29 Ocak 2015 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 29251

TEBL

Kamu hale Kurumundan:

KAMU HALE TEBL

(TEBL NO: 2015/1)

MADDE 1 (1) 1/2/2015 tarihinden geerli olmak zere uygulanacak eik deerler ve parasal limitler, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayl Kamu hale Kanununun 67 nci maddesi ile 1/3/2014 tarihli ve 28928 sayl Resm Gazetede yaymlanan 6527 sayl Baz Kanunlarda Deiiklik Yaplmas Hakknda Kanunun 14 nc maddesiyle 10/11/2005 tarihli ve 5429 sayl Trkiye statistik Kanununun 58 inci maddesine eklenen fkra erevesinde, Trkiye statistik Kurumu tarafndan aklanan 2014 yl Aralk ay Yurt i retici Fiyat Endeksi (Y-FE) yllk deiim oran (% 6,36) esas alnarak gncellenmi olup, Kanunun ilgili maddeleri baznda aada belirtilmitir:

a) 3 nc maddenin birinci fkrasnn (g) bendinde belirtilen 7.264.940,-TL (Yedimilyon ikiyzaltmdrtbin dokuzyzkrk Trk Liras), 7.726.990,-TL (Yedimilyon yediyzyirmialtbin dokuzyzdoksan Trk Liras).

b) 8 inci maddenin birinci fkrasnn;

1) (a) bendinde belirtilen 868.486,-TL (Sekizyzaltmsekizbin drtyzseksenalt Trk Liras), 923.721,-TL (Dokuzyzyirmibin yediyzyirmibir Trk Liras).

2) (b) bendinde belirtilen 1.447.479,-TL (Birmilyon drtyzkrkyedibin drtyzyetmidokuz Trk Liras), 1.539.538,-TL (Birmilyon beyzotuzdokuzbin beyzotuzsekiz Trk Liras).

3) (c) bendinde belirtilen 31.844.702,-TL (Otuzbirmilyon sekizyzkrkdrtbin yediyziki Trk Liras), 33.870.025,-TL (Otuzmilyon sekizyzyetmibin yirmibe Trk Liras).

c) 13 nc maddenin birinci fkrasnn (b) bendinin;

1) (1) numaral alt bendinde belirtilen 94.751,-TL (Doksandrtbin yediyzellibir Trk Liras), 100.777,-TL (Yzbin yediyzyetmiyedi Trk Liras), 189.511,-TL (Yzseksendokuzbin beyzonbir Trk Liras), 201.563,-TL (kiyzbirbin beyzaltm Trk Liras).

2) (2) numaral alt bendinde belirtilen 94.751,-TL (Doksandrtbin yediyzellibir Trk Liras), 100.777,-TL (Yzbin yediyzyetmiyedi Trk Liras), 189.511,-TL (Yzseksendokuzbin beyzonbir Trk Liras), 201.563,-TL (kiyzbirbin beyzaltm Trk Liras), 1.579.327,-TL (Birmilyon beyzyetmidokuzbin yzyirmiyedi Trk Liras), 1.679.772,-TL (Birmilyon altyzyetmidokuzbin yediyzyetmiiki Trk Liras).

3) (3) numaral alt bendinde belirtilen 189.511,-TL (Yzseksendokuzbin beyzonbir Trk Liras), 201.563,-TL (kiyzbirbin beyzaltm Trk Liras), 1.579.327,-TL (Birmilyon beyzyetmidokuzbin yzyirmiyedi Trk Liras), 1.679.772,-TL (Birmilyon altyzyetmidokuzbin yediyzyetmiiki Trk Liras).

) 21 inci maddenin birinci fkrasnn (f) bendinde belirtilen 157.923,-TL (Yzelliyedibin dokuzyzyirmi Trk Liras), 167.966,-TL (Yzaltmyedibin dokuzyzaltmalt Trk Liras).

d) 22 nci maddenin birinci fkrasnn (d) bendinde belirtilen 47.373,-TL (Krkyedibin yzyetmi Trk Liras), 50.385,-TL (Ellibin yzseksenbe Trk Liras), 15.783,-TL (Onbebin yediyzseksen Trk Liras), 16.786,-TL (Onaltbin yediyzseksenalt Trk Liras).

e) 53 nc maddenin birinci fkrasnn (j) bendinin;

1) (1) numaral alt bendinde belirtilen 315.856,-TL (yzonbebin sekizyzellialt Trk Liras), 335.944,-TL (yzotuzbebin dokuzyzkrkdrt Trk Liras).

2) (2) numaral alt bendinde belirtilen, 500.000,- TL (Beyzbin Trk Liras), 531.800,- TL (Beyzotuzbirbin sekizyz Trk Liras), 3.000,- TL (bin Trk Liras), 3.190,- TL (bin yzdoksan Trk Liras), 2.000.000,- TL (kimilyon Trk Liras), 2.127.200,- TL (kimilyon yzyirmiyedibin ikiyz Trk Liras), 6.000,- TL (Altbin Trk Liras), 6.381,- TL (Altbin yzseksenbir Trk Liras), 15.000.000,- TL (Onbemilyon Trk Liras), 15.954.000,- TL (Onbemilyon dokuzyzellidrtbin Trk Liras), 9.000,- TL (Dokuzbin Trk Liras), 9.572,- TL (Dokuzbin beyzyetmiiki Trk Liras), 12.000,- TL (Onikibin Trk Liras), 12.763,- TL (Onikibin yediyzaltm Trk Liras).

f) 62 nci maddenin birinci fkrasnn (h) bendinde belirtilen 175.297,-TL (Yzyetmibebin ikiyzdoksanyedi Trk Liras), 186.445,-TL (Yzseksenaltbin drtyzkrkbe Trk Liras).

(2) 1/2/2015 tarihinden itibaren geerli olacak yukarda belirtilen eik deerler ve parasal limitlere ilikin olarak, bir nceki dnem ile karlatrmal deerler, ayrca tablo halinde ekte yer almaktadr.

MADDE 2 (1) darelerin tabi olduklar eik deerler ve parasal limitlerin belirlenmesinde 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayl Kamu Mal Ynetimi ve Kontrol Kanununun yrrle girmesinden nceki bte statleri gz nnde bulundurulur.

MADDE 3 (1) Bu Tebli 1/2/2015 tarihinde yrrle girer.

MADDE 4 (1) Bu Tebli hkmlerini Kamu hale Kurumu Bakan yrtr.

 

Eki iin tklaynz