19 Ocak 2015 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29241

YÖNETMELİK

İçişleri Bakanlığından:

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONELİ YER DEĞİŞTİRME VE ATAMA

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 8/6/2007 tarihli ve 26546 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İçişleri Bakanlığı Personeli Yer Değiştirme ve Atama Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında, 7 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “il dernekler ve” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin başlığı “Yarışma sınavı ve sınavsız atanma” şeklinde değiştirilerek aynı maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin 6 numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“6) Başarı listesi; yazılı ve sözlü sınavın aritmetik ortalaması alınarak en yüksek puandan başlanarak yapılan sıralamaya göre tespit edilerek düzenlenir ve adaylar, başarı listesindeki başarı puan sıralamasına göre atanır.”

“(2) Bu fıkrada belirtilen atanma şartlarını taşıyor olmak ve atamaya yetkili amirin uygun görmesi kaydıyla il sosyal etüt ve proje müdürü ile il dernekler müdürü unvanlarına sınav yapılmaksızın atanmak mümkündür.

a) İl sosyal etüt ve proje müdürü kadrosuna atanabilmek için aşağıdaki nitelikler aranır;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) En az toplam on yıl hizmet süresi bulunmak.

b) İl dernekler müdürü kadrosuna atanabilmek için aşağıdaki nitelikler aranır;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) En az toplam on yıl hizmet süresi bulunmak.”

“(3) Bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen unvanlara atananlar; Bakanlık Encümen Kararı ile ataması yapılan ve görevde yükselme sınavına tabi olan diğer il müdürlüklerine naklen atanamazlar.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin üçüncü fıkrasında yer alan “şube müdürlüğü” ibaresinden sonra gelmek üzere “,112 acil çağrı merkezi müdürlüğü,” ibaresi eklenmiştir.

“(2) Valiler veya mülkiye müfettişlerince yapılan soruşturma ve/veya değerlendirmeler neticesinde düzenlenen soruşturma veya değerlendirme raporlarında, müdürlük yapamayacağı tespit edilen;

a) İl nüfus ve vatandaşlık, il sosyal etüt ve proje, il dernekler ve il planlama ve koordinasyon müdürleri; atama yetkisi valiliklerde olan Bakanlık kadrolarına dahil il müdürlüklerine veya Bakanlıkta boş bulunan uzman kadrolarına,

b) Atama yetkisi valiliklerde olan Bakanlık kadrolarına dahil il müdürleri, şube müdürleri, 112 acil çağrı merkezi müdürleri ve ilçe müdürleri; öncelikle şef kadrolarına, boş kadro bulunmadığı takdirde ise veri hazırlama ve kontrol işletmeni veya bilgisayar işletmeni kadrolarına,

Bakanlıkça atanabilirler.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkranın (c) bendinde yer alan “şube müdürü” ibaresinden sonra gelmek üzere “112 acil çağrı merkezi müdürü,” ibaresi eklenmiş ve (ğ) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (h) bendi eklenmiştir.

“a) İl nüfus ve vatandaşlık, il sosyal etüt ve proje, il dernekler ve il planlama ve koordinasyon müdürleri, Bakanlık merkez teşkilatında görev yapan şube müdürleri, işletme müdürü, hukuk müşaviri ve daire başkanları, Personel Genel Müdürlüğünün teklifi ve Bakanlık Encümeninin kararı üzerine Bakan onayı ile,”

“h) Bu maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde belirtilen personel, istekleri halinde Bakanlığın muvafakatı ile,”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(1) Kurum dışından Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında münhal bulunan; öğretmen, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni ile aynı düzeyde görev kadrolarına ve alt görev kadrolarına naklen atanacaklar için 40, hukuk müşaviri, avukatlık hizmetleri sınıfı, teknik hizmetler ve sağlık hizmetleri sınıfına ait kadrolar ile şef veya daha üst unvanlı kadrolara naklen atanacaklar için ise 45 yaşını doldurmamış olmak ve İçişleri Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik’te belirtilen ilgili unvanın niteliklerini taşıyor olmak şartları aranır. Ancak daha önce Bakanlığımızda görev yapmış olanlar ile şoför, teknisyen yardımcısı ve hizmetli kadrolarına atanacaklar için yaş şartı aranmaz.”

“(5) Bu Yönetmelik hükümleri aşağıdaki durumlarda uygulanmaz.

a) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22 nci maddesi kapsamında Bakanlığa ilk defa atanacaklarda,

b) 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile büyükşehirlerde tüzel kişilikleri sona eren İl Özel İdarelerinden Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarına Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonlarınca atanan ya da belediye ve bağlı kuruluşlara devredilen norm kadro ve ihtiyaç fazlası personelden aynı Kanununun geçici 1 inci maddesi kapsamında Bakanlığa ilk defa atanacaklarda.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İl dernekler” ve “basın ve halkla ilişkiler” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 17 – (1) Görevde yükselme ve/veya unvan değişikliği sınav duyurusunda her unvan için ayrı olmak üzere yedek aday belirleneceği duyurulan unvanlar için; ilan edilen kadro sayısının iki katından fazla olan kadrolar ile yedek aday belirlenmeyen unvanlar için ilan edilen kadro sayısından fazla olan kadrolar hariç olmak üzere başarı listelerindeki başarı puan sıralamasına göre sınavı kazanan adayların atamaları tamamlanmadan Bakanlık içinden veya dışından naklen atama yapılamaz.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Hizmet gerekleri, ihtiyaç, idari zaruretler, sıkıyönetim, olağanüstü hal ve idari yargı kararları uygulaması, valiler ile birim amirlerinin gerekçeli teklifleri veya mülkiye müfettişlerince yapılacak değerlendirme üzerine Bakanlık; valiliklerde her kademede görevli memurları diğer iller emrine veya merkez teşkilatına, merkez teşkilatında görevli her kademedeki memurları diğer birimlere veya iller teşkilatı emrine naklen atayabilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 20 – (1) Memurun isteği üzerine sağlık, aile birliği, can güvenliği mazeretlerine veya engellilik durumuna bağlı yer değişikliği talepleri ya da hizmetin gereği olarak yapılabilecek yer değiştirmeler ile bölge hizmetinden sayılacak ve sayılmayacak süreler hususlarında ve bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan diğer hallerde; 4/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 sayılı Hizmet Bölgeleri Cetveli Ek-A’daki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 11 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

8/6/2007

26546

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

16/12/2010

27787

 

 

Eki için tıklayınız.