24 Ocak 2015 CUMARTES

Resm Gazete

Say : 29246

TEBL

Gmrk ve Ticaret Bakanlndan:

GMRK GENEL TEBL

(TARFE-SINIFLANDIRMA KARARLARI)

(SER NO: 18)

Ama

MADDE 1 (1) Bu Tebliin amac, Trk Gmrk Tarife Cetvelinin uygulanmasnda AB mevzuatna uyum salayarak, sz konusu Tarife Cetveli uygulamalar ile Avrupa Birlii Eya Nomanklatr uygulamalar arasnda yeknesakl temin ederek, baz eyann snflandrlmasna ilikin Avrupa Birlii snflandrma kararlarn duyurmaktr.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Tebli, Avrupa Birlii Resm Gazetesinde muhtelif tarihlerde yaymlanan Baz Mallarn Snflandrlmasna likin Komisyon Tzklerinde yer alan snflandrma kararlarn (Ek) kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Tebli, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayl Gmrk Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fkrasnn (c) bendi ve 3/6/2011 tarihli ve 640 sayl Gmrk ve Ticaret Bakanlnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanun Hkmnde Kararnamenin 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (a) bendine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Teblide geen;

a) Genel Yorum Kurallar (GYK): Trk Gmrk Tarife Cetvelinde yer alan Tarifenin Yorumuna likin Genel Yorum Kurallarn,

b) Gmrk Tarife Cetveli zahnamesi: Dnya Gmrk rgt Armonize Sistem Komitesi tarafndan hazrlanm olan Armonize Sistem Nomanklatr zahnamesi esas alnarak dzenlenen Gmrk Tarife Cetveli zahnamesini,

c) Kombine Nomanklatr (KN) kodu: Avrupa Birlii tarafndan yaymlanan ve statistik Pozisyonlarna Blnm Trk Gmrk Tarife Cetvelindeki pozisyonlarn ilk 8 rakamna denk gelen kodlar,

) Trk Gmrk Tarife Cetveli: Bakanlar Kurulunca kabul edilen statistik Pozisyonlarna Blnm Trk Gmrk Tarife Cetvelini,

ifade eder.

Genel aklamalar

MADDE 5 (1) Bu Tebli eki snflandrma kararlarna uymayan Balayc Tarife Bilgileri, 4458 sayl Gmrk Kanununun 9 uncu maddesi uyarnca, bu Tebliin yrrle girdii tarihten itibaren geerliliini yitirir.

(2) Bu Tebli eki snflandrma kararlarna uymayan ayn dzeydeki daha nce yaymlanm snflandrma kararlar sz konusu olduunda bu Tebli hkmleri uygulanr.

Yrrlk

MADDE 6 (1) Bu Tebli yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 7 (1)Bu Tebli hkmlerini Gmrk ve Ticaret Bakan yrtr.

 

Ekler iin tklaynz