29 Ocak 2015 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 29251

KANUN

PERAKENDE TCARETN DZENLENMES HAKKINDA KANUN

Kanun No. 6585 Kabul Tarihi: 14/1/2015

BRNC BLM

Ama, Kapsam ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Kanunun amac; perakende iletmelerin al ve faaliyete gei ilemlerinin kolaylatrlmas, perakende ticaretin serbest piyasa ortamnda etkin ve srdrlebilir rekabet artlarna gre yaplmas, tketicinin korunmas, perakende iletmelerin dengeli bir ekilde byme ve gelimesinin salanmas ve perakende iletmelerin faaliyetleri ile bunlarn birbirleri, retici ve tedarikilerle ilikilerinin dzenlenmesidir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Kanun; perakende iletmelerin al, faaliyet ve denetimlerine ilikin usul ve esaslar ile bu Kanunun uygulanmasnda Bakanlk, yetkili idare ve dier kamu kurum ve kurulularnn grev, yetki ve sorumluluklarn kapsar.

(2) Hizmet sektrnde faaliyet gsteren iletmelerden al ve/veya faaliyete gei sreci ile faaliyetleri zel kanunlarla dzenlenenler bu Kanun kapsam dndadr.

Tanmlar

MADDE 3 (1) Bu Kanunun uygulanmasnda;

a) Alveri merkezi: Bir yap veya alan btnl olan, iinde byk maaza ve/veya beslenme, giyinme, elenme, dinlenme, kltrel ve benzeri ihtiyalarn bir ksmnn veya tamamnn karland dier iyerleri bulunan, merkez bir ynetime ve ortak kullanm alanlar ile ynetmelikle belirlenen dier niteliklere sahip iletmeyi,

b) Bakanlk: Gmrk ve Ticaret Bakanln,

c) Bayi iletme: Szlemeye dayal olarak bir iletmenin mal ve hizmetlerinin satna araclk eden ve kendi adna bamsz alan iletmeyi,

) Byk maaza: Hangi ad altnda olursa olsun, tketim mallarnn ksmen veya tamamen perakende satnn yapld, en az drt yz metrekare sat alanna sahip iletmeyi,

d) Esnaf ve sanatkr iletmesi: 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayl Esnaf ve Sanatkrlar Meslek Kurulular Kanununun 3 nc maddesinin birinci fkrasnn (a) bendinde tanmlanan esnaf ve sanatkrlarca iletilen iletmeyi,

e) Hzl tketim mal: Gda, iecek, temizlik ve kiisel bakm rnlerini,

f) Maaza markal rn: Byk maaza veya zincir maazann, bakalarna rettirerek kendi ad veya markasyla iyerinde satt ve bunlarn fiyat, ambalaj veya tantm zerinde kontrole sahip olduu rn,

g) Meslek kuruluu: Esnaf ve sanatkrlar odalar birlii ile ticaret ve sanayi odasn, ticaret ve sanayi odalarnn ayr kurulduu yerlerde ticaret odasn,

) zel yetkili iletme: Szlemeye dayal olarak bir iletmenin, ynetim ve organizasyon ile datm veya pazarlama teknolojileri gibi konularda bilgi ve desteini almak suretiyle bu iletmenin mal veya hizmetinin sat zerindeki imtiyaz hakkn bedel, blge ve sre gibi belirli artlar ve snrlamalar dhilinde kullanan bamsz ticari iletmeyi,

h) Perakende bilgi sistemi (PERBS): Perakende iletmelerin al ve faaliyeti ile kapannda gerekli bavuru ve dier ilemlerin tek merkeze yaplmasn ve bu merkezden sonulandrlmasn salayan elektronik bilgi sistemini,

) Perakende iletme: Alveri merkezi, byk maaza, zincir maaza, bayi iletme, zel yetkili iletme, perakende ticaretle uraan dier ticari iletmeler ile esnaf ve sanatkr iletmelerini,

i) Perakende ticaret: Mal ve hizmetlerin perakende iletmelerce sat ve pazarlanmasyla ilgili faaliyetler btnn,

j) Sat alan: Mnhasran bro amal kullanlan iyerleri ile konaklama, depolama, retim tesis ve alanlar ile ortak kullanm alanlar hari olmak zere; alveri merkezlerinde iyerlerinin toplam alanlarn, byk maaza ve zincir maazalarda ise dorudan sat yaplan ve arac satclara kiralanan alanlar,

k) st meslek kuruluu: Trkiye Odalar ve Borsalar Birlii ile Trkiye Esnaf ve Sanatkrlar Konfederasyonunu,

l) Yetkili idare: yeri ama ve alma ruhsatn vermeye yetkili belediye veya il zel idareleri ile dier idareleri,

m) Zincir maaza: Benzer eitlilikteki tketim mallarnn hangi ad altnda olursa olsun ksmen veya tamamen perakende satnn yapld, ayn gerek veya tzel kii sahipliinde bir merkeze bal olarak faaliyet gsteren; ilerinden en az biri byk maaza niteliini tayan en az be ubeye sahip iletmeyi veya her biri drt yz metrekarenin altnda sat alanna sahip en az on ubesi bulunan iletmeyi,

ifade eder.

KNC BLM

Perakende Bilgi Sistemi, yeri Ama ve alma Ruhsat Verilmesi

Perakende bilgi sistemi

MADDE 4 (1) Perakende iletmelerin al ve faaliyeti ile kapannda gerekli bavuru ve dier ilemlerin yaplmas, ilgili kurum ve kurululara iletilmesi, deerlendirilmesi, sonulandrlmas ve bu iletmelere ynelik veri tabannn oluturulmas ile bilgi paylamnn salanmas amacyla Bakanlk bnyesinde ksa ad PERBS olan perakende bilgi sistemi kurulur.

(2) PERBS, Bakanlka ilgili kurum ve kurulularn eriimine alr ve bu kurum ve kurulular nezdinde kurulan elektronik kayt sistemleriyle evrimii olarak birbirine balanr.

(3) PERBSin kurulum, iletim ve dier giderleri ile PERBSe bilgi ve belge aktarmna ilikin giderler, Bakanln talebi zerine Trkiye Odalar ve Borsalar Birliinin btesinden karlanr. PERBSin iletim giderleri ile dier giderleri iin anlan Birliin btesine her yl denek konulur. Bu denein miktar, yllk btenin yzde birini geemez. Birliin btesinden karlanacak meblan yeterli olmamas hlinde sz konusu giderler, Bakanlk btesine konulan denekten karlanr.

(4) PERBSte yer alacak ve eriime alacak bilgiler ile bu maddenin uygulanmasna ilikin dier usul ve esaslar ynetmelikle belirlenir.

yeri ama ve alma ruhsat verilmesi

MADDE 5 (1) yeri ama ve alma ruhsat PERBS zerinden verilir. yeri ama ve alma ruhsat bavurusu, dorudan veya PERBS zerinden yetkili idareye yaplr. Dorudan yaplan bavurular, yetkili idare tarafndan PERBSe ilenir.

(2) Yetkili idare tarafndan yaplan n deerlendirme sonucu uygun bulunan bavurular; bavuru tarihinden itibaren en ge i gn iinde, perakende iletmenin al ve faaliyete geiinde gerekli kayt ve benzeri ilemleri yapmakla grevli ve yetkili kurum ve kurululara PERBS zerinden iletilir. Bu iletimle birlikte, ilgili kurum ve kurululara da gerekli bavuru yaplm saylr.

(3) lgili kurum ve kurulular tarafndan, mevzuat erevesinde gerekli deerlendirmeler yaplr ve ynetmelikle belirlenen esaslara uygun olarak perakende iletmenin al ve faaliyete geii iin gerekli olan bilgi ve belgeler PERBSe ilenerek yetkili idareye iletilir.

(4) Mevzuatta ngrlen artlar tayan perakende iletmelere, yetkili idare tarafndan PERBS zerinden iyeri ama ve alma ruhsat dzenlenir.

(5) Bavurusu uygun bulunmayanlara, sonu en ge otuz gn iinde gerekeli olarak tebli edilir.

(6) Ruhsat deiikliine ilikin ilemler de PERBS zerinden gerekletirilir.

(7) Bykehirlerde, alveri merkezlerine yap ruhsat, yap kullanma izin belgesi ve iyeri ama ve alma ruhsat vermeye bykehir belediyeleri yetkilidir. Alveri merkezi projesi iin yap ruhsat verilirken, st meslek kurulularnn gr alnr. Bu kurulular grlerini on be i gn iinde bildirir.

(8) nc fkrada ngrlen esaslar ile bu maddenin uygulanmasna ilikin dier usul ve esaslar ileri Bakanlnn gr alnarak hazrlanan ynetmelikle belirlenir.

NC BLM

lke ve Kurallar

Prim ve bedel talebi

MADDE 6 (1) Byk maaza ve zincir maazalar ile bayi iletme ve zel yetkili iletmeler; retici veya tedarikiden maaza al ve tadilat, ciro a, banka ve kredi kart katlm bedeli ve benzeri adlar altnda rn talebini dorudan etkilemeyen herhangi bir prim veya bedel talep edemez.

(2) Birinci fkrada saylan perakende iletmeler, sata konu rnn talebini dorudan etkileyen reklam, anons veya raf tahsisi gibi hizmetlerden dolay retici veya tedarikiden, szlemede tr ve oran belirtilmedike prim ya da bedel talebinde bulunamaz. Bu hlde, prim veya bedel talebinin szleme sresiyle snrl olmas ve prim ya da bedel talebine konu olan rnn szleme sresince rafta sata sunulmas zorunludur.

deme sresi

MADDE 7 (1) reticiler veya tedarikiler ile perakende iletmeler arasndaki alm satm ilemlerinden kaynakl demelerin, szlemede ngrlen tarihte yaplmas esastr. Ancak, retim tarihinden itibaren otuz gn iinde bozulabilen hzl tketim mallarna ilikin demelerin sresi; alacakl retici veya tedarikinin kk iletme, borlunun ise byk lekli iletme olduu hllerde teslim tarihinden itibaren otuz gn geemez.

(2) Bu maddede dzenlenmeyen hususlarda 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayl Trk Ticaret Kanununun 1530 uncu maddesi hkmleri uygulanr.

Maaza markal rn

MADDE 8 (1) Yurt iinde retilen ve hzl tketim mal nitelii tayan maaza markal rnlerin zerinde ve/veya ambalajnda, perakendecinin ad, unvan veya markasnn yan sra reticinin ad, unvan ya da markasna da uygun ve kolay okunabilir bir ekilde yer verilir.

(2) Bu maddenin uygulanmasna ilikin usul ve esaslar ynetmelikle dzenlenir.

Kampanyal sat ve alveri festivali

MADDE 9 (1) Perakende iletmeler, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayl Tketicinin Korunmas Hakknda Kanun ve ilgili dier kanunlarda ngrlen usul ve esaslara uymak kaydyla indirimli veya promosyonlu sat kampanyalar dzenleyebilir. Ancak kampanyann sresi; iyeri al, devri, kapan, adres veya faaliyet konusu deiikliinde ay, 6102 sayl Kanun hkmlerine gre tasfiye durumunda ise alt ay geemez. Perakende iletmeler balang ve biti sresi belli olmayan indirimler yapamaz.

(2) Mahall idareler ve kamu kurumu niteliindeki meslek kurulular ile bunlarn orta olduu irketler ve dier tzel kiiler; birlikte veya bamsz olarak, perakende iletmelerin katlmyla, yln belli dnemlerinde, ile, il, blge veya lke dzeyinde alveri festivali dzenleyebilir. Kamu kurumu niteliindeki meslek kurulularnn bu festivaller iin ayracaklar denek miktar, btelerinin yzde beini geemez. Alveri festivalinin balang ve biti tarihleri ile festivalin program ve uygulama alan nceden Bakanla bildirilir.

(3) Bu maddenin uygulanmasna ilikin usul ve esaslar ynetmelikle dzenlenir.

Srekli indirimli sat

MADDE 10 (1) Srekli indirimli sat; seri sonu, sezon sonu, ihra fazlas, kusurlu ve benzeri mallarn, perakende iletmelerce, indirimli fiyattan veya mallarn fabrika k fiyat zerinden yl boyunca satlmasdr.

(2) Srekli indirimli sat yapan perakende iletmelerin n cephesinde ve maaza ilerinde, kolaylkla grlebilir ve okunabilir ekilde bu sat trn gsterir ya da artrr ibarelere yer verilir. Bu ibarelerin alveri merkezlerince kullanm, ierisinde yer alan perakende iletmelerin tamamnn birinci fkra kapsamnda faaliyet gstermesine; alveri merkezi iinde bulunanlar da dhil dier perakende iletmelerce kullanm ise sata sunulan mallarn en az yzde yetmiinin ayn fkrada belirtilen niteliklere sahip olmasna baldr.

(3) Srekli indirimli sata konu mallar ve alveri merkezi ynetimlerinin bu madde kapsamndaki ykmllkleri ile bu maddenin uygulanmasna ilikin dier hususlar ynetmelikle belirlenir.

Ortak kullanm alanlar

MADDE 11 (1) Alveri merkezlerinde, sat alannn en az binde beine tekabl eden alann sosyal ve kltrel etkinliklerin dzenlenmesi amacyla ayrlmas zorunludur. Bakanlk, bu oran bir katna kadar artrmaya veya yarsna kadar azaltmaya yetkilidir.

(2) Alveri merkezlerinde, acil tbbi mdahale nitesi, ibadet yeri, bebek bakm odas, ocuk oyun alan gibi ortak kullanm alanlar oluturulur.

(3) Alveri merkezlerinde yer alan ortak kullanm alanlar, engelliler ile yal ve ocuklarn ihtiyalar dikkate alnarak oluturulur.

(4) Ortak kullanm alanlar ile bunlarn niteliklerine, bu alanlara ilikin ortak giderlere ve bu giderlere katlma, giderlere katlanlarn bilgilendirilmesine ve bu maddenin uygulanmasna ilikin dier hususlar ynetmelikle belirlenir.

Yer ve raf tahsisi

MADDE 12 (1) Alveri merkezlerinde, esnaf ve sanatkr iletmecilerine rayi bedel zerinden kiraya verilmek zere, toplam sat alannn en az yzde bei orannda yer ayrlr. Bu yerler; esnaf ve sanatkr iletmecilerinden yeteri kadar talep olmamas veya boalan yerlerin duyuru tarihinden itibaren yirmi gn iinde doldurulamamas hlinde, dier talep sahiplerine de kiralanabilir.

(2) Alveri merkezlerinde; geleneksel, kltrel veya sanatsal deeri olan kaybolmaya yz tutmu meslekleri icra edenlere kiraya verilmek zere, toplam sat alannn en az binde orannda yer ayrlr. Bu yerlerin kira bedeli, rayi bedelinin drtte birinden fazla olamaz. Sz konusu meslekler, ilgili st meslek kuruluunun gr alnarak Bakanlka belirlenir ve ilan edilir.

(3) Hzl tketim mallarnn satnn yapld byk maaza ve zincir maazalar ile bayi iletme ve zel yetkili iletmelerde sat alanlarnn en az yzde birine tekabl edecek ekilde raf alan, maazann bulunduu ilde retilmesi kaydyla corafi iaretli olarak tescil edilen veya corafi iaretli olarak tescil edilmemi olsa bile meslek kurulularnn uygun gr alnarak ticaret il mdrlklerince belirlenen hzl tketim mal nitelii tayan yresel rnlerin satna ayrlr. Yresel rnlerle doldurulamayan raf alanlar, dier rnlerin sat amacyla kullanlabilir.

(4) Bu maddenin uygulanmasna ilikin usul ve esaslar ynetmelikle dzenlenir.

alma saatleri

MADDE 13 (1) Meslee, mevsime ve turizme zg artlar ve benzeri hususlar gzetilerek perakende iletmelerin bir ksmnn veya tamamnn alma saatleri, meslek kurulularnn mterek teklifi zerine yetkili idarenin gr alnmak suretiyle vali tarafndan belirlenebilir. Esnaf ve sanatkr iletmelerinin alma saatlerinin belirlenmesinde, meslek kuruluunca ilgili esnaf ve sanatkr odasnn gr alnr.

(2) st meslek kurulularnn mterek teklifi zerine, faaliyet kollarna gre perakende iletmelerin alma saatlerinin blge veya lke dzeyinde belirlenmesine Bakanlk yetkilidir.

DRDNC BLM

Tedarik ve Datm Kooperatifleri ile Perakendeciler Konseyi

Tedarik ve datm kooperatifleri

MADDE 14 (1) Esnaf ve sanatkr iletmelerince sata sunulan mallarn etkin bir ekilde piyasadan temini amacyla esnaf ve sanatkrlarn yesi olduu tedarik ve datm kooperatifleri kurulabilir. Bu kooperatiflerin kuruluu ve ana szleme deiiklii Bakanlk iznine tabidir.

(2) Kooperatif ortaklarnn en az iki yl kesintisiz olarak 5362 sayl Kanuna tabi odalara kaytl olmas arttr. Bakanlk; bu kooperatiflerin ortaklk artlarn, kuruluunda aranacak asgari sermaye miktarn ve ortak saysn belirlemeye, rnek ana szlemelerini dzenlemeye, gvenli, ak ve istikrarl bir ekilde faaliyet gstermelerine ilikin dzenlemeler yapmaya yetkilidir.

(3) 5362 sayl Kanuna tabi esnaf ve sanatkrlar meslek kurulularnn ynetim ve denetim kurulu yeleri, grev yaptklar srece, bu madde kapsamnda kurulmu olan kooperatiflerin ynetim ve denetim kurullarnda grev alamazlar.

Perakendeciler Konseyi

MADDE 15 (1) Perakende ticaretin bu Kanunun amacna uygun olarak yaplmasnn salanmas hususunda karlkl bilgi ve gr alveriinde bulunmak, sektre ynelik politika oluturulmasna katk salamak, sorunlar tespit etmek, alnacak nlemleri belirlemek ve ilgili kurum ve kurulular arasnda ibirliini salamak zere Bakanln koordinatrlnde Perakendeciler Konseyi oluturulur. Ylda en az bir kez toplanacak Konseyin sekretarya hizmetleri Bakanlk Ticaret Genel Mdrl tarafndan yrtlr.

(2) Perakendeciler Konseyinin kuruluu ve almasna ilikin giderler ile harcrah giderleri ve sair harcamalar Bakanlk btesine konulan denekten karlanr.

(3) Perakendeciler Konseyinin oluumu, alma usul ve esaslar ile dier hususlar ynetmelikle belirlenir.

BENC BLM

Grev, Yetki, Denetim ve Ceza

Grev ve yetkiler

MADDE 16 (1) Bakanlk;

a) Perakende sektrnn ve perakende iletmelerin lke genelinde dengeli bir ekilde yaylmas, bymesi ve gelimesine ynelik almalar yapmaya,

b) Tanmaz ve ikinci el motorlu kara tat alm satm gibi ticari faaliyetleri yrtenlere ynelik mesleki davran kurallarn belirlemeye ve bu faaliyetlerin yrtlmesine ilikin dzenlemeler yapmaya,

c) statistiki bilgileri derlemeye, dzenlemeye ve yaymlamaya,

) Bu Kanunun uygulanmasyla ilgili olarak oluan tereddtleri gidermeye, ikincil dzenlemeler yapmaya ve her trl idari tedbiri almaya,

grevli ve yetkilidir.

(2) Bakanlar Kurulu;

a) Bakanln st meslek kurulularnn grlerini de alarak oluturaca teklifi zerine, faaliyet konusu ve kollarna gre perakende iletmelerin al ve faaliyete geiinde, iletme says ve bunlarn birbirlerine yaknl, ulam imknlar, iletmelerin evreye, altyapya ve trafie getirecei ykler ile can ve mal gvenlii riski gibi ekonomik, sosyal, demografik ve evresel faktrler asndan gzetilecek kriterleri belirleyerek, PERBS iyeri ama ve alma ruhsat onay srecine dhil edilmek zere belirledii kriterleri Bakanla iletmeye ve bu hususlara ilikin usul ve esaslar ynetmelikle dzenlemeye,

b) ileri Bakanlnn teklifi ve Bakanln uygun gr zerine, 14/6/1989 tarihli ve 3572 sayl yeri Ama ve alma Ruhsatlarna Dair Kanun Hkmnde Kararnamenin Deitirilerek Kabulne Dair Kanunda belirtilen dier messeseler ile bu Kanunun 2 nci maddesinin ikinci fkrasndaki iletmelerin al ve faaliyeti ile kapan ilemlerinin PERBS zerinden gerekletirilmesine ynelik konularda karar vermeye ve bu hususlara ilikin usul ve esaslar ynetmelikle dzenlemeye,

c) Bu Kanun kapsamna giren hizmet sektrndeki iletmeleri faaliyet konusu, bulunduu yerleim yeri veya kollar baznda, Bakanln teklifi zerine kapsam dnda tutmaya,

yetkilidir.

(3) st meslek kurulular, ikinci fkrann (a) bendine gre verecekleri grlerini otuz gn iinde Bakanla bildirir.

Denetim

MADDE 17 (1) Bakanlk, bu Kanunun uygulanmas, uygulamada kan sorunlar ve ikyetlerle ilgili olarak perakende iletmeler nezdinde denetim yapmaya yetkilidir.

(2) Yetkili idareler, yetki alanlaryla snrl olmak kaydyla, dorudan veya Bakanln talebi zerine, bu Kanun hkmleri erevesinde perakende iletmeler nezdinde n inceleme mahiyetinde olmak zere gerekli denetim ve uygulamalar yapmak ve nlemleri almakla grevli ve yetkilidir.

(3) Bu maddenin uygulanmasna ilikin usul ve esaslar ynetmelikle belirlenir.

Ceza hkmleri

MADDE 18 (1) Dier kanunlara gre daha ar bir cezay gerektirmedii takdirde, bu Kanunun;

a) 6 nc maddesine aykr hareket edenlere, her bir maaza ya da ubesindeki her bir aykrlk iin haksz olarak alnan prim ve bedel tutarnda,

b) 8 inci maddesinin birinci fkrasna aykr hareket eden byk maaza ve zincir maazalara, her bir maaza ya da ubesindeki her bir rn grubu iin on bin Trk liras,

c) 9 uncu maddesinin birinci fkras ile 10 uncu maddesinin ikinci fkrasna aykr hareket edenlere be bin Trk liras,

) 11 inci maddesinin birinci fkrasna aykr hareket edenlere, ayrlmas gereken alandan ayrlmayan her bir metrekare iin yirmi bin Trk liras, aykrln otuz gnden az olmamak zere Bakanlka verilen sre iinde giderilmemesi hlinde bu tutarn iki kat,

d) 11 inci maddesinin ikinci fkrasna aykr hareket edenlere, her bir aykrlk iin elli bin Trk liras, aykrln otuz gnden az olmamak zere Bakanlka verilen sre iinde giderilmemesi hlinde bu tutarn iki kat,

e) 12 nci maddesinin birinci ve ikinci fkralarna aykr hareket eden alveri merkezlerine, ayrlmas gereken yerden ayrlmayan her bir metrekare iin metrekare bana den rayi kira bedeli tutarnda, aykrln otuz gnden az olmamak zere Bakanlka verilen sre iinde giderilmemesi hlinde bu tutarn iki kat,

f) 12 nci maddesinin nc fkrasna aykr hareket edenlere, her bir maazas ya da ubesi iin yirmi bin Trk liras, aykrln otuz gnden az olmamak zere Bakanlka verilen sre iinde giderilmemesi hlinde bu tutarn iki kat,

g) 13 nc maddesine gre belirlenen alma saatlerine aykr hareket edenlere bin Trk liras,

) 16 nc maddesinin birinci fkrasnn (b) bendine istinaden belirlenen davran kurallarna ve yaplan dzenlemelere aykr hareket edenlere bin Trk liras,

h) Bu Kanun erevesinde Bakanlka alnan tedbirlere ve yaplan ikincil dzenlemelere uymayanlara ve denetime yetkili olanlarca istenilen defter, belge ve dier kaytlar ile bunlara ilikin bilgileri vermeyenlere veya eksik verenlere ya da denetim elemanlarnn grevlerini yapmalarn engelleyenlere iki bin Trk liras,

idari para cezas verilir.

(2) Birinci fkrann (c), () ve (h) bentlerinde ngrlen cezalar; fiilin byk maaza, zincir maaza, bayi iletme ve zel yetkili iletme tarafndan ilenmesi hlinde be kat, alveri merkezi tarafndan ilenmesi hlinde ise on kat uygulanr.

(3) Birinci fkrann (g) bendinde ngrlen ceza; fiilin byk maaza, zincir maaza, bayi iletme ve zel yetkili iletme tarafndan ilenmesi hlinde yirmi kat, alveri merkezi tarafndan ilenmesi hlinde ise elli kat uygulanr.

(4) Birinci fkrann (h) bendinde ngrlen idari para cezalarn Bakanlk, dier idari para cezalarn ise dorudan veya Bakanln talebi zerine yetkili idareler uygulamaya yetkilidir. dari para cezas uygulama yetkisi Bakanlkta Ticaret Genel Mdrlne devredilebilir.

(5) Bu maddenin birinci fkrasnn (a), (b), (c), (g), () ve (h) bentlerinde belirtilen idari para cezalarnn verilmesini gerektirir fiilin bir takvim yl iinde tekrar hlinde, her bir tekrar iin iki kat idari para cezas uygulanr.

(6) Bu Kanuna gre verilen idari para cezalar, tebli tarihinden itibaren bir ay iinde denir.

ALTINCI BLM

eitli Hkmler

MADDE 19 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayl Meslek Eitim Kanununun 30 uncu maddesinin ikinci fkrasnda yer alan aacaklardan, meslek odalar ise iyeri sahibi olarak ye kayd yaptracaklardan, ustalk belgesi istemek zorundadr. ibaresi alnda, esnaf ve sanatkrlar ile tacirlerin kendilerinden veya iyerinde her bir meslek dalnda altrdklar en az birer alanndan ustalk belgesi ya da en az n lisans diplomas istemek zorundadr. eklinde deitirilmitir.

MADDE 20 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayl Trkiye Odalar ve Borsalar Birlii ile Odalar ve Borsalar Kanununun 102 nci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 102- Odaya kayt srasnda, ticaret siciline kaytl olanlardan 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayl Meslek Eitim Kanununda ngrlen ustalk belgesi veya muadili belgeler istenmez.

MADDE 21 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayl Esnaf ve Sanatkrlar Meslek Kurulular Kanununun 68 inci maddesinin birinci fkrasnn son cmlesi aadaki ekilde deitirilmitir.

Sicil ve oda tarafndan, esnaf ve sanatkrlardan kayt srasnda 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayl Meslek Eitim Kanununda ngrlen ustalk belgesi veya muadili belgeler istenmez.

MADDE 22 3/6/2011 tarihli ve 640 sayl Gmrk ve Ticaret Bakanlnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanun Hkmnde Kararnamenin 9 uncu maddesinin birinci fkrasnn (b) bendinde yer alan , Merkezi Sicil Kayt Sistemini kurmak, iletmek ve bu sistemin dier kurum ve kurulular nezdinde tutulan kayt sistemleriyle balanmasna ilikin almalar yrtmek ibaresi madde metninden karlm, (f) bendi aadaki ekilde deitirilmi, ayn maddeye (f) bendinden sonra gelmek zere aadaki bentler eklenmi ve dier bentler buna gre teselsl ettirilmitir.

f) Elektronik ticarete ynelik dzenlemeler yapmak, bu konuda mevzuatla verilen grevleri yerine getirmek, elektronik ticaretin geliimine ilikin almalar yapmak ve gerekli tedbirleri almak.

g) lgili Kanun kapsamnda, esnaf ve sanatkr iletmelerinin ticari faaliyetlerini ilgilendiren hususlarda ilgili Genel Mdrlkle ibirlii iinde hareket etmek suretiyle perakende ticarete ynelik dzenlemeler yapmak, perakende ticarete ilikin mevzuatla verilen grevleri yerine getirmek, perakende sektrnn salkl bir ekilde bymesi ve gelimesine ynelik almalar yapmak ve gerekli tedbirleri almak.

) Sergi, panayr ve tantm gnleri gibi organizasyonlarn dzenlenmesine izin vermek ve bu organizasyonlarn dzenlenmesi ile faaliyetlerine ynelik dzenlemeler yapmak.

h) Yurt ii fuarlara ilikin dzenlemeler yapmak.

) Merkezi Sicil Kayt Sistemini, Hal Kayt Sistemini ve Perakende Bilgi Sistemini kurmak, iletmek, bu sistemlerin dier kamu kurum ve kurulular ile kamu kurumu niteliindeki meslek kurulular nezdinde tutulan kayt sistemleriyle balanmasna ilikin almalar yapmak ve gerektiinde bu sistemleri sz konusu kurum ve kurulularn eriimine amak ve bu sistemlerce retilen istatistiki bilgileri derlemek ve yaymlamak.

MADDE 23 640 sayl Kanun Hkmnde Kararnamenin 12 nci maddesinin birinci fkrasnn (b) bendine bilgi sistemi oluturmak ibaresinden sonra gelmek zere ve bu sistemce retilen istatistiki bilgileri derlemek ve yaymlamak ibaresi ile ayn fkraya (c) bendinden sonra gelmek zere aadaki bent eklenmi ve dier bentler buna gre teselsl ettirilmitir.

) Perakende ticarete ilikin mevzuat erevesinde esnaf ve sanatkr iletmelerinin ticari faaliyetine ynelik almalar ve dzenlemeler yapmak ve gerekli tedbirleri almak.

MADDE 24 640 sayl Kanun Hkmnde Kararnameye aadaki ek madde eklenmitir.

EK MADDE 1 (1) Ekli listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 13/12/1983 tarihli ve 190 sayl Genel Kadro ve Usul Hakknda Kanun Hkmnde Kararnamenin eki (I) sayl cetvelin Gmrk ve Ticaret Bakanlna ait blmne eklenmitir.

(2) 190 sayl Kanun Hkmnde Kararnamenin ek 7 nci maddesi ve merkezi ynetim bte kanunlar kapsamnda yaplacak atamalar dnda, merkezi ynetim bte kanunlarnda yer alan kstlamalara tabi olmakszn, toplam 3000 adedi gememek zere Bakanlk tarafndan belirlenecek bo kadrolara atama yaplabilir.

Uygulanmayacak hkmler

MADDE 25 (1) 2/1/1924 tarihli ve 394 sayl Hafta Tatili Hakknda Kanun hkmleri perakende iletmeler hakknda uygulanmaz.

Gei hkmleri

GEC MADDE 1 (1) PERBS kuruluncaya kadar, perakende iletmelerin al ve faaliyete gei ilemleri ilgili mevzuatna gre yrtlr.

(2) yeri ama ve alma ruhsat verilmesi srecinde yer alan yetkili idareler ve ilgili dier kurum ve kurulular; Bakanln koordinasyonunda, teknik ve personel altyaplar ile gerekli dier hususlar PERBS kuruluncaya kadar tamamlayarak bilgi sistemlerini PERBSle uyumlu hle getirir.

(3) Perakende iletmelere ait gerekli btn bilgiler, kurulmasndan itibaren en ge bir yl iinde Bakanln koordinasyonunda yetkili idare tarafndan PERBSe aktarlr. Bakanlk, bu sreyi birer yl gememek zere en fazla iki defa uzatmaya yetkilidir.

(4) Bu Kanunun yrrle girdii tarih itibaryla yap ruhsat alm olmakla birlikte iyeri ama ve alma ruhsat almam olan alveri merkezleri hakknda 5 inci maddenin yedinci fkras hkm uygulanmaz.

(5) Bu Kanunun yrrle girdii tarihten nce perakende iletmelerin alm olduu iyeri ama ve alma ruhsatlar geerliliini korur.

(6) Srekli indirimli sat yapan perakende iletmeler, bu Kanunun yrrle girdii tarihten itibaren iki yl iinde durumlarn 10 uncu maddeye uygun hle getirir.

(7) Bu Kanunun yrrle girdii tarihten nce iyeri ama ve alma ruhsat alm olan alveri merkezlerinde, 11 inci maddede ngrlen ortak kullanm alanlar, Kanunun yrrle girdii tarihten itibaren bir yl iinde oluturulur.

(8) Bu Kanunun yrrle girdii tarihten itibaren, alveri merkezlerinde boalan sat alanlar 12 nci maddenin birinci fkrasnda belirtilen orana ulalana kadar esnaf ve sanatkr iletmecilerine ncelik verilmek suretiyle kiralanr.

(9) Bu Kanunun yrrle girdii tarihten itibaren, alveri merkezlerinde boalan sat alanlar 12 nci maddenin ikinci fkrasnda belirtilen orana ulalana kadar geleneksel, kltrel ve sanatsal deeri olan kaybolmaya yz tutmu meslekleri icra edenlere kiralanr.

(10) 12 nci maddenin nc fkrasnda, hzl tketim mallarnn satnn yapld byk maaza ve zincir maazalarda yresel rnler iin ngrlen raf tahsisi, bu Kanunun yrrle girdii tarihten itibaren bir yl iinde yaplr.

(11) Bu maddenin altnc, yedinci, sekizinci, dokuzuncu ve onuncu fkralarna aykr hareket edenlere, bu Kanunun 18 inci maddesinde ilgili aykrlk iin ngrlen cezalar, ayn maddede belirtilen usul ve esaslar erevesinde uygulanr.

(12) Bu Kanunda ngrlen ynetmelikler Bakanlk tarafndan dokuz ay iinde yrrle konulur.

Yrrlk

MADDE 26 (1) Bu Kanun yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 27 (1) Bu Kanun hkmlerini Bakanlar Kurulu yrtr.

28/1/2015

 

Eki iin tklaynz