30 Ocak 2015 CUMA

Resm Gazete

Say : 29252

TEBL

zelletirme daresi Bakanlndan:

KARAR

TARH : 29/1/2015

KARAR NO : 2015/B-K-04

KONU : Tanmaz zelletirilmesi

zelletirme daresi Bakanl (dare)nca;

zelletirme kapsam ve programnda bulunan tta Gayrimenkul A.. (Kurulu) 05/01/2015 tarih ve 000002 sayl yazsna istinaden,

1. darece, 4046 sayl Kanunun 4nc maddesinin son fkrasna istinaden verilen sat yetkisi kapsamnda, Kurulu tarafndan yaplan ihale sonucunda, hale Komisyonunca; Van ili, Tuba ilesi, Yeilsu Mahallesi, 780 no.lu parseldeki 7.400,00 m yzlml tanmazn zelletirilmesi ihalesinde 114.000.- (Yzondrtbin) Trk Liras bedelle en yksek teklifi veren Gltepe Is Teknik Mhendislik naat Taahht ve malat Sanayi ve Ticaret Limited irketine hale artnamesi erevesinde satlmasna, Gltepe Is Teknik Mhendislik naat Taahht ve malat Sanayi ve Ticaret Limited irketinin szlemeyi imzalamaktan imtina etmesi veya dier ykmllkleri yerine getirmemesi halinde, geici teminatnn Kurulu lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline eklinde verilen kararn onaylanmasna,

2. bu Karar gereinin ve sata konu tanmazn devir ilemlerinin hale artnamesindeki hkmler dorultusunda Kurulu tarafndan yerine getirilmesine,

YKnn 13/01/1998 tarih, 98/03 sayl Kararna istinaden karar verilmitir.