26 Ocak 2015 PAZARTES

Resm Gazete

Say : 29248

YNETMELK

Ko niversitesinden:

KO NVERSTES ARELK YARATICI ENDSTRLER UYGULAMA VE

ARATIRMA MERKEZ YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Ko niversitesi Arelik Yaratc Endstriler Uygulama ve Aratrma Merkezinin ynetim ve ileyiine ilikin esas ve usulleri dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; Ko niversitesi Arelik Yaratc Endstriler Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, faaliyet alanlarna, organlarna, organlarnn grevlerine ve alma ekline ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin (2) numaral alt bendi ile 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Danma Kurulu: Merkezin Danma Kurulunu,

b) Merkez (KUAR): Ko niversitesi Arelik Yaratc Endstriler Uygulama ve Aratrma Merkezini,

c) Mdr: Merkezin Mdrn,

) Rektr: Ko niversitesi Rektrn,

d) Aratrma ve Gelitirmeden Sorumlu Rektr Yardmcl: Ko niversitesi Aratrma ve Gelitirmeden Sorumlu Rektr Yardmcsn,

e) niversite: Ko niversitesini,

f) Ynetim Kurulu: Merkezin Ynetim Kurulunu

ifade eder.

KNC BLM

Merkezin Amac ve Faaliyet Alanlar

Merkezin amac

MADDE 5 (1) Merkezin amac; Ko niversitesi ve Arelik i birliinden kuvvet alarak Trk yaratc endstrilerinin retimine ve uluslararas rekabete art deer salayacak aratrma ktlar elde etmektir.

Merkezin faaliyet alanlar

MADDE 6 (1) Merkez, amac dorultusunda, aadaki faaliyetlerde bulunur:

a) Bireysel, ekipli ve kamusal aktiviteler, spor ve gastronomi alanlarnda aratrmalar yapmak.

b) Oyun, performans, kurgu-anlatm (film, drama, animasyon) alanlarnda aratrmalar yapmak.

c) Kltrel miras koruma, sergi, analiz, navigasyon alanlarnda aratrmalar yapmak.

) Bilgi-destek alanlarnda aratrmalar yapmak.

d) Ulam alannda aratrmalar yapmak.

e) Eitim alannda aratrmalar yapmak.

f) Salk alannda aratrmalar yapmak.

g) Kavramsal/deneysel/vizyon prototipler elde etmek.

) retime dnebilecek alr prototipler elde etmek.

h) Yeniden tasarlanm rn prototipleri elde etmek.

) Endstriyel retime yol gsterecek tasarm klavuzlar yaymlamak.

i) Uluslararas katlma ak, fikir (kavram) yarmalar dzenlemek ve yarmalarda baar gsteren fikirleri dllendirmek; dle layk grlen fikirler hakknda projeler oluturmak.

j) Serbest alanlardan, ekiplerden, kk ve orta byklkteki iletmeler (KOB)lerden veya byk firmalardan gelen talepleri bir havuzda toplayarak deerlendirmek ve deer yaratma potansiyeli olan talepleri projelendirme aamasna almak.

k) lgi duyan ekipler, KOBݒler veya byk lekli firmalara Merkez bnyesinde kurulan fikir atlyelerinde altaylar ve sertifika programlar dzenlemek ve bu srete gelitirilen fikirleri projelendirme aamasna almak.

l) Merkez tarafndan toplanan ve deerlendirilmesinde fayda grlen fikirleri hayata geirmek iin niversite retim yelerinin liderliinde projelendirmek.

m) Projelendirilen fikirleri Merkez bnyesinde yazlm gelitirme, mekanik/donanm gelitirme, estetik btnleme ve kullanc deneyimi gelitirme gibi ynleri ieren gelitirme srecine almak.

NC BLM

Merkezin Organlar ve Grevleri

Merkezin organlar

MADDE 7 (1) Merkezin organlar unlardr:

a) Mdr,

b) Ynetim Kurulu,

c) Danma Kurulu.

Mdr ve mdr yardmcs

MADDE 8 (1) Mdr, tasarm ve yaratc endstriler zerine aratrmalar bulunan niversitenin kadrolu retim yeleri arasndan, Rektr tarafndan yl iin grevlendirilir. Grev sresi biten Mdr ayn usulle yeniden grevlendirilebilir. Mdrn alt aydan daha fazla sre ile grevi banda bulunmamas durumunda grevi sona erer. Sresi dolmadan grevinden ayrlan Mdrn yerine Rektr tarafndan ayn usulle yeniden grevlendirme yaplr.

(2) Mdre almalarnda yardmc olmak zere Ynetim Kurulu yeleri arasndan Mdrn nerecei bir ye, Rektr tarafndan Mdr Yardmcs olarak grevlendirilir. Mdrn grevi banda olmad zaman yardmcs veklet eder. Mdrn grevi sona erdiinde yardmcsnn grevi de sona erer.

(3) Mdr; Merkezin alma kapasitesinin etkin bir ekilde kullanlmasndan, almalarn dzenli bir ekilde yrtlmesinden, faaliyetlerin gzetim ve denetiminin yaplmasndan Aratrma ve Gelitirmeden Sorumlu Rektr Yardmclna kar sorumludur.

(4) Mdr; Merkezin almalarn Aratrma ve Gelitirmeden Sorumlu Rektr Yardmclna rapor eder ve niversitenin nsani Bilimler ve Edebiyat Fakltesi Dekanl ile i birlii iinde alr.

Mdrn grevleri

MADDE 9 (1) Mdrn grevleri unlardr:

a) Ulusal ve uluslararas dzeyde Merkezi temsil etmek,

b) Ynetim Kurulu ve Danma Kurulunu toplantya armak, gndemi hazrlamak,

c) alma programlarnn taslaklarn hazrlayarak Ynetim Kuruluna nermek ve karara balanan alma programn yrtmek,

) Yllk gelir ve gider bte nerisini hazrlamak, karara balanmak zere Ynetim Kuruluna sunmak,

d) Ynetim Kurulu tarafndan karara balanan faaliyet program ve bte nerisini Aratrma ve Gelitirmeden Sorumlu Rektr Yardmclnn onayna sunmak,

e) Aratrma projelerinin tasarlanmas, yrtlmesi ve denetimini salamak,

f) Ynetim Kurulunun grn alarak Mdr Yardmcsn nermek,

g) lgili mevzuatla verilen dier grevleri yapmak.

(2) Mdr; Merkezin alma kapasitesinin rasyonel bir ekilde kullanlmasndan, almalarn dzenli bir ekilde yrtlmesinden, faaliyetlerin gzetim ve denetiminin yaplmasndan Aratrma ve Gelitirmeden Sorumlu Rektr Yardmclna kar sorumludur.

Ynetim Kurulu

MADDE 10 (1) Ynetim Kurulu, Mdrn dnda alt yeden oluur. Mdr dndaki yelerden drd, niversitenin tam zamanl retim yeleri arasndan, Mdrn nerisi ile Rektr tarafndan seilir ve yl iin grevlendirilir. Dier iki ye ise Arelik tarafndan nerilir ve Rektr tarafndan grevlendirilir.

(2) Sresi dolan yeler yeniden grevlendirilebilir. Sresi bitmeden ayrlanlarn veya alt aydan fazla niversite dnda grevlendirilenlerin yerine, kalan sreyi tamamlamak zere ayn usulle yeni yeler grevlendirilir.

(3) Ynetim Kurulu, Mdr tarafndan belirlenen ve yelere nceden bildirilen gndem dorultusunda, ye tam saysnn salt ounluu ile ayda bir olaan ve gerekli olduunda Mdrn ars zerine olaanst olarak toplanr. Ynetim Kurulu kararlar toplantya katlanlarn oy okluu ile alnr.

Ynetim Kurulunun grevleri

MADDE 11 (1) Ynetim Kurulunun grevleri unlardr:

a) Merkezin faaliyetlerinin planlanmasnda ve yrtlmesinde Mdre yardmc olmak ve Mdrle i birlii iinde almak,

b) Danma Kurulu yelerini Aratrma ve Gelitirmeden Sorumlu Rektr Yardmclna nermek,

c) Mdr tarafndan hazrlanan yllk alma plan nerisini, aratrma ve eitim-retim projelerini Mdrle i birlii ierisinde karara balamak,

) Mdrn almalarn denetlemek,

d) Merkez btesinin hazrlanmas konusunda Mdre yardmc olmak,

e) Mdr tarafndan hazrlanan yllk gelir ve gider btesini karara balamak,

f) Gerekli grd durumlarda uzmanlk komisyonlar kurarak almalar yrtmek,

g) lgili mevzuatla verilen dier grevleri yerine getirmek.

Danma Kurulu

MADDE 12 (1) Danma Kurulu; Merkezin almalarna nerileri ile katkda bulunan bir organdr. niversite ve endstride tasarm ve yaratc endstriler zerine alan retim yeleri ile Merkezin faaliyet konularnda alan kii, kurum ve kurulu temsilcileri arasndan Ynetim Kurulunca seilir ve Rektr tarafndan grevlendirilirler.

(2) Danma Kurulu yelerinin grev sresi yldr. Sresi dolan yeler ayn usulle yeniden grevlendirilebilir. Sresi dolmadan ayrlan yelerin yerine, kalan sreyi tamamlamak zere ayn usulle yenileri seilir ve grevlendirilir.

(3) Danma Kurulu, Mdrn ars zerine, ylda en az iki kez ye tam saysnn salt ounluu ile toplanr ve kararlar toplantya katlanlarn oy okluu ile alnr.

Danma Kurulunun grevleri

MADDE 13 (1) Danma Kurulunun grevi; Merkezin faaliyetleri ve faaliyet alanlarna giren dier tm konularda gr bildirmek, ilgili proje nerilerinde bulunmak, projelerin gelitirilmesine yardmc olmak, tasarm ve yaratc endstriler zerine alan kiilerin Merkeze destek olmasn salamak, belirli konularda Ynetim Kuruluna yardmc olmak zere almalar yapmak ve Merkezin elindeki kaynaklarn gelitirilmesi iin destek olmaktr.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Personel ihtiyac

MADDE 14 (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyac, 2547 sayl Kanunun 13 nc maddesine gre, Rektr tarafndan grevlendirilecek personel tarafndan karlanr.

Ekipman ve demirba

MADDE 15 (1) Merkez tarafndan desteklenen aratrmalar kapsamnda alnan her trl alet, donanm ve demirbalar, Merkezin kullanmna tahsis edilir.

Hkm bulunmayan haller

MADDE 16 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde ilgili dier mevzuat hkmleri uygulanr.

Yrrlk

MADDE 17 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 18 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Ko niversitesi Rektr yrtr.