18 Ocak 2015 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29240

YÖNETMELİK

Türk Patent Enstitüsünden:

PATENT HAKLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE

KARARNAMENİN UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 5/11/1995 tarihli ve 22454 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 37 nci maddesinin başlığı “Devir ve hak sahipliğindeki diğer değişiklikler” şeklinde, ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Ticaret şirketlerindeki birleşme, bölünme gibi yapısal değişiklik işlemleri ile ayni sermaye konulması veya ticari işletmelerin devralınması sonucunda hak sahibinde meydana gelecek değişiklik işlemlerinin Patent Siciline kaydedilmesi için aşağıda sayılan belgelerle birlikte Enstitüye başvuruda bulunulması gerekir.

a) Dilekçe.

b) Talep konusu işlemin yayımlandığı Ticaret Sicili Gazetesi veya yetkili mercilerce onaylanmış belge, bu belgenin yabancı dilde olması halinde ilaveten yeminli tercüman tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi.

c) Gerekli ücretin ödendiğini gösterir bilgi veya belge.

ç) Gerekli hallerde vekaletname

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Unvan, nev’i ve adres değişiklikleri

MADDE 44 – Bir patent başvuru veya patent sahibinin unvanının veya nev’inin değişmesi halinde bu değişikliğin Patent Siciline kaydedilmesi için aşağıda sayılan belgelerle birlikte Enstitüye başvuruda bulunulması gerekir.

a) Dilekçe.

b) Unvan veya nev’i değişikliğini gösterir Ticaret Sicili Gazetesi veya yetkili mercilerce onaylanmış belge ile unvan veya nev’i değişikliğini gösterir belgenin yabancı dilde olması halinde ilaveten yeminli tercüman tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi.

c) Gerekli ücretin ödendiğini gösterir bilgi veya belge.

ç) Gerekli hallerde vekaletname.

Unvan veya nev’i değişikliği işlemlerinde, başvuru veya patent sahibi ya da varsa bunların vekili tarafından tek bir talep yapılması ve tek bir ücretin ödenmesi üzerine Patent Sicilinde patent başvuru veya patent sahibi adına kayıtlı tüm patent başvuruları ile patentler için ilgili işlem yapılır.

Bir patent başvuru veya patent sahibinin adresinin değişmesi halinde bu değişikliğin Patent Siciline kaydedilmesi için aşağıda sayılan belgeler ile birlikte Enstitüye başvuruda bulunulması gerekir.

a) Dilekçe.

b) Gerekli hallerde vekaletname.

Adres değişikliği işlemlerinde, başvuru veya patent sahibi ya da varsa bunların vekili tarafından tek bir talep yapılması üzerine Patent Sicilinde patent başvuru veya patent sahibi adına kayıtlı tüm patent başvuruları ile patentler için ilgili işlem yapılır.

Patent başvuru veya patent sahibi ya da varsa bunların vekili tarafından yapılan yeni bir patent başvurusunda veya diğer taleplerde yer alan adres ile Enstitü kayıtlarındaki adresin farklı olması halinde yeni patent başvurusu veya talepte beyan edilen adres Sicile kaydedilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 48/A maddesine ikinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“Patent başvuruları veya diğer taleplerin elektronik imza, mobil imza veya Enstitüce sağlanan diğer yöntemlerle çevrim içi olarak yapılması halinde formların ekinde sunulan belgelerin aslına uygun olduğu; başvuru sahibi ya da talepte bulunanın bu yöndeki beyanının alınması ve belgelerin tamamının çevrim içi yolla imzalanması suretiyle kabul edilir. Çevrim içi işlemi yapan başvuru veya talep sahibi, gerçeğe aykırı beyanda bulunması veya belge sunması halinde her türlü hukuki ve cezai sorumluluğu üstlenir.”

“Belgelerin aslına uygunluğu konusunda tereddüde düşülmesi durumunda, Enstitü tarafından başvuru veya talep sahibinden evrak asılları istenebileceği gibi, bu konuda ihtilaf yaşanması halinde Enstitü kayıtları esas alınır.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Patent Enstitüsü Başkanı yürütür.