18 Ocak 2015 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29240

TEBLİĞ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

MECBURİ STANDART TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 12/7/2000 tarihli ve 24107 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mecburi Standart Tebliği ile yürürlüğe konulan TS 500 “Betonarme Yapıların Tasarım ve Yapım Kuralları” Standardı ekte yer aldığı şekilde tadil edilmiştir. Bu tadil metni, Resmî Gazete’de yayımı tarihinden itibaren üç ay sonra mecburi olarak uygulanır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

 

 

“Ek

TS 500: 2000

T3: Kasım 2014

 

Bu tadil, TSE İnşaat İhtisas Kurulu’na bağlı TK10 Yapı Malzemeleri Teknik Komitesi tarafından hazırlanmış ve TSE Teknik Kurulu’nun 13 Kasım 2014 tarihli toplantısında kabul edilerek yayımına karar verilmiştir.

 

Betonarme Yapıların Tasarım ve Yapım Kuralları

 

1) Madde 3.4 aşağıdaki gibi değiştirilmiştir:

 

3.4 Betonda nitelik denetimi ve kabul koşulları

Betonda nitelik denetimi ve kabul koşulları TS 13515 Ek B1’e uygun olmalıdır.”