29 Ocak 2015 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 29251

TEBL

Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanlndan:

SIIR CNS HAYVANLAR LE KOYUN-KE TR HAYVANLARIN

THALATINDA KONTROL BELGES ALINABLMES N

ARANACAK ARTLAR HAKKINDA TEBL

(TEBL NO: 2015/2)

Ama ve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Tebliin amac, damzlk, kesimlik, besilik sr cinsi hayvanlar ile koyun-kei tr hayvanlarn ithalatnda kontrol belgesi dzenlenmesi iin aranacak artlara dair usul ve esaslar dzenlemektir.

(2) Bu Tebli, kurbanlk amacyla ithal edilecekler hari, damzlk, kesimlik, besilik sr cinsi hayvanlar ile koyun-kei tr hayvanlarn ithalatnda kontrol belgesi dzenlenmesi iin aranacak artlara dair usul ve esaslar kapsar.

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Tebli, 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayl Veteriner Hizmetleri, Bitki Sal, Gda ve Yem Kanunu ile 3/6/2011 tarihli ve 639 Sayl Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanlnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanun Hkmnde Kararnameye dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 3 (1) Bu Teblide geen;

a) Bakanlk: Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanln,

b) Besilik koyun-kei tr hayvanlar: Fiili ithalat takiben et retimi amacyla beslenecek erkek koyun-kei tr hayvanlar,

c) Besilik sr cinsi hayvanlar: Fiili ithalat takiben et retimi amacyla beslenecek eti veya kombine rk veya bunlarn melezi erkek srlar,

) Damzlk hayvan: Irkna, tipine ve verimine zg zellikleri gsteren damzlk vasfl ve belgeli sr cinsi hayvanlar ile koyun-kei tr hayvanlar,

d) l/ile mdrl: l gda, tarm ve hayvanclk mdrlkleri ile ile mdrlklerini,

e) Kesimlik koyun-kei tr hayvanlar: Fiili ithalattan sonra kesilmek zere dorudan kesimhanelere gnderilecek erkek koyun-kei tr hayvanlar,

f) Kesimlik sr cinsi hayvanlar: Fiili ithalattan sonra kesilmek zere dorudan kesimhanelere gnderilecek eti veya kombine rk ve bunlarn melezi erkek srlar,

g) KKKS: Koyun ve kei tr hayvanlarn kaytlarnn yapld Koyun-Kei Kayt Sistemini,

) Kontrol belgesi: Yrrlkteki Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanlnn Kontrolne Tabi rnlerin thalat Denetimi Teblii (rn Gvenlii ve Denetimi) ekinde rnei verilen belgeyi,

ifade eder.

Kontrol belgesi mracaatnda ibraz edilmesi gereken belgeler

MADDE 4 (1) Bakanla damzlk, kesimlik, besilik sr cinsi hayvanlar ile koyun-kei tr hayvanlarn ithalat iin kontrol belgesi mracaatnda;

a) Bavuru dilekesi,

b) Daktilo veya bilgisayarda usulne uygun doldurulmu, ithalat firma imza yetkilisi/yetkilileri tarafndan ad/adlar ve soyad/soyadlar yazldktan sonra imzalanm ve kaelenmi, silintisiz, kazntsz kontrol belgesi,

c) Numaras, tarihi ve hayvanlarn orijin lkesi yazl, proforma faturann asl ve Trke tercmesi,

) thal edecei damzlk, kesimlik, besilik sr cinsi hayvanlar ile koyun-kei tr hayvanlara ilikin dzenlenen fatura, veteriner salk sertifikas ile Bakanlka istenilen dier belgelerin, onayl orijinallerini, yetkilendirilmi veteriner snr kontrol noktas mdrlne ibraz edeceklerine, ithal ettikleri hayvanlarn Bakanlka belirlenen usul ve esaslara uygun olacana ve ithalat sonras ilemlerle ilgili belirlenmi talimatlara uyacana dair ithalat firma/kii imza yetkilisince imzalanm noter tasdikli taahhtname,

d) Miktar her yl Bakanlka belirlenen dner sermaye cretinin dendiine dair dner sermaye onayl belge,

e) Damzlk, kesimlik, besilik sr cinsi hayvanlar ile koyun-kei tr hayvanlarn ithalat bavurusunda Bakanlka istenebilecek ilave belgeler,

ibraz edilir.

Teknik artlar ve salk artlar

MADDE 5 (1) thal edilecek damzlk, kesimlik, besilik sr cinsi hayvanlar ile koyun-kei tr hayvanlar; Bakanlk tarafndan belirlenmi teknik artlar ve salk artlarn tar.

(2) thal edilecek damzlk hayvanlarn, ihracat lke topraklarnda veya Bakanlk tarafndan canl hayvan ithalatna izin verilen lke topraklarnda doup bym olmas gerekir.

thal edilecek hayvanlarn seimi, seim heyeti oluturulmas ve seim listelerinin hazrlanmas

MADDE 6 (1) thal edilecek damzlk, kasaplk, besilik bykba ve kkba hayvanlarn seimi, Bakanlka grevlendirilecek veteriner hekimlerden veya veteriner hekim ile ziraat mhendisinden (zooteknist) oluan en az iki kiilik seim heyeti tarafndan ihracat lkede yaplr.

(2) Seimi yaplan hayvanlara ait tanmlama numara listesini ieren seim heyeti raporunun asllar lke giriinde ibraz edilir.

(3) Seim heyeti tarafndan; teknik ve salk muayenesi yaplmayan, reddedilen veya onayl seim heyeti listesinde tanmlama numaras yer almayan damzlk, kesimlik, besilik sr cinsi hayvanlar ile koyun-kei tr hayvanlarn ithalatna izin verilmez.

Kesimlik sr cinsi hayvanlar ile koyun-kei tr hayvanlar

MADDE 7 (1) thal edilecek kesimlik sr cinsi hayvanlar ile koyun-kei tr hayvanlar fiili ithalattan sonra kesilmeleri iin dorudan kesimhanelere sevk edilir. Hayvanlarn kesimleri il/ile mdrlklerinin bilgisi dahilinde yaplr.

Dier hkmler

MADDE 8 (1) thal edilecek hayvanlarn says, belgelendirilmi iletme kapasitelerine uygun olarak Bakanlka belirlenir.

(2) Salk artlar, karantina yeri ve karantinada yaplacak tm i ve ilemlere ilikin esaslar Bakanlka belirlenir.

(3) Damzlk, kesimlik, besilik sr cinsi hayvanlar ile koyun-kei tr hayvanlar; hayvanclk konusunda faaliyet gsteren kamu kurulular, gerek ve tzel kiiler tarafndan ithal edilir.

(4) Kurbanlk sr cinsi hayvanlar ile koyun-kei tr hayvan ithalatna ilikin artlar Bakanlka belirlenir.

(5) Fiili ithalat sonlandrlan hayvanlar Trkvet/KKKS sistemine kaydedilir.

Yrrlkten kaldrlan tebli

MADDE 9 (1) 14/3/2012 tarihli ve 28233 sayl Resm Gazetede yaymlanan Kesimlik ve Besilik Sr Cinsi Hayvanlar ile Koyunlarn thalatnda Kontrol Belgesi Alnabilmesi in Aranacak artlar Hakknda Tebli (Tebli No: 2012/25) yrrlkten kaldrlmtr.

Yrrlk

MADDE 10 (1) Bu Tebli yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 11 (1) Bu Tebli hkmlerini Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakan yrtr.