27 Ocak 2015 SALI

Resm Gazete

Say : 29249

GENELGE

Babakanlktan:

Konu : Ulusal Ttn Kontrol Program

Eylem Plan (2015-2018)

GENELGE

2015/1

Salk alannda yaanan gelimelerin yan sra, ekonomik ve teknolojik imknlarn da gelimesi, bireylerin yaam kalitesini artrmakta ve daha uzun mrl olmalarn salamaktadr. Bu dorultuda, salk hizmetlerinin daha kaliteli ve etkin bir ekilde sunulabilmesi iin koruyucu ve nleyici salk hizmetlerine nem verilmesi gerekmektedir.

Ttn kullanm, bulac olmayan hastalklarn en nemli risk faktrlerinden birisi olup ttn kullanmnn azaltlmasyla birok hastaln nne geilebilmektedir. Bu kapsamda, Onuncu Kalknma Plannn (2014-2018) salkla ilgili blmlerinde; ttn kullanm ile mcadele salkl hayata ynelik program ve eylem planlar arasnda saylmakta ve bu programlarn gelitirilmesi ve uygulamada etkinliinin artrlmasna vurgu yaplmaktadr.

Kalknma Plannn salkla ilgili programnda; ttn kullanm ile mcadele kapsamnda programlar ve kampanyalar dzenlenmesi ve denetimlerin etkinletirilmesi istenmi ve bu hususlarda koordinasyon grevi Salk Bakanlna verilmitir.

Kalknma Plannda yer alan ttn kullanm ile mcadele konusunda belirlenen hedeflere ulalabilmesi amacyla Salk Bakanlnn koordinasyonunda, ilgili kurumlarn katlmyla hazrlanan Ulusal Ttn Kontrol Program Eylem Plan (2015-2018) genelgenin yaym ile uygulamaya konulacaktr. Eylem Plan Salk Bakanl tarafndan ilgili kurumlara gnderilecek ve Bakanln internet adresinde yaymlanacaktr.

Eylem Plannn izlenmesi, sonularnn deerlendirilmesi, gerektiinde deitirilmesi ve gncellenmesi; ihtiya duyulmas halinde yeni strateji, program ve eylem planlar hazrlanarak onaylanmas ve uygulamaya konulmas grevlerini yrtmek zere, Salk Bakanlnn bakanlnda Ulusal Ttn Kontrol Koordinasyon Komitesi kurulmas uygun grlmtr.

Komite, Salk Bakan veya Trkiye Halk Sal Kurumu Bakannn bakanlnda; Adalet Bakanl, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl, alma ve Sosyal Gvenlik Bakanl, Ekonomi Bakanl, Genlik ve Spor Bakanl, Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanl, Gmrk ve Ticaret Bakanl, ileri Bakanl, Maliye Bakanl, Milli Eitim Bakanl, Ulatrma, Denizcilik ve Haberleme Bakanl, Trkiye statistik Kurumu, Ttn ve Alkol Piyasas Dzenleme Kurumu, Radyo ve Televizyon st Kurulu ile Yksekretim Kurulundan st dzey temsilcilerin ve Salk Bakan tarafndan belirlenecek konu ile ilgili dier kurumlardan ve sivil toplum kurulularndan yeterli sayda temsilcinin katlmyla oluturulmutur.

Komite, alt ayda bir veya gerektiinde bakan veya yelerden birisinin talebi zerine en ge bir hafta ierisinde toplanacaktr. Komitenin sekretarya hizmetleri ve ald kararlarn ilgili kurumlarca uygulanmasnn takibi ve koordinasyonu, Salk Bakanl Trkiye Halk Sal Kurumu tarafndan yrtlecektir. Komite, gerekli grdnde, dier bakanlk, kamu kurum ve kurulular, niversiteler, meslek birlikleri, medya ve sivil toplum kurulular ile sektr temsilcilerini toplantlarna davet edebilecektir. Komite tarafndan ihtiya duyulmas halinde; alt komite, danma gruplar ile geici ve kalc alma gruplar oluturulabilecektir.

Eylem Plannda, eitli kurum ve kurulularn konuya ilikin grev ve sorumluluklar belirlenmitir. Yerine getirilmesi gereken grevler konusunda ve eylem plannn uygulanmas srecinde ihtiya duyulacak her trl bilgi Salk Bakanlnca salanacak; bilgilendirme, ibirlii ve koordinasyon toplantlar dzenlenecek ve uygulamalar yakndan takip edilecektir.

lkemizin ttn kontrol alannda tm dnyada rnek gsterilen uygulamalar gz nnde bulundurularak Komite almalarnda alnan kararlar ile Program ve Eylem Plannn uygulanmasnda ihtiya duyulacak her trl katk ve destein; btn bakanlklar, kamu kurum ve kurulular tarafndan verilmesi ve bu kapsamda kurumlarca stlenilen grev ve sorumluluklarn zenle yerine getirilmesi hususunda bilgilerini ve gereini nemle rica ederim.

 

 

Ahmet DAVUTOLU

Babakan