22 Ocak 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29244

YÖNETMELİK

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 29/11/1993 tarihli ve 21773 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürü yürütür.