24 Ocak 2015 CUMARTES

Resm Gazete

Say : 29246

YNETMELK

Gmrk ve Ticaret Bakanlndan:

ABONELK SZLEMELER YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; abonelik szlemelerine ilikin uygulama usul ve esaslarn dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, tketicinin belirli bir mal veya hizmeti srekli veya dzenli aralklarla edinmesini salayan her trl abonelik szlemesini kapsar.

(2) Elektrik, su, doal gaz ve elektronik haberleme sektr dndaki abonelik szlemelerine bu Ynetmeliin yalnzca 5 inci, 6 nc, 7 nci, 8 inci, 13 nc, 22 nci, 23 nc, 24 nc ve 25 inci maddeleri uygulanr.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayl Tketicinin Korunmas Hakknda Kanunun 52 nci ve 84 nc maddelerine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmeliin uygulanmasnda;

a) Abonelik szlemesi: Tketicinin belirli bir mal veya hizmeti srekli veya dzenli aralklarla edinmesini salayan szlemeyi,

b) Bakan: Gmrk ve Ticaret Bakann,

c) Elektronik haberleme: 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayl Elektronik Haberleme Kanununda yer alan tanm,

) Gecikme zamm oran: 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayl Amme Alacaklarnn Tahsil Usul Hakknda Kanunun 51 inci maddesine gre belirlenen oran,

d) Hizmet: Bir cret veya menfaat karlnda yaplan ya da yaplmas taahht edilen mal salama dndaki her trl tketici ileminin konusunu,

e) Kalc veri saklaycs: Tketicinin gnderdii veya kendisine gnderilen bilgiyi, bu bilginin amacna uygun olarak makul bir sre incelemesine elverecek ekilde kaydedilmesini ve deitirilmeden kopyalanmasn salayan ve bu bilgiye aynen ulalmasna imkn veren ksa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafza kart ve benzeri her trl ara veya ortam,

f) Kanun: 6502 sayl Tketicinin Korunmas Hakknda Kanunu,

g) Mal: Alverie konu olan; tanr eya, konut veya tatil amal tanmaz mallar ile elektronik ortamda kullanlmak zere hazrlanan yazlm, ses, grnt ve benzeri her trl gayri maddi mallar,

) Salayc: Kamu tzel kiileri de dahil olmak zere ticari veya mesleki amalarla tketiciye hizmet sunan ya da hizmet sunann adna ya da hesabna hareket eden gerek veya tzel kiiyi,

h) Satc: Kamu tzel kiileri de dahil olmak zere ticari veya mesleki amalarla tketiciye mal sunan ya da mal sunann adna ya da hesabna hareket eden gerek veya tzel kiiyi,

) Tketici: Ticari veya mesleki olmayan amalarla hareket eden gerek ya da tzel kiiyi,

ifade eder.

KNC BLM

Szlemenin ekli ve erii

Szlemenin ekli

MADDE 5 (1) Satc veya salayc, sunulan mal veya hizmete ilikin olarak tketici ile bir abonelik szlemesi kurmak zorundadr. Yazl veya mesafeli olarak kurulan abonelik szlemelerinin bir rneinin kt zerinde veya kalc veri saklaycs ile tketiciye verilmesi zorunludur.

(2) Abonelik szlemeleri; en az on iki punto byklnde, anlalabilir bir dilde, ak, sade ve okunabilir bir ekilde dzenlenir.

Szlemenin zorunlu ierii

MADDE 6 (1) Abonelik szlemelerinde aadaki bilgilerin yer almas zorunludur:

a) Tketici ile satc veya salaycnn isim, unvan, ak adres, telefon ve varsa MERSS numaras ile dier iletiim bilgileri,

b) Szlemenin konusu ve varsa sresi,

c) Szlemenin dzenlendii tarih,

) Maln ilk teslim tarihi veya hizmetin ifasna balama tarihi,

d) Mal veya hizmetin tm vergiler dahil toplam fiyat,

e) Szleme konusu mal veya hizmet bedelinin bir tarife zerinden hesaplanmas durumunda; tketici tarafndan seilen tarifenin ad, ierii ve szlemenin dzenlendii tarihteki birim tketim bedeli ile tketim dnemi,

f) Fatura bedelinin sresi ierisinde denmemesi durumunda, hizmet sunumunun ne ekilde ve ne kadar sre ierisinde durdurulabileceine; fatura bedelinin sonradan denmesi durumunda ise hizmet sunumunun ne ekilde ve ne kadar sre ierisinde balatlacana ilikin bilgi,

g) Mal veya hizmetin temini iin abonenin kullanmna sunulan saya, modem ve benzeri cihazlarn deiiminin yasal ykmllklere uygun olarak yaplabileceine ilikin bilgi,

) Szleme konusu mal veya hizmet sunumunun mcbir sebeplerle kesintiye urayabilecei belirtilmise bu sebeplerin neler olduuna ilikin bilgi,

h) Satc veya salaycnn kusurundan kaynaklanan nedenlerle szlemede belirtilen nitelikte mal veya hizmet sunulamamas halinde tketicinin, Kanunun 11 inci veya 15 inci maddelerinde yer alan haklarna ilikin bilgi,

) Saya ve benzeri lm cihazlarnn kullanld durumlarda, bu cihazlarda meydana gelen arzalar nedeniyle belli bir sreyle tketim miktarnn hi veya doru ekilde tespit edilememesi halinde, sz konusu sre iin tketim miktarnn ne ekilde tespit edileceine ilikin bilgi,

i) Tketiciye sunulan mal veya hizmetin bedeli dnda tketiciden ilgili mevzuat gerei tahsil edilmesi zorunlu bedeller sz konusu ise, bu bedellerin neler olduu ile bunlarn szlemenin dzenlendii tarihteki tutar ve deimesi durumunda yeni tutarlarn tketiciye ne ekilde bildirileceine ilikin bilgi,

j) Tketicinin temerrde dmesinin hukuki sonularna ilikin bilgi,

k) Tketiciden gvence, depozito veya teminat ad altnda bir cret alnmas sz konusu ise bu cretin tutar ve aboneliin sona ermesi durumunda tketiciye ne kadar sre ierisinde ve ne ekilde iade edileceine ilikin bilgi,

l) Szlemenin feshi ve sonularna ilikin bilgi,

m) Szlemenin feshedilmesi halinde, modem, telefon, uydu alcs ve benzeri cihazlarn iadesi ngrlyorsa nasl iade edileceine veya geri alnacana ilikin bilgi,

n) Tketicilerin uyumazlk konusundaki bavurularn tketici mahkemesine veya tketici hakem heyetine yapabileceklerine ilikin bilgi.

(2) Elektrik, su, doal gaz ve elektronik haberleme sektr dndaki abonelik szlemelerinde birinci fkrann (e), (f), (g), (), (k) ve (m) bentlerinde belirtilen bilgilere yer verilmeyebilir.

(3) Elektrik, su ve doal gaz sektrne ilikin abonelik szlemelerinde birinci fkrann (d) bendinde yer alan bilgi aranmaz.

Szlemede bulunmas gereken artlarn eksiklii

MADDE 7 (1) Abonelik szlemesinde, 6 nc maddede yer alan hususlardan bir veya birkann bulunmamas szlemenin geerliliini etkilemez ve bu durumda, satc veya salayc maln teslimini veya hizmetin ifasn durduramaz. Szlemedeki eksiklik, szlemeyi dzenleyen tarafndan tketiciden ilave bir demede bulunmasn istemeksizin derhal giderilir. Aksi takdirde, tketici cezai art, tazminat ve benzeri adlarla herhangi bir demede bulunmakszn szlemeyi feshedebilir.

NC BLM

Satc veya Salaycnn Ykmllkleri

Teslim veya ifa ykmll

MADDE 8 (1) Satc veya salayc, abonelik szlemesine konu mal veya hizmeti szlemeye uygun olarak teslim veya ifa etmekle ykmldr.

(2) Hizmete ilikin cretlendirme, hizmetin tketiciye fiilen sunulmasyla balar. Salayc sunmad hizmetin bedelini tketiciden talep edemez. Ancak, n demeli hizmetlerde bu fkra hkm uygulanmaz.

Bildirim

MADDE 9 (1) Satc veya salayc, bir plan erevesinde yaplmas ngrlen bakm, kontrol, onarm ve benzeri sebeplerle mal veya hizmet sunumunu durduracak olmas halinde, bu durumun balang ve biti tarihini en az krk sekiz saat ncesinden tketiciye yazl olarak veya kalc veri saklaycs ya da basn yayn ve benzeri yollar ile bildirmekle ykmldr.

Bilgilendirme

MADDE 10 (1) Satc veya salayc, abonelik sresince tketicilerle imzalam olduklar szleme ve taahhtnamenin bir rnei ile tketicinin abone olduu tarifeye ilikin ayrntlar, talep etmesi halinde tketiciye yazl olarak veya kalc veri saklaycs ile cret almakszn vermek ya da kendi internet sayfalar zerinden tketicinin eriimine sunmak zorundadr.

Faturalandrma dnemi

MADDE 11 (1) Satc veya salayc tarafndan uygulanacak faturalandrma dnemleri, szlemede aksi kararlatrlmadka bir aydr. Fatura dnemi boyunca tahakkuk eden bor tutar veya tketim miktarnn, daha nceden szlemede belirlenmi tutarn veya miktarn altnda gereklemesi durumunda faturalandrma bir sonraki dnem veya dnemlerde yaplabilir.

(2) Szlemeye konu mal veya hizmetin faturalandrma dnemi deitirilerek cretlendirmeye esas birim fiyat arttrlamaz.

Faturann zamannda denmemesi

MADDE 12 (1) Abonelik szlemelerinde faturann zamannda denmemesi durumunda uygulanacak gecikme zamm oran, 6183 sayl Amme Alacaklarnn Tahsil Usul Hakknda Kanunun 51 inci maddesine gre belirlenen gecikme zamm orann aamaz.

Dier ykmllkler

MADDE 13 (1) Belirli sreli abonelik szlemelerine szlemenin belirlenen sre kadar uzayacana ilikin hkmler konulamaz; ancak abonelik szlemesinin kurulmasndan sonra, szlemenin sona erecei tarihe kadar tketicinin talepte bulunmas veya onay vermesi hlinde abonelik szlemesi uzatlabilir.

(2) Szleme sresi sonunda tketiciden ak bir talep veya onay almad halde mal veya hizmet sunmaya devam eden satc veya salayc, sunulan bu mal veya hizmet iin hibir bedel talep edemez.

(3) Elektronik haberleme sektrnde faaliyet gsteren salayclar, katma deerli elektronik haberleme hizmeti sunan salayclar ile birlikte bu hizmetlerin sunulmasndan sorumludur.

DRDNC BLM

Taahhtl Abonelie likin Esaslar

Taahhtl abonelik

MADDE 14 (1) Taahhtl abonelikler, satc veya salaycnn, taahhtnamede belirtilen sre kadar abone kalmay taahht eden tketicilere;

a) Szleme konusu mal veya hizmetin bedelinden indirim yapmay,

b) Szleme konusu maln teslimi veya hizmetin ifas ile birlikte taahht konusu maln mlkiyetini veya kullanm hakkn devretmeyi ya da hizmeti ifa etmeyi,

taahht ettii aboneliklerdir.

(2) Taahhtl aboneliklerde taahht sresince szleme ve taahhtname koullarnda tketici aleyhine deiiklik yaplamaz.

Taahhtname verme zorunluluu

MADDE 15 (1) Satc veya salayc, ikinci fkrada belirtilen bilgileri ieren taahhtnameyi yazl olarak veya kalc veri saklaycs ile tketiciye vermek zorundadr. Bu taahhtname, abonelik szlemesinin ayrlmaz bir parasdr.

(2) Taahhtnamede; taahhdn geerlilik sresi ile taahht konusu mal veya hizmetin nitelikleri, tm vergiler dahil toplam fiyat, indirim yaplan tarifenin taahht verilmeden nceki fiyat, aylk yaplan indirim miktar, taahhdn sresinden nce sonlandrlmas durumunda tketicinin elde ettii faydalara ilikin geri deyecei bedelin hesaplanma yntemi yer almak zorundadr.

(3) Taahhdn sesli iletiim aralar kullanlmak suretiyle verilmesi durumunda, satc veya salayc ikinci fkrada yer alan bilgileri tketiciye ayn ortamda vermekle ykmldr. Taahhdn snrl alanda ya da zamanda sunulduu bir ortam yoluyla verilmesi durumunda ise, satc veya salaycnn taahht kapsamnda sunulan mal veya hizmetin tm vergiler dahil toplam fiyat ile taahhdn geerlilik sresini tketiciye ayn ortamda vermesi yeterlidir. Ancak bu durumlarda; satc veya salayc, birinci fkrada yer alan ykmlln taahhdn verilmesinden itibaren on drt gn iinde yerine getirmek zorundadr.

(4) Taahhtnamede, taahht konusu mal veya hizmetin bedeli, ayn mal veya hizmetin taahhtsz abonelikler kapsamnda talep edilen bedelinden daha yksek gsterilemez.

Taahhtl aboneliin sresinden nce feshi

MADDE 16 (1) Taahhtl aboneliklerde tketicinin sresinden nce taahhtl aboneliini sonlandrmas halinde, satc veya salaycnn talep edecei bedel, tketicinin taahhdne son verdii tarihe kadar tketiciye salanan indirim, cihaz veya dier faydalarn bedellerinin tahsil edilmemi ksmnn toplam ile snrl kalmak zorundadr. Ancak, tketiciden taahht kapsamnda tahsil edilecei belirlenen bedellerin henz tahakkuk etmemi ksmnn toplamnn, bu tutardan dk olmas halinde snr deeri olarak tketici lehine olan tutarn esas alnmas zorunludur.

(2) Taahhtl aboneliklerde tketicinin yerleim yerinin deimesi ve taahht konusu hizmetin tketiciye yeni yerleim yerinde ayn nitelikte sunulmasnn fiilen imkansz olmas durumunda, tketici birinci fkrada belirtilen tutarlar veya herhangi bir bedeli demeksizin taahhtl aboneliini feshedebilir.

Taahhtl aboneliin sona ermesinin bildirimi

MADDE 17 (1) Taahhtl aboneliin sona ermesinden en az bir fatura dnemi ncesinden satc veya salayc, bu durumu deme bildiriminin yan sra yazl olarak veya kalc veri saklaycs ile ayrca tketiciye bildirir.

Ayptan sorumluluk

MADDE 18 (1) Verilen hizmetle birlikte bir maln mlkiyetinin veya kullanm hakknn devredildii abonelik szlemelerinde hizmet salaycs da maln aybndan sorumludur.

BENC BLM

deme Bildirimine likin Esaslar

deme bildirimi

MADDE 19 (1) Satc veya salayc, her bir tketim dnemi sonunda tketicinin deyecei hizmet bedelini ieren bir deme bildirimi dzenlemek zorundadr.

(2) deme bildirimlerinde asgari olarak aadaki bilgiler yer alr:

a) Tketicinin ismi ve soyad, adresi, abone numaras ve varsa abone grubu,

b) deme bildiriminin ait olduu dnem ve dzenlenme tarihi,

c) Varsa tketime esas ilk ve son endeksler ile okuma tarihleri,

) Tketim veya kullanm miktar,

d) Birim fiyat, cretlendirme periyodu ve benzeri hususlar,

e) Bir tarife uygulanmas durumunda, bu tarifenin ierii ve creti,

f) Vergi trlerini de ieren yasal ykmllkler dahil olmak zere tketicinin deyecei toplam bedeli oluturan her bir unsurun ak ve anlalr ifadesi,

g) Varsa gemi dnemlere ilikin bor veya alacak,

) Son deme tarihi, deme ekilleri ve deme merkezleri,

h) Tketicinin itiraz ve taleplerini iletebilecei iletiim kanallar,

) Son deme tarihinde demenin yaplmamas halinde tketiciye uygulanacak gecikme zamm oran,

i) Taahhtl aboneliklerde kalan taahht sresine ilikin bilgi ile taahht kapsamnda tketiciye sunulan bir mal varsa bunun taksit tutar.

(3) Fatura ve benzeri her trl belge, ikinci fkrada yer alan bilgileri iermesi kaydyla deme bildirimi olarak kabul edilir.

(4) deme bildiriminde yer alan bilgilerin anlalabilir bir dilde ak, sade ve okunabilir bir ekilde dzenlenmesi zorunludur.

(5) Satc veya salayc, deme bildiriminin ayrntlarn kendi internet sayfalarnda gsterecek seenei sunmakla veya kalc veri saklaycs ile tketiciye cretsiz olarak gndermekle ykmldr.

deme bildiriminin gnderimi

MADDE 20 (1) Satc veya salayc deme bildirimini, son deme tarihinden en az yedi gn nce tketiciye gnderir. Tketicinin tercih etmesi halinde, deme bildirimi tketiciye kalc veri saklaycs ile de gnderilebilir.

(2) deme bildiriminin gnderilmesine ilikin masraflarn tketici tarafndan karlanmas talep edilemez.

deme bildirimine itiraz

MADDE 21 (1) Tketiciler, deme bildiriminde yer alan tutarn hatal olduu gerekesiyle bildirimin dzenlendii tarihten itibaren bir yl ierisinde itiraz edebilir. tiraz, satc veya salayc tarafndan bavurunun yapld tarihten itibaren en ge otuz gn ierisinde incelenerek sonulandrlr ve inceleme sonular tketiciye yazl olarak veya kalc veri saklaycs ile bildirilir.

(2) nceleme sonucuna gre itirazn hakl bulunmas halinde, itiraza konu tketim bedeline dair fazla tahsil edilen bedel, kullanm dnemindeki birim fiyat dikkate alnarak gecikme zamm ile birlikte tketicinin tercih etmesi halinde bir sonraki tketim dnemine ait bedelden mahsup edilir veya tketiciye be gn iinde iade edilir.

ALTINCI BLM

Abonelik Szlemesinin Feshi ve Sonular

Szlemenin feshi

MADDE 22 (1) Tketici, belirsiz sreli veya sresi bir yl ve daha uzun olan belirli sreli abonelik szlemesini herhangi bir gereke gstermeksizin ve cezai art demeksizin istedii zaman feshetme hakkna sahiptir.

(2) Sresi bir yldan az olan belirli sreli abonelik szlemesinde satc veya salayc tarafndan szleme koullarnda deiiklik yaplmas halinde veya tketicinin hizmetten yararlanmasna engel olabilecek geerli bir sebebin varl halinde tketici szlemeyi feshedebilir.

(3) Tketicinin taahhtl aboneliini sresinden nce feshetmesi halinde, 16 nc madde hkm uygulanr.

(4) Satc veya salayc, abonelik szlemesinin feshedilmesi ile ilgili bildirim ve taleplere ilikin ilemleri yerine getirmek zere gerekli tedbirleri almak ve gerektiinde uygun bir sistem kurup bu sistemi kesintisiz olarak ak tutmakla ykmldr.

Fesih bildirimi

MADDE 23 (1) Fesih bildiriminin kt zerinde veya kalc veri saklaycs ile satc veya salaycya yneltilmi olmas yeterlidir.

(2) Satc veya salayc gerekli gvenlik nlemlerini almak suretiyle, kayd tutulan telefon yoluyla da tketiciye szlemeyi feshetme imkann salayabilir.

(3) Satc veya salayc, abonelik szlemesinin feshi iin szlemenin tesis edilmesini salayan yntemden daha ar koullar ieren veya tketicinin szlemeyi feshetmesini zorlatran bir yntem belirleyemez.

Fesih talebinin yerine getirilme sresi

MADDE 24 (1) Dier mevzuatta tketici lehine olan sreler sakl kalmak kaydyla, satc veya salayc, tketicinin fesih talebini, bildirimin kendisine ulat tarihten itibaren en ge yedi gn ierisinde yerine getirmekle ykmldr.

(2) Tketicinin fesih talebinin yerine getirilme sresi gnlk sreli yaynlarda on be gn; haftalk sreli yaynlarda bir ay; aylk sreli yaynlarda ise aydr. Daha uzun sreli yaynlarda ise, bildirimden sonraki ilk yayn mteakiben fesih bildirimi hkm ifade eder.

Feshin sonular

MADDE 25 (1) Satc veya salayc, abonelik szlemesinin feshedildii bilgisini yazl olarak veya kalc veri saklaycs ile tketiciye bildirmekle ykmldr.

(2) Aboneliin belirlenen sreler iinde feshedilmedii durumlarda, bu srelerin bitiminden itibaren mal veya hizmetten yararlanlm olsa dahi, tketiciden herhangi bir bedel talep edilemez.

(3) Satc veya salayc, fesih bildiriminin hkm ifade etmesinden itibaren on be gn iinde tketici tarafndan denmi olan tutarn geri kalan ksmn ve varsa tketiciden gvence, depozito veya teminat ad altnda alnan cretlerin gncel tutarlarn kesinti yapmakszn iade etmekle ykmldr.

(4) Satc veya salayc, fesih bildiriminin hkm ifade ettii tarihe kadar olan dnem iin tketime konu bedele ilikin deme bildirimini, fesih bildiriminin hkm ifade etmesinden itibaren on gn iinde tketiciye gndermek zorundadr. Ancak, elektronik haberleme sektrnde faaliyet gsteren salayclar iin bu sre drt aya kadar uzatlabilir.

(5) Satc veya salayc, nc ve drdnc fkralarda belirtilen ykmllkleri yerine getirirken tketiciye ilave bir maliyet yklemeden mahsuplama yntemini de kullanabilir.

YEDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Telefon kullanm creti

MADDE 26 (1) Abonelik szlemesine ilikin olarak tketicilerin iletiime geebilmesi iin satc veya salayc tarafndan bir telefon hatt tahsis edilmesi durumunda, bu hat ile ilgili olarak satc veya salayc olaan cret tarifesinden daha yksek bir tarife seemez.

Yrrlk

MADDE 27 (1) Bu Ynetmelik, yaym tarihinden itibaren ay sonra yrrle girer.

Yrtme

MADDE 28 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Gmrk ve Ticaret Bakan yrtr.