30 Ocak 2015 CUMA

Resm Gazete

Say : 29252

YNETMELK

Atatrk Kltr, Dil ve Tarih Yksek Kurumundan:

ATATRK KLTR, DL VE TARH YKSEK KURUMU VE BNYESNDEK
KURUM PERSONEL
NN GREVDE YKSELME VE UNVAN

DEKL YNETMEL

 

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac, liyakat ve kariyer ilkeleri erevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlamas esas alnarak Atatrk Kltr, Dil ve Tarih Yksek Kurumu ve bnyesindeki kurumlarda grev yapan personelin grevde ykselme ve unvan deiikliine ilikin usul ve esaslar belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, Atatrk Kltr, Dil ve Tarih Yksek Kurumu ve bnyesindeki kurumlarda 14/7/1965 tarihli ve 657 sayl Devlet Memurlar Kanununa tabi olarak grev yapan personelden bu Ynetmelikte saylan grevlere, grevde ykselme veya unvan deiiklii suretiyle atanacaklar kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 657 sayl Devlet Memurlar Kanunu, 11/10/2011 tarihli ve 664 sayl Atatrk Kltr, Dil ve Tarih Yksek Kurumu Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanun Hkmnde Kararname ve 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yrrle konulan Kamu Kurum ve Kurulularnda Grevde Ykselme ve Unvan Deiiklii Esaslarna Dair Genel Ynetmelik hkmlerine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Alt grev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayl Kanunda belirtilen hiyerarik kademeler erevesinde daha alt hiyerari iindeki grevleri,

b) Ayn dzey grev: Hiyerari, grev, yetki ve sorumluluk asndan ayn grupta veya grup iinde alt gruplar olmas hlinde ayn alt grupta gsterilen grevleri,

c) Bakan: Atatrk Kltr, Dil ve Tarih Yksek Kurumu Bakann,

) Bakanlk: Atatrk Kltr, Dil ve Tarih Yksek Kurumu Bakanln,

d) Grev gruplar: Benzer veya ayn dzeydeki unvanlarn gruplandrlmasn,

e) Grev unvan: 5 inci maddede saylan hizmet gruplar iinde belirtilen grev unvanlarn,

f) Grevde ykselme: Bu Ynetmelikte belirtilen grevlere ayn veya baka hizmet snflarndan yaplacak atamalar,

g) Grevde ykselme snav: Bu Ynetmelik hkmlerine gre dari ler Mdr, Strateji Gelitirme Mdr ve Ktphane Mdr kadrolarna grevde ykselme suretiyle atanacaklarn belirlenmesi amacyla yaplan yazl ve szl snav; dier kadrolara grevde ykselme suretiyle atanacaklarn belirlenmesi amacyla yaplan yazl snav,

) Hizmet sresi: 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendine gre hesaplanan sreleri,

h) gn: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil gnleri hari dier gnleri,

) Kurum: Yksek Kurum bnyesinde bulunan Atatrk Aratrma Merkezi, Trk Dil Kurumu, Trk Tarih Kurumu ve Atatrk Kltr Merkezini,

i) Unvan deiiklii snav: En az ortaretim dzeyinde mesleki veya teknik eitim sonucu kazanlan unvanlara ilikin grevlere atanabilmek iin yaplan yazl snav,

j) Uzman: Meslee zel yarma snav ile girerek yl sreli meslek ii eitimden sonra zel bir yeterlik snav sonucu atanm olup 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun 36 nc maddesinin Ortak Hkmler blmnn (A) bendinin (11) numaral alt bendinde saylanlar dnda kalan uzmanlar,

k) st grev: 3046 sayl Kanunda belirtilen hiyerarik kademeler erevesinde daha st hiyerari iindeki grevleri,

l) Yksek Kurum: Atatrk Kltr, Dil ve Tarih Yksek Kurumunu,

ifade eder.

KNC BLM

Grevde Ykselme ve Unvan Deiikliine likin Esaslar

Grevde ykselme ve unvan deiikliine tabi grev gruplar

MADDE 5 (1) Grevde ykselmeye tabi kadrolar aada belirtilmitir:

a) Ynetim Hizmetleri Grubu;

1) dari iler mdr, strateji gelitirme mdr, ktphane mdr,

2) ef,

b) Hukuk Hizmetleri Grubu;

1) Hukuk maviri,

c) Aratrma Planlama Hizmetleri Grubu;

1) Sivil savunma uzman,

) Bilgi lem Hizmetleri Grubu;

1) zmleyici,

d) dari Hizmetler Grubu;

1) Ayniyat sayman, sayman,

2) Bilgisayar iletmeni, veri hazrlama ve kontrol iletmeni, memur, anbar memuru, santral memuru, satnalma memuru, sekreter, veznedar, muhasebeci, kameraman, ofr,

e) Destek Hizmetleri Grubu;

1) Datc, hizmetli, beki.

(2) Unvan deiikliine tabi kadrolar aada belirtilmitir:

a) Avukat, ktphaneci, mtercim, programc, hemire, teknisyen, grafiker.

Grevde ykselme suretiyle yaplacak atamalarda aranacak genel artlar

MADDE 6 (1) Bu Ynetmelikte belirtilen grevde ykselme snavna tabi kadrolara atanabilmek iin;

a) 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet sresine sahip olmak,

b) Grevde ykselme snavnda baarl olmak,

gerekir.

Grevde ykselme suretiyle yaplacak atamalarda aranacak zel artlar

MADDE 7 (1) Grevde ykselme suretiyle yaplacak atamalarda aranacak artlar aada belirtilmitir:

a) dari iler mdr ve strateji gelitirme mdr kadrosuna atanabilmek iin;

1) Faklte veya en az drt yllk yksekokul mezunu olmak,

2) Uzman, sayman, ayniyat sayman veya ef kadrolarnda Yksek Kurum veya Kurumlarda en az iki yl alm olmak,

b) Ktphane mdr kadrosuna atanabilmek iin;

1) En az drt yllk eitim veren yurt ii veya bunlara denklii yetkili makamlar tarafndan onaylanm yurt dndaki faklte veya yksekokullarn Bilgi ve Belge Ynetimi veya Ktphanecilik blm mezunu olmak,

2) Yksek Kurum veya Kurumlarda ktphaneci kadrosunda en az iki yl alm olmak,

c) Hukuk maviri kadrosuna atanabilmek iin;

1) Hukuk fakltesi mezunu olmak,

2) ki yl Yksek Kurum veya Kurumlarda olmak zere en az be yl hizmeti bulunmak,

) ef kadrosuna atanabilmek iin;

1) En az iki yllk yksekrenim mezunu olmak,

2) Bavuru tarihinin son gn itibaryla Yksek Kurum veya Kurumlarda memur, anbar memuru, santral memuru, satnalma memuru, sekreter, veznedar, muhasebeci, bilgisayar iletmeni, veri hazrlama ve kontrol iletmeni, teknisyen veya ofr unvanlarnda en az iki yl alm olmak,

d) Sivil savunma uzman kadrosuna atanabilmek iin;

1) Faklte veya en az drt yllk yksekokul mezunu olmak,

2) Bavuru tarihinin son gn itibaryla son iki yl Yksek Kurum veya Kurumlarda bilgisayar iletmeni, veri hazrlama ve kontrol iletmeni, memur, anbar memuru, santral memuru, satnalma memuru, sekreter, veznedar, muhasebeci, kameraman veya ofr unvanlarnda olmak zere en az be yl hizmeti bulunmak,

e) Sayman kadrosuna atanabilmek iin;

1) Faklte veya en az drt yllk yksekokul mezunu olmak,

2) lan tarihi itibaryla toplam hizmetinin son iki yl Yksek Kurum veya Kurumlarda geirmi olmak,

3) Muhasebe yetkilisi sertifikas alm olmak,

f) Ayniyat sayman kadrosuna atanabilmek iin;

1) En az iki yllk yksekokul mezunu olmak,

2) Bavuru tarihinin son gn itibaryla son iki yln Yksek Kurum veya Kurumlarda bilgisayar iletmeni, veri hazrlama ve kontrol iletmeni, memur, anbar memuru, santral memuru, satnalma memuru, sekreter, veznedar, muhasebeci, kameraman veya ofr kadrolarnda alm olmak,

g) zmleyici kadrosuna atanabilmek iin;

1) Faklte veya en az drt yllk yksekokul mezunu olmak,

2) En az iki programlama dilini ve iletim sisteminin uygulamasn bildiini belgelendirmek,

3) Bavuru tarihinin son gn itibaryla son iki yl Yksek Kurum veya Kurumlarda programc unvannda olmak zere en az be yl hizmeti bulunmak,

4) Yabanc Dil Bilgisi Seviye Tespit Snavna katlarak en az (D) dzeyinde puan alm olmak veya buna denk kabul edilen ve uluslararas geerlilii bulunan bir belgeye sahip olmak,

) Bilgisayar iletmeni kadrosuna atanabilmek iin;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Bavuru tarihinin son gn itibaryla son iki yln Yksek Kurum veya Kurumlarda memur, anbar memuru, santral memuru, satnalma memuru, sekreter, veznedar, muhasebeci, kameraman veya ofr kadrolarnda en az yl alm olmak,

3) Mill Eitim Bakanlndan onayl en az 90 saatlik bilgisayar kullanm sertifikasna sahip olmak,

h) Veri hazrlama ve kontrol iletmeni kadrosuna atanabilmek iin;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Bavuru tarihinin son gn itibaryla son iki yln Yksek Kurum veya Kurumlarda memur, anbar memuru, santral memuru, satnalma memuru, sekreter, veznedar, muhasebeci, kameraman veya ofr kadrolarnda en az yl alm olmak,

3) Mill Eitim Bakanlndan onayl en az 90 saatlik bilgisayar kullanm sertifikasna sahip olmak,

) Memur, anbar memuru, santral memuru, satnalma memuru, sekreter, veznedar, kameraman ve muhasebeci kadrosuna atanabilmek iin;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Bavuru tarihinin son gn itibaryla Destek Hizmetleri Grubunda yer alan kadrolarda iki yl alm olmak,

i) ofr kadrosuna atanabilmek iin;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Bavuru tarihinin son gn itibaryla Destek Hizmetleri Grubunda yer alan kadrolarda iki yl alm olmak,

3) En az be yllk (B) snf src belgesine sahip olmak,

gerekir.

Unvan deiiklii suretiyle yaplacak atamalarda aranlacak artlar

MADDE 8 (1) Bu Ynetmelik kapsamnda unvan deiiklii suretiyle yaplacak atamalarda unvan deiiklii snavnda baarl olma koulunun yannda aadaki artlar aranr;

a) Avukat kadrosuna atanabilmek iin;

1) Hukuk fakltesi mezunu olmak,

2) Avukatlk ruhsatnamesine sahip olmak,

b) Ktphaneci kadrosuna atanabilmek iin;

1) Faklte veya en az drt yllk yksekokullarn Bilgi ve Belge Ynetimi veya Ktphanecilik blm mezunu olmak,

2) Yabanc Dil Bilgisi Seviye Tespit Snavna katlarak en az (E) dzeyinde puan alm olmak veya buna denk kabul edilen ve uluslararas geerlilii bulunan bir belgeye sahip olmak,

c) Mtercim kadrosuna atanabilmek iin;

1) Faklte veya en az drt yllk yksekokullarn filoloji, mtercimlik veya tercmanlk blmnden mezun olmak,

2) Yabanc Dil Bilgisi Seviye Tespit Snavna katlarak en az (B) dzeyinde puan alm olmak veya buna denk kabul edilen ve uluslararas geerlilii bulunan bir belgeye sahip olmak,

) Programc kadrosuna atanabilmek iin;

1) En az iki yllk yksekokullarn bilgisayar programcl blmnden mezun olmak veya drt yl sreli yksekretim mezunu olup Mill Eitim Bakanlndan onayl programc sertifikasna sahip olmak,

2) En az iki programlama dilini ve iletim sisteminin uygulamasn bildiini belgelendirmek,

3) Yabanc Dil Bilgisi Seviye Tespit Snavna katlarak en az (D) dzeyinde puan alm olmak veya buna denk kabul edilen ve uluslararas geerlilii bulunan bir belgeye sahip olmak,

d) Hemire kadrosuna atanabilmek iin;

1) Fakltelerin, yksekokullarn veya salk meslek liselerinin hemirelik blm mezunu olmak,

e) Teknisyen kadrosuna atanabilmek iin;

1) En az lise dengi mesleki veya teknik eitim retim veren okullardan mezun olmak,

f) Grafiker kadrosuna atanabilmek iin;

1) Faklte veya yksekokullarn grafik-tasarmla ilgili blmlerinden birisinden mezun olmak,

gerekir.

NC BLM

Grevde Ykselme ve Unvan Deiiklii Snavlarna likin Esaslar

Duyuru, bavuru ve bavurulara itiraz

MADDE 9 (1) Grevde ykselme veya unvan deiiklii suretiyle atama yaplacak kadrolarn unvan, says, yazl snav tarihi ve yeri, son bavuru tarihi, yazl snav konu balklar, yazl snavdan en az 30 gn nce Bakanln resm internet sitesinde duyurulur.

(2) lan edilen kadrolar iin belirlenen bavuru tarihinin son gn tarihi itibaryla aranan nitelikleri tayan personel, bavuru artlarn tad farkl unvanl kadrolardan sadece biri iin duyuruda belirtilen ekilde bavuruda bulunabilir.

(3) Aylksz izinde bulununlar dhil olmak zere, ilgili mevzuat uyarnca verilen izinleri kullanmakta olanlarn da snava katlmalar mmkndr.

(4) nsan Kaynaklar ve Destek Hizmetleri Dairesi Bakanlna yaplan bavurular incelenerek, aranan artlar tayanlar Bakanlk resmi internet sitesinde ilan edilir.

(5) lan edilen listeye kar ilan tarihinden itibaren be i gn iinde Snav Kuruluna itiraz edilebilir. Snav Kurulu, itirazlar en az be i gn iinde deerlendirir ve karara balar.

Yazl snav

MADDE 10 (1) Yazl snav, bu snava ilikin konu balklarna duyuruda yer verilmek suretiyle, Bakanlk tarafndan belirlenecek konularda yaplr. Yazl snav Bakanlk tarafndan yaplabilecei gibi, lme, Seme ve Yerletirme Merkezi Bakanlna, Mill Eitim Bakanlna, Trkiye ve Orta Dou Amme daresi Enstits Genel Mdrlne veya yksekretim kurumlarndan birine yaptrlabilir.

(2) Yazl snav yz tam puan zerinden deerlendirilir. Yazl snavda baarl saylabilmek iin idari iler mdr, strateji gelitirme mdr ve ktphane mdr kadrolar iin en az altm, dier kadrolar iin en az yetmi puan almak gerekir.

Szl snav

MADDE 11 (1) dari iler mdr, strateji gelitirme mdr ve ktphane mdr kadrolarna atanacaklardan yazl snavda en yksek puan alan adaydan balamak zere ilan edilen kadro saysnn be katna kadar aday szl snava alnr. Son adayla ayn puana sahip personelin tamam szl snava alnr.

(2) lgili personel, snav kurulunun her bir yesi tarafndan;

a) Snav konularna ilikin bilgi dzeyi,

b) Bir konuyu kavrayp zetleme, ifade yetenei ve muhakeme gc,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranlarnn greve uygunluu,

) zgveni, ikna kabiliyeti ve inandrcl,

d) Genel kltr ve genel yetenei,

e) Bilimsel ve teknolojik gelimelere akl,

esas alnarak yz tam puan zerinden deerlendirilir. Her yenin vermi olduu puanlarn aritmetik ortalamas alnarak personelin szl snav puan tespit edilir. Szl snavda yz zerinden en az yetmi puan alanlar baarl saylr.

Baar sralamas

MADDE 12 (1) Grevde ykselme suretiyle yaplacak atamalarda baar puan esas alnr. Baar puan, idari iler mdr, strateji gelitirme mdr ve ktphane mdr kadrolarna atanacaklar iin yazl ve szl snav puanlarnn aritmetik ortalamas; dier kadrolara atanacaklar iin yazl snav puan esas alnmak suretiyle tespit edilir ve baar listesi Bakanln resm internet sitesinde ilan edilir.

(2) Baar puanlarnn eit olmas hlinde, srasyla;

a) Hizmet sresi fazla olanlara,

b) Daha st renimi bitirmi olanlara,

c) st renim mezuniyet notu yksek olanlara,

ncelik verilmek suretiyle, en yksek puandan balamak zere baar sralamas belirlenir.

(3) Grevde ykselme snavnda baarl olmalarna ramen, ilan edilen kadro says nedeniyle atamas yaplamayacak personelden en fazla asl aday says kadar personel, Bakanlka ihtiya duyulmas halinde baar sralamas listesinde yedek olarak belirlenebilir.

Snav kurulu

MADDE 13 (1) Snav kurulu, atamaya yetkili amir veya grevlendirecei kiinin bakanlnda, atamaya yetkili amirce belirlenecek nsan Kaynaklar ve Destek Hizmetleri Dairesi Bakanl temsilcisi veya temsilcileri ile dier yeler dhil 5 yeden teekkl eder. Ayrca ayn usulle yedek ye de seilir. Kurul, bakan ve yelerin tamamnn katlm ile toplanr ve kararlar oy okluu ile alnr. Asl yenin bulunmad toplantya yedek ye itirak eder.

(2) Snav kurulunun bakan ve yelerinin grevde ykselme snavna elerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dhil) kan ve kayn hsmlarnn katldnn tespit edilmesi halinde bu ye veya yeler snav kurulu yeliinden kartlr ve bunlarn yerine yedek ye veya yeler grevlendirilir.

(3) Snav kurulunu tekil eden yeler, snava alnacak personelden, lisansst renim hari renim ve ihraz ettikleri unvanlar itibaryla daha dk seviyede olamazlar.

Snav kurulunun grevleri

MADDE 14 (1) Snav kurulu; snavlarn yaplmas, snav sonularnn ilan, itirazlarn sonulandrlmas ve snavlara ilikin dier ileri yrtr.

Snav sonularnn aklanmas ve itiraz

MADDE 15 (1) Snav sonular, snavlarn yapld tarihten itibaren en ge on be i gn iinde snav kurulu tarafndan Bakanlk resm internet sitesinde ilan edilir. lgililer, ilan tarihinden itibaren be i gn ierisinde snav sonularna itiraz edebilir. tirazlar snav kurulu tarafndan en ge on i gn iinde karara balanr ve ilgililere yazl olarak bildirilir.

(2) Yaplan snavlarda hatal sorulara tekabl eden puanlar eit ekilde dier sorulara datlr. Ancak sorularn yzde onundan fazlasnn hatal olduunun birinci fkrada belirtilen sre iinde yaplan itirazlar zerine veya herhangi bir ekilde tespit edilmesi hlinde, snav iptal edilir ve en ksa srede yeni snav yaplr.

Atanma

MADDE 16 (1) Atanmaya hak kazanan personel, baar sralamas listesinin kesinlemesini mteakip iki ay ierisinde en yksek puandan balamak zere belirtilen baar sralamasndaki baar puanlarna gre atanr.

(2) Tercih alnmas durumunda ise baar sralamas esas alnarak ilgili personelin tercihlerine gre atamalar yaplr.

(3) Duyurulan kadrolardan;

a) Atanma artlarn tamadklar iin snavlarn geersiz saylmas veya bu sebeple atamalarn iptal edilmesi, atanlan greve geerli bir mazeret olmakszn sresi iinde balanmamas ya da atanma hakkndan vazgeilmesi,

b) Emeklilik, lm, memurluktan ekilme veya karlma, baka unvanl kadrolara ya da baka bir kuruma naklen atanma,

sebepleriyle bo kalan veya boalanlara, baar sralamasnn kesinletii tarihten itibaren alt aylk sreyi amamak zere ayn unvanl kadrolar iin yaplacak mteakip snava ilikin duyuruya kadar, 12 nci maddenin nc fkrasna gre Bakanlka belirlenmi olmas halinde yedekler arasndan baar sralamasna gre atama yaplabilir.

(4) Grevde ykselme snavna herhangi bir sebeple katlmayanlar ile baarsz olan veya yedeklerden alt ay iindeki mteakip snava ilikin duyuruya kadar atanmam olanlar ya da atanma haklarndan herhangi bir sebeple feragat edenler, ayn unvanl kadrolara yaplacak atamalar iin bu Ynetmelikte ngrlen btn usul ve esaslara tabidir.

Unvan deiiklii snav

MADDE 17 (1) 5 inci maddenin ikinci fkrasnda belirtilen unvan deiikliine tabi kadrolara, bu unvanlar en az ortaretim dzeyinde mesleki veya teknik eitim sonucu kazanm bulunan personelin atanmas, szl snava ilikin hkmleri hari olmak zere bu Ynetmelikte belirtilen usul ve esaslar erevesinde yaplacak unvan deiiklii snav sonucundaki baarsna gre gerekletirilir.

(2) Unvan deiiklii snavlar, grev alanlar ve atama yaplacak grevin niteliine ilikin konularda yazl olarak yaptrlr.

(3) Bu snavda yz puan zerinden en az yetmi puan alanlar baarl saylr.

(4) Bu Ynetmelik kapsamndaki personelden doktora renimini bitirmi olanlar, unvan deiiklii snavna katlmakszn renimle kazanlan grevlere atanabilirler.

(5) Unvan deiiklii snavlar ile ilgili i ve ilemleri snav kurulu yrtr.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Grev gruplar arasnda geiler

MADDE 18 (1) 5 inci maddede yer alan grev gruplar arasndaki geiler aadaki esaslar erevesinde yaplr.

a) Personelin, ayn ana grev grubuna dhil olmak, atanlacak kadronun gerektirdii renim, sertifika, yabanc dil bilgisi dzeyine ilikin belge artlarn tamak ve kendi alt grev grubu iinde kalmak artyla snava girmeksizin dier grevlere atanmas mmkndr.

b) Alt gruptan st gruplara geiler, grevde ykselme snavna tabidir. Ancak, Yksek Kurum ve Kurumlarda veya dier kamu kurum ve kurulularnda daha nce bulunulan grevler ile bu grevlerle ayn dzey grevlere veya alt grevlere, atanlacak greve ilikin renim, sertifika, yabanc dil bilgisi dzeyine ilikin belge artlarn tamak kaydyla, grevde ykselme snavna tabi tutulmadan atama yaplabilir.

c) Yksek Kurum veya Kurumlarda alan doktora renimini yapm olanlar uzman veya ayn dzeydeki grevler ya da daha alt grevlere snavsz atanabilirler.

) Yksek Kurum veya Kurumlarda avukat kadrosunda alanlar hukuk maviri kadrosuna snavsz atanabilirler.

d) Unvan deiikliine tabi kadrolar arasndaki geiler, ilgili kadro iin dzenlenen unvan deiiklii snav sonucuna gre yaplr.

Kurum dndan yaplacak atamalar

MADDE 19 (1) Dier kamu kurum ve kurulularnn personelinden bu Ynetmelikte saylan unvanlar kazanm olanlar, Yksek Kurum ve Kurumlardaki ayn unvana veya bu unvann bulunduu ayn alt gruptaki dier unvanlara veya daha alt unvanlara; atanacaklar unvan iin bu Ynetmelikte ngrlen atanlacak greve ilikin renim, sertifika, yabanc dil bilgisi dzeyine ilikin belge artlarn tamak kaydyla genel hkmlere gre naklen atanabilirler.

(2) Dier personel kanunlarna tabi olanlarn 657 sayl Devlet Memurlar Kanununa tabi grevlere atanmalarnda ihraz ettikleri unvanlar, ayn unvann olmamas hlinde renim durumu ve kazand unvanla birlikte atanaca unvan ve Devlet Personel Bakanlnn olumlu gr dikkate alnr.

zelletirilen kurululardan atamalar

MADDE 20 (1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayl zelletirme Uygulamalar Hakknda Kanunun 22 nci maddesi hkmlerine gre Kuruma yaplacak ilk atamalarda bu Ynetmelik hkmleri uygulanmaz.

Engellilerin snavlar

MADDE 21 (1) Bu Ynetmelikte belirtilen unvanlardaki gerekli artlar tayan ve atama yaplacak grevi yapabilecek durumda bulunan engellilerin snavlarnn engel durumlarna uygun olarak yaplabilmesi iin gerekli tedbirler alnr.

Kazanlm haklar

MADDE 22 (1) Bu Ynetmelik kapsamna giren unvanlar, ilgili mevzuat uyarnca kazananlarn haklar sakldr.

Ynetmelikte hkm bulunmayan hller

MADDE 23 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hllerde Kamu Kurum ve Kurulularnda Grevde Ykselme ve Unvan Deiiklii Esaslarna Dair Genel Ynetmelik hkmleri uygulanr.

Yrrlkten kaldrlan ynetmelik

MADDE 24 (1) 8/11/2012 tarihli ve 28461 sayl Resm Gazetede yaymlanan Atatrk Kltr, Dil ve Tarih Yksek Kurumu ve Bnyesindeki Kurum Personelinin Grevde Ykselme ve Unvan Deiiklii Ynetmelii yrrlkten kaldrlmtr.

renim durumu

GEC MADDE 1 (1) 18/4/1999 tarihinde grevde bulunan ve ayn tarih itibaryla iki veya yllk yksekrenim mezunu olanlar, dier koullara sahip olduklar takdirde, 7 nci maddenin uygulanmas bakmndan drt yllk yksekrenim mezunu kabul edilirler.

Yrrlk

MADDE 25 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 26 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Atatrk Kltr, Dil ve Tarih Yksek Kurumu Bakan yrtr.