20 Ocak 2015 SALI

Resm Gazete

Say : 29242

YNETMELK

stanbul 29 Mays niversitesinden:

STANBUL 29 MAYIS NVERSTES ARAPA RETM UYGULAMA VE

ARATIRMA MERKEZ YNETMEL

 

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; stanbul 29 Mays niversitesi Arapa retimi Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, faaliyet alanlarna, ynetim organlarna, ynetim organlarnn grevlerine ve alma ekline ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; stanbul 29 Mays niversitesi Arapa retimi Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, faaliyet alanlarna, ynetim organlarna, ynetim organlarnn grevlerine ve alma ekline ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin (2) numaral alt bendi ile 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Merkez (29 Mays ARMER): stanbul 29 Mays niversitesi Arapa retimi Uygulama ve Aratrma Merkezini,

b) Mdr: Merkezin Mdrn,

c) Mtevelli Heyeti: stanbul 29 Mays niversitesi Mtevelli Heyetini,

) Rektr: stanbul 29 Mays niversitesi Rektrn,

d) Senato: stanbul 29 Mays niversitesi Senatosunu,

e) niversite: stanbul 29 Mays niversitesini,

f) Ynetim Kurulu: Merkezin Ynetim Kurulunu

ifade eder.

KNC BLM

Merkezin Amalar ve Faaliyet Alanlar

Merkezin amalar

MADDE 5 (1) Merkezin amalar; dilbilim, szlkbilim, dil renme, retme ve dil seviyesi lme yntem ve teknikleri, zellikle ana dili ve yabanc dil olarak Arapa retimi, Arapa eitim programlar, Arapa seviyesinin llmesi, Arap dili ve kltr ile bunlara ilikin eserler zerine aratrmalar yaparak, niversite mensuplar bata olmak zere toplumun her kesiminden insanlarn bu alanlardaki ihtiyalarn karlamalarna, bilgilerini artrp becerilerini gelitirmelerine katk salayacak eitim programlar, kurs, seminer, altay, ulusal ve uluslararas toplantlar dzenlemek, danmanlk ve proje hizmetleri vermek, yaynlar yapmak ve dil seviyelerini lp belgelendirme gibi faaliyetlerde bulunarak niversitenin kamu, zel sektr, sivil toplum kurulular ve uluslararas kurulular ile olan ibirliinin gelimesine, toplumun eitim ve kltr dzeyinin ykselmesine, bireysel ve toplumsal sorunlarn zlmesine ve Trkiyenin kalknmasna katkda bulunmaktr.

Merkezin faaliyet alanlar

MADDE 6 (1) Merkezin faaliyet alanlar unlardr:

a) Dilbilim, szlkbilim, dil renme, retme ve dil seviyesi lme yntem ve teknikleri; zellikle ana dili ve yabanc dil olarak Arapa retimi, Arapa eitim programlar, Arapa seviyesinin llmesi, Arap dili ve kltr ile bunlara ilikin eserler zerine aratrmalar yapmak, bu konularda materyal ve lme-deerlendirme aralar gelitirmek.

b) Kamps iinde ve dnda, gerektiinde stanbul 29 Mays niversitesi Srekli Eitim Uygulama ve Aratrma Merkezi ile ibirlii yaparak, Trk vatanda ve yabanc uyruklu niversite rencileri, personeli, mezunlar ve toplumun her kesiminden insanlarn bu fkrann (a) bendinde belirtilen alanlardaki ihtiyalarn karlamalarna, bilgilerini arttrp becerilerini gelitirmelerine katk salayacak eitim programlar, kurs, seminer, altay, ulusal ve uluslararas toplantlar dzenlemek, internet imkanlarndan yararlanarak her yaa ve eitli ilgi gruplarna ynelik elektronik eitim programlar hazrlayp sunmak, Merkezce dzenlenen programlara katlanlara niversitenin yetkili organlarnca belirlenen usul ve esaslara gre belge vermek.

c) Merkezin amalaryla uyumlu konularda danmanlk ve proje hizmetleri vermek, fiziki ve sanal ortamda yaynlar yapmak.

) Dil seviyelerini lp belgelendirmek.

d) Gerektiinde Merkezin faaliyet alanlarnda Rektrln onayn alarak kamu kurulular, zel kurulular, sivil toplum rgtleri veya uluslararas kurulularla ibirlii ve koordinasyon ierisinde almalar yapmak.

e) Merkezin amalar dorultusunda Ynetim Kurulunca nerilen ve Rektrlke uygun grlen dier faaliyetleri gerekletirmek.

NC BLM

Merkezin Ynetim Organlar ve Grevleri

Merkezin ynetim organlar

MADDE 7 (1) Merkezin ynetim organlar unlardr:

a) Mdr.

b) Ynetim Kurulu.

Mdr

MADDE 8 (1) Mdr, Rektr tarafndan niversitenin retim elemanlar veya niversite dndan en az lisans mezunu kiiler arasndan iki yl iin grevlendirilir. Ayn nitelikleri tayan bir kii Mdrn nerisi zerine Rektr tarafndan Mdr Yardmcs olarak grevlendirilir. Mdrn grevi sona erdiinde Yardmcsnn da grevi sona erer. Mdr, grevlendirildii usul ile grevden alnabilir. Mdr, geici olarak grevinden ayrlmas halinde yerine Mdr Yardmcsn veya Ynetim Kurulu yelerinden birini vekil brakr ve Rektrle yazl olarak bildirir.

(2) Mdr, Merkezin almalarnn ilgili mevzuat hkmlerine gre ve dzenli olarak yrtlmesinden, gelitirilmesinden Rektre kar sorumludur.

Mdrn grevleri

MADDE 9 (1) Mdrn grevleri unlardr:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Ynetim Kuruluna bakanlk yapmak.

c) Merkezin her yl zel bte dnemine ait yllk faaliyet plan ve program ile muhammen btesini hazrlayp Ynetim Kuruluna sunmak ve Ynetim Kurulu tarafndan kabul edilen eklini Rektrn onayna sunmak, yl iinde Merkezin faaliyet, plan, program ve btesinde yaplacak deiiklikleri ayn usulle yapmak.

) Merkezin her yl zel bte dnemine ait ylsonu faaliyet raporunu hazrlayp Ynetim Kuruluna sunmak ve Ynetim Kurulu tarafndan kabul edilen eklini Rektrn onayna sunmak.

Ynetim Kurulu

MADDE 10 (1) Ynetim Kurulu; Mdr, Mdr Yardmcs ve niversitenin devaml statdeki retim elemanlar arasndan Rektr tarafndan grevlendirilecek ye olmak zere toplam be kiiden oluur. Ynetim Kurulu toplantlarna Mdr bakanlk eder. Ynetim Kurulu yelerinin grev sresi iki yldr. Grev sresi biten ye yeniden grevlendirilebilir.

(2) Ynetim Kurulu, Mdrn daveti zerine ylda en az drt kez toplanr ve Mdr tarafndan hazrlanan gndem maddelerini grp karara balar.

Ynetim Kurulunun grevleri

MADDE 11 (1) Ynetim Kurulunun grevleri unlardr:

a) Mdr tarafndan hazrlanan, Merkezin her yln zel bte dnemine ait yllk faaliyet plan ve program ile muhammen btesini karara balamak.

b) Yl iinde faaliyet plan, program ve btesinde nemli deiiklik yaplmas gerektiinde Mdr tarafndan yaplan nerileri karara balamak.

c) Yl iinde Merkezin faaliyetleriyle ilgili gelimeleri deerlendirerek verimlilik dzeyini arttrc nerilerde bulunmak.

) Merkez bnyesinde birimler veya alma gruplar oluturulmas iin Rektrle neride bulunmak ve uygun grlmesi halinde bunlar arasnda gerekli koordinasyonun salanmas konusunda kararlar almak.

d) Mdr tarafndan hazrlanan, Merkezin her yln zel bte dnemine ait ylsonu faaliyet raporunu karara balamak.

e) Eitim programlar sonunda verilecek belgelere ilikin esaslar Senatoya nermek.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Personel ihtiyac

MADDE 12 (1) Merkezin akademik ve idari personel ihtiyac, Mdrn nerisi zerine veya dorudan 2547 sayl Kanunun 13 nc maddesine gre Rektr tarafndan grevlendirilen personelce karlanr.

Yrrlk

MADDE 13 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 14 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini stanbul 29 Mays niversitesi Rektr yrtr.