18 Ocak 2015 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29240

YÖNETMELİK

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinden:

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ TEKSTİL VE MODA

TASARIMI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, görevlerine, organlarına ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, görevlerine, organlarına ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; tekstil ve moda tasarımı alanlarında araştırma, inceleme, tasarım ve uygulama yapmak, yayın hazırlamak; konferans ve sempozyum düzenlemek; yenilikçi tasarımlar geliştirmek; sektöre danışmanlık hizmeti vermek; örgün eğitim yapan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümüne destek olmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez; amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Farklı uzmanlık alanlarından tasarımcı ve araştırmacıları bir araya getirerek Üniversite-sanayi işbirliği kapsamında sektörde yer alan işletmelerle tasarım ve üretim projeleri yürütmek.

b) Araştırma, inceleme ve uygulama sonuç ürünlerini arşivlemek ve herkes tarafından yararlanılabilir bir sistem oluşturmak.

c) Tekstil ve moda tasarımı ile ilgili yayınlar yapmak.

ç) Sempozyum, panel, seminer, atölye çalışmaları ve benzeri etkinlikler düzenlemek.

d) Gezici sergiler düzenlemek.

e) Yenilikçi ürünler geliştirerek, tekstil ve moda tasarımı alanına katkı sağlamak.

f) Tekstil ve moda sektöründen gelecek istekler doğrultusunda, danışmanlık yapmak, üretim yapmak, eğitim vermek.

g) Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümüne destek olmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkez aşağıdaki organlardan oluşur:

a) Müdür

b) Yönetim Kurulu

c) Danışma Kurulu

Müdür, Müdür Yardımcıları ve görevleri

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından en çok üç yıl için görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan daha fazla süreyle görevi başında bulunmaması durumunda görevi sona erer.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulu toplantı gündemini hazırlamak, Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, Kurulun başkanı olarak toplantıları yönetmek.

c) Merkezin çalışmalarını yürütmek ve denetlemek.

ç) Her öğretim yılı sonunda; geçmiş yılın faaliyet raporunu, gelecek yıl için çalışma planını hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunmak.

d) Araştırma projelerinin düzenlenmesini, yönlendirilmesini ve denetimini sağlamak.

(3) Müdürün önerisi ile Yönetim Kurulu üyeleri arasından en çok iki kişi Müdür Yardımcısı olarak Rektör tarafından görevlendirilir. Müdür Yardımcıları, Müdürün kendilerine verdiği işleri yapar ve Müdürün olmadığı zamanlarda kendisine vekalet eder.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Üniversitenin Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilecek dört üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Bunların görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yıllık çalışma planını; araştırma, uygulama ve eğitim-öğretim faaliyetlerini düzenlemek, çalışmaları izlemek, değerlendirmek ve gerekli kararları almak.

b) Merkezin çalışmalarını düzenlemek.

c) İlgili mevzuatla kendisine verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu; bilimsel araştırma ve uygulamalarla doğrudan ilgisi olan Üniversite öğretim elemanları ve Merkezin faaliyetleri ile ilgili önemli çalışmalar yapmış bilim adamları, araştırmacılar, sektör temsilcileri ve sanatçılar arasından Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen üyelerden oluşur. Müdür, Danışma Kurulunun başkanıdır. Danışma Kurulunun üye sayısı on beşten fazla olamaz.

(2) Danışma Kurulu, başkanın daveti üzerine yılda en az bir kere toplanarak Merkezin çalışmaları ile ilgili değerlendirmeler yapar ve Yönetim Kuruluna önerilerde bulunur.

Toplantı ve karar yeter sayısı

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulu üye tamsayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve toplantıya katılanların oy çokluğuyla karar verir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, idarî ve teknik personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

En üst yönetici

MADDE 13 – (1) Merkezin en üst yöneticisi Rektördür.

Demirbaşlar

MADDE 14 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaş Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Arşiv

MADDE 15 – (1) Merkezin bünyesinde korunan tasarımcıların çalışmalarından oluşan arşivin mülkiyeti Üniversitenin Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarım Bölümüne aittir.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü yürütür.