19 Ocak 2015 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29241

YÖNETMELİK

Aksaray Üniversitesinden:

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS, LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/7/2013 tarihli ve 28721 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Aksaray Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Daha önce bir yükseköğrenim kurumunda eğitim görmüş ve Üniversiteye kayıt yaptıran öğrenci, daha önce öğrenim gördüğü yükseköğrenim kurumlarından aldığı ve başarılı olduğu dersler için bir defaya mahsus olmak üzere muaf olma isteğiyle ilgili birime akademik takvimde belirtilen süreler içinde yazılı olarak başvurabilir. Bu sürede başvurmayan öğrencinin muafiyet talebi dikkate alınmaz. Ek yerleştirme ile gelen öğrenciler için bu süre kayıtların bittiği günü takip eden beş iş günüdür. Öğrenci başvurusunda, muaf tutulmak istediği dersleri ve bu dersler yerine kredi sınırları dahilinde almak istediği dersleri de belirtir. Başvurular ilgili birim kurulları tarafından başvuru süresinin bitimini takip eden beş iş günü içinde sonuçlandırılır. Öğrencinin hangi yarıyıla intibakının yapılacağı da dahil, alacağı tüm dersleri gösteren ilgili birim kurul kararları Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gönderilir.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Aksaray Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

28/7/2013

28721