19 Ocak 2015 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29241

YÖNETMELİK

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinden:

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Tıp Fakültesinde öğrencilerin eğitim-öğretimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Tıp Fakültesinde öğrencilerin kabul ve kayıt işlemlerine, eğitim-öğretim programlarına, devamlı ve geçici ayrılma işlemlerine, sınav ve değerlendirmelere, staj ve intörnlük çalışmalarına, mezuniyet ve diplomalara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Dekanlık: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığını,

b) Ders Kurulu: Birinci, ikinci ve üçüncü sınıflarda, belli bir konu başlığı altında, ilgili bilim alanlarının birbirini tamamlar şekilde yapılandırılmış derslerinden oluşmuş eğitim modülünü,

c) Fakülte: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Tıp Fakültesini,

ç) Fakülte Kurulu: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakülte Kurulunu,

d) Fakülte Yönetim Kurulu: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulunu,

e) İntörnlük: Altıncı sınıfta yapılan aile hekimliği staj dönemini,

f) Koordinatörler Kurulu: Her öğretim yılında anabilim dallarının görüşleri doğrultusunda öğretim, eğitim ve sınavların genel planlamasını yapmak ve koordinasyonu sağlamakla yükümlü olan ve sınıf koordinatörlerinden oluşan kurulu,

g) Mütevelli Heyet: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

ğ) Öğrenci: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Tıp Fakültesinde öğrenim görmeye hak kazanan ve kayıtlı bulunan öğrenciyi,

h) Rektör: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörünü,

ı) Senato: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Senatosunu,

i) Staj: Dördüncü, beşinci ve altıncı sınıflarda seminerler ve kuramsal eğitim ile birlikte, klinik uygulama, beceri ve tutum eğitiminin de verildiği çalışmaları,

j) Sınıf koordinatörü: Her bir öğretim yılında anabilim dallarının görüşleri doğrultusunda ilgili sınıfın öğretim, eğitim ve sınavlarının genel planlamasını yapmak ve koordinasyonunu sağlamakla yükümlü olan öğretim üyesini,

k) Üniversite: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Kabul ve Kayıt İşlemleri

Eğitim-öğretim ücreti

MADDE 5 – (1) Üniversitede eğitim-öğretim ücretlidir. Burslu öğrencilere eğitim-öğretim ücretlerinde, hak kazanmış oldukları burs oranı kadar indirim yapılır.

(2) Eğitim-öğretim ücreti her akademik yıl başlamadan önce Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.

(3) İntörnlüğü zamanında tamamlayamayan öğrencilerden kalan staj süresi: 0-13 hafta olanlardan eğitim ücretinin yüzde 25’i, 14-26 hafta olanlardan eğitim ücretinin yüzde 50’si, 27-39 hafta olanlardan eğitim ücretinin yüzde 75’i, 40-52 hafta olanlardan eğitim ücretinin yüzde 100’ü alınır.

Kayıt yenileme

MADDE 6 – (1) Öğrencinin; öğrencilik haklarının devam etmesi, eğitim-öğretimini sürdürmesi, ilgili sınıftaki ders, laboratuvar ve stajlara devam edebilmesi ve sınavlara girebilmesi için ilan edilen tarihlerde eğitim-öğretim ücretini yatırdığını belgelemesi ve Rektörlük tarafından belirlenen işlemleri gerçekleştirmek suretiyle kayıt yenilemesi zorunludur.

(2) Kayıt yenileme işlemini gerçekleştirmeyen öğrencilerin kayıtları askıya alınır. Kaydı askıya alınan öğrenci, ders, laboratuvar, staj uygulamaları, sınavlar ve aile hekimliği çalışmalarına katılamaz.

Kayıt silme

MADDE 7 – (1) Aşağıdaki şartların herhangi biri gerçekleştiğinde, Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile öğrencinin kaydı silinir:

a) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre yükseköğretim kurumundan çıkarılma cezası almış olması.

b) Öğrencinin kendi isteğiyle Fakülteden ayrılmayı istediğine dair yazılı başvuruda bulunması.

Yatay geçişler

MADDE 8 – (1) Başka tıp fakültelerinden Fakülteye yatay geçişler, başvuruların Koordinatörler Kurulu tarafından değerlendirilmesinden sonra ilgili mevzuat hükümleri, Yükseköğretim Kurulu ve Senato kararlarına göre yürütülür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim ile İlgili Hükümler

Eğitim-öğretim dili

MADDE 9 – (1) Fakültede eğitim-öğretim dili ağırlıklı olarak Türkçe olup, en az yüzde 30 oranında İngilizce’dir.

(2) İngilizce olarak yapılacak dersler Fakülte Kurulunun teklifi ve Fakülte Yönetim Kurulunun onayı ile her yıl belirlenir.

Yabancı dil ve Türkçe hazırlık programları

MADDE 10 – (1) Öğrenciler, Üniversiteye ilk kayıttan sonra, ilan edilen tarih ve saatte Yabancı Dil Muafiyet ve Düzey Belirleme Sınavına girerler. Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde Yabancı Dil Muafiyet ve Düzey Belirleme Sınavını başaranlar ya da yabancı dil hazırlık programından muaf olanlar, kayıtlı oldukları eğitim-öğretim programına başlarlar; diğerleri, yabancı dil hazırlık programına devam ederler.

(2) Eğitim-öğretim yılı tamamlanmadan uluslararası denkliği kabul edilen yabancı dil sınavlarında başarılı olan öğrenciler Fakülte Kurulunun olumlu görüşü ve Fakülte Yönetim Kurulunun onayı ile TIP kodlu olmayan derslere kayıt yaptırabilir.

(3) Yabancı uyruklu öğrencilerden Türkçe dil düzeyi yeterli görülmeyenler Türkçe hazırlık programına, ayrıca yabancı dil bilgisi yeterli görülmeyenler yabancı dil hazırlık programına devam ederler.

Eğitim-öğretim yılı

MADDE 11 – (1) Fakültede bir eğitim-öğretim yılı sınav dönemleri hariç en az 33 haftadan oluşur.

(2) Akademik takvim Fakülte Kurulunca hazırlanır ve Senatonun onayı ile uygulamaya konur.

Eğitim-öğretim süresi ve düzeyleri

MADDE 12 – (1) Fakültede eğitim-öğretim süresi, hazırlık sınıfı hariç olmak üzere altı yıldır ve iki düzeyden oluşur:

a) Temel tıp bilimleri düzeyi; birinci, ikinci ve üçüncü sınıfları,

b) Klinik tıp bilimleri ve intörnlük düzeyi; sırasıyla dördüncü, beşinci ve altıncı sınıfları,

kapsar.

(2) Temel tıp bilimleri düzeyinde TIP kodlu ders kurullarında sınıf geçme sistemi uygulanır.

(3) Öğrenciler, tıp doktorluğu programını tamamlamak için toplam en az 360 AKTS’lik eğitim yükünü başarmak zorundadır.

Devam zorunluluğu

MADDE 13 – (1) Öğrenciler, teorik dersler ile laboratuvar, staj, tartışma, seminer, sunum, klinik çalışma gibi derslere, uygulamalara ve öğretim elemanlarınca uygun görülen diğer çalışmalara devam etmek zorundadır.

(2) Devamsızlık sınırları ile öğrencilerin devam durumunun izlenmesine ilişkin ilke ve kurallar Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(3) Devamsızlıkta belirlenen sınırı aşan öğrenciler ilgili ders kurulu veya stajdan başarısız sayılır.

Mazeretler

MADDE 14 – (1) Mazeret ile ilgili geçerli nedenleri içeren kanıtlayıcı belgelerin mazeretin bitiminden sonra en geç üç iş günü içerisinde Dekanlığa teslim edilmesi ve bu nedenlerin Fakülte Yönetim Kurulunca uygun görülmesi durumunda, öğrenci mazeretli kabul edilir.

(2) Mazeretlerin kabulü durumunda aşağıdaki esaslar uygulanır:

a) Öğrenci mazeretli kabul edildiği süre içinde devamsız sayılır.

b) Öğrenci, mazeretli kabul edildiği süre içinde sınavlara giremez, girenlerin sınavı geçersiz sayılır.

c) Mazeretleri kabul edilen öğrencilere mazeret sınavı hakkı verilir. Mazeret sınavı Fakülte Yönetim Kurulu kararına istinaden ilgili sınıf koordinatörlüğünün belirlediği usulde yapılır.

İzin ve görevlendirme

MADDE 15 – (1) Eğitim-öğretim yılı içinde öğrenciye, uzun süreli hastalık, ciddi sosyal sorunlar gibi nedenlerle başvurusu durumunda ilgili sınıf koordinatörlüğünün teklifi ve Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile izin verilebilir. Bu iznin verilebilmesi için öğrencinin başvurduğu eğitim yılında devamsızlık nedeni ile sene kaybetmemiş durumda olması gereklidir. İzinli geçen süreler öğrenim süresine sayılmaz.

(2) Temel tıp bilimleri düzeyinde öğrenciler, bir defada bir veya iki dönemi kapsayan izin almaları durumunda, o yılı tekrarlamak zorundadırlar. Temel tıp bilimleri düzeyinde olan öğrencilere süreye sayılan izin verilmez.

(3) Klinik tıp bilimleri düzeyinde süreye sayılan izinler 12/9/2011 tarihli ve 28052 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde verilebilir. İzin başvuruları, iznin başlaması istenen tarihten en az bir hafta önce Dekanlığa ilgili belgelerle birlikte yazılı olarak yapılır.

(4) Klinik tıp bilimleri düzeyinde izinli öğrenciler izin süresinin bitiminde öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler.

(5) Kültürel ve sportif faaliyetlere Üniversite adına katılacaklar ile yurt içinde ve yurt dışında müsabakalara ve bunların hazırlık çalışmalarına katılmaları Rektörlük tarafından uygun görülerek görevlendirilen öğrenciler görevlendirme süresi içerisinde giremedikleri ders veya sınavlar için izinli sayılır. İzinli oldukları tarihlerde yapılan sınavlar ilgili sınıf koordinatörlüğünün belirlediği usulde telafi edilir.

İzinli ve raporlu geçen sürede ücret ödeme

MADDE 16 – (1) İzinli ve raporlu geçen sürede ücret ödeme, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre düzenlenir.

Notlar

MADDE 17 – (1) TIP kodlu ders kurullarının değerlendirmesinde kullanılan harf notlarının anlamları, katsayıları ve 100 üzerinden sayısal karşılıkları aşağıda belirtilmiştir:

 

Harf Notu                  AA                      BA              BB           CB               CC           DC              DD              FF

Katsayı                       4,0                       3,5               3,0           2,5               2,0           1,5               1,0               0,00

Sayısal Karşılık          90-100                 80-89           70-79       65-69           60-64       55-59           50-54           0-49

Başarı Derecesi          Üstün başarı        Pekiyi          İyi            Orta             Geçer       Geçmez       Geçmez       Geçmez

 

(2) TIP kodlu olmayan dersler ve diğer notlar konusunda TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Birinci, İkinci ve Üçüncü Sınıflar ile İlgili Hükümler

TIP kodlu ders kurulları ve sınavları

MADDE 18 – (1) Birinci, ikinci ve üçüncü sınıflarda dersler, ders kurulu şeklinde verilir ve her ders kurulunun sonunda kurul sonu sınavı yapılır. Sınav türü ders kurulunun özelliğine göre ilgili sınıf koordinatörlüğü tarafından kuramsal veya uygulamalı olarak belirlenir.

(2) Ders kurulu sınavına katılmayan öğrencinin sınav notu sıfırdır.

(3) Ders kurulu içinde yer alacak ölçme ve değerlendirme yöntemleri Koordinatörler Kurulunca belirlenir.

Yıl sonu genel sınavı

MADDE 19 – (1) Yıl sonu genel sınavı, tüm ders kurullarını kapsar ve sınav tarihleri akademik takvimde belirtilir.

Yıl sonu bütünleme sınavı

MADDE 20 – (1) Yıl sonu bütünleme sınav tarihleri akademik takvimde belirtilir.

(2) Yıl sonu bütünleme sınavına, yıl sonu genel sınavına girme hakkı olduğu halde girmeyen, girip 50’nin altında not alan veya ders kurulları yıl sonu not ortalaması 60’ın altında olan öğrenciler girer.

(3) Yıl sonu bütünleme sınavı neticesinde alınan not, yıl sonu genel sınavı notu yerine geçer.

Ders kurulları yıl sonu notu ve sınıf geçme

MADDE 21 – (1) Birinci, ikinci ve üçüncü sınıflarda sınıf geçmede sadece TIP kodlu ders kurullarında başarılı olma şartı aranır.

(2) Ders kurulları yıl sonu notu, ders kurulları ağırlıklı ortalama notunun yüzde 60’ı ile yıl sonu genel sınavı notunun yüzde 40’ı toplanarak elde edilir.

(3) Bütünlemeye kalan öğrencilerin yıl sonu notu hesaplanırken, yıl sonu bütünleme sınavı notu dikkate alınır.

(4) Ders kurulları ağırlıklı not ortalaması 90 ve üzerinde olan öğrenciler isterlerse sınav tarihinden en az yedi gün önce yazılı olarak Dekanlığa başvurarak yıl sonu genel sınavına girmeyebilirler. Bu durumdaki öğrencilerin ders kurulları yıl sonu notu, ders kurulları ağırlıklı ortalama notudur. Ders kurulları ağırlıklı not ortalaması 90 ve üzerinde olan öğrencilerin yıl sonu genel sınavına girmeleri durumunda, bu sınavdan aldıkları not yıl sonu notunun hesaplanmasında esas alınır.

(5) Öğrencinin bir üst sınıfa geçebilmesi için yıl sonu genel sınavı notunun en az 50, ders kurulları yıl sonu notunun en az 60 olması şarttır. Yıl sonu bütünleme sınavı notu 50’nin altında veya ders kurulları yıl sonu notu 60’ın altında olan öğrenciler, o yılın tüm ders kurulu programlarını bir kez daha tekrarlar ve sınavlara yeniden girerler.

(6) Muafiyeti olmadığı halde yıl sonu genel sınavına girmeyen öğrenci, yıl sonu bütünleme sınavına da girmemesi halinde o yıl sınıfta kalır. Bu durumdaki öğrencinin ders kurulları ortalaması dikkate alınmaz.

TIP kodlu olmayan dersler

MADDE 22 – (1) Temel tıp bilimleri düzeyinde, TIP kodlu olmayan zorunlu derslere ek olarak en az biri Fakülte dışından olmak üzere üç seçmeli ders alınır.

(2) Öğrencinin temel tıp bilimleri düzeyini başarıyla tamamlayabilmesi için, bu düzeyde almış olduğu yabancı dil dersleri dışındaki TIP kodlu olmayan dersleri en fazla bir eksiği ile başarmış olması gerekir. Öğrencinin klinik tıp bilimleri düzeyine başlayabilme durumu Fakülte Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

(3) Temel tıp bilimleri düzeyinde alınan TIP kodlu olmayan dersler, mezuniyet notuna etki eder. Mezuniyet not ortalaması harf notlarının 4 üzerinden karşılığı ve AKTS ağırlık katsayıları kullanılarak hesaplanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Dördüncü ve Beşinci Sınıflar ile İlgili Hükümler

Stajlar ve staj sınavı

MADDE 23 – (1) Dördüncü ve beşinci yıllarda eğitim klinik stajlar olarak yapılır.

(2) Her stajın sonunda, staj sınavı yapılır. Staj sınavı kuramsal ve/veya uygulamalı, yazılı ve/veya sözlü veya bu usullerden birkaçı uygulanacak şekilde yapılabilir.

(3) Öğrencinin staj sınavına girebilmesi için devam ile ilgili koşulları yerine getirmesi zorunludur.

(4) Staj notunun belirlenmesinde, öğrencinin çalışması, başarısı, davranışları ve çevresindekilerle ilişkileri göz önüne alınır.

(5) Öğrenciler; dördüncü ve beşinci sınıflarda, Fakülte Yönetim Kurulunun onaylaması kaydıyla yurt dışı da dâhil olmak üzere Üniversite dışında staj yapabilir.

Staj bütünleme sınavı ve staj tekrarı

MADDE 24 – (1) Dördüncü ve beşinci sınıftaki stajların bir veya daha fazlasından başarılı olamayan öğrenci bu stajların bütünleme sınavına, bulunduğu yılın son stajının bitiminden en erken 14, en geç 21 gün sonra alınır. Bu not staj notu yerine geçer. Bütünleme sınavında başarılı olamayan öğrenciye, akademik takvim elverdiği takdirde bu staj veya stajları, staj takvimine uygun olarak tekrarlama hakkı verilir. Staj sonundaki sınavda yine başarı gösteremeyen öğrenci, stajı tekrarlamaz, o yıldaki ilgili staj veya stajların akademik takvimdeki ilk staj sonu sınavına girebilir.

Staj notu ve sınıf geçme

MADDE 25 – (1) Staj notu, staj sonunda yapılan sınavda veya staj bütünleme sınavında alınan nottur.

(2) Bir stajın başarı ile tamamlanabilmesi için öğrencinin staj sınavı veya staj bütünleme sınavı sonucunda ilgili staj notunun en az 60 olması şarttır.

(3) Öğrencinin bir üst sınıfa geçebilmesi için ilgili sınıf programındaki tüm stajları başarı ile tamamlaması zorunludur.

(4) Tekrarlanan staj veya stajları başarı ile tamamlayan öğrenci yeni ders yılını beklemeden uygun bir tarihte bir üst yılın programına kayıt yaptırabilir.

ALTINCI BÖLÜM

İntörnlük ile İlgili Hükümler

İntörnlük uygulama esasları

MADDE 26 – (1) Altıncı sınıfta, önceki yıllarda edinilen bilgilerin klinik uygulamalarını yaptırarak, hekimlik mesleğinin icra edilmesinde deneyim ile beceri kazandırmak ve öğrenciyi hekimlik mesleğini uygulayabileceği en iyi düzeye getirmek için 12 ay süre ile intörnlük yaptırılır.

(2) İntörnlük Üniversitenin ortak eğitim programına karşılık geldiğinden eğitim programı içerisinde ayrıca ortak eğitim programı uygulanmaz.

(3) İntörnlük süresince öğrenci klinik, poliklinik, laboratuvar ve saha çalışmalarında öğretim üyesi ve öğretim görevlisi kontrolünde çalışır.

(4) İntörnlük öğrencileri, eğitim gördüğü anabilim ve bilim dallarının şartlarına uymak, nöbet tutmak, ameliyat, laboratuvar çalışması, vaka takdimi, konferans, seminer ve diğer bilimsel aktivitelere katılmak zorundadır.

(5) Öğrenciler; Fakülte Yönetim Kurulunun onaylaması kaydıyla intörnlük yılının bir kısmını, yurt dışı da dâhil olmak üzere, Üniversite dışında yapabilir.

(6) Aile hekimliği öğrencileri TIP kodlu olmayan ders alamaz.

İntörnlük başarısının değerlendirilmesi

MADDE 27 – (1) İntörnlük kapsamında her anabilim veya bilim dalında yapılan çalışma sonunda, öğrencinin klinik, poliklinik, laboratuvar ve saha çalışmaları, bir hekime yaraşır tavır ve davranışları, nöbetlere ve çalışma programına karşı yaklaşımı, hasta dosyası hazırlama, hasta ile ilgili bilgi ve belgelerin düzenlenmesi, hasta, hasta yakınları, hekim ve diğer sağlık personeli ile ilişkileri, bilimsel etkinlikleri, kuramsal bilgi ve becerileri göz önüne alınarak ilgili stajın sorumlu öğretim üyesi tarafından öğrenciye not verilir.

(2) Stajlarda başarılı olmak için her stajda 100 üzerinden 60 puan almak gerekir. Öğrenciler başarısız oldukları stajları tekrar etmek zorundadır.

(3) Öğrencinin altıncı sınıfı geçmesi için tüm intörnlük stajlarını başarı ile tamamlaması zorunludur.

(4) İntörnlüğü tamamlayan öğrencilerin yıl sonu notu bu yıldaki staj notlarının ağırlıklı ortalaması alınarak hesaplanır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Mezuniyet Derecesi, Mezuniyet Belgesi ve Diplomalar

Genel not ortalaması ve mezuniyet derecesi

MADDE 28 – (1) Mezun olan öğrencinin genel not ortalaması, öğrencinin ağırlıklı not ortalaması olarak hesaplanır.

(2) Ağırlıklı not ortalaması hesaplanırken, varsa, tekrar edilen staj ve bütünleme sınavlarından alınan en son not geçerlidir.

(3) Ağırlıklı not ortalaması hesaplanırken, TIP kodlu olmayan dersler de alınan harf notlarının 4 üzerinden karşılığı ile hesaplamaya katılır. Her bir yıla ait yıl sonu notu, ders kurulları yıl sonu notu ve TIP kodlu olmayan derslerin notlarının 4 üzerinden karşılıklarının AKTS ağırlık katsayıları kullanılarak hesaplanmasıyla elde edilir.

(4) Mezuniyet derecesi 17 nci maddedeki genel not ortalamasına karşılık gelen başarı derecesidir.

Diplomalar

MADDE 29 – (1) Fakültede aşağıdaki diplomalar verilir:

a) Ön lisans diploması: Altı yıllık tıp eğitimini herhangi bir nedenle tamamlayamadan Üniversiteden ayrılanlara, birinci ve ikinci sınıfı başarı ile tamamlamış olmaları durumunda ön lisans diploması verilir. Bu diplomayı belirtilen koşullarla alanlar, herhangi bir yolla tekrar programa döndükleri takdirde kayıt sırasında alınan diplomayı Üniversiteye geri vermek zorundadır.

b) Tıp doktorluğu diploması: Tıp doktorluğu için öngörülen altı yıllık eğitim süresini başarıyla tamamlayanlara tıp doktorluğu diploması verilir.

Geçici mezuniyet belgesi

MADDE 30 – (1) Tıp doktorluğu diploması hazırlanıp Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanıncaya kadar, tıp eğitimini başarıyla tamamlayarak tıp doktoru unvanını alan öğrencilere bir defaya mahsus olmak üzere geçici mezuniyet belgesi verilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 31 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri, Senato ve Fakülte Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

İntibak

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce Tıp Fakültesine kayıtlı öğrencilerin eğitim ve öğretime ilişkin usul ve esasları düzenleyen Fakülte Yönetim Kurulu, Üniversite Yönetim Kurulu, Senato ve Mütevelli Heyet kararlarından doğan hakları saklıdır.

Yürürlük

MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 33 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü yürütür.