21 Ocak 2015 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 29243

YNETMELK

Vakflar Genel Mdrlnden:

VAKIF KLTR VARLIKLARI HALE YNETMELNDE

DEKLK YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 10/9/2008 tarihli ve 26993 sayl Resm Gazetede yaymlanan Vakf Kltr Varlklar hale Ynetmeliinin 12 nci maddesinin birinci ve nc fkralar aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Her ihalede yaplacak i kalemleri veya gruplar ve uygulama teknikleri ile mekan ve mahalleri aklayan detayl birer proje veya restorasyon n raporu hazrlanr. Proje ve raporlar dorultusunda maliyet;

a) in niteliine uygun yap yaklak maliyetlerinden, rayilerinden ve birim fiyatlarndan srasyla;

1) Vakflar Genel Mdrl,

2) Kltr ve Turizm Bakanl,

3) Dier Kamu kurum ve kurulular,

b) Piyasa aratrmasna dayal fiyat tespitleri,

c) lgili meslek odalar, niversiteler veya benzeri kurulularca belirlenen fiyatlardan,

) Yklenici veya alt yklenici olarak faaliyet gsteren, konusunda deneyimli kii ve kurululardan alnacak ihale konusu iin yaplabilirlik fiyat ve deerinden,

d) haleyi yapan idare veya dier idarelerin daha nce gerekletirdii benzer mal veya hizmet alm ile uygulama ilerinin szlemelerinde ortaya kan fiyatlar,

ncelik srasyla, (a), (b) olmak zere (c), () ve (d) ncelik sras olmakszn fiyat aratrmalar yaplmak suretiyle belirlenir.

(3) Yurtd vakf kltr varlklarnn Ynetmelik kapsamndaki ilerinin yaklak maliyetinin tespitinde bulunulan lkenin mevzuat ve iktisadi durumu dikkate alnarak;

a) lkemizin malzeme, iilik ve nakliye rayileri ile bulunulan lkenin malzeme, iilik ve nakliye rayileri arasndaki fiyat farklar,

b) Her trl vergi, sosyal gvenlik giderleri, gmrk giderleri,

c) Parasal deerdeki son be yln ortalamas kur farklar,

etkenlerinin biri veya birka bir arada kullanlarak belirlenecek oran dahilinde her bir ie mnhasr Vakflar Genel Mdr tarafndan ihale yetkilisine ihtiyarilik yetkisi verilebilir.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 14 nc maddesinin ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(2) Tespit edilen yaklak maliyetin belirlendii tarih ile ihalenin ilan veya davet tarihine kadar gncelliini kaybetmesi halinde maliyetler aylk Yurtii retici Fiyatlar Endeksi orannda gncellenir.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 18 inci maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmi ve ikinci fkras yrrlkten kaldrlmtr.

(1) hale konusu ie ilikin yaklak maliyet hesap cetveli, artnameler, szleme tasars ve dier dokman ihale onay belgesine eklenir ve bu belge ihale yetkilisinin onayna sunulur.

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 19 uncu maddesinin nc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(3) hale komisyonu eksiksiz olarak toplanr ve kararlar ounlukla alnr. Komisyon yeleri, kararlarda ekimser kalamaz. Komisyon bakan ve yeleri oy ve kararlarndan sorumlu olup; kar oy kullanan komisyon yeleri, gerekelerini komisyon kararna yazmak ve imzalamak zorundadr. hale komisyonunca alnan kararlar ve dzenlenen tutanaklar, komisyon bakan ve yelerinin adlar ve soyadlar, unvanlar ve komisyondaki sfatlar belirtilerek imzalanr.

MADDE 5 Ayn Ynetmeliin 23 nc maddesinin birinci, ikinci ve nc fkralar aadaki ekilde deitirilmi ve altnc fkras yrrlkten kaldrlmtr.

(1) Belli istekliler arasnda ihale usul, restorasyonu yaplacak zgn nitelikte ve karmak yapdaki vakf kltr varlklarnn kullanm durumu, konumu, fonksiyonu, ziyareti younluu ile tarihi ve sanatsal zellikleri dikkate alnarak; ihale katlm koullar, mesleki ve teknik yeterlik ile mali yeterlie ilikin deerlendirme kriterlerinin belirlendii ilan ve n yeterlik artnamesi erevesinde, yeterlii tespit edilen firmalardan en az be firmaya davet yaplarak ihale edildii usuldr.

(2) Yeterlik deerlendirmesi iin istenecek belgelerin ve yeterlik deerlendirilmesinde aranlacak kriterlerin, ihale veya n yeterlik ilan ile idari artnamede veya n yeterlik artnamesinde ya da davet yazsnda belirtilmesi zorunludur.

(3) Belli istekliler arasnda ihale usulyle yaplacak ihalede, yeterlii tespit edilenler arasndan belli sayda adayn teklif vermek zere davet edilmesinin ngrld durumlarda, n yeterlik dokmannda asgari yeterlik kriterleri ile birlikte beten az olmamak zere teklif vermeye davet edilecek aday says ve sralama kriterleri ile puanlama yntemine yer verilir. Asgari yeterlik kriterlerini salayan aday saysnn, teklif vermek zere davet edilecek aday saysndan fazla olmas durumunda; listeye alnacak olanlarn belirlenebilmesi iin adaylarn ekonomik ve mali yeterlikleri ile mesleki ve teknik yeterlikleri, n yeterlik dokmannda belirtilen kriterlere gre puanlanmak suretiyle en yksek puandan balanarak, n yeterlik dokmannda belirtilen sayda adayn yer ald liste oluturulur. Puanlarn eit olmas nedeniyle listeye alnacak aday saysnn ngrlen sayy amas halinde, eit puana sahip adaylarn tamam listeye alnarak teklif vermeye davet edilir.

MADDE 6 Ayn Ynetmeliin 24 nc maddesinin birinci ve nc fkralar aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) darelerin, 250.000,00 TL tutarna kadar olan her trl ilerini; ihale konusu i veya benzer iler alannda faaliyet gsteren en az istekliden teklif istenmek suretiyle yapabilecei ihale usuldr. Yurtd vakf kltr varlklarnn Ynetmelik kapsamndaki ileri ile UNESCO tarafndan Dnya Kltr Miras Listesi ya da geici listesinde yer alan yurtii ve yurtd vakf kltr varlklarnn bu Ynetmelik kapsamndaki ilerinde herhangi bir st limit uygulanmaz.

(3) Bu maddede belirlenen parasal tutar, Trkiye statistik Kurumunca yaymlanan yllk Yurtii retici Fiyat Endeksi esas alnarak gncellenir.

MADDE 7 Ayn Ynetmeliin 25 inci maddesinin ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(2) Bu maddede belirlenen parasal tutar, Trkiye statistik Kurumunca yaymlanan yllk Yurtii retici Fiyat Endeksi esas alnarak gncellenir.

MADDE 8 Ayn Ynetmeliin 34 nc maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 34 (1) hale konusu iin zelliine gre idari artnamelerde dzenleme yaplr.

MADDE 9 Ayn Ynetmeliin 35 inci maddesine aadaki fkra eklenmitir.

(7) haleye katlm ve yeterlik kriterlerine ilikin belgelerin, elektronik ortamda sunulmas ya da kamu kurum ve kurulular ile kamu kurumu niteliindeki meslek kurulularnn internet sayfas zerinden temin edilebilen ve teyidi yaplabilen belgelerin sunulmasna ynelik olarak dare tarafndan belirlenen esaslar erevesinde ihale ve n yeterlik dokmannda dzenleme yaplabilir.

MADDE 10 Ayn Ynetmeliin 36 nc maddesinin birinci fkrasnn (d) ve (e) bentleri yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 11 Ayn Ynetmeliin 37 nci maddesinin beinci fkras aadaki ekilde deitirilmi, altnc ve yedinci fkralar yrrlkten kaldrlmtr.

(5) artnamelerde, uygulama ileri ile mal ve hizmet almlarna ilikin i deneyim belgeleriyle ilgili dzenleme yaplr.

MADDE 12 Ayn Ynetmeliin 38 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 38 (1) hale konusu ite altrlmas ngrlen teknik personelin nitelik ve says, szleme tasarsnn Teknik personel, makine, tehizat ve ekipman bulundurulmas balkl blmnde belirtilir. Bu durumda, yklenicinin, iin yrtlmesi srasnda altraca teknik personelin idarece ngrlen nitelik ve sayda olduuna dair belgeleri, yer tesliminin yapld tarihten itibaren be gn iinde idareye sunmas zorunludur. ortaklnda teknik personel, ortaklk oranna baklmakszn pilot ve/veya dier ortaklar tarafndan karlanabilir. Konsorsiyumlarda ise, iin uzmanlk gerektiren ksmlar iin ngrlen teknik personelin, ilgili ksma teklif veren ortak tarafndan karlanmas gerekir. Personel belgelendirilmesine ilikin belgelerin idareye sunulduu tarih itibariyle geerli olmas yeterlidir.

MADDE 13 Ayn Ynetmeliin 39 uncu maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 39 (1) in niteliine gre idare artname ve szleme tasarlarnda dzenleme yaplr.

MADDE 14 Ayn Ynetmeliin 41 inci maddesinin drdnc fkras aadaki ekilde deitirilmi, beinci ve altnc fkralar yrrlkten kaldrlmtr.

(4) Kesinlemi sosyal gvenlik prim borcu ve kesinlemi vergi borcunun kapsam ve tutarnn belirlenmesinde ilgili kurumun esaslarna uyulur. Yurtd isteklilerin lke mevzuatlar hkmleri uygulanr.

MADDE 15 Ayn Ynetmeliin 55 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 55 (1) deneyim belgelerinin istenmesi ve deerlendirilmesine ilikin idari artnamede dzenleme yaplr.

(2) deneyim belgeleri, 4734 ve 4735 sayl Kanunlar ile ilgili mevzuat hkmlerine gre gncellenerek deerlendirilir ve szlemeyi yapan idare veya Genel Mdrlk tarafndan dzenlenir.

MADDE 16 Ayn Ynetmeliin 56 nc maddesi yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 17 Ayn Ynetmeliin 61 inci maddesinin birinci ve nc fkralar aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) hale sonucu, ihale kararlarnn ihale yetkilisi tarafndan onayland gn izleyen en ge gn iinde, ihale zerinde braklan dahil ihaleye teklif veren btn isteklilere imza karl tebli edilir veya iadeli taahhtl mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir. n mali kontrole tabi olmayan ilerde kesinleen ihale karar ve szlemeye davet ayn bildirimde yaplr. hale zerinde braklan istekliye, tebli tarihini izleyen on gn iinde kesin teminat vermek suretiyle szlemeyi imzalamas hususu bildirilir. Kararn teblii bu Ynetmelikteki tebligat esaslarna gre deerlendirilir. Yabanc istekliler iin bu sreye oniki gn ilave edilir.

(3) n mali kontrol yaplmas gereken hallerde ise bu kontroln tamamland tarihin idareye bildirimini izleyen gnden itibaren gn iinde ihale zerinde braklan istekliye, tebli tarihini izleyen on gn iinde kesin teminat vermek suretiyle szlemeyi imzalamas hususu bildirilir. Kararn teblii Ynetmelikteki tebligat esaslarna gre deerlendirilir. Yabanc istekliler iin bu sreye oniki gn ilave edilir.

MADDE 18 Ayn Ynetmeliin 73 nc maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 73 (1) sim ve stat deiiklii gerei yaplan devirler hari olmak zere, szleme, zorunlu hallerde ihale yetkilisinin yazl izni ile bakasna devredilebilir. Ancak, devir alacaklarda ilk ihaledeki artlarn aranmas zorunludur.

(2) Yurtd vakf kltr varlklarnn, bu Ynetmelik kapsamndaki ilerinin szlemenin uygulanmasndan doacak btn hak ve mkellefiyetler yklenicide olmak artyla yklenici, ilgili lke mevzuatna gre aaca ube, kuraca irkete ya da itiraki bulunduu bir irkete idarenin onayn mteakiben szlemeyi devredebilir.

(3) Birinci ve ikinci fkradaki szleme devirlerinde; szlemenin devredildii tarihi takip eden yl iinde ayn yklenici tarafndan baka bir szleme devredilemez veya devir alnamaz. zinsiz devredilen veya devir alnan veya bir szlemenin devredildii tarihi takip eden yl iinde devredilen veya devir alnan szlemeler feshedilerek, devreden ve devir alanlar hakknda Ynetmeliin 70 ve 72 nci madde hkmleri uygulanr.

MADDE 19 Ayn Ynetmeliin 75 inci maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Taahhdn szleme ve ihale dokmanlarna uygun biimde yerine getirildii ve yklenicinin bu iten dolay idareye herhangi bir borcunun olmad tespit edildikten sonra, kesin teminatlarn ve varsa ek kesin teminatlarn;

a) Yurtii vakf kltr varlklarnn her trl mal ve hizmet almlar ile projelendirme, onarm ve restorasyon ilerinde; varsa eksik ve kusurlarn giderilerek geici kabul tutanann onaylanmasndan ve Sosyal Gvenlik Kurumundan borcu yoktur belgesi getirdikten sonra teminatn yars, kesin kabul tutanann onaylanmas ve Sosyal Gvenlik Kurumundan iliiksizlik belgesi getirmesi ile idare alaca bulunmamas durumunda tamam,

b) Yurtd vakf kltr varlklarnn Ynetmelik kapsamndaki ilerinde; varsa eksik ve kusurlarn giderilerek geici kabul tutanann onaylanmasndan sonra bulunulan lkenin mevzuat gerei varsa denecek tm giderlerin dendiine ilikin belgenin getirilmesi ile teminatn te biri, kesin kabul tutanann onaylanmas ve idare alaca bulunmamas durumunda tamam ykleniciye iade edilir.

MADDE 20 Ayn Ynetmeliin 86 nc maddesi yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 21 Ayn Ynetmeliin 87 nci maddesinden sonra gelmek zere aadaki maddeler eklenmitir.

Bildirim ve tebligat esaslar

MADDE 87/A (1) Bildirim ve tebligat, iadeli taahhtl posta yoluyla veya imza karl elden yaplr. Ancak, dokmann satn alndna ilikin formda ya da bavuru veya teklif mektubunda elektronik posta adresinin ve/veya faks numarasnn belirtilmesi ve bu adrese veya faks numarasna yaplacak bildirimlerin kabul edileceinin taahht edilmesi kaydyla, idare tarafndan elektronik posta yoluyla veya faksla bildirim de yaplabilir.

(2) adeli taahhtl mektupla yaplan tebligatlarda mektubun teslim edildii tarih, tebli tarihi saylr. Teslimin gerekletirilememesi halinde tebligat, ncelikle Kanunun 65 inci maddesinin birinci fkrasnn (a) bendinde saylan dier yntemlere gre, bu yntemlere gre de yaplamamas halinde ise 7201 sayl Tebligat Kanunu hkmlerine gre gerekletirilir.

(3) Elektronik posta yoluyla veya faksla yaplan bildirimlerde, bildirim tarihi tebli tarihi saylr. Bu ekilde yaplan bildirimlerin ayn gn idare tarafndan teyit edilmesi zorunludur. Aksi takdirde bildirim yaplmam saylr. Teyit ileminin gereklemi kabul edilmesi iin tebligatn iadeli taahhtl mektupla bildirime karlm olmas yeterlidir. Elektronik posta yoluyla veya faksla yaplan bildirimler, bildirim tarihi ve ieriini de kapsayacak ekilde ayrca belgelenir.

(4) Elektronik posta yoluyla yaplacak bildirimler, idarenin resmi elektronik posta adresi kullanlarak yaplr.

(5) dare tarafndan ortak giriimlere yaplacak bildirim ve tebligat yukardaki esaslara gre pilot veya koordinatr ortaa yaplr.

(6) stekli olabilecekler ile aday ve istekliler tarafndan idareyle yaplacak yazmalarda elektronik posta ve faks kullanlamaz.

Yurtd vakf kltr varlklarna ait sair demeler

MADDE 87/B (1) Yurtd vakf kltr varlklarnn, Ynetmelik kapsamndaki ilerinin uygulanmasnda veya ncesinde ortaya kabilecek; proje bedeli, proje, rapor ve ihale dosyas gibi dokmanlarn tercme bedelleri, ilgili lke mevzuatna gre oluturulan denetim ekibi hizmet bedeli, ile ilgili elektrik, doalgaz, kanalizasyon vb. balant ve abonelik bedelleri ile ibirlii protokol erevesinde tanmland ekliyle ilgili kurum veya kurulua dorudan denebilir.

MADDE 22 Ayn Ynetmelie aadaki geici madde eklenmitir.

GEC MADDE 4 (1) Bu Ynetmeliin 73 nc maddesinin ikinci ve nc fkras ile 75 inci maddesinin birinci fkrasnn (b) bendinde yaplan deiiklik ve 87/B maddesinin hkmleri, bu maddenin yrrle girdii tarihte devam eden szlemeleri de kapsar.

MADDE 23 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 24 Bu Ynetmelik hkmlerini Vakflar Genel Mdrlnn bal olduu Babakan Yardmcs yrtr.

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

10/9/2008

26993

Ynetmelikte Deiiklik Yapan Ynetmeliklerin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

1-

19/1/2011

27820

2-

30/10/2011

28100

3-

2/2/2013

28516

4-

21/5/2013

28653