30 Ocak 2015 CUMA

Resm Gazete

Say : 29252

TEBL

zelletirme daresi Bakanlndan:

KARAR

TARH : 29/1/2015

KARAR NO : 2015/B-K-06

KONU : Tanmaz zelletirilmesi

zelletirme daresi Bakanl (dare)nca;

zelletirme kapsam ve programnda bulunan tta Gayrimenkul A.. (Kurulu) 05/01/2015 tarih ve 000002 sayl yazsna istinaden,

1. darece, 4046 sayl Kanunun 4nc maddesinin son fkrasna istinaden verilen sat yetkisi kapsamnda, Kurulu tarafndan yaplan ihale sonucunda, hale Komisyonunca; Kahramanmara ili, Trkolu ilesi, Trkolu (Merkez) 124 ada, 1 no.lu parseldeki 267,50 m yzlml tanmaz zerindeki; 1/29 arsa payl, Zemin Kat 2 ve 1/29 arsa payl, Zemin Kat 5 bamsz blm no.lu dkkanlarn zelletirilmesi ihalesinde 222.000.- (kiyzyirmiikibin) Trk Liras bedelle en yksek teklifi veren Mehmet Ali KURTULMUޒa hale artnamesi erevesinde satlmasna, Mehmet Ali KURTULMUޒun szlemeyi imzalamaktan imtina etmesi veya dier ykmllkleri yerine getirmemesi halinde, geici teminatnn Kurulu lehine irat kaydedilmesine ve 221.000.- (kiyzyirmibirbin) Trk Liras bedelle ikinci yksek teklifi veren Adem KARACAya hale artnamesi erevesinde satlmasna, Adem KARACAnn szlemeyi imzalamaktan imtina etmesi veya dier ykmllkleri yerine getirmemesi halinde, geici teminatnn Kurulu lehine irat kaydedilmesine ve 220.000.- (kiyzyirmibin) Trk Liras bedelle nc yksek teklifi veren smail TANSELe hale artnamesi erevesinde satlmasna, smail TANSELin szlemeyi imzalamaktan imtina etmesi veya dier ykmllkleri yerine getirmemesi halinde, geici teminatnn Kurulu lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline eklinde verilen kararn onaylanmasna,

2. bu Karar gereinin ve sata konu tanmazn devir ilemlerinin hale artnamesindeki hkmler dorultusunda Kurulu tarafndan yerine getirilmesine,

YKnn 13/01/1998 tarih, 98/03 sayl Kararna istinaden karar verilmitir.