30 Ocak 2015 CUMA

Resm Gazete

Say : 29252

TEBL

Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanlndan:

DOU ANADOLU, GNEYDOU ANADOLU, KONYA OVASI VE

DOU KARADENZ PROJELER KAPSAMINDAK LLERDE

HAYVANCILIK YATIRIMLARININ DESTEKLENMESNE

LKN UYGULAMA ESASLARI TEBL

(TEBL NO: 2015/4)

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Tebliin amac; Dou Anadolu, Gneydou Anadolu, Konya Ovas ve Dou Karadeniz Projeleri kapsamndaki illerde hayvanclk yatrmlarnn desteklenmesine ilikin usul ve esaslar belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Tebli, 2015-2018 yllarnda Dou Anadolu, Gneydou Anadolu, Konya Ovas ve Dou Karadeniz Projeleri Kapsamndaki illerde hayvanclk yatrmlarnn desteklenmesi amacyla yaplmas gereken hususlar kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Tebli; 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayl Tarm Kanununa ve 19/3/2014 tarihli ve 2014/6359 sayl Bakanlar Kurulu Karar eki Dou Anadolu, Gneydou Anadolu, Konya Ovas ve Dou Karadeniz Projeleri Kapsamndaki llerde Hayvanclk Yatrmlarnn Desteklenmesine likin Karara dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Teblide geen;

a) Ana koyun ve kei: Mracaat tarihinde en az 12 aylk (360 gn) yata olan dii koyun ve keiyi,

b) Ana sr: Mracaat tarihi itibariyle en az 15 aylk (450 gn) yata olan dii sr,

c) Bakanlk: Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanln,

) Banka: T.C. Ziraat Bankas A.. Genel Mdrln,

d) Basit onarm: Ahr ve al yaplarnda derz, i ve d sva, boya, badana, oluk, dere, dorama, deme ve tavan kaplamalar, elektrik ve shhi tesisatla ilgili iyiletirmelerle at onarm ve kiremit aktarlmas ilemlerini,

e) Damzlk boa: Teknik ve salk artlar Bakanlka belirlenen, tabii tohumlamada kullanlacak olan erkek bykba hayvan,

f) Damzlk ko-teke: Teknik ve salk artlar Bakanlka belirlenen, tabii tohumlamada kullanlacak olan erkek kkba hayvan,

g) Esasl onarm: Ahr ve al yaplarnda tayc unsurlar etkileyen veya brt inaat alann deitiren ilemler. Pencere tabanlarnn indirilmesi kapya dntrlmesi pencere ve kaplar gibi unsurlarn yerlerinin deitirilmesi veya llerinin deitirilmesi gibi bina grnmne etki eden ilemleri,

) Genel Mdrlk: Hayvanclk Genel Mdrln,

h) Hak edi: l proje yrtme birimince hazrlanan ve demeye esas olacak raporu,

) Hak edi icmali: l proje yrtme birimince hazrlanarak l Proje Deerlendirme Komisyonunca onaylanan ve il mdrlnce Genel Mdrle gnderilen icmal cetvelini,

i) l mdrl: l Gda, Tarm ve Hayvanclk Mdrln,

j) l proje deerlendirme komisyonu: Valilik oluru ile Vali Yardmcs bakanlnda; l Gda, Tarm ve Hayvanclk Mdr, Hayvan Sal, Yetitiricilii ve Su rnleri, Tarmsal Altyap ve Arazi Deerlendirme, Krsal Kalknma ve rgtlenme ile Koordinasyon ve Tarmsal Veriler ube Mdrlerinden oluan komisyonu,

k) l proje yrtme birimi: Valilik oluru ile il mdrl bnyesinde hayvan sal, yetitiricilii ve su rnleri, tarmsal altyap ve arazi deerlendirme, krsal kalknma ve rgtlenme, koordinasyon ve tarmsal veriler ube mdrlkleri ile gerekli hallerde il evre ve ehircilik mdrl ya da dier kamu kurumlarnn konu uzman birer teknik eleman veya veteriner hekimin katlmyla en az be kiiden oluan birimi,

l) le mdrl: le Gda, Tarm ve Hayvanclk Mdrln,

m) letme: Hayvanlarn barndrld, tutulduu, bakld veya beslendii kapal, ak veya yar ak sistem tesis durumundaki yerleri,

n) Karar: 19/3/2014 tarihli ve 2014/6359 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yrrle konulan, Dou Anadolu, Gneydou Anadolu, Konya Ovas ve Dou Karadeniz Projeleri Kapsamndaki llerde Hayvanclk Yatrmlarnn Desteklenmesine likin Karar,

o) Merkez proje deerlendirme komisyonu: Genel Mdrlk oluru ile bir genel mdr yardmcs bakanlnda ilgili daire bakan ve konu uzman teknik elemanlar ile birlikte 5 kiinin katlm ile oluturulan komisyonu,

) n proje: Yaplacak yatrm ksaca tantan ve tadilat yaplacak veya yeniden kurulacak iletmenin ihtiyalarn tanmlayan i ve termin planlarnn yannda yerleimi gsteren yerleim plan ve kayt sistemlerinden alnacak hayvan varln gsterir projeyi,

p) TGEM: Tarm letmeleri Genel Mdrln,

r) Uygulama rehberi: Bavuru formlarnn, yatrm projelerinde aranacak idari ve teknik detaylarn, izleme ve deerlendirme rapor rneklerinin, konu ile ilgili uygulama birimlerince tutulacak cetvellerin iinde yer ald Genel Mdrlke yaynlanacak olan rehberi,

s) Yatrmc: Bu Tebli kapsamnda yatrm gerekletirmek zere proje hazrlayp bavuruda bulunan ve bavurusu kabul edilen gerek ve tzel kiileri,

) Yatrm projesi: Bavuru konusu olan tesisin ihtiyalarna gre arazi ve zemin aratrmalar yaplm, yap elemanlarnn llendirilip boyutlandrld, inaat sistem ve gereleriyle teknik zelliklerinin belirtildii, her trl ayrnt ile birlikte kapasite raporunu da ieren projeyi,

t) Yklenici: Yatrmclar tarafndan hibe destei ile satn alnacak damzlklar salayan bamsz gerek ve tzel kii ve kurulular,

ifade eder.

KNC BLM

Uygulama Birimleri ve Grevleri

Uygulama birimleri

MADDE 5 (1) Merkez Proje Deerlendirme Komisyonu;

a) Genel Mdrlk oluru ile bir Genel Mdr Yardmcs bakanlnda ilgili daire bakan ve konu uzman teknik elemanlar ile birlikte 5 kiinin katlm ile oluan komisyon grevlendirilir. Komisyon bakannn bulunmamas durumunda komisyona ilgili daire bakan bakanlk eder.

b) Yatrmlarn desteklenmesi kapsamnda yaplacak faaliyetlerin kontrolne, idari, mali, mhendislik ve evresel uygulamalarla uyumlu bir ekilde yrtlmesine destek verir.

c) Yatrmlarn desteklenmesi ile ilgili olarak, illerden gelen onayl listeleri bte imknlarna gre deerlendirerek ilgili il mdrlne iletilmesini salar.

) Uygulama rehberi ve talimatlar hazrlayarak Genel Mdrlk onay sonrasnda illere gnderilmesini, ilgili personele eitim verilmesini, il ve blgede Kararn ve bu Tebliin n grd tantmlarn yaplmasn salar.

d) l mdrlklerinde oluacak sorunlarn zmnde etkin rol alr.

e) Komisyon gndem olumas durumunda ilgili dairenin teklifi zerine ye salt ounluuyla toplanr ve kararlar oy okluuyla alnr. Oylarn eitliinde komisyon bakannn oyu ynnde karar alnr.

(2) l mdrl;

a) Yatrmlarn desteklenmesinin idari, mali, mhendislik ve evresel uygulamalarla uyumlu bir ekilde yrtlmesi salar.

b) Karar, bu Tebli ve uygulama rehberi kapsamnda yaplacak tm almalarn il baznda tantlmasn, uygulatlmasn, sekretaryasn ve koordinasyonunu yrtr.

c) Yatrm projesinin sresi ierisinde yaplmasn, yatrm konusu yap ve tesisleri kontrol etmeye veya ettirmeye yetkilidir.

) l proje deerlendirme komisyonu tarafndan uygun grlen uygulama projelerini onaylar. Onaylanan projeleri ve hak edileri Genel Mdrle gnderir.

(3) l proje deerlendirme komisyonu;

a) Valilik oluru ile vali yardmcs bakanlnda; il gda, tarm ve hayvanclk mdr, hayvan sal, yetitiricilii ve su rnleri, tarmsal altyap ve arazi deerlendirme, krsal kalknma ve rgtlenme ile koordinasyon ve tarmsal veriler ube mdrlerinden oluur.

b) Her yenin birer yedei belirlenir. Asl yelerin olmad zaman yerine yedek ye grev alr. Vali yardmcsnn izinde veya baka bir grevde olmas durumunda komisyona vali yardmcsnn yerine bakan vali yardmcs bakanlk eder.

c) Komisyon ye ounluuyla toplanr ve kararlar oyokluuyla alnr. Oylarn eitliinde komisyon bakannn oyu ynnde karar alnr.

) Yatrmlarn desteklenmesi kapsamnda il proje yrtme birimi tarafndan hazrlanan raporlar uygulama rehberindeki kriterlere gre inceleyerek deerlendirir ve yatrma uygun bulunan listeleri onaylar.

d) l proje yrtme biriminin dzenli ve etkin almas iin her trl idari ve teknik destei salar.

(4) l proje yrtme birimi;

a) Valilik oluru ile il mdrl bnyesinde hayvan sal yetitiricilii ve su rnleri, tarmsal altyap ve arazi deerlendirme, krsal kalknma ve rgtlenme ile koordinasyon ve tarmsal veriler ube mdrl ve gerekli hallerde evre ve ehircilik il mdrl ya da dier kamu kurumlarnn konu uzman teknik elemanlarnn katlm ile en az be asl ve be yedek yeden oluur. Asl ye olmad zaman yerine yedek ye grev alr.

b) evre ve ehircilik il mdrl eleman inaat ileri ile ilgili almalarda grev alr. Yatrmn gerekletirilecei yerin aplikasyonunun yaplmas amacyla il kadastro mdrlnden bir teknik eleman ve inaat hak edilerinin dzenlenmesi amacyla il evre ve ehircilik mdrlnden bir teknik eleman bu birim ierisinde grevlendirilir.

c) htiya duyulmas halinde komisyona il bilim, sanayi ve teknoloji mdrl uzman da dhil edilir.

) Bavurularn, Karar, bu Tebli ve uygulama rehberine gre incelemesini yaparak hazrlad raporu l Proje Deerlendirme Komisyonuna gnderir.

d) l dzeyinde yatrmlarn tamamlanmasna kadar yaplacak i ve ilemleri il proje deerlendirme komisyonu adna yrtr.

e) l dzeyinde proje hazrlanmas aamasnda bavuru sahiplerini yatrm konular, destekleri hakknda ve proje bavurularnn hazrlanmas konusunda bilgilendirir.

f) Yatrmlarn uygulamasn kontrol eder, izler ve deerlendirir.

(5) Merkez proje deerlendirme komisyonu, il proje deerlendirme komisyonu ve il proje yrtme biriminin grev sreleri projelerin kontrol srelerinin bitimine kadar devam eder.

NC BLM

Yatrmlara Ynelik Destekleme Uygulama Esaslar

Yatrm konular, hibe oranlar ve uygulama illeri

MADDE 6 (1) Bu Tebli kapsamnda damzlk sr ve koyun-kei iletme yatrmlarna aada belirtilen konular ve oranlarda hibe destei uygulanr:

a) Projede yer alan inaat yatrm konusunda, yatrmn gerekleme tutarnn % 50si orannda hibe destei uygulanr ve ahr-al tadilat veya yeni yaplacak kapal, yar ak ve ak sistemli ahr ve allar kapsar.

b) Projede yer alan damzlk erkek hayvan alm yatrm konusunda, hayvan alm tutarnn % 80i orannda hibe destei uygulanr ve damzlk boa, damzlk ko-teke almn kapsar.

c) naat yatrm ile damzlk ko-teke alm yatrm konusu Dou Anadolu Projesi (DAP) kapsamndaki Ar, Ardahan, Bingl, Bitlis, Erzincan, Erzurum, Elaz, Hakkri, Idr, Kars, Malatya, Mu, Tunceli ve Van illeri, Gney Dou Anadolu Projesi (GAP) kapsamndaki Adyaman, Batman, Diyarbakr, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, anlurfa ve rnak illeri, Konya Ovas Projesi (KOP) kapsamndaki Konya, Karaman, Nide ve Aksaray illeri ile Dou Karadeniz Projesi (DOKAP) kapsamndaki Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Bayburt ve Gmhane illerinde uygulanr.

) Damzlk boa alm yatrm konusu Dou Anadolu Projesi (DAP) kapsamndaki Ar, Ardahan, Bingl, Bitlis, Erzincan, Erzurum, Elaz, Hakkri, Idr, Kars, Malatya, Mu, Tunceli ve Van illeri, Gney Dou Anadolu Projesi (GAP) kapsamndaki Adyaman, Batman, Diyarbakr, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, anlurfa ve rnak illeri ile Dou Karadeniz Projesi (DOKAP) kapsamndaki Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Bayburt ve Gmhane illerinde uygulanr.

Yatrm sresi

MADDE 7 (1) Bu Tebli kapsamnda uygulanacak hibe desteinden, projesi onaylanan ve projesinde belirtilen sre iinde yatrm tamamlanan iletmeler yararlanr. naat ileri, damzlk boa, ko ve teke almlar, bavurunun onaylanp tebli edildii tarihten itibaren bir yl ierisinde tamamlanr ve satn alnp iletmeye konulur. Yatrmn tamamlanamamas halinde, ek sre verilmesinde l Proje Deerlendirme Komisyonunun gr dorultusunda Bakanlk yetkilidir.

(2) Termin planna gre ykmllklerini yerine getirmeyen veya yatrm yapmaktan, damzlk boa, ko-teke almaktan vazgeen yatrmcnn projesi iptal edilir ve hibe desteinden yararlandrlmaz.

Desteklemeden yararlanacaklar

MADDE 8 (1) Bu Tebli kapsamndaki hibe desteklemesinden Bakanlk Trkvet veri tabanna ve Koyun Kei Kayt Sistemine kaytl en az 10 en fazla 49 ba ana sr veya en az 100 en fazla 200 ba ana koyun-kei kapasiteli bavuru tarihinden en az 1 yl nce kayt altna alnm aktif iletmesi olan gerek ve tzel kiiler yararlanr.

Yatrm konular hakknda genel esaslar

MADDE 9 (1) Bu Tebli kapsamndaki esaslar erevesinde bavurusu onaylanarak yeni inaat yapm, tadilat, damzlk boa alm ve damzlk ko-teke almn gerekletiren yatrmclara destekleme demesi yaplr.

(2)Yatrmc, uygulanacak her bir hibe destek konusundan bir kez yararlandrlr.

(3) Yatrm tutar st snr her yln banda bte imknlar dikkate alnarak Bakanlka belirlenip il mdrlklerine bildirilir. Bakanlk gerek duyduunda belirlenen st snr yl ierisinde deitirebilir.

(4) Onaylanan yatrm proje tutarnn st snrn aan ksm, ayn katk olarak yatrmc tarafndan karlanr.

(5) Her bir proje sahibi inaat ve hayvan alm yatrm konular iin birlikte ya da ayr ayr sadece bir defa hibe desteinden yararlanabilir. Projeden irket orta olarak yararlanan yatrmc irket ortaklndan ayrlsa dahi yatrmdan bir daha yararlanamaz.

(6) Yatrmclar, yatrm sahasna ipotek koydurtmamak kaydyla kredi ve vergi teviklerinden yararlanabilirler.

(7) naatlar hakknda;

a) Yatrmc proje gereince yapaca yap ve tesislerle ilgili her trl izinleri yetkili mercilerden almak ve yrrlkteki mevzuat hkmlerine uymak zorundadr. naat izni ve yap kullanm ruhsatnn alnmas sreci, termin plannda belirtilenden daha uzun srecekse ilgili birimlerden olumlu gr ve yatrmcdan taahhtname alnmak koulu ile bu madde kapsam dnda tutulur.

b) Yeni yaplacak ahr/allar; ahrlar, DAP ve DOKAP blgelerinde kapal veya yar ak sistem, GAP ve KOP blgesinde ise ak veya yar ak sistem olacaktr. Allarda ise al tipi seiminde il mdrlkleri yetkilidir.

c) naat gider kalemleri; kapasiteye uygun yeni ahr/al, gbre ukuru, yem deposu, silaj ukuru, st sam odas, soutma sistem odas ve kkba ykama nitesi inaatlar veya bunlardan herhangi birini ve/veya esasl onarm inaatlarn kapsar.

) dari binalar, bakc evi, beki kulbesi, buza kulbesi, basit onarm, arazi dzeltme ve evre yaplar destekleme kapsamnda deerlendirilmezler.

d) naatlarn destekleme hesaplamas yaplrken; proje onay tarihi itibariyle, evre ve ehircilik Bakanlnca yaynlanan Mimarlk ve Mhendislik Hizmet Bedellerinin Hesabnda Kullanlacak Yap Yaklak Birim Maliyetleri Hakknda Teblide yer alan birim fiyatlar ve naat ve Tesisat Birim Fiyatlar esas alnr.

(8) Damzlk boa ve ko-tekeler;

a) Damzlk erkek hayvan alm yatrm konusunda, bykba iletmeleri 1 (bir) ba damzlk boa, kkba iletmeleri ise mevcut ana koyun-kei saysnn % 5ini amayacak miktarda damzlk ko-teke alm iin uygulanacak hibe desteklemesinden faydalandrlr.

b) Bakanlka belirlenen teknik-salk artlarn tar. Destee konu damzlk boa, ko-teke rklar Bakanlka belirlenir.

c) Damzlk boalar Bakanlk, TGEM veya hastalktan ari iletmelerden temin edilir. TGEM, projeden yararlanacak iletmeler iin damzlk boa ve ko-tekeleri gerek kendi yetitirdiklerinden gerekse yurt ii ve yurt dndan temin edilir.

) Damzlk ko ve tekeler TGEM ve/veya halk elinde slah projesi kapsamnda olan iletmelerden bireysel veya bal bulunduklar Damzlk Koyun Kei Yetitiricileri Birlii vastas ile temin edilecektir.

d) Dzenlenecek fatura, mstahsil makbuzu veya edeer alm satm belgesindeki tutar Bakanlka belirlenen fiyatlardan fazla olan ksm yatrmc tarafndan karlanr.

e) Hibe kapsamnda satn alnacak erkek materyalin seimi, il mdrlnce grevlendirilen bir ziraat mhendisi (zooteknist) ve bir veteriner hekimden oluan seim heyetince Bakanlka belirlenen teknik ve salk artlar dorultusunda yaplr.

f) Hibe kapsamnda satn alnan damzlk erkek materyalin yl sre ile satlmayacana ve iletmenin 3 yl boyunca aktif olacana dair taahhtname alnr.

g) Anne, baba ile ocuklar, eler ve kardeler arasnda yaplan alm ve satmlar destekleme kapsam dndadr.

) Damzlk boa ve ko-teke almlarnda desteklemeye esas birim fiyatlar her yl Bakanlka belirlenir. Bakanlk gerek duyduunda belirlenen rakamlar yl ierisinde deitirebilir.

(9) Yatrm tamamlanana kadar oluabilecek sorunlardan yatrmc sorumludur.

Bavuru yeri, zaman ve istenecek belgeler

MADDE 10 (1) Bu Tebli kapsamnda yatrm yapmak isteyenler:

a) naat yatrm yapmak isteyen yatrmclar yatrm yapaca yerdeki il mdrlne, damzlk boa, ko-teke alm hibe desteinden yararlanmak isteyen yatrmclar il/ile mdrlklerine bavurur.

b) Bavurular her yl Ocak-ubat-Mart aylarnda alnr. Genel Mdrlk gerekli grd takdirde bavuru sresini uzatabilir ya da yl ierisinde yeniden bavuru ars yapabilir.

(2) Bavurular yl iin geerli olup, yatrma alnamad takdirde sonraki yllar iin yeniden bavuru yaplmas gerekir.

(3) Bavuru sahibi, ayn yatrm konusunda Bakanlk veya dier kamu kurum ve kurulularnca uygulanan faiz indirimi veya hibe destei programlarndan yararlanmadna, yararlanm ise Karar kapsamndaki hibe desteinin iptal edileceini kabul ettiine dair noter tasdikli taahhtname verir.

(4) naat yatrmlar ile damzlk boa ve ko-teke alm bavurularnda istenecek belgeler her yl Bakanlka belirlenir ve uygulama rehberi ile yaynlanr.

Yatrm bavurularnn incelenmesi ve deerlendirilmesi

MADDE 11 (1) Yatrmc inaat ve hayvan alm yatrm konular iin ayr ayr veya birlikte bavurur.

(2) Yaplan bavurular, il proje yrtme birimince incelenir ve rapor olarak, il proje deerlendirme komisyonuna gnderilir. ncelenen bavurular geli sras esas alnarak yatrm konularna gre listelenir.

(3) l mdrl yatrma uygun bulunan veya gerekeli olmak artyla reddedilen bavurular geli srasn esas alarak yatrm konularna gre inaat, damzlk boa ve damzlk ko-teke alm bavurularn listeleyip, Genel Mdrle bir st yaz ile gnderir.

(4) Merkez proje deerlendirme komisyonu, il proje deerlendirme komisyonlarndan gelen raporlar inceler geli sras esas alnarak ve bte imkanlar dahilinde onaylayarak asl ve yedek olarak listeleyip il mdrlklerine gnderir.

(5) l mdrl, Genel Mdrlkten gelen asl listelerde yer alan yatrmclara, uygulama rehberinde yer alan temel kriterlere gre inaat yatrm projesinin hazrlanmasn ve onaya sunulmasn, damzlk boa, ko-teke almlarnn ise bir yllk sre ierisinde gerekletirilmesini yaz ile bildirir.

DRDNC BLM

Hak Ediler

Destekleme hak ediine bavuru ve hak edi belgelerinin hazrlanmas

MADDE 12 (1) Yatrmc tamamlanan yatrmlar iin dileke ile il mdrlne bavurur.

(2) Hak ediler proje yrtme birimince yerinde incelenerek hazrlanr.

(3) Onaylanan inaat projelerinde, proje tamamlandnda hak edi dzenlenir.

(4) Onaylanan hayvan alm bavurularnda hayvan alm gerekletikten ve iletmeye getirildikten sonra hak edi dzenlenir.

(5) Hayvan almlar iin dzenlenecek hak edilerde bir ziraat mhendisi (zooteknist) ve bir veteriner hekimin iletmede yapaca tespit sonrasnda verilecek raporun esas alnmas zorunludur.

(6) naat hak edilerinde il evre ve ehircilik mdrlnden konu uzman en az bir teknik elemann imzasnn bulunmas zorunludur.

(7) Yatrmc hibe alacan bakasna devredemez. Ancak, hayvan almlar Bakanlk veya TGEM tarafndan karlandnda hibe edilecek tutar yatrmc adna TGEMe ya da ykleniciye aktarlr.

Hak edi icmallerinin dzenlenmesi ve destekleme demesine esas almalar

MADDE 13 (1) Hak edi icmallerinin dzenlenmesi ve destekleme demesi, damzlk hayvann teslim edildii ve inaatn tamamland tarihteki Bakanlka belirlenmi ve ilan edilmi damzlk fiyatlar zerinden yaplacaktr.

(2) l proje yrtme birimince uygulama rehberindeki kriterlere gre hazrlanan hak ediler il proje deerlendirme komisyonu onayna sunulur.

(3) demeye uygun bulunan hak ediler iin uygulama rehberinde yer alan deme icmal cetveli ve hayvan almlar iin hazrlanan deme icmal cetveli ayr ayr dzenlenerek onaylanr ve Genel Mdrle gnderilir.

(4) Proje iin ngrlen bte miktarn amamak artyla, gelen icmaller Genel Mdrlke deerlendirilerek yatrmcya deme yaplmak zere bankaya gnderilir. Hayvan alm Bakanlk ya da TGEM tarafndan karlanan yatrmclara denecek hibe tutar yatrmc adna ykleniciye veya TGEMe denmek zere bankaya gnderilir.

(5) Projenin tamamlanmas sonucu yatrmcya denecek hak edi, yatrmc tarafndan nc kiilere devredilemez ve temlik konulamaz.

BENC BLM

eitli ve Son Hkmler

Finansman ve demeler

MADDE 14 (1) Karar uyarnca yaplacak demeler iin gerekli kaynak, Bakanln ilgili btesine tahsis edilen deneklerden karlanr.

(2) demeler Banka araclyla yaplr. Uygulama ile ilgili olarak Bankaya destekleme tutarnn % 0,2si orannda hizmet komisyonu denir.

Desteklerden yararlanamayacak olanlar

MADDE 15 (1) Bu Tebli kapsamndaki hibe desteklerinden kamu kurum ve kurulular ile ortaklklar yararlanamaz.

(2) Devlet memurlar, kamu iileri ve Devlet niversitelerinde grevli retim elemanlar hibe desteinden yararlanamaz ve bavuru yapamazlar.

(3) Bavuru sahibi, ayn yatrm iin Bakanlk veya dier kamu kurum ve kurulularnca uygulanan faiz indirimi veya hibe destei programlarndan yararlanamaz, yararlanm ise karar kapsamnda yararlanlan destekler, ilgili mevzuat erevesinde geri alnr.

Denetim, haksz demelerin geri alnmas ve hak mahrumiyeti

MADDE 16 (1) Onaylanan yatrmn termin planna uygun olarak yaplp yaplmad il mdrlnce denetlenir. Yatrmn tamamlanmas ve hak edilerin denmesi sonrasnda yl sre ile ylda en az iki defa olmak zere il mdrlklerince iletmeler denetlenir. Yaplacak kontrol ve denetimler sonucunda tespit edilen hata veya noksanlklarn, il mdrlnce belirlenecek sre ierisinde yatrmc tarafndan giderilmesinin zorunlu olduu yaz ile yatrmcya bildirilir.

(2) Bu Teblide yer almayan teknik konularda uygulama rehberi, genelgeler ve talimatlar uygulanr. Ancak Teblide, uygulama rehberinde, genelgelerde ve talimatlarda yer almayan hususlarda tarada oluacak problemlerin zmnde, yrrlkteki mevzuat erevesinde kalmak koulu ile il mdrlkleri yetkilidir.

(3) Destekleme demeleri ile ilgili hususlarda denetimi salayacak tedbirleri Bakanlk alr.

(4) Kararla belirlenen destekleme demelerinden, idari hata sonucu dzenlenen belgelerle yaplan demeler hari, haksz yere yararland tespit edilen yatrmcya 5488 sayl Tarm Kanununun 23 nc maddesi hkmleri uygulanr.

Yrrlkten kaldrlan tebli

MADDE 17 (1) 5/7/2014 tarihli ve 29051 sayl Resm Gazetede yaymlanan Dou Anadolu, Gneydou Anadolu, Konya Ovas ve Dou Karadeniz Projeleri Kapsamndaki llerde Mevcut Damzlk Sr ve Damzlk Koyun letmelerinin naat ve Damzlk Erkek Materyal Temininin Desteklenmesine likin Uygulama Esaslar Teblii (Tebli No: 2014/28) yrrlkten kaldrlmtr.

Tamamlanamayan ilemler

MADDE 18 (1) 5/7/2014 tarihli ve 29051 sayl Resm Gazetede yaymlanan Dou Anadolu, Gneydou Anadolu, Konya Ovas ve Dou Karadeniz Projeleri Kapsamndaki llerde Mevcut Damzlk Sr ve Damzlk Koyun letmelerinin naat ve Damzlk Erkek Materyal Temininin Desteklenmesine likin Uygulama Esaslar Teblii (Tebli No: 2014/28) hkmlerine gre bavurular yaplm ve sonulandrlmam ilemler bu Tebli hkmlerine gre sonulandrlr.

Yrrlk

MADDE 19 (1) Bu Tebli yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 20 (1) Bu Tebli hkmlerini Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakan yrtr.