29 Ocak 2015 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 29251

TEBL

Gmrk ve Ticaret Bakanlndan:

GMRK GENEL TEBL

(TIR LEMLER)

(SER NO: 3)

Ama ve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Tebli ile karayoluyla uluslararas tamaclkta gmrk kontrollerinin etkinliinin artrlmas ile gvenli tamaclk yaplabilmesine ynelik olarak Trkiye Gmrk Blgesinde karayoluyla transit eya tayan tat aralarnn konaklama yapabilecei konaklama yerlerine ilikin usul ve esaslar belirlenmitir.

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Tebli, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayl Gmrk Kanununun 91 inci maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Konaklama yerleri

MADDE 3 (1) Trkiye Gmrk Blgesinde karayoluyla transit eya tayan tat aralar, sadece bu Tebli hkmleri ile belirlenen konaklama yerlerinde konaklayabilir.

Konaklama yeri olunabilmesi iin gerekli koullar

MADDE 4 (1) Konaklama yerlerinin aadaki koullar tamas gerekir.

a) 31/12/2010 tarihli ve 27802 sayl 5 inci mkerrer Resm Gazetede yaymlanan Gmrk Genel Teblii (Tr lemleri) (Seri No: 1)nin ek-5 ve ek-6snda yer alan gzergahlar zerinde yer almas,

b) Yirmi drt saat gvenlik grevlisi bulundurulmas,

c) Park yeri ve tesislerin etrafnda gvenlii salayacak evre duvar veya tel rg bulunmas,

) Genel zellikleri ek-1de belirtilen konaklama yerine giri ve k yollar ile transit aralarn park yerlerinde, aralarn n ve arka cephelerini gsterecek a ve pozisyonda, ayrca yirmi drt saat sresince plaka ve kii egalini tanmlamaya imkan verecek netlikte IP (dijital) teknoloji en az HD (720p) grnt znrlne sahip kameralar ve geriye dnk en az otuz gn sreli grntleri kaydedebilen kayt niteleri ile tm sistemin kesintisiz g kaynana bal olduu kamera sistemi ile yirmi drt saat ilgili tesisten izlenebilmesi ve Bakanlka internet veya dier balant yaplar zerinden takip edilmesine imkan tannmas,

d) Giri k yerleri de dahil olmak zere yeterli aydnlatma dzeyine sahip olmas,

e) Transit eya tayan tat aralarnn park edebilmesi iin ayrlm en az on be aralk park yerinin bulunmas.

Gvenlik koullarn tayan konaklama yerlerinin yerinde incelenmesi

MADDE 5 (1) Bu Tebli hkmleri uyarnca konaklama yeri izni almak isteyen firmalar, firma sahibi ya da temsile yetkili kiilerce doldurulacak ek-2de yer alan bavuru formu ve imza sirkleri ile birlikte bu yerin bulunduu yere en yakn Gmrk Mdrlne yazl olarak bavurur.

(2) Bavurunun alnd tarihi takip eden on be gn iinde ilgili gmrk ve muhafaza personelince oluturulacak bir heyet marifetiyle bu yer incelenir. Yaplan inceleme sonucunda ek-3te yer alan deerlendirme formu doldurulur ve bu yerin 4 nc maddede belirtilen koullar tayp tamad incelemenin yapld tarihi izleyen be gn iinde bavuru sahibine yazl olarak bildirilir.

Konaklama yeri olarak izin verilen yerlerin duyurulmas

MADDE 6 (1) Gmrk Mdrlnce konaklama yeri olarak izin verilen yerlere ilikin adres ve iletiim bilgileri Gmrkler Genel Mdrl ile Gmrkler Muhafaza Genel Mdrlne bildirilir. Gmrkler Genel Mdrlnce bu tesislere ilikin bilgiler Ulatrma, Denizcilik ve Haberleme Bakanl ile kefil kurulua bildirilir ve Bakanlk kurumsal internet sayfasnda yaynlanarak duyurulur.

(2) Trkiye Gmrk Blgesine ilk giri gmrk idaresince karayoluyla transit eya tayan tat aralarna, konaklama yaplabilecek yerlere ilikin bilgileri ieren liste verilir.

(3) Konaklama yeri olarak faaliyetine izin verilmi yerlerde yol kenarna 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayl Karayollar Trafik Kanunu hkmlerine uygun olarak ek-4te yer alan levha konulur.

Konaklama yerlerinin kontrol

MADDE 7 (1) Konaklama yeri olarak faaliyetine izin verilmi olan yerlerin 4 nc maddede belirtilen koullar tamaya devam edip etmedii ilgili Gmrk Mdrlnce ylda en az iki kere kontrol edilir ve kontrole ilikin sonular bal bulunduu Gmrk ve Ticaret Blge Mdrlne bildirilir. Koullar tamad tespit edilen konaklama yerine ilikin verilen izin Gmrk Mdrlnce geri alnr ve Gmrkler Genel Mdrl ile Gmrkler Muhafaza Genel Mdrlne bildirilir.

Bildirim ykmll

MADDE 8 (1) zin sahibi firma, 4 nc maddede belirtilen koullardan herhangi birinin karlanamamas halinde, bu durumu derhal ilgili Gmrk Mdrlne bildirir.

(2) zin sahibi firma, konaklama yerinde Gmrk Kanunu ve 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayl Kaaklkla Mcadele Kanununun transit hkmlerine aykr bir eylem veya ilem yapldn tespit etmesi durumunda, gecikmeksizin ilgili Gmrk Mdrlne bildirimde bulunmak zorundadr.

Usulszlk tespit edilmesi

MADDE 9 (1) Konaklama yeri olarak faaliyetine izin verilmi yerlerde gmrk ilemleri asndan herhangi bir usulszlk tespit edilmesi halinde, konaklama yeri izni geri alnr ve Gmrkler Genel Mdrl ile Gmrkler Muhafaza Genel Mdrlne bildirilir.

Yaptrm

MADDE 10 (1) Trkiye Gmrk Blgesinde karayoluyla transit eya tayan tat aralarnn, bu Tebli ile izin verilen konaklama yerleri dndaki bir yerde konaklama yaptklarnn tespit edilmesi durumunda, Gmrk Kanununun 241 inci maddesi uyarnca cezai yaptrm uygulanr.

Dier mevzuattan kaynaklanan sorumluluk ve ykmllkler

MADDE 11 (1) Konaklama yerine Bakanlka izin verilmi olmas, sz konusu yerin dier mevzuattan kaynaklanan sorumluluklarn ve ykmllklerini ortadan kaldrmaz.

Yetki

MADDE 12 (1) Gmrkler Genel Mdrl, bu Tebliin uygulanmas amacyla gerekli grecei dzenlemeleri yapmaya, her trl tedbiri almaya, zel ve zorunlu durumlar inceleyip sonulandrmaya yetkilidir.

Yrrlkten kaldrlan hkmler

MADDE 13 (1) Gmrk Genel Teblii (Tr lemleri) (Seri No: 1)nin 6 nc maddesi yrrlkten kaldrlmtr.

Yrrlk

MADDE 14 (1) Bu Tebli yaym tarihinden alt ay sonra yrrle girer.

Yrtme

MADDE 15 (1) Bu Tebli hkmlerini Gmrk ve Ticaret Bakan yrtr.

 

Ekler iin tklaynz