22 Ocak 2015 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 29244

TEBL

Sermaye Piyasas Kurulundan:

YABANCI SERMAYE PYASASI ARALARI VE DEPO SERTFKALARI LE

YABANCI YATIRIM FONU PAYLARI TEBL (VII-128.4)NDE

DEKLK YAPILMASINA DAR TEBL (VII-128.4.a)

MADDE 1 23/10/2013 tarihli ve 28800 sayl Resm Gazetede yaymlanan Yabanc Sermaye Piyasas Aralar ve Depo Sertifikalar ile Yabanc Yatrm Fonu Paylar Teblii (VII-128.4)nin 2 nci maddesinin birinci fkrasnn (e) bendi ile ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmi, ayn maddenin mevcut drdnc fkrasndan sonra gelmek zere aadaki fkralar eklenmi ve dier fkralar buna gre teselsl ettirilmitir.

e) Sermaye piyasas aralar yurt d borsalarda ilem gren yabanc ortaklklarn, sermaye piyasas aralarnn borsada ilem grmeye balamas.

(2) Yabanc devletler ve mahalli idarelerin yabanc sermaye piyasas aralarnn Trkiyede sat ile ilgili esaslar bavurunun niteliine gre Kurulca belirlenir. Bu fkra kapsamnda gerekletirilen ilemlere konu olan sermaye piyasas aralarna ilikin Kurul creti binde sfr orannda uygulanr.

(5) Trkiye Cumhuriyeti Devletinin Hazine Mstearl, Trkiye Cumhuriyet Merkez Bankas gibi kurumlarnn ve/veya kurulularnn yesi ya da orta olduu uluslararas kurulu niteliindeki yabanc ortaklklarn;

a) Trkiyede halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin ortaklk hakk vermeyen sermaye piyasas arac sat gerekletirmeleri,

b) Yurt dnda daha nce ihra ettikleri ortaklk hakk vermeyen sermaye piyasas aralarnn borsada ilem grmeye balamas,

durumlarnda yabanc ortaklklarca ilem ncesinde Kurula bilgi verilir ve bu Tebli hkmleri ile Kurulun izahname veya ihra belgelerinin hazrlanmas, onaylanmas ve kamuya duyurulmasna ilikin dzenlemeleri uygulanmaz. Bu fkrada yer alan artlar tayan yabanc ortaklklarn, bu fkra kapsamndaki ilemlerinde ihtiyari olarak izahname ya da ihra belgesi hazrlanabilir. Bu durumda izahname ya da ihra belgesi Kurulca onaylanmaz ve izahnamenin ya da ihra belgesinin Kurulca onaylanmad ilgili belgelerde aka belirtilir. Bu fkra kapsamnda gerekletirilen ilemlere konu olan sermaye piyasas aralarna ilikin Kurul creti binde sfr orannda uygulanr. Sz konusu ortaklklarn esas borlusu veya garantr olduu ortaklk hakk vermeyen sermaye piyasas aralarnn Trkiyede satnn gerekletirilmesi veya bu aralarn borsada ilem grmeye balamas da bu fkrada yer alan esaslara tabidir.

(6) Beinci fkras kapsamndaki yabanc ortaklklar, Kurulun zel durumlarn kamuya aklanmas, finansal raporlama ve bamsz denetime ilikin dzenlemelerine tabi deildir. Bu maddenin beinci fkras kapsamndaki ilemler nedeniyle ortaklk hakk vermeyen ilgili sermaye piyasas aralarnn borsada ilem grmesi halinde, ortaklk hakk vermeyen ilgili sermaye piyasas aracna ve yabanc ortakla ilikin yurt dnda yaymlanm/yaymlanacak izahname ve/veya dier kamuyu aydnlatma belgeleri ile finansal raporlar ve zel durum aklamalarna nerelerden ulalacana dair bilgiler de dahil olmak zere ierii borsaca belirlenecek bir duyuru vastasyla borsa tarafndan KAPta yatrmclarn bilgilendirilmesi zorunludur.

MADDE 2 Ayn Tebliin 4 nc maddesinin birinci fkrasnn (p) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

p) Yabanc Ortaklk: Trk Paras Kymetini Koruma Hakknda 32 Sayl Kararda tanmlanan darda yerleik kiilerden ilgili lke mevzuatna gre sermaye piyasas aralarn ihra eden ortakl, kurum veya kuruluu,

MADDE 3 Bu Tebli yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 4 Bu Tebli hkmlerini Sermaye Piyasas Kurulu yrtr.