30 Ocak 2015 CUMA

Resm Gazete

Say : 29252

YNETMELK

Gmrk ve Ticaret Bakanlndan:

TRKYE CUMHURYET LE RAN SLAM CUMHURYET ARASINDA

TERCHL TCARET ANLAMASI EREVESNDEK TCARETTE

EYANIN TERCHL MENENN TESPT

HAKKINDA YNETMELK

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; 20/10/2014 tarihli ve 2014/6916 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile onaylanan Trkiye Cumhuriyeti ile ran slam Cumhuriyeti arasnda imzalanan Tercihli Ticaret Anlamasnn ekinde yer alan Tercihli Mene Kurallar ve dari birlii Yntemlerine likin Ek-IInin uygulanmasna dair usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, Trkiye Cumhuriyeti ile ran slam Cumhuriyeti arasnda imzalanan Tercihli Ticaret Anlamasnn ekinde yer alan Tercihli Mene Kurallar ve dari birlii Yntemlerine likin Ek-IInin uygulanmasna dair usul ve esaslar kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 3/6/2011 tarihli ve 640 sayl Gmrk ve Ticaret Bakanlnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanun Hkmnde Kararnamenin 2 nci maddesi ile bu Ynetmeliin 1 inci maddesinde belirtilen Ek-IIye dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte yer alan;

a) Anlama: Trkiye Cumhuriyeti ile ran slam Cumhuriyeti arasnda imzalanan ve 2 nci maddede belirtilen Tercihli Ticaret Anlamasn,

b) Armonize Sistem: 10 Kasm 1988 tarihli ve 3501 sayl Kanunla katlmamz uygun bulunan Uyumu Salanm (Armonize) Mal Tanm ve Kodlama Sistemi Hakknda Uluslararas Szlemede belirtilen ekilde ve Szlemenin ekinde yer alan pozisyonlar, alt pozisyonlar ve bunlara ait saysal kodlar, Blm, Fasl ve Alt Pozisyon Notlarn ve Armonize Sistemin yorumu ile ilgili Genel Kurallar kapsayan Nomanklatr,

c) Bakanlk: Gmrk ve Ticaret Bakanln,

) Eya: Hem girdileri hem de rnleri,

d) Fabrika k fiyat: rn iin bir Taraf lkedeki nihai iilik veya ilemin gerekletirilmesini stlenen imalatya fabrika k itibariyle denen, kullanlan btn madde fiyatlarnn dhil edilmi olduu elde edilmi rnn ihracnda geri denen veya denecek yurtii vergilerin tenziliyle bulunan fiyat,

e) Fasllar, pozisyonlar ve alt pozisyonlar: Armonize Sistemi (AS) oluturan nomanklatrde kullanlan fasllar (iki haneli kodlar), pozisyonlar (drt haneli kodlar) ve alt pozisyonlar (alt haneli kodlar),

f) Girdi: rn imalatnda kullanlan herhangi bir madde, hammadde, para veya aksam ve benzerlerini,

g) Girdilerin kymeti: Kullanlan meneli olmayan girdilerin ithalat esnasndaki gmrk kymetini veya bunun bilinmemesi veya tespit edilememesi halinde Taraflardan birinde girdiler iin denen tespiti mmkn ilk fiyat,

) Gmrk dareleri: Trkiyede Gmrk ve Ticaret Bakanln ve randa ran Gmrk daresini,

h) Gmrk kymeti: ithalat lkesine ihra amal satlarda dier tahsil edilebilir vergiler ve denen miktarlar da dhil olmak zere eya iin gerekte denen veya denebilir cret olan ithal eyasnn sat bedelini; eyann sat bedeline gre belirlenemedii hallerde,

1) Ayn eyann sat bedelini;

2) Benzer eyann sat bedelini;

3) ndirgenmi kymet yntemini;

4) Hesaplanm kymet yntemini;

5) Geri dn yntemi kullanlarak belirlenen bedeli,

) malat: Montaj veya zel ilemler de dhil olmak zere sanayi ve tarm rnleri zerinde her trl yeterli iilik veya ilemi,

i) Meneli girdilerin kymeti: (g) bendinde tanmland ekilde, gerekli deiiklikler yaplarak uygulanan bu tr girdilerin kymetini,

j) Mene spat Belgesi: Eyann tercihli meneini ispat etmek zere dzenlenen ve bir rnei Ekte yer alan belgeyi,

k) Katma deer: Fabrika k fiyatndan, eyaya dhil edilen dier Taraf lke meneli her bir girdinin gmrk kymetinin ya da bu kymetin bilinmemesi veya tespit edilememesi halinde bir Taraf lkede girdiler iin dendii dorulanabilir ilk fiyatn karlmas ile bulunan deeri,

l) Sevkiyat: Bir ihracatdan bir alcya ayn anda gnderilen, ya da ihracatdan alcya sevkinde tek bir sevk evrak kapsamnda yer alan veya byle bir evrakn olmamas halinde tek bir fatura kapsamna giren rnleri,

m) Snflandrlm: rn veya girdilerin belirli bir fasl, pozisyon ve alt pozisyon altnda snflandrlmasn,

n) Taraflar veya Taraf lkeler: Karasularn da ierecek ekilde Trkiye Cumhuriyeti ve ran slam Cumhuriyetini,

o) rn: Bilahare baka bir imalat ileminde girdi olarak kullanlmas sz konusu olsa bile imal edilmi rn,

ifade eder.

KNC BLM

Meneli rn Kavramnn Tanm ve Koullar

Meneli rnler

MADDE 5 (1) Bu Ynetmeliin uygulanmasnda, aada belirtilen rnler Taraf lkelerden biri meneli kabul edilirler:

a) 7 nci maddede belirtildii ekilde, tamamen ihracat Taraf lkede retilen veya elde edilen rnler.

b) 8 inci maddede belirtildii ekilde, ilgili Taraf lkede yeterli iilik veya ilemden geirilmi olmalar kaydyla, sz konusu Tarafta tamamen elde edilmemi girdiler ihtiva ederek o Tarafta elde edilen rnler.

Mene kmlasyonu

MADDE 6 (1) 7 nci maddede yer verilen mene koullarn yerine getiren ve bir Taraf lkede, dier Taraf lkece tannan tercihli muameleye ehil nihai rnlerde girdi olarak kullanlacak rnler 9 uncu maddede atfta bulunulan ilemlerin tesine geen iilik veya ilemlere tabi tutulmu olmalar kaydyla nihai rn zerinde yaplan iilik veya ilemlerin gerekletirildii Taraf lke meneli bir rn olarak kabul edilir.

(2) Bir Taraf lkede gerekletirilen iilik veya ilem 9 uncu maddede belirtilen ilemlerin tesine gemez ise o Taraf lkede eklenen katma deerin imalatta kullanlan dier Taraf lke meneli girdilerin kymetini gemesi kaydyla elde edilen rn o Taraf lke meneli olarak kabul edilir.

Tamamen retilmi veya elde edilmi rnler

MADDE 7 (1) Aadaki rnler tamamen Taraflardan birinde retilmi veya elde edilmi kabul edilirler:

a) Taraf lkelerin kendi topraklarndan, sularndan veya deniz yatandan kartlan ilenmemi rnler veya madencilik rnleri.

b) Ormanclk rnleri dhil Taraf lkede hasat edilen, toplanan veya harmanlanan bitkisel rnler.

c) Taraf lkede domu ve yetitirilmi canl hayvanlar.

) Taraf lkede yetitirilmi canl hayvanlardan elde edilen rnler.

d) Taraf lkede domu ve/veya yetitirilmi hayvanlardan elde edilen rnler.

e) Taraf lkede avclk, balklk veya su rnleri yetitiricilii faaliyetlerinden elde edilen rnler.

f) Taraf lkenin karasular dndaki denizlerden kendi gemileri ile elde edilen balklk rnleri ve dier deniz rnleri.

g) Mnhasran (e) ve (f) bentlerinde belirtilen rnlerden kendi fabrika gemilerinin bordalarnda ilenen ve/veya retilen rnler.

) Yalnzca hammaddelerin geri kazanlmasna msait o lkede toplanan kullanlm girdiler.

h) O lkede yaplan imalat ilemleri sonucu ortaya kan atk ve hurdalar.

) Mnhasran (a) ila (h) bentlerinde tanmlanan rnlerden retilen eya.

(2) Birinci fkrann (e) ve (f) bentlerinde ifade edilen belirtilen kendi gemileri veya kendi fabrika gemileri terimi sadece aada belirtilen gemi ve fabrika gemileri iin uygulanr:

a) Bir Taraf lkede kaytl veya tescilli olanlar.

b) Bir Taraf lkenin bayra altnda seyredenler.

c) En az yzde 60' bir Taraf lke vatandalarna ait olanlar veya ynetim merkezi bir Taraf lkede bulunan, mdr veya mdrleri, Ynetim Kurulu veya Denetleme Kurulu Bakan ve bu kurullar yelerinin ounluunun bir Taraf lke vatanda olan ve ilave olarak, ortaklk veya limited irket durumunda, sermayesinin en az yars Taraf lkelere veya Taraf lkelerin kamu kurulular ya da vatandalarna ait olanlar.

Yeterli iilik veya ilem grm rnler

MADDE 8 (1) Bir Taraf lkede elde edilen rnler, imalatlarnda kullanlan meneli olmayan girdilerin kymetinin, rnn fabrika k fiyatnn yzde 60n amamas kaydyla, 5 inci madde hkmleri kapsamnda yeterli derecede iilik veya ilem grm olarak kabul edilir.

(2) Birinci fkra, 9 uncu madde hkmlerine tabi olarak uygulanr.

Yetersiz iilik veya ilemler

MADDE 9 (1) Aadaki iilik veya ilemlerin her biri ya da bunlarn iki veya daha fazlasnn bileimi tek bana imalatn nihai srecini oluturmaz:

a) Paketleme.

b) Basit kartrma.

c) Basit ieleme, tenekeye veya beherlere koyma, torbalama, sandklama, kutulama, karton veya tahta zerine yerletirme ve tm dier basit paketleme ilemleri.

) Etiketleme, rn veya paketler zerine marka, etiket, logo ve dier benzeri ayrt edici iaretleri yaptrma veya basma ilemleri paralara ayrma.

d) Paralara blme.

e) Ayrma veya kalibrasyon.

f) aretleme.

g) Setler oluturma.

) zel tasarm makineler veya alet veya tehizat kullanm ve konuyla ilgili eitim gerektirmeyen faaliyetleri kapsayacak ekilde basit montaj.

h) Nakliyat ve depolama sresince rnlerin iyi artlarda muhafazasn salamaya ynelik koruyucu ilemler.

) Ambalaj ayrma ve birletirme.

i) Ykama; temizleme; toz, oksit, ya, boya veya dier tabakalardan arndrma.

j) Dokuma kumalar tleme veya presleme.

k) Basit boyama ve cilalama ilemleri, tahl ve pirinci kabuklarndan ayrma, ksmi veya tam aartma, parlatma ve perdahlama.

l) eker renklendirme veya eker topaklarn biimlendirme ilemleri.

m) Meyvelerin, kuruyemilerin ve sebzelerin kabuklarn soyma, zarlarn ayklama, ekirdeklerini karma.

n) Keskinletirme, basit bileme veya basit kesme.

o) Eleme, kalburdan geirme, ayrma, tasnifleme, kalibrasyon, eletirme (girdilerden setler oluturma dhil).

) Hayvan kesimi.

NC BLM

Nitelendirme Birimi, Aksesuarlar, Yedek Paralar,

Aksam, Setler ve Etkisiz Unsurlar

Nitelendirme birimi

MADDE 10 (1) Bu Ynetmelik hkmlerinin uygulanmas amacyla nitelendirme birimi, Armonize Sistem nomanklatrn kullanarak snflandrma yaplrken temel birim olarak kabul edilen belirli bir rndr. Buna gre;

a) Muhtelif girdilerin montaj veya gruplandrlmasndan oluan bir rn, Armonize Sistemde tek bir pozisyonda snflandrldnda, bu rnn tm, nitelendirme birimini oluturur.

b) Bir sevkiyat, Armonize Sistemde ayn pozisyon iinde snflandrlan belli sayda ayn rnden oluuyorsa, her bir rn bu Ynetmelik hkmlerinin uygulan srasnda mnferiden deerlendirilir.

(2) Armonize Sistemin 5 inci Genel Yorum Kural erevesinde ambalaj, snflandrma asndan rne dhil ediliyorsa mene tespiti asndan da dhil edilir.

Aksesuarlar, yedek paralar ve aksam

MADDE 11 (1) Bir cihaz, makine, alet veya aracn paras beraberinde teslim edilen, normal olarak bir cihazn blm durumundaki ve fiyata dhil edilmi bulunan ve bu nedenle ayrca fatura edilmemi olan aksesuarlar, yedek paralar ve aksam; sz konusu cihaz, makine, alet veya ara iinde mtalaa edilir.

Setler

MADDE 12 (1) Armonize Sistemin (3) sayl Genel Kuralnda tanmlanan setler, kendisini meydana getiren tm rnler meneli rn ise o lke meneli olarak addedilir. Ancak bir set meneli ve meneli olmayan rnlerden mteekkil ise, 6 ve 8 inci madde hkmlerine uygun olarak set, bir btn olarak meneli kabul edilir.

Etkisiz unsurlar

MADDE 13 (1) Bir rnn meneli olup olmadn belirlemek iin imalatnda kullanlabilecek;

a) Enerji ve yakt,

b) Tesis ve tehizat,

c) Makine ve aletler,

) rnn nihai bileimine girmeyen ve girmesi amalanmayan eyalarn,

meneini belirlemeye gerek bulunmamaktadr.

DRDNC BLM

lkesel Gereklilikler

Dorudan nakliyat

MADDE 14 (1) Anlama hkmlerinde salanan tercihli muamele, sadece bu Ynetmeliin gerekliliklerini yerine getirmi, Taraf lkeler arasnda dorudan nakledilen rnler iin uygulanr.

(2) nc lkelerde aktarma yaplp yaplmadna veya geici olarak depolanp depolanmadna baklmakszn, arac niteliindeki bir veya daha fazla nc lke zerinden transit edilen rnler;

a) Bu transit geiin, corafi nedenlerle veya mnhasran nakil koullarnn deerlendirilmesi suretiyle hakl grlmesi,

b) rnlerin sz konusu lkelerde ticaret veya tketime konu olmamalar,

c) rnlerin ykleme, boaltma veya iyi koullarda muhafaza edilmeleri iin gerekli olanlarn dnda herhangi bir ileme tabi tutulmamalar,

halinde ihracat Taraf lkeden dorudan nakledilmi saylrlar.

(3) kinci fkrada yer alan hkmlerin yerine getirildiinin, ithalat lkenin gmrk yetkililerine ispat, aadaki belgelerden birinin ibraz yoluyla yaplr:

a) rnn, ihracat lkeden transit lkesi araclyla geiini kapsayan konimento veya tek tama belgesi.

b) (a) bendinde belirtilen belgelerin temin edilememesi halinde herhangi bir nevide ikame kantlayc belgeler.

Sergiler

MADDE 15 (1) Taraf lkelerin birinden bir baka lkeye sergilenmek zere gnderilen ve sergi sonrasnda dier Taraf lkeye ithal edilmek zere satlan meneli rnler, yetkili makamlarn;

a) Bir ihracatnn bu rnleri bir Taraf lkeden serginin yapld lkeye nakletmesi ve orada sergilemesi,

b) rnlerin ayn ihracat tarafndan dier Taraf lkedeki bir kimseye satld veya tasarrufuna verildii,

c) rnlerin sergi sresi iinde veya sergiden hemen sonra, sergilenmek zere gnderildii durumunu koruyarak sevk edildii,

) rnlerin sergilenmek zere gnderildikleri andan itibaren, bu sergide tehir edilmek dnda baka bir amala kullanlmad,

hususlarnda tatmin edilmesi kaydyla ithallerinde Anlama hkmlerinden yararlanr.

(2) Bu Ynetmelik hkmlerine uygun olarak dzenlenen veya hazrlanan mene ispat belgesi, normal usullere uygun olarak ithalat lke gmrk yetkililerine ibraz edilir. Bu belge zerinde serginin ad ve adresi belirtilir. Gerektii takdirde rnlerin durumu ve sergilenmelerine ilikin koullar hakknda ek kantlayc belgeler istenebilir.

(3) zel amala yabanc rn satmak zere kurulmu iyeri veya maazalarda dzenlenmemi olan, sresi zarfnda eyann gmrk denetimi altnda kald her trl ticaret, sanayi, tarm ve el sanatlar sergi, fuar veya benzeri umumi gsterilere birinci fkra hkmleri uygulanr.

BENC BLM

Eyann Meneinin spat, Mene spat Belgesinin Dzenlenmesi ve

Vize lemleri

Mene spat Belgesi

MADDE 16 (1) ran meneli rnler, ithal edilmeleri esnasnda bir rnei Ekte yer alan Mene spat Belgesinin ibraz zerine Anlamadan yararlanr.

Mene spat Belgesinin ekli, basm ve datlmas

MADDE 17 (1) Mene spat Belgesi ve Bavuru Formu, Ekte yer alan basm talimatna ve rnee uygun olarak ve seri numaralar verilerek Bakanlk veya Bakanlka yetkilendirilen kurulularca bastrlr ve ihtiyaca gre datlr.

(2) Mene spat Belgesi yalnzca ihracat veya ihracatnn gmrk beyannamesini imzalamakla yetkili kanuni temsilcisi tarafndan, Mene spat Belgesi ile Mene spat Belgesi bavuru formunun bu Ynetmelie uygun olarak doldurulmas suretiyle yazl bavurusu zerine dzenlenir.

Mene spat Belgesi dzenlenme ilemleri

MADDE 18 (1) hracatlar veya yetkili kanuni temsilcileri Mene spat Belgesi ve Mene spat Belgesi bavuru formlarn, bu belgelerin arka sayfasnda yazl kurallara uygun olarak doldurur.

(2) Bu maddenin birinci fkras hkmlerine gre;

a) Belgeler, Taraf lkelerin resm dillerinden birinde veya ngilizce olarak ihracat lkenin ulusal mevzuat hkmleri erevesinde doldurulur.

b) Belgeler, yaz makinesi veya elle doldurulabilir. Elle doldurulmalar halinde mrekkepli kalem ve matbaa harfleri kullanlr.

c) Belge zerinde silinti ve birbiri zerine yazlm szck ve ilaveler bulunamaz ve deiiklikler doru olmayan kaytlarn zeri izilerek gerekli dzeltmelerin eklenmesi suretiyle yaplr. Bu ekilde yaplan dzeltmelerin belgeyi dzenleyen kii tarafndan imzalanmas ve gmrk idaresi tarafndan tasdik edilmesi gerekir.

) Belgelerde kaytl her bir maddeye sra numaras verilir ve madde aralarnda boluk braklmaz. Son kaydn hemen altna sonradan bir ilave yaplmasn nlemek zere yatay bir izgi ekilerek kullanlmayan yerler apraz bir izgiyle iptal edilir.

d) Belgelerde kaytl eyann, tannmalarna olanak verecek kesinlikte ve ticari deyimleri ile hibir tereddde yer vermeyecek aklkta cins, nevi, nitelik ve miktar olarak ayrntl bir biimde beyan edilir.

(3) hracatlar veya yetkili kanuni temsilcileri, Mene spat Belgesi bavuru formlarnn arka yznde yer alan hracat Beyannda belirtilen hususlar yer ve tarih belirterek imzalar.

hracatnn ibraz ykmll

MADDE 19 (1) Mene spat Belgesi dzenlenmesi iin bavuruda bulunan ihracat, bu belgeleri dzenleyecek gmrk idarelerinin veya Bakanlka yetkilendirilen kii veya kurulularn talep edebilecei, sz konusu rnn mene stats ile bu Ynetmeliin dier hkmlerinin yerine getirilmi olduunu tevsik eden ilgili bilgi ve belgeleri vermekle ykmldr.

Bavurunun deerlendirilmesi

MADDE 20 (1) hracatlar veya yetkili kanuni temsilcileri tarafndan 18 inci madde hkmlerine uygun olarak doldurulan ve imzalanan bavuru formlar ile belgeler gmrk idarelerine veya Bakanlka yetkilendirilen kii veya kurululara verilir.

(2) Gmrk idareleri veya Bakanlka yetkilendirilen kii veya kurulular, bavuru formlar ile Mene spat Belgesinin kurallara uygun olarak doldurulup doldurulmadn kontrol edip belgede kaytl eyann 5 veya 6 nc madde hkmleri gereince Trkiye meneli olduu veya sayld hususunda, ihracata ait dier evrak da inceleyerek kesin bir kanya vardktan sonra gerekli ilemleri tamamlar.

Mene spat Belgesinin gmrk idaresince incelenmesi

MADDE 21 (1) Gmrk idareleri, 20 nci madde hkmleri erevesinde bavurunun deerlendirilmesini mteakip;

a) Mene spat Belgesinin bu Ynetmelikteki artlara uygun olup olmadn, zellikle rnn tanm iin ayrlm bulunan boluun her trl sahte ilaveler yaplmas imknn ortadan kaldracak ekilde doldurulup doldurulmadn,

b) hra konusu eyann cins, nevi, nitelik ve miktar itibariyle dolam belgesindeki kaytlara uygun olup olmadn,

c) hra konusu eyann meneli olduunu veya sayldn,

rn ve imalatnda kullanlan girdilere ait dier evrakn yan sra, nakliyeciler tarafndan verilen kara, demiryolu, hava ve deniz tamalarna ilikin konimento, manifesto, yk senetleri, fatura ve beyannameye eklenen dier belgeleri ve gerektiinde muhasebe kayt ve defterlerini incelemek ve ihra konusu eyay 7/10/2009 tarihli ve 27369 mkerrer sayl Resm Gazetede yaymlanan Gmrk Ynetmeliindeki esaslara gre muayene etmek suretiyle kontrol eder.

(2) Bu ekilde EUR.1 Dolam Belgesinin kontrol yapldktan sonra 22 nci madde hkmleri uyarnca vize ilemine geilir.

Mene spat Belgesinin vize edilmesi

MADDE 22 (1) hracatlar tarafndan vize edilmek zere ibraz olunan, usulne uygun olarak doldurulmu Mene spat Belgesi, 20 ve 21 inci maddeler uyarnca yaplacak deerlendirme ve incelemelerin uygun sonu vermesi halinde gmrk idarelerince vize edilir.

(2) Mene spat Belgesinin gmrk idaresince vize edilmesini talep etme hakk, bizzat ihracatya veya gmrk beyannamelerini imzalamaya yetkili kanuni temsilcisine aittir. Yetkili olmayan kimseler tarafndan yaplan vize talepleri, gmrk idaresince reddedilir.

(3) Mene spat Belgesinin gmrk vizesine ayrlm (11) numaral kutusunun doru olarak ve noksansz doldurulmas arttr. Yanl veya noksan yaplan vize ilemi belgeyi geersiz klar ve sonradan kontrol sebeplerinden birini tekil eder.

(4) Gmrk idareleri, Mene spat Belgesindeki (11) numaral vize kutusuna; gmrk beyannamesinin tarihi, says ve gmrk idaresinin ak posta adresini, yaz makinesi veya mrekkepli kalemle ve matbaa harfleriyle okunabilecek ekilde olmasna zen gstererek yazar ve idarenin okunabilir mhrn iaretli blmdeki yere basarak, tarih, imza ve kae koymak suretiyle vize ilemini tamamlar.

(5) Mene spat Belgesi Anlama ile salanan tercihli ticarette yazl delil olarak ancak gmrk idaresinin vizesi ile hkm ifade edeceinden, dzenlenme ilemi vize ile tamamlanm olur.

(6) Dzenlenen Mene spat Belgesi fiili ihra gerekletii veya kesinletii anda ihracatya verilmek zere hazr bulundurulur.

(7) Biri beyaz zerine yeil menevi zeminli, drd beyaz olan be nshalk takm halindeki dolam belgesinin nshalarnn hangi birimlere verileceini Bakanlk belirler.

ALTINCI BLM

Mene spat Belgesinin Sonradan Verilmesi, kinci Nsha

Dzenlenmesi ve Deitirilmesi

Mene spat Belgesinin sonradan verilmesi

MADDE 23 (1) 22 nci madde hkmlerine istisna olarak, Mene spat Belgesi; hata, istenmeyerek yaplan ihmal veya zel durumlar nedeniyle ihra annda dzenlenmemi olmas veya Mene spat Belgesinin dzenlenmi, ancak teknik nedenlerle ithalatta kabul edilmemi olduu hususu, gmrk idarelerine veya Bakanlka yetkilendirilen kii veya kurululara tatmin edici bir ekilde ispat edilmesi halinde ait olduu rnn ihracndan sonra dzenlenebilir.

(2) Birinci fkrada belirtilen durumlarda bizzat ihracat veya gmrk beyannamelerini imzalamaya yetkili kanuni temsilcisi eyann cinsi, nevi, nitelii ve miktarn, ambalaj eklini, marka ve numaralarn, iaretlerini, k ileminin yapld gmrk idaresinin adn, gmrk beyannamesinin tarih ve saysn belirterek yazl talepte bulunur. Sz konusu eya iin ihra srasnda Mene spat Belgesi verilmediini veya Mene spat Belgesinin ran yetkili makamlarnca teknik nedenlerle kabul edilmediini sebepleri ile birlikte yazl olarak beyan eder. Usulne uygun olarak doldurulmu Mene spat Belgesi ve bavuru formunu imzalayp talep yazsna ekler.

(3) Bu maddede belirtilen artlar yerine getiren ihracatnn veya gmrk beyannamelerini imzalamaya yetkili kanuni temsilcisinin talebi, ilgili gmrk idareleri veya Bakanlka yetkilendirilen kii veya kurulular tarafndan incelenir. Sz konusu ihra eyasna ait gmrk beyannamesi ve ekleri dier evrak ile varsa bu ileme dair dosyalarn incelenmesi ve kontrol sonucunda, ihracatnn beyanna tamamen uygun olduu anlald takdirde Mene spat Belgesi verilir ve vize edilir.

(4) hracattan sonra verilen Mene spat Belgesinin (7) numaral Gzlemler balkl kutusuna, belgenin sonradan verildiini belirtmek zere ngilizce ISSUED RETROSPECTIVELY ifadesi yazlr.

kinci nsha Mene spat Belgesi dzenlenmesi

MADDE 24 (1) Mene spat Belgesinin alnma, kaybedilme ve hasar grmesi hallerinde ihracat veya gmrk beyannamelerini imzalamaya yetkili kanuni temsilcisi, ilk belgeyi dzenleyen gmrk idaresine veya Bakanlka yetkilendirilen kii veya kurululara bavurarak belgenin ikinci bir nshasnn dzenlenmesini talep edebilir.

(2) Gmrk idareleri, kendilerinde bulunan ve ihra ilemi yaplm olan eyaya ait belgelere ve ilk belgeye uygun olarak dzenlendiini tespit ettikten sonra ikinci nsha Belgenin vize ilemini yapar.

(3) Ancak gmrk vizesi kutusuna vize tarihi olarak hkm ifade etmek zere, ilk dolam belgesinin vize tarihi ve seri numaras yazlr.

(4) hracattan sonradan verilen Mene spat Belgesinin (7) numaral Gzlemler balkl kutusuna, Belgenin ikinci nsha olduunu belirtmek zere ngilizce DUPLICATE ifadesi yazlr.

Mene spat Belgesinin deitirilmesi

MADDE 25 (1) Meneli rnler Gmrk daresinin kontrol altnda iken rnn tamamnn veya bir blmnn Trkiye iinde baka bir yere gnderilmesi gerektii durumda, gnderilecek ksm iin asl belge yerine gemek zere bir veya birden ok mfrez Mene spat Belgesi dzenlenir ve durum esas Mene spat Belgesi zerine kayt dlr.

(2) Mfrez Mene spat Belgesi dzenlenme talebi eyay kontrol altnda bulunduran gmrk idaresine yazl olarak yaplr. lgili idare tarafndan gerekli her trl inceleme yaplarak bu Ynetmelik hkmlerine uygun olmas halinde talep yerine getirilir.

(3) Dzenlenen mfrez belge Ynetmelik hkmlerinin uygulanmasnda Mene spat Belgesi olarak kabul edilir.

(4) Esas Mene spat Belgesinin tarih ve seri numaras mfrez belgenin veya belgelerin (7) numaral Gzlemler kutusuna yazlr, aslna ve tm nshalarna MFREZ BELGEDR kaesi baslr.

(5) Gmrk idaresi, esas mene ispat belgesi ile buna dayanlarak dzenlenen yeni belgenin veya belgelerin beyaz nshasn muhafaza eder.

YEDNC BLM

braz

Mene spat Belgelerinin geerlilii

MADDE 26 (1) Mene spat Belgesi, ihracat lkedeki vize tarihinden itibaren alt ay geerli olur ve bu sre zarfnda ithalat lkenin yetkili makamlarna ibraz edilmesi gerekir.

(2) thalat lkenin yetkili makamlarna ibraz edilecek mene ispat belgeleri, istisnai durumlar nedeniyle, birinci fkralarda belirtilen sreden sonra da, uygulanan tercihli muamele erevesinde kabul edilebilir.

(3) Dier ge ibraz hallerinde, ithalat lkenin yetkili makam, eyann belirtilen son tarihten nce gmre sunulmu olmas kaydyla mene ispat belgelerini kabul edebilir.

(4) Mene spat Belgelerinin ibraz sresinden sonra tercihli muameleden yararlanmas iin, bu srenin bitiminden nce eyann gmre gelmi ve yine bu sreden nce ithalat veya gmrk beyannamesini imzalamaya yetkili kanuni temsilcisi tarafndan yazl olarak ilgili gmrk idaresine bavurulmu olmas gerekmektedir.

(5) lgili gmrk idaresi durumu bal olduu gmrk ve ticaret blge mdrlne intikal ettirir. lgili gmrk ve ticaret blge mdrl konuyu inceleyerek mcbir sebep ve olaanst hal mevcudiyetine kanaat getirir ve ek sre istemine ilikin gerekeleri hakl bulur ise Belgenin sresini en ok bir ay uzatabilir.

Mene spat Belgesinin ibraz

MADDE 27 (1) Mene spat Belgeleri, gmrk mevzuat ve ilgili mevzuat gereince ibraz edilir. thalat Gmrk daresi, mene ispat belgelerinin tercmesini talep edebilir. Ayrca idare beyannameye ek olarak ithalatdan eyann Anlamann koullarna uygunluunu gsteren yazl bilgi ve belgeleri talep edebilir.

(2) Eyann tercihli rejiminden yararlanmasn teminen ibraz gereken Mene spat Belgesinin, bu belgeyle ilgili eyann fiili ithalinden evvel veya fiili ithali srasnda ibraz edilememesi ve ilgili ithalat tarafndan eyann bekletilmeden ithalinin istenilmesi durumunda, tercihli rejim uygulanmaz ve indirimsiz vergi nispetleri zerinden tahakkuk yaplarak vergiler kesin olarak tahsil edilir. Ancak bu kabil eyann fiili ithalini mteakip sreleri ierisinde, usulne uygun Mene spat Belgesi ilemi yapan gmrk idaresine ibraz olunduu takdirde; ibraz olunan Mene spat Belgesinin ithal edilen eyaya ait olduunun gmrk beyannamesi ve ekleri belgelerle karlatrlarak anlalmas ve belgenin geerlilik sresinin geirilmemi olduunun tespiti kaydyla tercihli vergi oranna gre hesaplanan vergi tutarlar ile tercihsiz vergi oranna gre hesaplanan vergi tutarlar arasndaki fark mkelleflerine iade edilir.

Paralar halinde ithalat

MADDE 28 (1) thalatnn talebi zerine ve Bakanlka belirlenen artlara binaen, Armonize Sistemin 2(a) Genel Kural anlamndaki birletirilmemi veya monte edilmemi halde olan ve Armonize Sistemin XVI nc ve XVII nci blmlerinde ya da 7308 ve 9406 nolu pozisyonlarnda yer alan rnlerin, paralar halinde ithal edilmesi halinde, bu tr rnler iin tek bir Mene spat Belgesi, ilk parann ithalat esnasnda gmrk idaresine verilir.

Destekleyici belgeler

MADDE 29 (1) Aada saylan belgeler, bir Mene spat Belgesi kapsamndaki rnlerin Trkiye meneli olduunu ve bu Ynetmeliin dier koullarn yerine getirdii hususlarn desteklemek amacyla, 19 uncu maddede belirtilen belgeler arasndadr:

a) hracat veya tedariki tarafndan sz konusu eyann elde edilmesi iin gerekletirilen ilemleri dorudan kantlayc nitelikte, rnein ihracat veya tedarikinin hesaplarnda veya kendi muhasebe kaytlarnda yer alan bilgi ve belgeler.

b) Trkiyede dzenlenmi veya hazrlanm, imalatta kullanlan girdilerin mene statsn tevsik eden, ulusal mevzuat uyarnca kullanlan belgeler.

c) Trkiyede dzenlenmi veya hazrlanm, girdiler zerinde Trkiyede yaplan iilik veya ilemi kantlayan, mevzuat uyarnca kullanlan belgeler.

) randa 1 inci maddede belirtilen Ek-IIye uygun olarak dzenlenmi olan Mene spat Belgesi.

Mene spat Belgeleri ile destekleyici belgelerin muhafazas

MADDE 30 (1) Yrrlkteki kanunlarda ngrlen sreler sakl kalmak zere;

a) Mene spat Belgesi dzenlenmesi iin bavuruda bulunan ihracat, 19 uncu maddede belirtilen belgeleri,

b) Mene spat Belgesini dzenleyen gmrk idaresi veya Bakanlka yetkilendirilen kii veya kurulular, 17 nci maddede belirtilen bavuru formunu ve bavuru srasnda firma tarafndan kendilerine sunulan dier tm vesaiki,

c) thalat Gmrk daresi, kendilerine ibraz edilen Mene spat Belgesini,

en az yl muhafaza eder.

Farkllklar ve ekli hatalar

MADDE 31 (1) Mene ispat belgelerindeki beyanlar ile rnlerin ithalat ilemlerini yerine getirmek amacyla gmrk idarelerine ibraz edilen belgelerdeki ifadeler arasnda kk farkllklarn bulunmas, belgenin gmre sunulan rnlere tekabl ettiinin kesin olarak ortaya konmas kaydyla, sz konusu mene ispat belgelerinin geerliliini kendiliinden ortadan kaldrmaz.

(2) Mene ispat belgeleri zerindeki ifadelerin doruluu zerinde phe yaratmas sz konusu olmayan, daktilo hatas gibi bariz maddi hatalar, bu belgelerin reddedilmesini gerektirmez.

SEKZNC BLM

Yetkili Makamlar Arasnda Karlkl birlii

Mhr ve adreslerin iletilmesi

MADDE 32 (1) Taraf lkelerin yetkili makamlar, kendi idarelerinde Mene spat Belgesi vize ederken kullandklar mhrlerin rnek basklarn, Mene spat Belgelerinin kontrolnden sorumlu yetkili makamlarnn adreslerini birbirlerine iletir.

Karlkl yardm

MADDE 33 (1) Taraf lkeler, yetkili makamlar vastasyla birbirlerine Mene spat Belgelerinin geerliliklerinin ve bu belgelerde yer alan bilgilerin doruluunun kontrolnde yardmc olur.

Sonradan kontrol talebi

MADDE 34 (1) thalat lke yetkili makamlar, Mene spat Belgelerinin sonradan kontroln talep edebilir.

(2) thalat lke yetkili makam, ihracat lke yetkili makamnca verilen Mene spat Belgelerinin gereklii veya eyann gerek meneine ilikin bilgilerin doruluu hakknda makul bir phesi olduunda veya sondaj usul ile yapaca kontrol sonucunda anlan belgeleri sonradan kontrol talebi ile 25 inci madde hkmleri erevesinde vizeyi yapan ihracat lke yetkili makamna geri gnderir.

(3) thalat lke yetkili makamlar Mene spat Belgesi ve fatura yahut bu belgelerin birer kopyasn, gerektiinde aratrmann gerekelerini de belirterek ihracat lkenin yetkili makamlarna geri gnderir. Mene ispat belgesinde yer alan bilgilerin doru olmad kanaatini uyandran elde edilmi tm belge ve bilgi, kontrol talebini desteklemek zere gnderilir.

(4) Sonradan kontrol ilemleri veya eldeki baka bilgilerden bu Ynetmelik hkmlerinin ihlal edildiinin anlalmas durumunda Gmrk daresi, resen veya rann talebi zerine inceleme yapar ya da bu tr bir ihlalin belirlenmesi ve nlenmesine ynelik olarak ivedi bir inceleme balatr.

Sonradan kontrol ilemleri

MADDE 35 (1) Mene spat Belgelerinin kontrol talebi, bu belgelerin Bakanla gnderilmesi suretiyle yaplr.

(2) Mene spat Belgelerinin kontrol talebi; (13) numaral kutunun, kontrol talebinde bulunan ithalat lke yetkili makamnn ad ve ak posta adresi, yaz makinesi veya mrekkepli kalemle ve matbaa harfleri ile yazlarak doldurulmas suretiyle yaplr.

(3) Kontrol talebinde bulunulan yer ve tarih belirtilip mhr, imza ve kae koymak suretiyle onaylanr.

Sonradan kontrol talebinin incelenmesi

MADDE 36 (1) Kontrol, ihracat lke yetkili makam tarafndan yaplr. Bu amala, ihracat lke yetkili makam, her trl delil talep etme ve ihracatnn hesaplarn denetleme veya gerekli grd dier kontrolleri yapabilme yetkisine sahiptir.

(2) hracat lke yetkili makamlar Mene spat Belgesinin kontrol sonucunu (14) numaral blm aadaki ekilde doldurmak suretiyle belirtir:

a) Birinci veya ikinci maddelerden uygun olann nne (x) iareti konur,

b) Kontrol yapan yetkili makamn ad ve kontrol tarihi yazlr,

c) Okunabilir mhr, imza ve kae koymak suretiyle onaylanr.

Sonradan kontrol sonular

MADDE 37 (1) Sonradan kontrol talebinde bulunan ithalat lke yetkili makam, kontrol sonucundan en ksa zamanda haberdar edilir.

(2) Kontrol sonularnda, belgelerin gerek olup olmad, sz konusu rnlerin Taraf lkelerden biri meneli olarak kabul edilip edilemeyecei ve bu Ynetmeliin dier hkmlerine uygun olup olmad hususlar aka belirtilir.

(3) thalat lke yetkili makamna ibraz edilen Mene spat Belgesinin sonradan kontrol ilemine tabi tutulmas halinde, sz konusu belge kapsam eyann kanuni vergisi ile tercihli vergisi arasndaki fark kadar nakit veya teminat mektubu alnarak, eyann gmrk ilemleri tamamlanr. Sonradan kontrol amacyla gnderilen dolam belgelerinin, ihracat lke yetkili makamnca doruluunun teyidi yaplarak geri gnderilmesinden sonra teminata balanan gmrk vergileri iade edilir.

(4) Makul phe durumlarnda, on ay iinde cevap alnamamas veya cevapta sz konusu belgelerin doruluunun ya da rnlerin gerek meneinin tespitine imkn verecek lde yeterli bilginin bulunmamas halinde, talepte bulunan ithalat lke yetkili makamlar, istisnai durumlar hari olmak zere sz konusu eyaya Anlama hkmlerinin uygulanmasn reddedebilir.

Anlamazlklarn zm

MADDE 38 (1) 33 ila 37 nci maddelerde belirtilen kontrol usulleriyle ilgili olarak, kontrol talebinde bulunan gmrk idaresi ile bu kontroln yaplmasndan sorumlu gmrk idaresi arasnda zmlenemeyen bir anlamazln meydana gelmesi veya Anlamann bu hususlara dair maddelerinin yorumlanmasna ilikin bir soru hsl olmas halinde, bu hususlar, Anlamann 19 uncu maddesinin yedinci fkras uyarnca kurulan Ortak Komitenin bir alt-komitesi olarak kurulan Gmrk ve Mene Konular Alt Komitesine sunulur.

(2) thalat ile ithalat gmrk idaresi arasnda kabilecek her trl anlamazlk, ilgili mevzuat erevesinde zlr.

DOKUZUNCU BLM

eitli ve Son Hkmler

Cezalar

MADDE 39 (1) Bu Ynetmelik hkmlerine aykr fiiller hakknda, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayl Gmrk Kanunu, 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayl Kaaklkla Mcadele Kanunu ile yrrlkteki ilgili dier mevzuat hkmleri uygulanr.

Serbest blgeler

MADDE 40 (1) Yetkili Gmrk daresi, nakliyeleri esnasnda bir serbest blgeyi kullanan ve bir mene ispat belgesi kapsamnda ticarete konu olan eyann baka eyayla deitirilmemesinin veya hasara uramasn nleyici normal ilemler dndaki herhangi bir ileme tabi tutulmamasnn temini konusundaki her trl tedbiri alr.

(2) Birinci fkra hkmlerine istisna olarak, Taraf lkelerden biri meneli herhangi bir rn, bir mene ispat belgesi kapsamnda bir serbest blgeye ithal edildii ve bir iilik veya ilemden geirildii takdirde, tatbik edilmi olan iilik veya ilemin bu Ynetmelik hkmlerine uygun olmas kouluyla, ihracatnn talebi zerine yeni bir Mene spat Belgesi, ilgili gmrk idaresi veya Bakanlka yetkilendirilen kii veya kurulular tarafndan dzenlenir.

Transit haldeki veya antrepodaki eyaya ilikin geici hkmler

MADDE 41 (1) Bu Ynetmelik hkmlerine uygun olan ve Anlama'nn yrrle girdii tarihte transit halinde olan ya da antrepolarda veya serbest blgelerde geici depolanan eyaya, ithalat lkenin gmrk idaresine sz konusu tarihten itibaren drt ay iinde, eyann 14 nc madde hkmleri erevesinde dorudan nakledilmi olduunu gsteren belgelerle beraber ihracat lkenin gmrk idaresince sonradan verilmi bir Mene spat Belgesinin sunulmas kaydyla tercihli rejim uygulanabilir.

Dier hususlar

MADDE 42 (1) Bu Ynetmelikte yer almayan hususlar hakknda 7/10/2009 tarihli ve 27369 mkerrer sayl Resm Gazetede yaymlanan Gmrk Ynetmeliinin ilgili hkmleri uygulanr.

Yrrlk

MADDE 43 (1) Bu Ynetmelik 1/1/2015 tarihinden geerli olmak zere yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 44 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Gmrk ve Ticaret Bakan yrtr.

 

Ekleri iin tklaynz