23 Ocak 2015 CUMA

Resm Gazete

Say : 29245

YNETMELK

Ekonomi Bakanlndan:

EKONOM BAKANLII DENETM HZMETLER BAKANLII

YNETMELNDE DEKLK YAPILMASINA

DAR YNETMELK

MADDE 1 27/12/2012 tarihli ve 28510 sayl Resm Gazetede yaymlanan Ekonomi Bakanl Denetim Hizmetleri Bakanl Ynetmeliinin 3 nc maddesinin birinci fkrasnn (d) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

d) Bakan Yardmcs: Denetim Hizmetleri Bakanlnda Bakana yardmc olmak zere Bakan Onay ile grevlendirilen uzman,

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 4 nc maddesinin birinci ve ikinci fkralar aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Bakanlk, denetim yapma yetkisini haiz bir Bakan ile Bakanla tahsisli kadrolarda grev yapan yeterli sayda D Ticaret Uzman ve D Ticaret Uzman Yardmcsndan oluur.

(2) Bakanlk dorudan Bakana baldr. Uzmanlara Bakan ve Bakan dnda hibir makam ve merciden talimat verilemez. Bakan bu yetkilerini ksmen veya tamamen Msteara devredebilir.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 5 inci maddesinin birinci fkrasnn nc cmlesi aadaki ekilde deitirilmitir.

Gerektiinde Bakann nerisi ve Bakan Onay ile Ankara dnda da alma gruplar ve bunlara bal brolar kurulabilir, ayn yolla deitirilebilir veya kaldrlabilir.

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 8 inci maddesinin birinci fkrasnn (c), (), (k) ve (m) bentleri ile ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

c) Gerekli grlmesi halinde, risk odakl denetim planlar ve yllk programlar hazrlayarak Bakan Onayna sunmak ve uygulanmasn salamak.

) Denetim planlar ve yllk programlar dnda, Bakanlk Makamndan alnan denetim, inceleme ve soruturma onay ve talimatlar zerine uzmanlar grevlendirmek, onay ve talimatlarn uygulanmasn izlemek.

k) Grev alanna giren konularda, uygulamalarda ortaya kan mevzuat yetersizlii ve aksaklklarla ilgili hususlarda inceleme ve aratrma yaptrarak, alnmas gereken yasal ve idari tedbirler konusunda Bakana teklifte bulunmak.

m) Bakan tarafndan verilecek dier grevleri yapmak.

(2) Bakan, Bakanln grevlerinin yerine getirilmesinden, yrrlkteki mevzuat erevesinde Bakana kar sorumludur.

MADDE 5 Ayn Ynetmeliin 9 uncu maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Bakana yardmc olmak zere, Bakann nerisi ve Bakan Onay ile yeterli sayda uzman Bakan Yardmcs olarak grevlendirilebilir.

MADDE 6 Ayn Ynetmeliin 13 nc maddesinin drdnc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(4) Uzman yardmclnda on iki ayn tamamlayanlara, refakatinde alt uzmanlarn verecei tezkiye belgesi ile Bakan tarafndan yaplan deerlendirme sonucunda olumlu gr alanlara Bakan Onay ile re'sen inceleme yetkisi verilir ve bu ekilde uzmanlarn tm yetkilerine sahip olunur. Olumsuz gr alanlarn, yetki alma ve refakatte alma sresi uzatlabilir.

MADDE 7 Ayn Ynetmeliin 16 nc maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Uzmanlar, grevlerini Bakan adna ve dorudan Bakana kar sorumlu olarak bamsz bir ekilde yerine getirirler.

MADDE 8 Ayn Ynetmeliin 17 nci maddesinin birinci fkrasnn birinci cmlesi ile birinci fkrasnn (a) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

Uzmanlar, Bakan adna aadaki grevleri yaparlar:

a) Bakann onay zerine, Bakanln merkez, tara, yurtd tekilat ve dner sermayesi ile denetimi altndaki her trl kuruluun faaliyet ve ilemleri ile ilgili olarak Bakanln grev ve yetkileri erevesinde inceleme, denetim ve soruturma yapmak.

MADDE 9 Ayn Ynetmeliin 25 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 25 (1) Uzmanlar, almalar sonucunda iin zelliine gre aadaki raporlar dzenlerler:

a) Denetim raporu: 20 nci maddede belirtilen denetim faaliyetleri sonucunda dzenlenen rapordur. Denetim Raporu konusuna gre sistem denetimi raporu, uygunluk denetimi raporu ve biliim teknolojileri denetimi raporu olarak dzenlenebilecei gibi btn denetim faaliyetlerini kapsayacak ekilde denetim raporu olarak da dzenlenebilir.

b) Soruturma raporu: Memurlarn 657 sayl Devlet Memurlar Kanunu, 3628 sayl Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rvet ve Yolsuzluklarla Mcadele Kanunu ve dier ilgili mevzuata gre su oluturan, ancak 4483 sayl Memurlar ve Dier Kamu Grevlilerinin Yarglanmas Hakknda Kanun kapsam dnda kalan tutum, eylem ve ilemlerine ilikin olarak dzenlenen rapordur. Uzmanlarca yaplan inceleme ve denetimlerde, bu tr sular iledii iddia edilen memurlar hakknda onay alnarak soruturmaya balamak zere, durum derhal Bakanla bildirilir.

c) n inceleme raporu:

1) 4483 sayl Memurlar ve Dier Kamu Grevlilerinin Yarglanmas Hakknda Kanun hkmlerine gre yaplan incelemeler sonucu dzenlenen rapordur.

2) Uzman, n inceleme raporlarnda inceleme konularn ve su unsurlar ile sulananlar hakknda hangi kanun maddesine gre kovuturma yaplmas gerektiini, suun tespit edilememesi halinde soruturmaya gerek olmadna karar verilmesini talep eder ve sebeplerini belirtir.

3) n inceleme raporlar, mevzuatta belirlenen sreler iinde tamamlanmak ve teslim edilmek zorundadr.

4) Dzenlenen n inceleme raporlarnn asllar iletilmesi gereken yerlere gnderilmek zere Bakanla verilir.

5) 4483 sayl Memurlar ve Dier Kamu Grevlilerinin Yarglanmas Hakknda Kanun kapsamna giren sular ile dier mevzuat ilgilendiren sulara ilikin soruturma evrak ve n inceleme raporlar birletirilemez. Ancak evrakn ayrlmas imkan yoksa yetkili mercilere, n inceleme raporunun ve soruturma dosyasndaki belgelerin rnekleri gnderilir.

) nceleme raporu:

1) Denetim, n inceleme ve soruturma raporuna konu olmayan ve 24 nc maddede saylan konularda yaplan incelemeler sonucunda dzenlenen raporlardr.

2) nceleme raporlar konuyla ilgili birimler gz nnde tutularak yeterli sayda hazrlanr ve Bakanlka, gerei yaplmak zere Bakanlk Makamna veya ilgili birimlere intikal ettirilir.

3) Rapor yazmn gerektirecek nitelikte ayrntl bilgi ve belge temin edilemedii veya Bakanlka uygun grlen durumlarda verilen grevler yaz ile sonulandrlabilir.

d) Su duyurusu raporu:

1) Gerek memurlar gerekse gerek ve tzel kiiler hakknda, 4483 sayl Memurlar ve Dier Kamu Grevlilerinin Yarglanmas Hakknda Kanun kapsam dnda genel hkmlere gre kovuturulacak sulara ilikin olarak Cumhuriyet Basavclklarna gnderilmek zere dzenlenen raporlardr.

2) Uzmanlarca yaplan denetim, inceleme ve soruturmalarda greve ilikin olarak 5237 sayl Trk Ceza Kanunu, 3628 sayl Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rvet ve Yolsuzluklarla Mcadele Kanunu veya dier kanunlar gereince kamu adna kovuturulmak zere Cumhuriyet Basavclklarna su duyurusunda bulunulmas gereken su konusu bir ilemin tespiti halinde, uzmanlar; ihmal ve gecikme gstermeden ilgili su duyurusu raporlarn yetkili ve grevli Cumhuriyet Basavclna tevdi ederler ve raporun bir rneini de Bakanla verirler. Bakanlka bu raporlar zerinde hata veya eksik tespit edilirse buna ilikin gerekeli yazlar yetkili ve grevli Cumhuriyet Basavclna gnderilir. Bakanlka gerekli grlmesi halinde, zellikle soruturmann geniletilmesine ihtiya duyulan durumlarda raporlarn iadesi talep edilir.

MADDE 10 Ayn Ynetmeliin 26 nc maddesinin birinci fkrasnn (e) bendinin ikinci cmlesi aadaki ekilde deitirilmitir.

Bakanlk tarafndan raporlarn bir nshas Bakanlk Makamna veya ilgili birimlere intikal ettirilir.

MADDE 11 Ayn Ynetmeliin 28 inci maddesinin ikinci ve nc fkralar aadaki ekilde deitirilmitir.

(2) Raporlarn incelenmesi iin, Bakann belirleyecei uzmandan oluan Rapor Tetkik Komisyonu Bakan Onay ile oluturulabilir.

(3) Yazlan raporlar zerine, eksik incelemeye ilikin hususlar haricinde uzman ile Bakanlk arasnda raporun esasna ilikin bir gr ayrl olumas ve uzmann Bakanlk grne katlmamas halinde, Bakanlk ilgili raporu, Rapor Tetkik Komisyonuna deerlendirilmek zere gnderebilir. Komisyonun grn Bakanla sunmas zerine, Bakanlk Komisyon grn dikkate alarak mtalaasn oluturur ve raporu dzenleyen uzmann gr ile birlikte Bakana sunar. Raporda Bakan tarafndan onaylanan gr dorultusunda ilem yaplabilecei gibi Bakann onay zerine baka uzmanlara da konunun tekrar incelenmesi ve/veya soruturulmas grevi verilebilir.

MADDE 12 Ayn Ynetmeliin 30 uncu maddesinin nc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(3) kinci fkra uyarnca denetim mesleinin gerektirdii temel eitim ile refakat dnemlerini tamamlayarak olumlu tezkiye alanlara Bakan Onay ile re'sen inceleme yetkisi verilir. Olumsuz tezkiye alanlarn, yetki alma ve refakatte alma sresi uzatlabilir.

MADDE 13 Ayn Ynetmeliin 38 inci maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Uzmanlara mhr beratyla birlikte bir mhr ile Bakan tarafndan imzalanm bir kimlik belgesi verilir. Kimlik belgesinde uzmanlarn grev ve yetkilerini belirten zet bilgiler yer alr.

MADDE 14 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 15 Bu Ynetmelik hkmlerini Ekonomi Bakan yrtr.

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

27/12/2012

28510