21 Ocak 2015 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 29243

YNETMELK

Bilecik eyh Edebali niversitesinden:

BLECK EYH EDEBAL NVERSTES ENDSTRYE DAYALI MESLEK

ETM UYGULAMA VE ARATIRMA MERKEZ YNETMEL

 

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac, Bilecik eyh Edebali niversitesi Endstriye Dayal Mesleki Eitim Uygulama ve Aratrma Merkezinin ama ve faaliyet alanlarna, ynetim organlarna, alma ekline ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, Bilecik eyh Edebali niversitesi Endstriye Dayal Mesleki Eitim Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, faaliyet alanlarna, ynetim organlarna, ynetim organlarnn grev ve yetkilerine ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin (2) numaral alt bendi ve 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Danma Kurulu: Merkezin Danma Kurulunu,

b) Merkez: Bilecik eyh Edebali niversitesi Endstriye Dayal Mesleki Eitim Uygulama ve Aratrma Merkezini,

c) Mdr: Merkezin Mdrn,

) Rektr: Bilecik eyh Edebali niversitesi Rektrn,

d) niversite: Bilecik eyh Edebali niversitesini,

e) Ynetim Kurulu: Merkezin Ynetim Kurulunu,

ifade eder.

KNC BLM

Merkezin Amalar ve Faaliyet Alanlar

Merkezin amalar

MADDE 5 (1) Merkezin amalar unlardr:

a) Blgenin yenilik, verimlilik ve kalite odakl gelimesine, bilgi ve teknoloji retimine, igc niteliinin artrlmasna ynelik niversite ve sanayi ibirliklerinin ve ortak kullanm alanlarnn kurulmasn ve gelitirilmesini salamak.

b) Bilecik ilinde niversite dzeyinde yetitirilen mevcut teknik elemanlarn igc piyasas ve iletmelerin gelecekteki talepleri ile uyumlu olacak ekilde eitilebilmesi bakmndan niversitenin teknoloji odakl mesleki eitim alt yapsna destek vermek.

c) Bilecik sanayisinde alan teknisyenlerin, teknikerlerin, mhendislerin ve niversite bnyesinde eitim alan teknik program rencilerinin i gc niteliinin artrlmasna ynelik mesleki eitim kurslar dzenlemek.

) niversite sanayi ibirlii kapsamnda; blgedeki endstriyel kurulularn teknoloji odakl ihtiyalarn ve almalarn destekleyecek uygulamal hidrolik-pnmatik, PLC otomasyon, mekatronik, robotik vb. alanlarda endstriye ynelik mesleki eitim programlarnn gelitirilmesi ve eitimlerinin verilmesini salamak, ortak projeler yrtlmesi gibi etkinliklere nclk etmek.

d) Sanayi kurulular, dier zel ve kamu kurulular ile ibirlii yaparak sorunlarn zmne ynelik eitimlere destek salamak.

e) Teorik donanma sahip mesleki ve teknik eitim alm i gcnn pratik uygulamadaki yeteneini gelien teknolojik donamlar kullanabilme ynnde gelitirmek ve buna ynelik kurslar dzenlemek.

Merkezin faaliyet alanlar

MADDE 6 (1) Merkezin faaliyet alanlar unlardr:

a) niversiteler, sanayi, kamu kurum ve kurulular ile nc ahslarn mesleki eitim kurslarn ve danmanlk hizmetlerini Ynetim Kurulunca belirlenecek cret karlnda gerekletirmek.

b) Konferans, seminer, sergi, sempozyum ve eitim programlar, temel ve ileri dzeyde belge ve sertifikal eitim kurslar dzenlemek.

c) Merkezin akreditasyon almalarn gerekletirmek.

) Eitim, danmalk ve benzeri hizmetler yapmak ve bu hizmetlere ilikin raporlar dzenlemek.

d) Yetki belgeli eitimler dzenlemek.

e) Teknolojik gelimeleri srekli izleyerek Merkezdeki cihazlarn gnn koullarna uygun olarak gelitirilmesini salamak.

f) Gerektiinde Merkeze bal yeni atlye ve birimler kurmak.

g) Ulusal ve uluslararas bilimsel etkinliklere, yarmalara katlm destei salamak.

NC BLM

Merkezin Ynetim Organlar ve Bunlarn Grevleri

Merkezin ynetim organlar

MADDE 7 (1) Merkezin ynetim organlar unlardr:

a) Mdr

b) Ynetim Kurulu

c) Danma Kurulu

Mdr ve mdr yardmclar

MADDE 8 (1) Mdr; niversitenin kadrolu retim yeleri arasndan niversite Ynetim Kurulunca nerilen adaylar arasndan Rektr tarafndan yl sre iin grevlendirilir. Sresi sona eren Mdr yeniden grevlendirilebilir. Mdrn alt aydan daha fazla sreyle grevi banda bulunmamas durumunda grevi sona erer. Sresi dolmadan grevinden ayrlan Mdrn yerine Rektr ayn yntemle yeniden grevlendirme yapar.

(2) Mdr, almalarnda kendisine yardmc olmak zere, niversite retim elemanlar arasndan en az bir kiiyi mdr yardmcs olarak grevlendirilmek zere Rektrn onayna sunar.

(3) Mdrn katlamad toplantlara mdr yardmcs katlarak bakanlk eder. Mdr grevi banda bulunmadnda yerine mdr yardmcs vekalet edebilir. Mdr yardmcsnn grev sresi en ok yldr. Mdrn grevi sona erdiinde mdr yardmcsnn da grevi sona erer. Grevinden ayrlan mdr yardmcsnn yerine kalan sreyi tamamlamak zere yenisi grevlendirilebilir.

Mdrn grevleri

MADDE 9 (1) Mdrn grevleri unlardr:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkez almalarnn dzenli olarak yrtlmesini ve gelitirilmesini salamak.

c) Merkezin ve personelinin dzenli ve etkin almasn salamak.

) Ynetim Kurulunu toplantya armak, gndemi hazrlamak, toplantya bakanlk etmek.

d) Ynetim Kurulunca alnan kararlarn uygulanmasn salamak.

e) Merkezin yllk faaliyet raporunu hazrlamak, Ynetim Kurulunun grn aldktan sonra Rektre sunmak.

f) Personelin grevlendirilmesiyle ilgili teklifleri Rektre sunmak.

Ynetim Kurulu

MADDE 10 (1) Ynetim Kurulu, Mdr ve mdr yardmcs veya yardmclar ile birlikte be kiiden oluur. Ynetim Kurulunun Mdr ve yardmclar dnda kalan yeleri Meslek Yksekokulu ve Mhendislik Fakltesi retim elemanlar arasndan Rektr tarafndan yl sreyle grevlendirilen yelerden oluur. Grev sresi dolan yeler yeniden grevlendirilebilir.

(2) Ynetim Kurulu, Mdrn daveti zerine ayda en az bir defa olaan olarak toplanr ve Merkezin faaliyetlerini gzden geirerek gerekli grd kararlar alr. Mdr, gerekli hallerde olaanst olarak da Ynetim Kurulunu toplantya arabilir. Ynetim Kurulu salt ounlukla toplanr ve kararlar oy okluu ile alnr. st ste defa izinsiz ve mazeretsiz Ynetim Kurulu toplantsna katlmayan yenin yelii, Ynetim Kurulu karar ile sona erdirilir.

Ynetim Kurulunun grevleri

MADDE 11 (1) Ynetim Kurulunun grevleri unlardr:

a) Merkezin faaliyetlerini gzden geirerek bu Ynetmelikte belirtilen amalar dorultusunda Merkezin alma ve ynetimi ile ilgili konularda karar almak.

b) Merkezin kurulu ve alma prensiplerine uygun ynergeler hazrlamak.

c) Gndemde bulunan eitim programlarn ve faaliyetlerini karara balamak; bunlarn uygulann denetlemek.

) Teklif edilen eitim programlarndan hangilerinin dzenleneceine, kurs cretlerine, dzenlenen programlarda kimlerin grevlendirileceine ve grevlendirilenlere denecek crete karar vermek.

d) Eitim programlar sonunda verilecek baar belgesi, sertifika ve benzeri belgelerin verilme koullarn ilgili kurum ve kurulular ile ibirlii yaparak belirlemek.

e) Mdrn faaliyet dnemi sonunda hazrlayaca faaliyet raporunun dzenlenmesine ilikin esaslar tespit etmek, sunulan raporu deerlendirmek, bir sonraki dneme ait alma programn dzenlemek.

f) Merkezin faaliyet konularnda niversite birimleri ve dier ilgili kamu kurum ve kurulular arasnda ibirliini gerektiren almalarn yrtlebilmesi iin gerekli protokolleri dzenlemek.

Danma Kurulu

MADDE 12 (1) Danma Kurulu; Mdr, mdr yardmcs veya yardmclar ile birlii ve Geliim Mali Destek Program tarafndan desteklenmi olan TR41/14/IG/0004 "Endstriye Dayal Mesleki Eitim Merkezi" projesinde alan proje ekibi doal yeler olmak zere; bilimsel ve teknolojik aratrma ve uygulamalarla dorudan ilgisi olan ve sahip olduu mesleki birikim ve deneyimlerinden yararlanlabilecek niversite iinden veya dndan Ynetim Kurulu tarafndan nerilen ve Rektr tarafndan grevlendirilen toplam en fazla onbe kiiden oluur. Danma Kurulu yelerinin grev sresi yldr. Grev sresi dolan yeler yeniden grevlendirilebilir. Sreleri bitmeden ayrlan yelerin yerine, kalan sreyi doldurmak zere yenileri ayn yntemle grevlendirilir.

(2) Danma Kurulu, Mdrn ars zerine ylda en az iki defa toplanr.

(3) Danma Kurulu, yelerin salt ounluu ile toplanr ve kararlar oy okluu ile alnr.

Danma Kurulunun grevleri

MADDE 13 (1) Danma Kurulunun grevleri unlardr:

a) Merkezin faaliyetlerini deerlendirerek, faaliyet alanlaryla ilgili konularda gr bildirmek ve tavsiyelerde bulunmak.

b) Blgedeki sanayi kurulular ve dier bilimsel ve teknolojik kurulularla ibirlii ortamnn oluturulup gelitirilmesine ilikin kararlar almak.

c) niversite d finans kaynaklarnn deerlendirilmesi konusunda gr bildirmek ve bu ynde giriimlerde bulunulmas iin neriler gelitirmek.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Personel ihtiyac

MADDE 14 (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyac, Mdrn nerisi zerine, 2547 sayl Yksekretim Kanununun 13 nc maddesi uyarnca Rektr tarafndan grevlendirilecek personel ile karlanr.

(2) Merkezde eitmen olarak grevlendirilecek akademik personel, eitim verecei alana ynelik pnmatik, hidrolik, elektropmatik/elektro hidrolik, mekatronik, PLC ve/veya robotik eitim sertifikasna sahip olmaldr.

Hkm bulunmayan haller

MADDE 15 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hllerde; 2547 sayl Kanun ve ilgili dier mevzuat hkmleri ile Senato kararlar uygulanr.

Yrrlk

MADDE 16 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 17 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Bilecik eyh Edebali niversitesi Rektr yrtr.