18 Ocak 2015 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29240

YÖNETMELİK

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinden:

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FOTOĞRAF UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesine bağlı olarak kurulan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fotoğraf Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fotoğraf Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7  nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fotoğraf Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Müdür Yardımcıları: Merkezin Müdür Yardımcılarını,

d) Rektör: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları; sanatsal ve bilimsel  yaklaşımlarla, fotoğraf ve ilgili alanlarda araştırmalar ve projeler gerçekleştirmek, kuram ve yöntemler geliştirmek, uygulamaya yönelik çalışmaları üstlenmek, alanla ilgili faaliyetlere destek olmak, ulusal ve uluslararası resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği sağlamak, yaygın eğitime destek vermek, ayrıca  arşivleme ve yayın yapmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, amaçlarına ulaşabilmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Fotoğrafın uygulama tanımları içerisine dahil olan her türlü farklı alanda, sanatsal ve bilimsel bir yaklaşımla çalışmalar yapmak ve yaptırmak, projeler yürütmek,

b) Merkezin araştırma, inceleme ve uygulama ürünlerini basın ve yayın organları aracılığıyla kamuya açan her türlü yazılı ve görsel yayını yapmak; araştırma sonuçlarını içeren kitap serisi, dergi, internet sitesi hazırlamak ve bu çalışmaların basına iletilmesini sağlamak,

c) Farklı kültürel alanlarda yapılan araştırmalara katkı sağlamak amacıyla ulusal ve uluslararası tartışma ortamı oluşturmak, sempozyum, panel, konferans, workshoplar-atölye çalışmaları ve seminerler düzenlemek,

ç) İlgili araştırma konularına ilişkin faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,

d) Fotoğraf alanında; kapsamlı bir kütüphane ve  dokümantasyon merkezi oluşturmak, bu amaçla görsel malzemeleri bağış olarak kabul etmek, gerektiğinde satın almak, tasnif etmek, arşivlemek, ulusal ve uluslararası müze, okul, kütüphane ve bireysel arşivleri sayısal ortama aktarmak ve paylaşmak,

e) Sanat ve kültür değeri olan yerli ve yabancı fotoğraf eserlerini sergilemek, yurt içinde ve yurt dışında fotoğraf sanatını tanıtmak,

f) Özel ve mülki kurum ve kuruluşların fotoğraf alanına yönelik ticari, sanatsal ve kültürel projelerine/ihtiyaçlarına danışmanlık hizmeti vermek, gerektiğinde katkı sağlamak,

g) Fotoğraf alanında üretilmiş yerli ve yabancı seçkin yazılı ve görsel yapıtları derlemek, çevirmek, basmak ve yaymak,

ğ) Ulusal ve uluslararası özel kuruluşlara ve kamuya açık, fotoğrafın çeşitli uygulama alanlarına yönelik eğitim faaliyetleri düzenlemek,

h) Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Fotoğraf Bölümü öğretim programlarının uygulanmasına kadro, sahip olacağı fiziksel ve teknik olanaklarıyla destek vermek, söz konusu öğretim programlarına bağlı olarak önlisans ve lisans kademelerinde bu görevi sürdürmek ve bu kapsamda öğrencilerin araştırmalarını kolaylaştırmak ve desteklemek üzere organizasyonlar yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Bunların Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür

b) Yönetim Kurulu

c) Danışma Kurulu

Müdür ve görevleri

MADDE 8 – (1) Müdür, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Fotoğraf Bölümü öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdürün altı aydan daha fazla süreyle görevi başında bulunmaması durumunda görevi sona erer. Bu durumda görevin sona erdiği tarihten itibaren üç ay içinde yeni bir Müdür görevlendirilir. Rektör, yeni Müdür görevlendirilinceye kadar, Müdür Yardımcılarından birini bu görevi vekaleten yürütmek üzere görevlendirebilir.

(3) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Danışma Kuruluna ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,

c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak ve gündemi hazırlamak,

ç) Yönetim Kurulunca alınan kararları yürütmek,

d) Her öğretim yılı sonunda geçmiş yılın faaliyet raporunu ve gelecek yılın çalışma planını hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunmak,

e) Merkezin eleman ihtiyaçlarını belirleyip, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak,

f) İlgili mevzuatla kendisine verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Müdür Yardımcıları ve görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulunun seçimi ile Yönetim Kurulu üyeleri arasından en çok iki kişi Rektör tarafından Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür Yardımcılarının görev süresi üç yıldır.

(2) Müdür Yardımcılarının görevleri şunlardır:

a) Müdürün verdiği işleri yapmak,

b) Müdürün olmadığı zamanlarda en fazla altı ay süreyle yerine vekalet etmek.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Fotoğraf Bölümü öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilecek yedi üyeden oluşur. Üyelerin görev süreleri üç yıldır. Görev süresi biten üyeler, aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yıllık çalışma planını, araştırma ve uygulama faaliyetlerini düzenlemek; çalışmaları izlemek, değerlendirmek ve gerekli kararları almak,

b) İlgili mevzuatla kendisine verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu; sanatsal araştırma ve uygulamalarla doğrudan ilgisi olan öğretim elemanları ve Merkezin faaliyetleri ile ilgili önemli çalışmalar yapmış sanat ve bilim insanları ile araştırmacılar arasından Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen üyelerden oluşur. Müdür, Danışma Kurulunun başkanıdır. Danışma Kurulunun üye sayısı en fazla on beştir.

(2) Danışma Kurulu; Müdürün daveti üzerine yılda en az bir kere toplanarak Merkezin çalışmaları ile ilgili değerlendirmeler yapar ve Yönetim Kuruluna önerilerde bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idarî personel ihtiyacı; 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

Demirbaş ve ekipmanlar

MADDE 13 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü yürütür.