24 Ocak 2015 CUMARTES

Resm Gazete

Say : 29246

YNETMELK

Kltr ve Turizm Bakanlndan:

ANAKKALE SAVALARI GELBOLU TARH ALANINDA YAPILAMANIN

VE YAPILARIN KULLANIMININ DENETM LE KLTR VE TABAT

VARLIKLARINI KORUMA KOMSYONUNUN ALIMA USUL

VE ESASLARINA LKN YNETMELK

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama ve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac, 19/6/2014 tarihli ve 6546 sayl anakkale Savalar Gelibolu Tarihi Alan Bakanl Kurulmas Hakknda Kanunla belirlenen Tarihi Alanda, her trl yaplama ile inai ve fiziki mdahaleye ynelik proje ve uygulama ile yaplarn kullanmnn denetimi esaslarn ve Gelibolu Tarihi Alan Kltr ve Tabiat Varlklarn Koruma Komisyonunun kuruluu, alma usul ve esaslarn belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, 6546 sayl Kanunun 3 nc ve 8 inci maddelerine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Bakanlk: Kltr ve Turizm Bakanln,

b) Bakan: anakkale Savalar Gelibolu Tarihi Alan Bakann,

c) Bakanlk: anakkale Savalar Gelibolu Tarihi Alan Bakanln,

) Esasl onarm: Tadilat ve tamirat saylmayan ve 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayl mar Kanunu uyarnca ruhsata tabi olan uygulamalar,

d) Gelibolu Koruma Komisyonu: Kanunun 3 nc maddesinin birinci fkrasnn (b) bendi uyarnca Bakanlka kurulan Gelibolu Tarihi Alan Kltr ve Tabiat Varlklarn Koruma Komisyonunu,

e) Kanun: 19/6/2014 tarihli ve 6546 sayl anakkale Savalar Gelibolu Tarihi Alan Bakanl Kurulmas Hakknda Kanunu,

f) Tadilat ve tamirat: 3194 sayl mar Kanununun 21 inci maddesi uyarnca ruhsata tabi olmayan, derz, i ve d sva, boya, badana, oluk, dere, dorama, deme ile mimari e olarak ve sanat tarihi asndan zellik arz etmeyen tavan kaplamalar, elektrik ve shhi tesisat tamirleri ile at onarm ve kiremit aktarlmas ve yrenin zelliine gre Bakanlka belirtilecek tayc unsuru etkilemeyen mdahaleleri,

g) Tarihi Alan: 6546 sayl Kanuna ekli harita ve koordinat listesinde snrlar belirtilen ve bu Kanunla Bakanla tahsis edilen anakkale Savalar Gelibolu Tarihi Alann,

) Tarihi Alan planlar: Kanun hkmlerine gre hazrlanan, Tarihi Alann korunmas, gelitirilmesi, ynetimi, tantlmas, koruma esaslar ve kullanma artlarnn belirlenmesi, blgenin salklatrlmas, yenilenmesi, ak alan sistemi yaya dolam, tat ulam ve altyap tesislerinin tasarm esaslar ile blge halknn sosyal ve ekonomik yapsnn iyiletirilmesi konularnda hedefler, stratejiler ve kararlar belirleyen ve Bakanlka onaylanan her tr ve lekteki planlar,

h) Yap: Karada ve suda, daim veya geici, yeralt ve yerst inaatlar ile bunlarn ilave, deiiklik ve tamirlerini iine alan sabit ve hareketli tesisleri,

ifade eder.

KNC BLM

Yapm ve Denetime likin Esaslar

Genel esaslar

MADDE 4 (1) Tarihi Alanda Bakanln yetkili olduu ksmlarda, her trl yaplamann ve yaplarn kullanmnn denetimi Bakanlka yaplr.

(2) Eceabat ile ky yerleik alanlarnda yaplamann ve yaplarn denetimi 6546 sayl Kanun ile ilgili mevzuatn, bu Kanuna aykr olmayan hkmleri erevesinde ilgili idaresince yaplr.

(3) Tarihi alanda yer alan 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayl Kltr ve Tabiat Varlklarn Koruma Kanunu kapsamna giren ve korunmas gerekli tanmazlarda gerekletirilecek her trl uygulama iin hazrlanacak projeler Gelibolu Koruma Komisyonunun onayna sunulur. Tarihi Alanda, bu kapsamdaki uygulamalar Gelibolu Koruma Komisyonundan izin alnmadan yaplamaz.

(4) Bakanlk, Tarihi Alana ilikin yrtt almalar kapsamnda ihtiya duyduu takdirde, Tarihi Alandaki kendisine tahsisli olmayan ky yerleim alanlar ile belediye ve mcavir alan snrlar iinde yer alan 2863 sayl Kanun kapsamndaki kamuya ait tanmazlarn bakm ve onarmn ilgili kamu kurum ve kuruluu ile protokol yaparak gerekletirmeye yetkilidir.

(5) Tarihi Alanda, Eceabat ile ky yerleik alanlar snrlar dnda ferdi ve kooperatifleme yoluyla yap yaplamaz.

(6) Tarihi Alanda, tarihi alan planlarnda ngrlenler dnda, yeni yap ve tesis yaplamaz.

(7) Tarihi Alandaki tarm alanlarnda yap ve tesis kurma esaslar, Tarihi Alan planlar ile belirlenir. Bu esaslara uymayan hibir yapya izin verilemez.

(8) Tarihi Alan planlar yrrle konulana kadar Tarihi Alanda yaplacak her trl uygulama Bakanln, Bakanln yetki vermesi halinde Bakanln belirledii gei dnemi yaplama koullarna gre gerekletirilir.

Planlarn hazrlanmas

MADDE 5 (1) Tarihi Alana ilikin her tr ve lekte planlar Bakanlka hazrlanr ya da hazrlatlr, bu planlar Bakanlka onaylanarak yrrle girer. Bu planlarn deitirilmesi, revizyonu ve yenilenmesi ilemleri Bakanlka yrtlr ve Bakanln onay ile yrrle girer. Tarihi Alan planlar etaplar halinde yaplabilir.

(2) darelerce yaplan planlarn Bakanlka yaplacak ve Bakanlka onaylanacak olan st lekli Tarihi Alan planlarna uygun olmas zorunludur.

(3) darelerce yaplacak planlarda Bakanln uygun grnn alnmas zorunludur.

Projelerin hazrlanmas, onay ve yap ruhsat

MADDE 6 (1) Tarihi Alanda Bakanln yetkili olduu ksmlarda, her trl yapnn, esasl onarm ile yeni yaplarn inas ve tanmazlara ilikin proje uygulamalar Tarihi Alan planlarna uygun olarak ve Bakanln ald kararlar dorultusunda 6546 sayl Kanun hkmlerine gre yrtlr.

(2) Tarihi Alanda Bakanln yetkili olduu ksmlarda, projelerin hazrlanmas, onay ve yap ruhsat hakknda aadaki usul ve esaslar uygulanr:

a) Bakanlka ina edilecek yaplara ilikin projeleri yap yaklak maliyetleri, teknik artnameleri ve dier belgeleri, Bakanlk kendi bnyesinde hazrlayabilecei gibi, kamu kurum ve kurulularna, akademik birimlere hazrlattrabilir veya hizmet satn almak suretiyle temin edebilir. Projeler, yapma ilikin yaklak maliyetler ve dier belgeler Bakanlka onaylanr. Bu ihtiyac herhangi bir ncelik sras gzetmeden birinden, birkandan veya hepsinden ayn anda temin edilebilir.

b) (a) bendinde belirtilenler dndaki tanmazlarda ruhsata tabi uygulamalara ilikin projeler ilgili mevzuatna gre hazrlanarak ilgilisince Bakanla sunulur ve sonulandrlr.

c) Bu fkrada belirtilen i ve ilemler 6546 sayl Kanun hkmlerine gre Bakanlka yrtlr.

Yap denetimi

MADDE 7 (1) Tarihi Alanda Bakanln yetkili olduu ksmlarda, Bakanlk can ve mal gvenliini teminen, Tarihi Alan planlarna, fen, sanat ve salk kurallarna, standartlara uygun kaliteli onarm ve yap yaplmas iin 6546 sayl Kanun hkmlerine gre proje ve yap denetimi salar.

(2) Mevcut yaplar da can ve mal gvenliini teminen ilgili mevzuat uyarnca Bakanlka denetlenebilir.

(3) Proje ve yap denetim faaliyetlerini yrtecek birimlerin yaplanmasnda ilgili tm meslek gruplarndan uzmanlarn grev almas esastr. Bakanlk, ihtiya duyulmas halinde dier kamu kurum ve kurulular ile akademik birimlerden teknik destek alabilir veya hizmet satn almak suretiyle teknik eleman grevlendirerek yap denetimini salar. Bu ihtiyac herhangi bir ncelik sras gzetmeden birinden, bir kandan veya hepsinden ayn anda temin edilerek karlanabilir.

(4) Yap ruhsat ve kullanma izni erevesinde denetim faaliyetlerini yrten personel, grevlerinin gerei gibi yerine getirilmemesinden doan her trl yap kusurundan ve meydana gelen zararlardan dolay ilgili mevzuat erevesinde sorumludurlar.

(5)Yaplara ilikin i ve ilemlerin denetim altnda gerekletirilmesi; sz konusu i ve ilemlerin Tarihi Alan planlarna, onayl projelere, szleme ve artnamelerine, fen, salk ve sanat kurallarna uygun olarak yaplmas hususunda ilgili zel veya tzel kiilerin ykmllklerini ve sorumluluunu ortadan kaldrmaz. Fenni mesuliyete ilikin ilgili Kanun maddeleri uyarnca ilem tesis edilir.

Yaplarn kullanmnn denetimi

MADDE 8 (1) Tarihi Alanda Bakanln yetkili olduu ksmlarda, onarm yaplan mevcut yaplarn ve yeni yaplarn yap ruhsatna uygun olarak tamamlanmasn mteakip kullanmna ilikin ilemler 6546 sayl Kanun hkmlerine gre yrtlr.

Mevzuata ve tarihi alan planna aykr yaplar

MADDE 9 (1) Tarihi Alanda bulunan ve aada belirtilen yap ve tesisler, ilgili mevzuat uyarnca Bakanlka tamamen veya ksmen yklr veya yktrlr ayrca gerekli yasal ilemler balatlr:

a) 6546 sayl Kanun hkmlerine aykr olarak yaplm her trl yap ve tesisler.

b) Ky yerleim alanlar dndaki inaat ruhsat olmayan yap ve tesisler.

c) Yap ve tesisin, inaat yapm ruhsat ve eklerine ve yap esaslarna aykr yaplm blmleri.

) Yap ve tesislerde, kullanma izni verildikten sonra, yap ve tesis esaslarna aykr olarak yaplan deiiklikler ve ilave ksmlar.

d) 2863 sayl Kanun hkmlerine aykr olarak yaplm her trl yap ve tesisler.

NC BLM

Gelibolu Koruma Komisyonu

Kuruluu ve alma ilkeleri

MADDE 10 (1) Gelibolu Koruma Komisyonu Bakanlk tarafndan kurulur. Komisyon, ky yerleim alanlar ve belediye snrlar iinde kalan tanmazlar da dahil olmak zere Tarihi Alann tamamndan sorumludur. Doal sitlerin yeniden deerlendirilmesi hususu hari olmak zere, Tarihi Alanda 2863 sayl Kanun ve alt mevzuat ile korunmas gerekli tanmaz kltr ve tabiat varlklarna ynelik olarak yaplacak, plan, proje, uygulama, tescil ve ilgili dier i ve ilemler iin Kltr Varlklarn Koruma Blge Kurulu ve Tabiat Varlklarn Koruma Komisyonuna verilen grev ve yetkiler Gelibolu Koruma Komisyonunca yrtlr. Tarihi alanda yer alan tanmaz kltr varlklarnn tadilat ve tamirat Gelibolu Koruma Komisyonunun izni ile yrtlr.

(2) Tarihi Alan iindeki doal sitlerin yeniden deerlendirilmesine ilikin kararlar ilgili Tabiat Varlklarn Koruma Komisyonunca alnr.

(3) Gelibolu Koruma Komisyonu, mimar ve ehir planlama alanlarndaki uzmanlam ikier ye ile arkeoloji, sanat tarihi, evre mhendislii ve orman mhendislii alanlarndaki uzmanlam birer yeden olmak zere Bakanlka seilen sekiz yeden oluturulur.

(4) Gelibolu Koruma Komisyonu bakan ve bakan yardmcs, Gelibolu Koruma Komisyonunca sekiz yenin katlmyla yaplacak toplantda yelerin salt ounluunun oylaryla seilir. Bu yelerin yardan fazlasnn deimesi halinde bakan ve bakan yardmcs seimi yenilenir. Bakann yokluunda, bakan yardmcs, Gelibolu Koruma Komisyonuna bakanlk eder.

(5) Drdnc fkra uyarnca bakan ve bakan yardmcsnn seilemedii hallerde en az be yenin katlmas koulu ile yaplan ilk toplantda, katlanlar arasndan geici olarak bakan ve bakan yardmcs seilir. Sekiz ye ile yaplacak ilk toplantda bakan ve bakan yardmcsnn seilmesi ile geici olarak seilen bakan ve bakan yardmcsnn grevleri sona erer.

(6) Gelibolu Koruma Komisyonu yelerinin grev sresi bir yldr. Grev sresi sona erenler Bakanlka yeniden ye seilebilir. Yeni ye seilene kadar grev sresi dolan yenin yelii devam eder.

(7) Herhangi bir nedenle bir yl iinde yllk izin, hastalk ve mazeret izinleri hari toplam drt veya st ste iki toplantya katlmayan Gelibolu Koruma Komisyonu yelerinin yelikleri sona erer.

(8) yelikleri sresince Gelibolu Koruma Komisyonunun grev ve yetki alanlarna giren konularda Gelibolu Koruma Komisyonu yeleri, dorudan veya dolayl olarak taraf olamaz ve hibir menfaat salayamazlar. Aksine davrand tespit edilenlerin komisyon yelii Bakanlka sona erdirilir.

(9) Herhangi bir sebeple Gelibolu Koruma Komisyonu yelii sona eren yenin yerine ayn artlar haiz yeni ye Bakanlka atanr.

(10) Komisyon yelerine 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayl Harcrah Kanunu hkmleri uyarnca yaplmas gereken demeleri mensup olduklar kamu kurumu tarafndan yaplr. Herhangi bir kamu kurumuna mensup olmayanlara 6245 sayl Kanun uyarnca Bakanlka deme yaplr.

Toplanma ve karar yeter says

MADDE 11 (1) Gelibolu Koruma Komisyonu Bakanln ars ile toplanr. Komisyonun gndemini Bakanlk belirler.

(2) Gelibolu Koruma Komisyonu, yelerin salt ounluuyla toplanr ve toplantya katlan yelerin salt ounluu ile karar alr. Ancak karar yeter says drtten az olamaz. Kararlar, mevzuattaki dayanaklar ile bilimsel gerekeleri belirtilerek yazlr. Karara kar olan yelerin isimlerinin altna kar oy ibaresi yazlr. Kar oy gerekesi bakanlkta yer alan, konunun ilgili dosyasnda muhafaza edilir.

(3) Bakanlk, gerektiinde gndemdeki konular ile ilgisi bulunan kurum ve kurulu temsilcilerini toplantya arabilir. arlan kurum temsilcilerinin grlen konular ile ilgili oy hakk yoktur.

(4) Gelibolu Koruma Komisyonu kararlar kesindir.

(5) 2863 sayl Kanun ve alt mevzuat ile Kltr Varlklarn Koruma Blge Kurulu Mdrl ve Tabiat Varlklarn Koruma Blge Komisyonlarna ilikin evre ve ehircilik l Mdrlne verilen grevler Tarihi Alanda Bakanlka yrtlr. Bu grevlerin yrtlmesine ilikin usul ve esaslar Bakanlk tarafndan karlacak bir ynerge ile belirlenir.

(6) Bakanlk kltr ve tabiat varlklarnn tespit ilemlerini 2863 sayl Kanun ve ilgili alt mevzuatna uygun olarak uzmanlar araclyla yapar.

(7) Gelibolu Koruma Komisyonunun kararlarnn datm Bakanlka yaplr.

(8) Tarihi Alanda gerekletirilen uygulamalarn Gelibolu Koruma Komisyonu kararlarna uygun gerekletirilmesini Bakanlk denetler.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Dier hkmler

MADDE 12 (1) Bu Ynetmeliin uygulanmasna ilikin usul ve esaslar Bakanlka belirlenir.

Yrrlk

MADDE 13 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 14 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Kltr ve Turizm Bakan yrtr.