24 Ocak 2015 CUMARTES

Resm Gazete

Say : 29246

TEBL

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlndan:

KARAYOLU DIINDA KULLANILAN HAREKETL MAKNALARA TAKILAN

TEN YANMALI MOTORLAR LE LGL TP ONAYI YNETMELNN

UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBL

(TEBL NO: SGM-2014/41)

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Tebliin amac; karayolu dnda kullanlan hareketli makinalara taklan motorlara ilikin teknik mevzuatn uygulanmasna ynelik olarak tip onay verilmesi, tip onaynn kapsam geniletmesi ve imalatn uygunluu bakmndan izlenecek ilemler ve Onay Kuruluu ile teknik servisler ve imalat firmalar veya bunlarn yetkili temsilcisi arasndaki ilikilerin dzenlenmesine ilikin usul ve esaslar belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Tebli; karayolu dnda kullanlan hareketli makinalara taklan motorlarn AT teknik mevzuatna veya ilgili teknik mevzuatna uygunluunun belgelendirilmesi ve sz konusu motorlara AT Tip Onay veya Ulusal Tip Onay verilmesi iin yaplmas gereken ilemlerle, bunlara ynelik olarak istenen bilgi ve belgeleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Tebli;

a) 3/6/2011 tarihli ve 635 sayl Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanun Hkmnde Kararnamenin 7 nci ve 27 nci maddelerine,

b) 20/6/2007 tarihli ve 26558 sayl Resm Gazetede yaymlanan Karayolu Dnda Kullanlan Hareketli Makinalara Taklan ten Yanmal Motorlardan kan Gaz ve Parack Halindeki Kirletici Emisyonlara Kar Alnacak Tedbirlerle lgili Tip Onay Ynetmeliinin (97/68/AT) 23 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar ve ksaltmalar

MADDE 4 (1) Bu Tebliin amalar bakmndan, Karayolu Dnda Kullanlan Hareketli Makinalara Taklan ten Yanmal Motorlardan kan Gaz ve Parack Halindeki Kirletici Emisyonlara Kar Alnacak Tedbirlerle lgili Tip Onay Ynetmeliinde (97/68/AT) yer alan tanmlara ek olarak;

a) AB: Avrupa Birliini,

b) 97/68/AT Ynetmelii: 20/6/2007 tarihli ve 26558 sayl Resm Gazetede yaymlanan Karayolu Dnda Kullanlan Hareketli Makinalara Taklan ten Yanmal Motorlardan kan Gaz ve Parack Halindeki Kirletici Emisyonlara Kar Alnacak Tedbirlerle lgili Tip Onay Ynetmeliini (97/68/AT),

c) Onay kuruluu: Bir motorun tip onayndan her ynyle sorumlu olan, yetkilendirme srecini yrtmeye, onay belgelerini dzenlemeye ve gerektiinde geri ekmeye, dier onay kurulularnn bavurabilecei bir makam olarak hareket etmeye, teknik servisleri grevlendirmeye ve imalatlarn imalat uygunluuyla ilgili ykmllklerini yerine getirmesini temin etmeye yetkili olan, ye lkelerdeki kurum veya kuruluu ve Trkiyede Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanln,

) Rapor: lgili motorun bir btn olarak mevzuat karladnn Teknik Servis, ynetmeliklerin izin verdii durumlarda imalat ve/veya onay kuruluu tarafndan yazl olarak tespitini,

d) Tip onay kapsam geniletmesi: Motor iin alnan bir onayn tantm paketinde yer alan zelliklerden herhangi birinde deiiklik olmas, ilave muayeneler veya yeni deneyler yaplmas gerektii, onay verilmi motorun tabi olduu herhangi bir dzenleyici mevzuat kapsamnda yeni artlarn yrrle girmesi durumlarnda, onayn geerliliinin devam etmesi iin deiiklii de kapsayacak ekilde onayn yenilenmesi ilemini,

e) malatn uygunluu (Conformity of Production-COP): 97/68/AT Ynetmelii kapsamndaki motorlarn, onay verilen tipe uygun olarak imal edilmesini salamak iin uygun dzenlemelerin yaplp yaplmadn kontrol etmek amacyla onay kuruluu ve/veya yetkilendirdii teknik servis/servisler tarafndan yaplan ilemleri,

ifade eder.

KNC BLM

Uygulama Usul ve Esaslar

Tip onay bavurusu

MADDE 5 (1) Tip onay bavurusuna ait esaslar aada belirtilmitir.

a) Karayolu dnda kullanlan hareketli makinalara taklan motorlar veya motor grubu iin tip onay bavurusu, 97/68/AT Ynetmeliinin 5 inci maddesinde belirtilen belgelere ilaveten aada belirtilen dokmanlar ile birlikte imalat veya yetkili temsilcisi tarafndan onay kuruluuna yaplr. Bavuru dosyasnda;

1) Bu Tebliin ekinde yer alan Ek-1deki Bavuru Formu ve bunun eklerine ilaveten Ek-2de yer alan Balang Deerlendirmesi ve malatn Uygunluu in Bilgi Formu,

2) malatnn, deney ve muayeneleri hangi teknik serviste yaptrmak istediine dair beyan,

3) Tip onay bavurusunu imzalamaya yetkili kii veya kiilerin yetkili olduuna dair firma yazs ekindeki imza rnekleri yer alr. Bu kiiler, retimden teslimata kadar geen retimin uygunluu zincirinin herhangi bir noktasnda yer alan veya bu amala yetkilendirilmi yetkililerden olmaldr,

4) rnn retimi ile ilgili sorumluluklar ve yetkileri gsteren organizasyon emas,

5) rnn tip onay gereklerine gre kontrol edildiini gsterir bilgileri kapsayan kontrol talimatlar ve kontrol ile ilgili sorumluluklar, planlama metodu, kontrol metodu, dzeltici ve nleyici faaliyetler, analiz, test ve raporlamaya ilikin prosedrleri ieren bilgiler, sunulmak zorundadr.

b) 97/68/AT Ynetmeliinin Ek II, lave 1inde aklanan motor tipi karakteristiklerine uygun olan bir motor, onay deneylerini yapmaktan sorumlu teknik servise sunulur. Bir motor grubunun tip onay iin bavurulmas halinde, Bakanlk, yaplan bavurunun seilmi olan ana motor bakmndan anlan Ynetmeliin Ek II, lave 2sinde belirtilen motor grubunu tam olarak temsil etmediini belirlerse, alternatif olarak ve gerekirse Bakanlk tarafndan belirlenen ilave bir ana motor ilk cmlede belirtildii ekilde onay iin temin edilir.

c) Yurt dnda imal edilen motorlar iin tip onay bavurusu yetkili temsilci tarafndan yaplabilir.

) lk defa tip onay belgesi alnacak motorlar iin yaplacak tip onay mracaatnda, mracaat tarihinde yrrlkte bulunan mevzuat dikkate alnr.

d) Tip onay alnmas kapsamnda sunulan belgeler imalatnn veya yetkili temsilcisinin kaesi ile teknik sorumlunun ad soyad ve slak imzasn tamaldr. Bakanlk, elektronik altyap kurmas halinde bu belgeleri elektronik ortamda da isteyebilir.

e) malatlar, bavuru ekinde verilen idari dokmanlarda deiiklik olmas halinde 30 i gn iinde gncelleme yapmak zorundadr.

Motorlarn teknik servis tarafndan incelenmesi

MADDE 6 (1) malatnn onay kuruluu tarafndan 8 inci maddeye tabi tutulmas halinde, inceleme sonucu uygun ise, onay konusu ilgili teknik dzenleme kapsamnda deney ve muayeneleri yapmak zere inceleme raporunun bir nshas firmaca belirlenen teknik servise gnderilir.

(2) Teknik servis; motorlar, ilgili tip onay ynetmeliinde belirtilen hususlar kapsamnda deney ve muayenelere tabi tutar.

(3) Yaplan deney ve muayeneler sonucunda uygun bulunan motorlar iin teknik servis tarafndan rapor dzenlenir. Onay kuruluu ve ilgili firmaya birer nsha gnderilir.

(4) Yaplan incelemeler sonucunda uygun bulunmayan raporlar teknik servise iade edilir.

Tip onay belgesi dzenlenmesi

MADDE 7 (1) Onay kuruluu, tip onay belgesi dzenlemeden nce;

a) malaty 8 inci maddede belirtilen incelemeye tabi tutar, sunulana bilgi ve belgelerin uygun ve eksik olup olmad hususunda inceleme ve deerlendirme yapar.

b) 97/68/AT Ynetmeliinin Ek Iin madde 5 inde belirtilen artlar erevesinde imalat tarafndan imalatn uygunluunun salanp salanmadn denetler.

(2) Onay kuruluu, gerektiinde dier onay kurulular ile ibirlii yaparak, bu maddenin birinci fkrasnn (b) bendinde belirtilen tedbirlerin devam etmesini ve bu Ynetmelik uyarnca tip onay numaralarn tayan, imal edilen her motorun onaylanm motor tipi veya grubuna ait onay belgesinde ve eklerde yer alan aklamaya uygunluunun devam etmesini salamak iin 97/68/AT Ynetmeliinin Ek Iinin madde 5 inde yer alan artlar erevesinde gerekli tedbirleri alr.

(3) Yaplan incelemeler sonucunda; teknik servis tarafndan dzenlenen raporlarn, 8 inci maddede belirtilen incelemelerin uygun grlmesi ve imalatn uygunluu ile ilgili hususlara uyulmas halinde, onay kuruluu motor tipleri veya motor gruplar iin tip onay belgesi dzenler. Onay kuruluu, onaylad her motor tipi veya motor grubu iin 97/68/AT Ynetmeliinin ekinde yer alan Ek-VIIde bir rnei bulunan tip onay belgesinin uygulanabilir btn blmlerini doldurur ve tantm paketi fihristinde yer alan belgeleri derler. Tip onay belgeleri, anlan Ynetmeliin ekinde yer alan Ek-VIIIde belirtilen ynteme gre numaralandrlarak, tamamlanm belge ve eklerinin birer nshas teknik servise ve ilgili imalatya veya yetkili temsilcisine gnderilir.

(4) Tip onay belgesi alndktan sonra ayn tipteki motorlarn yeni varyant ve versiyonlar, kapsam geniletilmesi iinde deerlendirilir.

NC BLM

Tip Onay ile lgili malatn Uygunluu lemleri

ncelemeler

MADDE 8 (1) Onay kuruluu, sunulan bilgi ve belgelerin uygun ve eksik olup olmad hususunda inceleme ve deerlendirme yapar.

(2) Onay Kuruluu, bilgi ve belgelerde herhangi bir eksiklik varsa, imalatdan eksikliin giderilmesini talep eden bir bildirimde bulunur. Bu eksiklikler, bildirim tarihinden itibaren 30 gn ierisinde tamamlanmazsa dosya iade edilir.

(3) Bavuru dosyasnda herhangi bir eksiklik yoksa imalat ve/veya montaj tesisinde uygulanan kalite sistemi ile rn uygunluk dzenlemelerinin deerlendirilmesi amacyla onay kuruluu;

a) malatnn imalat ve/veya montaj tesisinin yerinde bizzat incelenmesine karar verebilir,

b) malatnn, onay kuruluu tarafndan retime uygunluu deerlendirme yetkisi verilmi bir Teknik Servis tarafndan incelenmesine izin verebilir,

c) Bakanlk veya AB yesi lkelerin onay kurulular tarafndan firmaya, bavuru konusu rne benzer bir rn iin tip onay verilmesi durumunda, incelemeye gerek duymayabilir.

(4) Onay kuruluu, imalat ve/veya montaj tesisinde yaplacak incelemenin tarihini imalat veya yetkili temsilci ile birlikte belirler.

(5) Yaplan inceleme neticesinde inceleme heyeti tarafndan bu Tebliin Ek-3nde bulunan nceleme Formu 3 () nsha olarak doldurulur ve imalatnn yetkilisi ile birlikte imzalanarak bir nshas imalatya verilir. Bakanlk tarafndan bu Tebliin Ek-4nde rnei yer alan Uygunluk Raporu dzenlenir. Uygunluk Raporu, tekrar inceleme yaplana kadar, balang deerlendirmesi veya rn uygunluk dzenlemesi iin en az 3 yl, srekli dorulama ilemi iin en az 2 yl geerlidir.

(6) nceleme uygun ise, onay konusu ilgili Ynetmelik veya teknik dzenleme kapsamnda deney ve muayeneleri yapmak zere inceleme raporunun bir nshas firmaca belirlenen teknik servise gnderilir.

(7) nceleme uygun deil ise ilemler durdurulur. Eksiklikler giderildikten sonra bavuru yeniden yaplabilir.

(8) Bakanlk, daha nceden tip onay alm imalatlar iin yeni bir ilem yaparken kalite sistem incelemesinde geerli olan nceki verileri kullanabilir.

Srekli dorulama ilemleri

MADDE 9 (1) Onay kuruluunca veya yetki verdii teknik servis tarafndan tip onay bulunan motorlar iin srekli dorulama ilemleri her zaman yaplabilir. Bu denetimlerde, balang deerlendirmesi ve rn uygunluk dzenlemelerinde yer alan artlarn devamll da kontrol edilir. Yaplan incelemeler sonucunda bu Tebliin ekinde yer alan Ek-3ndeki nceleme Formu ve Ek-5teki retim Uygunluk Dorulama ve Deerlendirme Formu dzenlenir. Srekli dorulama ilemi iki seneden az olmayan bir srede yaplr. Bu sre, nceki denetimlerde retimin uygunluu konusunda imalatnn oluturduu kalite sisteminin ve retimin uygunluu yetkinliinin var olduuna dair tespitler yaplrsa daha uzun olabilir.

(2) Onay kuruluu tip onay kapsamnda yer alan btn bilgi, belge, rn ve tesisleri her zaman denetleyebilir.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Yetkili temsilci

MADDE 10 (1) Yurt dndan yaplacak mracaatlarda imalat ile yetkili temsilci olacak kii veya firma arasnda bu Tebliin Ek-6snda rnei bulunan yetkili temsilcilik szlemesi dzenlenir. Bu szleme, imalat ile yetkili temsilcisi arasnda imalatnn bulunduu mahalde noter veya edeer kurumlar veya Sanayi ve/veya Ticaret Odas tasdikli olmaldr. Bu tasdikin doruluu o lkede bulunan T.C. Konsolosluklar tarafndan teyit edilir. Bu belgelerin orijinalleri ile birlikte yeminli tercme brolarnn Trke tercmeleri de sunulur.

(2) Yetkili temsilciye imalat tarafndan, imalat gibi hareket edecei yetkisi verilir. malat, yetkili temsilcisi tarafndan alnan tip onayna gre imalat yapacan ve rnde bir deiiklik yapaca takdirde, nceden alnm ulusal tip onaynda, kapsam geniletmesi yaplmadan bu rn Trkiyeye sevk etmeyeceini, retim kontrollerini alnm tip onayna gre yapacan taahht ederek, bu taahhdn bu Tebliin Ek-6da rnei verilen yetki belgesinde belirtir.

(3) Yetkili temsilci, Bakanlk tarafndan bildirilen tm bilgileri ve dzenlenen belgeleri imalatya bildirmekle ykmldr.

(4) lkemizde imalat yapan firmalar, lkemizde yerleik gerek veya tzel kiilerle, bu Tebliin Ek-7sinde rnei bulunan szlemeyi yapmak suretiyle yetkili temsilci belirleyebilir.

Belgelerin saklanmas

MADDE 11 (1) Tip onay ve dosyas;

a) Bakanlk ve yetkili teknik servisler tarafndan, Bakanln Saklama Sreli Standart Dosya Plannda belirtilen srede,

b) malat/ithalat tarafndan; bir motorun piyasaya arzndan itibaren 10 yl boyunca saklanr.

Teblide belirtilmeyen hususlar

MADDE 12 (1) Bu Teblide yer almayan hususlarda 10/4/2010 tarihli ve 27548 sayl Resm Gazetede yaymlanarak yrrle giren Aralar ve Bunlarn Aksam, Sistem ve Ayr Teknik niteleri ile lgili Tip Onay Ynetmelikleri ve Teknik Dzenlemelerin Uygulama Usul ve Esaslar Hakknda Tebli (Tebli No: SGM-2010/1) hkmleri uygulanr.

Yrrlk

MADDE 13 (1) Bu Tebli yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 14 (1) Bu Tebli hkmlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan yrtr.

 

Ekler iin tklaynz