiye’ye özgü hastalıklar konusunda özgün çalışmalar yapmak. Bu alanda her türlü araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin merkez bünyesinde yapılabilmesini sağlamak, bu amaçla gerekli altyapıyı oluşturmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Epidemiyolojik araştırmalar kapsamında; ilgili hastalıkların, Gaziantep ilinde ve Türkiye’de görülme sıklığı; çevresel risk faktörleri ve epidemiyolojik özellikleri araştırmak.

b) Etyoloji ve patogeneze yönelik araştırmalar kapsamında; ilgili hastalıklarla ilgili etyolojik faktörler, genetik özellikler ve bu hastalıkların oluşmasıyla ilgili mekanizmaları araştırmaya dönük klinik ve deneysel çalışmalar yapmak.

c) Tanı ve tedaviye yönelik araştırmalar kapsamında; ilgili hastalıkların erken ve kesin tanısına dönük araştırmalar planlamak, tedavisine dönük koruyucu, tıbbi ve yeni farmakolojik ajanlar geliştirmek, uygulamak ve cerrahi tedavi alternatiflerini klinik ve deneysel ortamda araştırmak.

ç) Endüstriye dönük araştırma faaliyetleri kapsamında; endüstrinin talep ettiği toksikoloji, araştırma ve geliştirmeye dönük çalışmalar yapmak.

d) Merkezin ilgi alanı ile ilgili olarak aşağıdaki konularda eğitim ve öğretim çalışmaları yapmak:

1) Bilimsel toplantılar; konferans, kurs, panel, sempozyum, kongre gibi eğitsel ve akademik toplantılar düzenlemek.

2) Yayınlar; kitap, dergi, eğitim broşürleri yayımlamak.

3) Elektronik yayın; internet sayfası, e-bülten, e-dergi, mesaj hattı, video ve tv çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu,

ç) Çalışma Grupları.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversite içinden ve konu ile ilgili araştırmaları ve yayınları ile öne çıkmış, merkezin faaliyet alanları ile ilgili uzmanlığı bilinen, ulusal ve uluslararası kuruluşlarca kabul gören öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir.

(2) Müdür çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, Üniversitenin öğretim elemanları arasından en fazla iki kişiyi Müdür yardımcısı olarak görevlendirir. Müdürün görevi sona erdiğinde Müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

(3) Müdürün geçici olarak görevinden ayrılması halinde yerine Müdür yardımcılarından birisi vekâlet eder. Müdür yardımcılarının da bulunmadığı durumlarda Yönetim Kurulu üyelerinin en kıdemli olanından başlamak üzere bir üye Müdüre  vekâlet eder. Müdürün altı aydan fazla görevinin başında bulunamayacağı durumlarda görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak ve Yönetim Kuruluna başkanlık yapmak. Merkezin çalışmalarıyla ilgili olarak Yönetim Kurulunun görüşü doğrultusunda, bir önceki yılın faaliyet raporunu ve gelecek yılın çalışma programını hazırlamak.

b) Merkezin çalışmalarının düzenli ve etkin bir biçimde yürütülmesi ve denetimi ile ilgili gerekli önlemleri almak ve gereken görevlendirmeleri yapmak.

c) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak, her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak.

ç) Merkezin idari işlerini yürütmek, personel ve araştırma ihtiyacını belirlemek ve Rektörlüğe sunmak.

d) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

e) Yurt içi ve yurt dışındaki araştırma ve uygulama merkezleri ile iş birliği yapmak.

f) Araştırma ve proje çalışmalarında; proje ekiplerinin kurulmasında, koordinasyonunda, yönetiminde, denetiminde ve başkanlarının seçiminde; birim faaliyetlerini düzenlemek, yürütmek ve denetlemek.

g) Orta ve uzun vadeli amaçlarının ve stratejik planının hazırlanmasında ve uygulanmasında Müdüre yardımcı olmak.

ğ) Yıllık plan ve programa göre ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçeli olarak tespit etmek ve Yönetim Kuruluna sunmak.

(2) Merkez Müdürü, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı sorumludur.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür dâhil yedi kişiden oluşur. Müdür dışındaki diğer üyeler Merkez Müdürünün önereceği Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulunda; Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalından 2, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalından 2 ve ilgili diğer anabilim dallarının herhangi ikisinden (KBB, Tıbbi Biyoloji ve Genetik, Klinik Farmakoloji, Mikrobiyoloji, Enfeksiyon Hastalıkları, Genel Cerrahi, Fizyoloji) ayrı ayrı birer kişi olmak üzere toplam 6 öğretim üyesi görevlendirilir. Görev süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir şekilde boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilebilir.

(3) Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az iki kez, en az 5 üyenin katılımıyla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Müdürün önerisi üzerine, gerektiğinde Üniversite içinden veya dışından konu ile ilgili bilgi, beceri ve deneyim sahibi kişiler de görüş bildirmek amacı ile Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilir. Ancak bu kişiler oy kullanamaz.

(4) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmaları ile ilgili plan ve programları hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak.

b) Merkez çalışmaları için çalışma grupları oluşturmak ve görevlendirmek; çalışma gruplarının çalışmalarını takip etmek.

c) Merkezin yıllık çalışma ve yatırım programlarını, bütçe önerisini, araştırma projelerini hazırlayarak karara bağlamak.

ç) Merkez araştırmacılarının eğitim, uygulama, araştırma, hizmet üretimi ve yayın konularındaki isteklerini değerlendirip önerilerde bulunmak.

d) Merkezin genel işleyişi, düzeni ve idari personeli ile ilgili Müdür tarafından yapılan önerileri karara bağlamak.

e) Merkezin eleman ve demirbaş ihtiyacını belirleyip Rektöre bildirmek.

f) Merkez araştırma konularını belirlemek.

g) Müdürün görüşülmek üzere sunacağı konular hakkında karar vermek.

ğ) Danışma Kurulunun denetleme raporlarını görüşmek ve karara bağlamak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 11 – (1) Merkezin çalışmalarında etkinlik ve verimliliği arttırmak, yeni görüşler ortaya koymak ve ihtiyaç duyulan konularda hizmetlerinden yararlanmak üzere, Yönetim Kurulunun belirleyeceği esaslara göre Danışma Kurulu oluşturulabilir.

(2) Danışma Kurulu üyeleri; sürekli veya geçici olarak, Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili çalışmalarda bulunan kişi, kurum veya kuruluşların temsilcileri arasından seçilip Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilir.

(3) Danışma Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az bir defa toplanır.

Çalışma grupları

MADDE 12 – (1) Merkezin amaçları doğrultusunda, Müdürün önerisi, Yönetim Kurulunun kararı ile araştırma, geliştirme faaliyetlerinde bulunmak üzere çalışma grupları kurulur. Bu gruplar yapılacak çalışmanın niteliğine göre, Üniversitenin öğretim elemanları ve bu konuda uzman kişilerden oluşturulabilir.

(2) Çalışma gruplarının görev süreleri Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir. Görev süresi tamamlanan çalışma grubunun, Müdüre, yürütülen çalışma ile ilgili bir rapor sunması gerekir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi

MADDE 13 – (1) Merkezin Döner Sermaye kapsamındaki hizmetlerinde 21/7/1999 tarihli ve 23762 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gaziantep Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Bu kapsamda yapılacak harcamalarda harcama yetkilisi Rektördür. Rektör, bu yetkisini kısmen veya tamamen Merkez Müdürüne devredebilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik ve idari personel ihtiyacı, Rektör tarafından 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre görevlendirilecek personelce karşılanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gaziantep Üniversitesi Rektörü yürütür.