28 Ocak 2015 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 29250

TEBL

Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanlndan:

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMES PROGRAMI

KAPSAMINDA TARIMA DAYALI EKONOMK YATIRIMLARIN

DESTEKLENMES HAKKINDA TEBL (TEBL NO: 2014/43)DE

DEKLK YAPILMASINA DAR TEBL

(TEBL NO: 2015/5)

MADDE 1 26/10/2014 tarihli ve 29157 sayl Resm Gazetede yaymlanan Krsal Kalknma Yatrmlarnn Desteklenmesi Program Kapsamnda Tarma Dayal Ekonomik Yatrmlarn Desteklenmesi Hakknda Tebli (Tebli No: 2014/43)in 20 nci maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Bu Teblide belirtilen usul ve esaslara gre hazrlanan bavuru dosyasnn girii bu Tebliin yaym tarihinden itibaren yz on gn ierisinde elektronik a zerinden yaplr. Son bavuru tarihi 12/2/2015tir.

MADDE 2 Ayn Tebliin 34 nc maddesinin beinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(5) Kendilerine yaplan bildirimi takiben il mdrlkleri ile 5/6/2015 tarihi mesai bitimine kadar hibe szlemesi imzalamayan bavuru sahiplerinin proje bavurular ve bunlara ilikin deerlendirme sonular iptal edilir.

MADDE 3 Bu Tebli 23/1/2015 tarihinden geerli olmak zere yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 4 Bu Tebli hkmlerini Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakan yrtr.