24 Ocak 2015 CUMARTES

Resm Gazete

Say : 29246

YNETMELK

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlndan:

KORUYUCU ALE YNETMELNDE DEKLK

YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 14/12/2012 tarihli ve 28497 sayl Resm Gazetede yaymlanan Koruyucu Aile Ynetmeliinin 4 nc maddesinin birinci fkrasna aadaki bent eklenmitir.

t) Koruyucu Aile zleme Rapor Anahatt: Koruyucu aile yanndaki ocuun hizmetten yararlanma dzeyinin belirlenmesi, hizmet srecinde ocuu etkileyecek her trl durumun tespit edilerek ocuk yararna deerlendirme yaplabilmesi ve ihtiya duyulan mesleki alma ya da ilemlerin belirlenerek takip edilmesine ynelik asl konularn yer ald, ierii Genel Mdrlke belirlenen, izleme srecinde yaplan almalara ilikin raporun hazrlanmasna dair anahatt,

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 16 nc maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Koruyucu aile ve yanna yerletirilen ocuk, aada belirtilen esaslar dorultusunda dzenli olarak izlenir.

a) zlemelerde tespit edilen durumlar Genel Mdrlke belirlenen formlara ilenir. zleme srecindeki form ve raporlar, sosyal alma grevlileri tarafndan Koruyucu Aile zleme Rapor Anahattna uygun olarak dzenlenir. Ortaya kan sorunlarn zmne ynelik gerekli mesleki almalar planlanr.

b) Koruyucu aile birimi tarafndan, her ocuk iin dosyasnda bulunan izleme kartna izleme tarihi, yntemi, izleme srasndaki tespitler ve deerlendirmelerin zeti ilenir.

c) Koruyucu aile birimi tarafndan, ocuklarn yerletirilme tarihi, izleme periyodu, en son yaplan izleme ve planlanan izleme tarihleri, yntemi, gerekletirilecek faaliyetleri ieren uygulama plan hazrlanr ve sre vakadan sorumlu sosyal alma grevlisi tarafndan takip edilir.

) Esas olarak sosyal alma grevlileri ayn anda en fazla yirmi vaka ile grevlendirilebilir. Koruyucu aile hizmeti kapsamnda grevlendirilen sosyal alma grevlilerinin baka bir hizmet alannda grevlendirilmesi tercih edilmez.

d) Koruyucu aile birimine; koruyucu aile hizmetinin etkin ve verimli olarak ocuun yararna srdrlebilmesi iin hizmetin takibine ynelik srelerde ihtiya duyulan ara, gere ve dier konularda gerekli imknlar ncelikle salanr.

e) l mdrlnde gerekletirilen izleme grmelerinde ocuklarn koruyucu veya z ailelerini beklerken zaman geirebilecekleri ya da kendileriyle de ayn anda grme yaplabilecek krtasiye, oyuncak gibi malzemelerin bulunduu grme odalar oluturulur.

f) renim amacyla bir baka ile gitmesi gereken ocuklar asndan hizmetin devamnda ocuk ve koruyucu ailesinin iletiimlerinin ne ekilde srdrlecei, koruyucu ailenin ocuk iin stlenmeye devam edecei sorumluluklar deerlendirilir. Koruyucu aile hizmetinin sonlandrlmasn gerektirecek bir durum belirlenmemesi halinde izlemeler, ocuun ve koruyucu ailenin bulunduu yer il mdrlkleri arasnda koordinasyon kurularak devam ettirilir. Aylk bakm demesinin ocuk iin kullanlma durumu takip edilir.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 24 nc maddesinin birinci, drdnc ve altnc fkralar aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Koruyucu aile yanna yerletirilen ocuklarn bakm, eitim ve yetitirilmelerine ilikin harcamalara karlk olmak zere talepte bulunan koruyucu ailelere her ocuk iin, (10270) gsterge rakamnn memur aylk katsays ile arpm sonucu bulunacak tutarn aada belirtilen ya aralklarna gre belirlenen oranlar karl tutar, hibir kesinti yaplmakszn aylk ve net olarak denir.

YA ORANLAR

0-3 ya yzde elli

4-5 ya yzde yetmibe

6-14 ya yzde seksen

15-18 ya yzde seksenbe

19+ya yzde doksan

(4) Aile yanna ikinci fkrada belirtilen ve karde ocuklar hari, iki ya da ocuun ayn anda yerletirilmesi halinde, ikinci ocuk iin birinci fkrada belirtilen demenin yzde sekseni kadar, nc ocuk iin yaplacak aylk deme ise bu ocuklarn ya gruplar itibaryla kendileri iin birinci fkrada belirtilen demenin yzde altm orannda denir.

(6) Koruyucu aile szlemesi devam eden koruyucu ailelerden, eine veya bir yaknna bal olmakszn emekliliine esas sosyal gvencesi olmayan elerden birinin bir asgari cret tutar zerinden Sosyal Gvenlik Kurumu kapsamnda istee bal sigortasn yaptrmas ve deme belgesinin ibraz halinde primleri aylk demelere ilave edilerek Bakanlka gnderilen denekten karlanr.

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 26 nc maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 26 (1) Koruyucu aile hizmeti kapsamnda olup okula devam eden veya renimini srdremeyen ocuklara, kurulu bakmndaki ocuklara verilen miktar kadar aadaki usullerde harlk denir.

a) Koruyucu aileye aylk bakm creti ile birlikte yanlarnda bulunan ocua verilmek zere denen harlk, ocuklarn kiisel geliimlerinin salanabilmesi iin koruyucu aile tarafndan ocua verilir. ocua verilen harln, kurulu bakmndaki ocuklara verilen harlkla ayn olmas iin koruyucu ailelere gerekli ynlendirme yaplr.

b) Komisyon tarafndan, ocuk hakknda 30/3/2013 tarihli ve 28603 sayl Resm Gazetede yaymlanan zrllk lt, Snflandrmas ve zrllere Verilecek Salk Kurulu Raporlar Hakknda Ynetmelik kapsamnda alnm olan zrl Salk Kurulu Raporunda yer alan tan da dikkate alnarak yaplacak deerlendirme sonucunda, para kavramnn gelimediine veya parasn koruyamayacana karar verilen engelli ocuklarn harlklarnn, ocuklarn bakm, eitim ve yetitirilmelerine ilikin harcamalara karlk olduu hakknda koruyucu ailelere gerekli ynlendirme yaplr.

(2) Tam gn renim grp de yemeklerini evde yeme olana bulamayan ocuklara, renim sresince harlklar iki kat artrlarak denir.

(3) Koruyucu aile yannda baklan ocuklarn geliim ve eitimlerinin desteklenmesi iin sorumlu sosyal alma grevlisi rehberliinde yaplacak deerlendirme sonucunda koruyucu ailelere aadaki demeler yaplr.

a) Servis ile okullarna gitmek zorunda olan ocuklarn okul servis cretleri ile engelli ocuklarn servis cretleri ve 4-5 ya grubu kre a veya anaokulu ocuklarnn servis cretleri, servis bulunmamas halinde ulam giderleri karl otobs bilet creti denir.

b) ocuklarn geliim ve eitim ihtiyalarnn karlanmas veya bir meslek edinmek zere kamu ya da zel kurulular tarafndan alan kurslara katlacaklarn cretsiz kontenjanlardan yararlanma durumlar deerlendirilir. Bu imkndan yararlanamayanlarn kurs sresince kurs bedelleri, eitim ve retimlerine ilikin ett, kurs, yaz okulu, har, snav ve kayt cretleri ile bunlara ilikin her trl ara gere ve malzeme giderleri karlanr. ocuun geliim ve eitim ihtiyalar sorumlu sosyal alma grevlisi tarafndan deerlendirilerek uygun bulunmas halinde ocuk bir yl iinde birden fazla kursa katlabilir. Bu kapsamdaki giderlerin karlanmas fatura esasnda deerlendirilerek aylk ya da tamam eklinde denebilir.

c) Baka illere renim amac ile gitmesi gereken ocuklarn ulam giderleri, bir gnlk konaklama bedeli ile ocuun okula kayd ve kalaca yere yerletirilmesi ile ilgili olarak yardmc olmak zere giden koruyucu anne ve babann da ulam ve bir gnlk konaklama giderleri 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayl Harcrah Kanununun 8 inci maddesine gre memur veya hizmetli olmayanlar iin denecek tutar gemeyecek ekilde denir.

) 16 nc maddenin birinci fkrasnn (f) bendi kapsamnda yaplan deerlendirme sonucunda koruyucu aile hizmeti devam eden ocuklar iin aylk bakm demesi koruyucu ailenin, koruyucu aile hizmetine ilikin ktk kaydnn bulunduu il mdrlnce denmeye devam edilir. Ayrca, ocuun devlet yurtlarndan yararlanmas durumu ncelikle deerlendirilir.

(4) Aylk bakm creti almayan koruyucu ailelere talepleri halinde birinci ve ikinci fkrada belirtilen harlk ile nc fkrada belirtilen demeler yaplabilir.

(5) Koruyucu aile yannda baklan ocuklar iin aada dzenlenen katl demelerde 24 nc maddenin birinci fkras esas alnr:

a) Okula giden ocuklara her yl bir defaya mahsus olmak zere eyll aynda okul masraflarnn karlanmas amacyla kat,

b) Hizmetten yararlanan btn ocuklara yllk giyim masraflarnn karlanmas iin nisan ve ekim aylarnda iki kat,

tutarnda deme yaplr.

(6) Aylk bakm creti almayan koruyucu ailelere de talepleri halinde yanlarndaki ocuklarn giyim ve eitim masraflar karl olarak beinci fkra hkmlerine gre deme yaplr.

(7) Bu maddede belirtilen tutarlar, Bakanlka gnderilen denekten, talepte bulunan koruyucu ailelere, ocuun takip edildii il mdrlnce aylk olarak denir.

MADDE 5 Ayn Ynetmelikte geen ve ile, veya ile, 15 inci maddenin birinci fkrasnn () bendinde geen veya iley ile 18 inci maddenin birinci fkrasnda geen veya iles ibareleri yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 6 Bu Ynetmeliin;

a) 3 nc maddesi ile deitirilen ayn Ynetmeliin 24 nc maddesinin birinci fkras 1/1/2014 tarihinden geerli olmak zere,

b) Dier hkmleri,

yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 7 Bu Ynetmelik hkmlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakan yrtr.