23 Ocak 2015 CUMA

Resm Gazete

Say : 29245

YNETMELK

Salk Bakanlndan:

ZEL HASTANELER YNETMELNDE DEKLK

YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 27/3/2002 tarihli ve 24708 sayl Resm Gazetede yaymlanan zel Hastaneler Ynetmeliinin 20 nci maddesinin yedinci fkrasnda yer alan zrl hastalar ibaresi Engelliler, zrl ibareleri engelli, zrllerin ibaresi engellilerin olarak; 31 inci maddesinin birinci fkrasnda yer alan zrllerin ibaresi engellilerin ve zrller ibaresi engelliler olarak; 34 nc maddesinin ikinci fkrasnda yer alan zrller ibaresi engelliler ve zrl ibaresi engelli olarak; ekinde yer alan EK-9 Mterek Teknik Raporun 18 inci maddesinde yer alan zrllere ibaresi engellilere olarak deitirilmitir.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 23 nc maddesine nc fkradan sonra gelmek zere aadaki fkra eklenmitir.

zel hastane bnyesinde az ve di sal hizmeti sunulmak zere alacak birimin, Az ve Di Sal Hizmeti Sunulan zel Salk Kurulular Hakknda Ynetmelikte poliklinikler iin tanmlanan poliklinik odas, asgari personel, tbbi cihaz, ara ve gere artlarn tamas gerekir. Bu fkrann yrrle girdii tarihten nce alm birimler fiziki standartlar hari dier standartlara uyar.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 28 inci maddesinin birinci fkrasnn (b) bendinde yer alan ve/veya ibareleri veya olarak deitirilmitir.

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 62 nci maddesinin ikinci fkras yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 5 Ayn Ynetmeliin 63 nc maddesinin birinci fkrasnda yer alan Bakanln karar zerine ibaresi yrrlkten kaldrlm ve ayn fkraya aadaki cmle eklenmitir.

Bu fkrann (d) bendi uyarnca yaplacak faaliyet durdurma ileminde Bakanln uygun gr aranr.

MADDE 6 Ayn Ynetmeliin 66 nc maddesinin birinci fkrasnn (k) bendi aadaki ekilde deitirilmi ve ayn fkraya aadaki bent eklenmitir.

k) zel hastanelerde, uzmanlk belgesi olmayanlar uzman olarak ve kanunen mesleini icra yetkisi bulunmayan tabipler altrlamaz.

) Tbbi cihazlarn dzenli olarak bakm, kontrol ve kalibrasyonu yaplr.

MADDE 7 Ayn Ynetmeliin Ek 5 inci maddesinin birinci fkrasnn (e) bendinin numaral alt bendi ile (m) bendinin ilk cmlesi aadaki ekilde deitirilmi ve ayn fkraya aadaki (r) ve (s) bentleri eklenmitir.

3) Kadrosuzluk nedeniyle emekli olan veya 60 yan dolduran tabipler ile engellilik oran en az yzde 60 olan tabipler bu maddenin ikinci fkrasnda saylan kadrolu tabiplerin alma ekline uygun olarak kadro d geici olarak alabilir.

Bakanlka belirlenecek yabanc uyruklu hasta oranna sahip olan ve en az onbe uzman tabip kadrosu bulunan zel hastaneler, ayn il snrlar ierisinde olmak kaydyla, kadrosunda bulunan uzman tabiplerin grev yapabilecei bir adet muayene ve kontrol birimi kurabilir.

r) Hastane yatak says 75ten az olan zel hastanelerden bu Ynetmelikte ngrlen bina artlarnn tamamn salayanlar ile tanarak salayanlarn, talepleri halinde hastane yatak says en fazla 75e ruhsatlandrma aamasnda tamamlanabilir. Bu ekilde yatak says artan zel hastanelerden uzman tabip kadro says 25in altnda olanlara, bu sayy amamak ve bir defaya mahsus olmak kaydyla, ilave edilen yatak saysnn 1/6 sna kadar uzman tabip kadrosu ruhsatlandrma aamasnda verilebilir.

s) Bu fkrann (o) bendi kapsamnda zel salk kurulular ile birleerek tanacak zel hastanelerden birleme yoluyla toplam kadro saysn birlemeden nceki kadrosunun bir katndan fazla arttracak olanlara, ilave edilecek uzman hekim kadrosu saysnn katna kadar yatak ilave edilebilir.

MADDE 8 Ayn Ynetmeliin Ek 6 nc maddesinin ikinci fkrasnn (e) ve (f) bentleri aadaki ekilde deitirilmi ve (g) bendi yrrlkten kaldrlmtr.

e) Trkiye Odalar ve Borsalar Birlii Trkiye Salk Kurumlar Meclisinden iki temsilci,

f) Yksekretim Kurulu Bakanlndan bir temsilci,

MADDE 9 Ayn Ynetmeliin Ek 10 uncu maddesinin ikinci fkrasnda yer alan koruyucu ve destekleyici nitelikte birim ibaresinden sonra gelmek zere ile Bakanlka izin verilen geleneksel ve tamamlayc tp uygulamalarna ynelik birim ibaresi eklenmitir.

MADDE 10 Ayn Ynetmeliin geici 2 nci maddesinin ikinci fkrasnn birinci cmlesinden sonra gelmek zere aadaki cmleler eklenmitir.

Bakanlka onaylanan uyum sresi sonunda Mdrlke birinci fkra kapsamnda tekrar inceleme yaplr, uygunsuzluklarn giderilmediinin tespit edilmesi halinde ek sre verilebilir. Ancak bu ekilde verilecek ek sre ile nceki verilen srenin toplam birinci fkrada belirlenen yedi yllk sreyi geemez.

MADDE 11 Ayn Ynetmeliin geici 3 nc maddesi aadaki ekilde yeniden dzenlenmitir.

Geici Madde 3 - Bu maddenin yaym tarihinde ruhsatl olan zel hastanelerden, bir nceki yla ait dolu yata yzden az olanlara bir adet; yzden fazla olanlara iki adet uzman tabip kadrosu bir defaya mahsus olmak zere verilir. Ancak bu kapsamda, yan dal uzmanlklar ile nroloji, fizik tedavi ve rehabilitasyon, plastik ve rekonstrkstif cerrahisi ve beyin ve sinir cerrahisi uzmanlk dallarndan kadro verilmez.

MADDE 12 Ayn Ynetmeliin geici 9 uncu maddesine aadaki fkralar eklenmitir.

31/12/2013-21/3/2014 tarihleri arasnda emekliye ayrlm ve 21/3/2014 tarihi itibaryla muayenehane hari planlamaya tabi hibir zel salk kuruluunda kadrolu olarak almayan tabipler, bu fkrann yrrlk tarihinden itibaren alt ay ierisinde bavuruda bulunmak kaydyla zel hastanede kadro d geici alabilir. Bu ekildeki geici alma tabiplere ynelik ahsi bir hak olup zel salk kurulularna mktesep kadro hakk vermez. Tabiplerin bu haklar alt kurulutan ayrlarak baka zel hastanede almak istemesi halinde de ayn ekilde devam eder.

15/2/2008 tarihinden itibaren zel hastanede, alma belgesi dzenlenmeksizin herhangi bir srede sigortal olarak altn belgeleyen ve 31/12/2013-21/3/2014 tarihleri arasnda muayenehane hari planlamaya tabi hibir zel salk kuruluunda kadrolu olarak almayan tabipler, bu fkrann yrrlk tarihinden itibaren alt ay ierisinde bavuruda bulunmak kouluyla bir defaya mahsus zel hastanede kadro d geici olarak alabilir. Bu ekilde alma tabiplere ynelik bir hak olup zel hastaneye mktesep kadro hakk vermez. Bu ekilde alan tabibin zel hastaneden ayrlarak baka zel hastanede alma talebi 19 uncu madde kapsamnda deerlendirilir.

MADDE 13 Ayn Ynetmeliin ekinde yer alan EK-11in a-) Kadn Hastalklar ve Doum Hastanesi blmnde yer alan c) Biyokimya laboratuvar ile mamografi bulunur. ibaresi c) Mamografi bulunur. olarak deitirilmi; b-) Enfeksiyon Hastalklar Hastanesi blmnde yer alan 5) Mikrobiyoloji laboratuvar bulunur. ibaresi, e-) Onkoloji Hastanesi blmnde yer alan 8) Radyoloji nitesi ile biyokimya ve mikrobiyoloji laboratuvar bulunur. ibaresi, f-) Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi blmnde yer alan 7) Radyoloji nitesi ile biyokimya ve mikrobiyoloji laboratuvar bulunur. ibaresi, i-) Adli Tp Uzmanlk Dalnn Gerektirdii Asgari Standartlar blmnde yar alan 3) Radyoloji ve biyokimya laboratuvar bulunur. ibaresi ve h-) Kalp ve Damar Cerrahisi hastanesi blmnn 3 nc maddesinde yer alan ,biyokimya laboratuvar, tbbi fotorafhane ibaresi yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 14 Ayn Ynetmeliin ekinde yer alan Ek-2 sayl Meyyide Formunun 5, 21, 22 ve 26 nc maddeleri aadaki ekilde deitirilmi ve forma 5 inci maddeden sonra gelmek zere aadaki 6 nc madde eklenmi; formun aklamalar blmnde yer alan (g) bendinin sonuna aadaki cmle ve ayn blme aadaki bentler eklenmitir.

 

5

24, 26, 27, 28 inci maddenin radyoloji hizmetleri ile ilgili hkmleri, 30, 33, 35, 36 nc madde ve 66/ bendine aykrlk halinde,

Bir nceki aya ait brt hizmet gelirinin binde biri orannda idari para cezas ve aykrln giderilmesi iin 30 gn sre verilir.

Bir nceki aya ait brt hizmet gelirinin binde ikisi orannda idari para cezas ve aykrln giderilmesi iin 30 gn sre verilir.

Poliklinik faaliyeti 5 gn sreyle durdurulur.

 

6

lgili mevzuatna gre salk kurulularnda alma izni bulunmayan salk meslek mensubu altrldnn tespiti halinde,

Bir nceki aya ait brt hizmet gelirinin binde orannda idar para cezas ile cezalandrlr.

Bir nceki aya ait brt hizmet gelirinin binde alts orannda idar para cezas ile cezalandrlr.

Poliklinik faaliyetleri be gn sreyle durdurulur.

21

66/ bendinin ihlali halinde,

Bir nceki aya ait brt hizmet gelirinin binde orannda idar para cezas verilir. Bu kapsamda yetkisiz salk hizmeti sunulduunun tespiti halinde ilgili birimin faaliyeti bir ay sreyle durdurulur, ayrca Cumhuriyet Savclna su duyurusunda bulunulur.

Bir nceki aya ait brt hizmet gelirinin binde alts orannda idari para cezas verilir. Bu kapsamda yetkisiz salk hizmeti sunulduunun tespiti halinde hastanenin faaliyeti bir ay sreyle durdurulur, ayrca Cumhuriyet Savclna su duyurusunda bulunulur.

Poliklinik faaliyeti 1 gn sreyle durdurulur. Bu kapsamda yetkisiz salk hizmeti sunulduunun tespiti halinde hastanenin faaliyeti ay sreyle durdurulur, ayrca Cumhuriyet Savclna su duyurusunda bulunulur.

22

66/k bendinin ihlali halinde,

Bakanln onay ile Valilike ilgili birimin faaliyeti otuz gn sreyle durdurulur ve kiiler hakknda Cumhuriyet Savclna su duyurusunda bulunulur.

Bakanln onay ile Valilike poliklinik faaliyetleri on gn sreyle durdurulur ve kiiler hakknda Cumhuriyet Savclna su duyurusunda bulunulur.

Bakanln onay ile Valilike poliklinik faaliyetleri ay sreyle durdurulur ve kiiler hakknda Cumhuriyet Savclna su duyurusunda bulunulur.

26

Kiisel salk verilerinin korunmas ilkesinin ihlal edildiinin tespiti halinde,

lgili birimin faaliyeti gn sreyle durdurulur

Poliklinik faaliyetleri faaliyeti gn sreyle durdurulur.

Poliklinik faaliyetleri on gn sreyle durdurulur.

zel hastanenin tamamnn veya ilgili biriminin faaliyette bulunmamas sebebiyle uygulanamayan faaliyet durdurma meyyideleri faaliyete getii tarihten itibaren en ge 6 ay ierisinde uygulanr.

h) zel Hastane Meyyide Formunun 10 uncu maddesinin ihlali halinde Sosyal Gvenlik Kurumu tarafndan ayn hususa ilikin idari para cezas uygulanmas halinde bu maddede belirtilen idari para cezas uygulanmaz.

) lgili birimin faaliyetinin durdurulmasna ilikin meyyide, ilgili uzmanlk dalnda acil hasta hari yeni hasta kabulnn durdurulmas eklinde uygulanr.

MADDE 15 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 16 Bu Ynetmelik hkmlerini Salk Bakan yrtr.