30 Ocak 2015 CUMA

Resm Gazete

Say : 29252

TEBL

zelletirme daresi Bakanlndan:

KARAR

TARH : 29/1/2015

KARAR NO : 2015/B-K-09

KONU : Tanmaz zelletirilmesi

zelletirme daresi Bakanl (dare)nca;

zelletirme kapsam ve programnda bulunan tta Gayrimenkul A.. (Kurulu) 05/01/2015 tarih ve 000002 sayl yazsna istinaden,

1. darece, 4046 sayl Kanunun 4nc maddesinin son fkrasna istinaden verilen sat yetkisi kapsamnda, Kurulu tarafndan yaplan ihale sonucunda, hale Komisyonunca; Krkkale ili, Yahihan ilesi, Merkez Mahallesi, 662 ada, 2 no.lu parseldeki 3.181,00 m2 yzlml Konut Alt Ticaret Alan imarl tanmazn 2.029/3.181 oranndaki hissesinin (Hisse) zelletirilmesi ihalesinde 1.520.000.- (Birmilyonbeyzyirmibin) Trk Liras bedelle en yksek teklifi veren Kahyaoullar Nakliye Petrol rnleri Tamaclk Sanayi ve Ticaret Limited irketine hale artnamesi erevesinde satlmasna, Kahyaoullar Nakliye Petrol rnleri Tamaclk Sanayi ve Ticaret Limited irketinin szlemeyi imzalamaktan imtina etmesi veya dier ykmllkleri yerine getirmemesi halinde, geici teminatnn Kuruluumuz lehine irat kaydedilmesine ve 1.510.000.- (Birmilyonbeyzonbin) Trk Liras bedelle ikinci yksek teklifi veren Ziya AKYNne hale artnamesi erevesinde satlmasna, Ziya AKYNn szlemeyi imzalamaktan imtina etmesi veya dier ykmllkleri yerine getirmemesi halinde, geici teminatnn Kurulu lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline eklinde verilen kararn onaylanmasna,

2. bu Karar gereinin ve sata konu hissenin devir ilemlerinin hale artnamesindeki hkmler dorultusunda Kurulu tarafndan yerine getirilmesine,

YKnn 13/01/1998 tarih, 98/03 sayl Kararna istinaden karar verilmitir.