30 Ocak 2015 CUMA

Resm Gazete

Say : 29252

YNETMELK

Atatrk niversitesinden:

ATATRK NVERSTES SREKL ETM UYGULAMA VE

ARATIRMA MERKEZ YNETMEL

 

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Atatrk niversitesi Srekli Eitim Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, faaliyet alanlarna, ynetim organlarna, ynetim organlarnn grevlerine ve alma ekline ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; Atatrk niversitesi Srekli Eitim Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, faaliyet alanlarna, ynetimine, ynetim organlarnn grevlerine ve alma ekline ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin (2) numaral alt bendi ile 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Birim: Merkezin amalarn gerekletirmek iin oluturulan birimleri,

b) Danma Kurulu: Merkezin Danma Kurulunu,

c) Eitim program: Merkez bnyesinde yrtlen her trl eitim, kurs, sertifika program, seminer, konferans ve benzeri faaliyetler ile dier etkinlikleri,

) Merkez (ATASEM): Atatrk niversitesi Srekli Eitim Uygulama ve Aratrma Merkezini,

d) Mdr: Merkezin Mdrn,

e) Rektr: Atatrk niversitesi Rektrn,

f) Senato: Atatrk niversitesi Senatosunu,

g) niversite: Atatrk niversitesini,

) Ynetim Kurulu: Merkezin Ynetim Kurulunu

ifade eder.

KNC BLM

Merkezin Amalar ve Faaliyet Alanlar

Merkezin amalar

MADDE 5 (1) Merkezin amalar; niversitenin n lisans, lisans ve lisansst programlarnn dnda niversite rencisine, personeline, niversite dhilinde olmasa bile ulusal ve uluslararas alanda gerek ve tzel kiilere, kamu kurum ve kurulular ile zel sektre ihtiya duyulan alanlarda eitim programlar dzenlemek ve gerekletirmek, yaam boyu eitim ve retimi desteklemek, niversitenin kamu, zel sektr, sivil toplum ve uluslararas kurulular ile ibirliinin gelitirilmesine katkda bulunmaktr.

Merkezin faaliyet alanlar

MADDE 6 (1) Merkezin faaliyet alanlar unlardr:

a) niversitenin, ulusal ve uluslararas alanda bilimsel ve teknolojik aratrma yetkinliinin arttrlmasna, fikri mlkiyet havuzunun geniletilmesine, ibirlii ve etkileim, giriimcilik ve yenilikilik kltrnn gelitirilmesine katkda bulunmak.

b) niversitenin n lisans, lisans ve lisansst programlarnn dnda niversite rencisine, personeline, niversite dhilinde olmasa bile ulusal ve uluslararas alanda gerek ve tzel kiilere, kamu kurum ve kurulular ile zel sektre ihtiya duyulan alanlarda her trl eitim ve sosyal etkinlik programlar dzenlemek ve gerekletirmek.

c) 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayl Kanunu ve ilgili mevzuat hkmlerine gre i yeri hekimlii, i gvenlii uzmanl, ilk yardm, yangn, mesleki yeterlilik, i sal ve gvenlii konularnda bireylere, kamu, zel kurum ve kurululara eitimler vermek.

) Toplumun eitim, bilgi ve beceri dzeyinin artrlmasna katk salamak.

d) Kamu, zel sektr, sivil toplum, uluslararas kurum ve kurulular ile ibirliini gelitirerek ihtiya duyulan her alanda ulusal ve uluslararas dzeyde kongre, altay, konferans, fuar ve benzeri organizasyonlar planlamak, dzenlemek veya dzenletmek.

e) Ulusal ve uluslararas zel, kamu kurum ve kurululara danmanlk hizmetleri sunmak veya almak veya danmanlk hizmeti sunulmasna araclk etmek.

f) Faaliyet alanlar ile ilgili taraflarla grmeler yapmak, projeler hazrlamak ya da hazrlatmak, ilgili mevzuata gre ihalelere katlmak, szlemeler yapmak.

g) Ulusal ve uluslararas her trl snav organizasyonunu gerekletirmek veya gerekletirilmesine araclk yapmak.

) Eitim ve dier etkinlik programlar sonunda katlmclara katlm belgesi, sertifika ve benzeri belgeler vermek.

NC BLM

Merkezin Ynetim Organlar ve Grevleri

Merkezin ynetim organlar

MADDE 7 (1) Merkezin ynetim organlar unlardr:

a) Mdr.

b) Ynetim Kurulu.

c) Danma Kurulu.

Mdr

MADDE 8 (1) Mdr; niversitenin retim yeleri arasndan Rektr tarafndan yl sre ile grevlendirilir. Sresi sona eren Mdr Rektr tarafndan yeniden grevlendirilebilir. Mdr, grevlendirildii usul ile grevden alnabilir. Sresi dolmadan grevinden ayrlan Mdrn yerine, Rektr ayn yntemle yeniden grevlendirme yapar.

(2) Mdre almalarnda yardmc olmak zere, niversitenin retim yeleri arasndan iki kii, Mdrn nerisi ve Rektrn onay ile mdr yardmcs olarak grevlendirilebilir. Mdrn grevi sona erdiinde, mdr yardmclarnn da grevi sona erer. Grevinden ayrlan mdr yardmcsnn yerine, kalan sreyi tamamlamak zere yenisi grevlendirilebilir.

(3) Mdr grevi banda bulunmad zamanlarda, Mdrn yazl talimat ile grevlendirecei yardmcs veya Ynetim Kurulu yelerinden birisi Mdre veklet eder. Kesintisiz alt aydan daha fazla sreyle grevi banda bulunamamas durumunda Mdrn grevi sona erer.

Mdrn grevleri

MADDE 9 (1) Mdrn grevleri unlardr:

a) Merkezi temsil etmek, Ynetim Kuruluna ve Danma Kuruluna bakanlk etmek.

b) Merkezin almalarnn dzenli olarak yrtlmesini ve gelitirilmesini salamak.

c) Merkezin amalarn gerekletirmeye ynelik faaliyetler planlamak ve yrtmek.

) Ynetim Kurulunun gndemini belirlemek ve Ynetim Kurulunda alnan kararlar uygulamak.

d) Merkezin amalar erevesinde ulusal ve uluslararas kurum ve kurulularla iletiim kurmak ve almalar yapmak.

e) Merkezin yllk faaliyet raporunu hazrlamak.

f) Ynetim Kurulu ile birlikte merkezin yllk btesini hazrlayarak Rektrn onayna sunmak.

g) Merkezin faaliyet alanlar ile ilgili olarak taraflarla grmeler yapmak, projeler hazrlamak ya da hazrlatmak, ilgili mevzuata gre ihalelere katlmak ya da Merkezin ihalelere katlmn salamak, szlemeler yapmak.

) Eitim programlar, kongre, sempozyum, konferans, altay, fuar ve benzeri faaliyetlerin yrtlmesinde grev alacak taraflarla, eitici ve dier personelle szleme yapmak.

Ynetim Kurulu

MADDE 10 (1) Mdr ve mdr yardmclar ile birlikte Mdrn nerdii niversitenin retim yeleri arasndan Rektr tarafndan grevlendirilecek drt ye olmak zere toplam yedi yeden oluur. Mdr ve mdr yardmclar Ynetim Kurulunun tabii yesidir. Mdr ve mdr yardmcs olarak grevlendirilen retim yeleri, Ynetim Kurulu yesi olarak da grevlendirilmi saylr.

(2) Ynetim Kurulu yelerinin grev sresi yldr. Sresi biten yeler, yeniden ayn usulle grevlendirilebilir. Grev sresinin bitiminden nce ayrlan veya alt aydan daha fazla niversite dnda grevlendirilenlerin yerine, kalan sreyi tamamlamak zere yeni ye grevlendirilir.

(3) Ynetim Kurulu, gerektiinde Mdrn, Mdr olmad takdirde veklet eden mdr yardmcsnn veya Ynetim Kurulu yesinin daveti zerine toplanr. Ynetim Kurulu salt ounlukla toplanr ve kararlar toplantya katlanlarn oy okluu ile alnr.

(4) st ste kez izinsiz ve mazeretsiz Ynetim Kurulu toplantsna katlamayan yenin yelii, Ynetim Kurulu karar ile sona erdirilebilir.

Ynetim Kurulunun grevleri

MADDE 11 (1) Ynetim Kurulunun grevleri unlardr:

a) Merkezin genel strateji ve politikalarn oluturmak.

b) Merkezin almas ile ilgili usul ve esaslar belirlemek.

c) Merkezin almalar ile ilgili plan ve programlar hazrlamak ve uygulanmasn salamak.

) Merkezin faaliyetleri konusunda kararlar almak.

d) Merkezin amalarnn gerekletirilmesine ynelik yeni birimlerin kurulmasna karar vermek.

e) Faaliyet dnemi sonunda hazrlanan faaliyet raporunu deerlendirmek, bir sonraki dneme ait alma programn dzenlemek.

f) Merkezin alma plan ve programlar ile ilgili faaliyetlerin koordinasyonu ve deerlendirilmesini yapmak, ilgili konularda karar almak.

g) Mdr ile birlikte Merkez btesini hazrlamak.

) Eitim programlar, kongre, sempozyum, konferans, altay, fuar ve benzeri faaliyetlerin yrtlmesinde grev alacak eitici ve dier personelle szleme yaplmasna karar vermek.

Danma Kurulu

MADDE 12 (1) Danma Kurulu; niversitenin ilgili faklte dekanlar, enstit, yksekokul, meslek yksekokulu ile uzaktan eitim uygulama ve aratrma merkezi mdrlerinden veya grevlendirdikleri birer yeden oluur. htiya duyulmas halinde danma kuruluna Ynetim Kurulunun nerisi ve Rektrn onay ile niversite dndan ye seilebilir.

(2) Danma Kurulu yelerinin grev sresi yldr. Sresi biten yeler yeniden Danma Kurulu yeliine seilebilir. Sreleri bitmeden herhangi bir nedenle ayrlan yelerin yerine, yelerin ait olduu birimden olmak ve kalan sreyi tamamlamak zere ayn usulle yeniden grevlendirme yaplabilir.

(3) Danma Kurulu, Mdrn daveti zerine toplanr ve Merkezin faaliyetleri hakknda ynetim kuruluna nerilerde bulunur.

Danma Kurulunun grevleri

MADDE 13 (1) Danma Kurulunun grevleri unlardr:

a) Merkezin genel strateji, politika, alma, faaliyet, plan ve programlarn deerlendirmek ve neriler gelitirmek.

b) Merkezce yrtlen eitim, uygulama ve aratrma gibi faaliyet alanlar ile ilgili olarak danmanlk komisyonlar oluturmak.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Personel ihtiyac

MADDE 14 (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyac, 2547 sayl Kanun ve ilgili dier mevzuat kapsamnda Rektr tarafndan grevlendirilecek personel tarafndan karlanr.

Harcama yetkilisi

MADDE 15 (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektrdr. Rektr bu yetkisini Mdre devredebilir.

Hkm bulunmayan haller

MADDE 16 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde; ilgili dier mevzuat hkmleri ile niversite Ynetim Kurulu ve Senato kararlar uygulanr.

Yrrlkten kaldrlan ynetmelik

MADDE 17 (1) 28/12/2010 tarihli ve 27799 sayl Resm Gazetede yaymlanan Atatrk niversitesi Srekli Eitim Uygulama ve Aratrma Merkezi Ynetmelii yrrlkten kaldrlmtr.

Yrrlk

MADDE 18 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 19 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Atatrk niversitesi Rektr yrtr.